2
Kumwesən ramərpwɨn noien ərəha səvəi nərmama ia noien atukwatukw
Mat 7:1-2, Jon 8:7Ro pen nəri auər a mə ik nəfe iərmama, ikamo noien riti rəpwəh nəmwhenien nəpɨn ikaməkiri noien səvəi iərməpə. Trɨni mɨnuə ikɨni pen tɨ iərmama riti mə səvənhi noien rərəha, mətə ia nəɡkiariien nəha ikani ikamousi atukw a ik. Ik nə iərmama sə ikaməkiri noien səvənhi, mətə ik mwi ikamo noien ərəha rəmwhen irə. Kɨtaha səukurən mə Kumwesən ramo noien sə ratukwatukw a nəpɨn ramərpwɨn noien ərəha me səvəi nərmama sə ro me iamɨnha irə. Ik sə ikaməkiri noien səvəi nərməpə, nətərɨɡien səim rəfo? Mə ik mwi ikamo noien ərəha me nəha irəha kamho, nəpɨn Kumwesən trəkiri noien ərəha me səim ko ikap raka irə? Rekəm! Efes 1:7, 2:9, 2Tes 3:15Uə rosi ikamətə ərəha noien i sə Kumwesən ramo ia niram uə? In ramo ramasan pɨk tukw ik, nənə məpwəh nəmwəki akwauakwien ik, nətərɨɡien səvənhi rəpwəmwɨs tukw ik. Ikukurən uə rekəm mə ramo noien amasan me mik mə noien nəha triri pen ik ikevən məpwəh noien ərəha me səim mɨrərɨɡ ia rerɨm?
Mətə tɨ nəri nə mə kəmkapwə rɨskai, ikəpwəh narakaien ia noien ərəha me səim mɨrərɨɡ ia rerɨm. Nənə ro iamɨnhi irə ikamoeite niemaha sə tukuvei pehe mik ia nəpɨn səvəi niemaha. Ia nəpɨn nəha Kumwesən tro nərmama hətoni nəkiriien səvənhi sə ratukwatukw, Mat 16:27, Jon 5:29, 2Kor 5:10tɨ nəri nə mə in trərəku nərmama kuatia kuatia resi pen nəfe noien me həno. 2Tes 1:8Nərmama me səməme kamhərer əknekɨn tɨ noien noien amasan ia nəpɨn me mə tuhəuvehi nəɡnəɡɨniien, mɨne nɨsiaiien, mɨne nɨmɨruien i nemhəien riwən irə, Kumwesən truvei pen nɨmɨruien rerɨn mɨnraha. Mətə nərmama me səməme kamho a nari rerɨnraha rokeikei, nənə, mamhəuvei pen təkutanraha m nɨpərhienien, mamhesi pen a noien ərəha me, Kumwesən truvei pen niemaha asori səvənhi mɨnraha. Rom 1:16Nərmama me pam səməme kamho noien ərəha, Kumwesən tro nəmisəien mɨnraha, mo nəknekɨnien mɨnraha, trukupwən ia nəkur Isrel kurirə nərmama me rɨpko mhə irəha nəkur Isrel. 10 Mətə nərmama me pam səməme kamho noien amasan, Kumwesən truvei pen nəɡnəɡɨniien, mɨne nɨsiaien, mɨne nəmərinuien mɨnraha, trukupwən ia nəkur Isrel, kurirə nərmama me rɨpko mhə irəha nəkur Isrel. 11  Efes 6:9, 1Pit 1:17Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə Kumwesən tro rəmnəmwhen pam ia nərmama me pam.
12 In trərpwɨn noien ərəha me səvəi nərmama me rɨpko mhə irəha nəkur Isrel nəri auər a həpkuvehi mhə Loa səvəi Moses. Nənə nəkur Isrel me kamhəuvehi Loa nəha, Kumwesən trəkiri noien me səvənraha ia nəɡkiariien səvəi Loa nəha, nənə mərpwɨn noien ərəha me səvənraha irə. 13  Mat 7:21, 1Jon 3:7Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə rɨpko mhə nərmama səməme kamhəreɡi Loa nəha irəha nə hatukwatukw ia nəmri Kumwesən, mətə nərmama me səməme kamho nəri Loa nəha rani, irəha nəha Kumwesən trɨni irapw mə irəha hatukwatukw. 14  Wok Me 10:35Nɨpərhienien nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel irəha həpwəh nuvehiien Loa səvəi Moses, mətə nəpɨn me nepwɨn irəha kamhesi pen a nətərɨɡien səvənraha, mamho nəri sə ratukwatukw rəmwhen a ia Loa nəha rani. Irəha həmwhen ia loa riti ramiri atukw a irəha, nəri auər a irəha həpkuvehi mhə Loa nəha. 15 Noien səvənraha ramahatən pen mə nɨpwrai Loa nəha ikɨn kɨmərai pen raməmak ia rerɨnraha tɨ nəri nə mə nəpɨn nepwɨn irəha həreɡi pen fwe ia rerɨnraha mə həno noien ərəha, nəpɨn nepwɨn mwi mə həno noien amasan. 16  2Tim 2:8Irəha tuhəreɡi pen nəri me i iamɨnha irə fwe ia rerɨnraha ia nəpɨn nəha Kumwesən trəseni Iesu Kristo irə mə trəkiri nətərɨɡien me səvəi nərmama, nətərɨɡien me səməme kamhərkwafə. Nəɡkiariien i ramesi pen nəɡkiariien amasan sə iakaməvisau irapw i.
Nəkur Isrel mɨne Loa səvəi Moses
17  Jem 2:19Mətə mə ik iərmama riti nə ikani mə ik iəmə Isrel rəfo ia niram? Ik ikətɨɡite ia Loa səvəi Moses, maməfiəutə ik mə ik ikukurən Kumwesən, nənə in rukurən ik. 18 Ik ikani mə ikuvəukurən raka nəfe Kumwesən rokeikei mə tiko, nənə, mukurən suatuk sə ratukwatukw amasan tɨ nəri nə mə Loa nəha rɨnahatən ik irə. 19 Ikani mə ik iərmama ikamiri nərmama me səməme nənimenraha rɨfwə, nənə maməhiəpwɨn suatuk səvəi nərmama səməme kamhavən ia kwopun rɨpitəv ikɨn, 20  2Tim 3:5,15, Mat 15:14, Luk 18:9nənə mamahatən nərmama me səməme həreirei nari mɨne nəkwərhakwərha me. Ik ikani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə ikauvehi Loa sə nukurənien mɨne nɨpərhienien me pam kamharə irə. 21  Sam 50:16-21, Mat 23:3-4Ik ikamahatən nərmama əpə me, mətə rəfo ipkahatən atukw a mhə ik? Ikamahatən nərmama me mə irəha tuhəpwəh nakresien, mətə ikamakres uə rekəm? 22 Ikamahatən nərmama me mə irəha tuhəpwəh nakresien pran səvəi iərməpə, mətə ikamakres pran səvəi iərməpə uə rekəm? Ikaməmwəki nənɨmwi nari me səməme kaməfwaki pen mɨnraha, mətə ikamakres ia narimnari me ia nimwəfwaki me səvəi nənɨmwi nari me nəha uə rekəm? 23 Ikaməfiəutə ik ia Loa səvəi Moses, mətə ikamərui Loa nəha mamouraha nəɡhi Kumwesən uə rekəm? 24  Aes 52:5, Esik 36:20Ouəh, ikamo noien ərəha me pam nəha. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan rani mə, “Nərmama me rɨpko mhə irəha nəkur Isrel kamhəni ərəha nəɡhi Kumwesən tɨ noien ərəha me səkɨmiaha.”
25  Jer 4:4, 9:25Ik iəmə Isrel, trɨni mɨnuə ikamesi pen Loa səvəi Moses, noien nəha kɨno ia niram kuvehi ninhum mik tɨ Loa nəha rukurən nasituien ia niram. Mətə mə ikamərui Loa nəha, nənə rəmwhen a mə kəpwəh nuvehiien ninhum mik. 26  Kal 5:6Ia noien a mwi nəha, iərmama riti rɨpko mhə in iəmə Isrel, kəpwəh nuvehiien ninhum min, mətə ramesi pen narimnari me səməme Loa nəha rani, Kumwesən trətoni mə kuvəuvehi raka ninhum min, nənə in iərmama səvənhi. 27 Iərmama sə rɨpko mhə in iəmə Isrel, kəpwəh nuvehiien ninhum min, mətə ramesi pen Loa nəha, in trəkiri ik mə noien səim rərəha. Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nəri auər a mə ik ikauvehi Loa sə kɨmərai, nənə kuvehi ninhum mik, mətə ikamərui Loa nəha. 28  Jon 7:24, 8:39Iərmama i in iəmə Isrel ia nɨpwran iruə rɨpko mhə in iəmə Isrel pərhien, nənə, noien pərhien səvəi nuvehiien ninhum m iərmama rɨpko mhə in nari riti sə kamo ia nɨpwrai iərmama iruə. 29  Dut 30:6, Kol 2:11, 1Kor 4:5, 2Kor 10:18Mətə iərmama i in iəmə Isrel pərhien ia rerɨn in iəmə Isrel. Nənə noien pərhien səvəi nuvehiien ninhum m iərmama, in nari riti raməmak ia reri iərmama Nənɨmwɨn Ikinan ramo, mətə rɨpko mhə Loa ramo. Nənə rɨpko mhə nərmama kamhəɡnəɡɨni iərmama nəha, mətə Kumwesən əpa raməɡnəɡɨni in.

2:1: Mat 7:1-2, Jon 8:7

2:4: Efes 1:7, 2:9, 2Tes 3:15

2:6: Mat 16:27, Jon 5:29, 2Kor 5:10

2:7: 2Tes 1:8

2:9: Rom 1:16

2:11: Efes 6:9, 1Pit 1:17

2:13: Mat 7:21, 1Jon 3:7

2:14: Wok Me 10:35

2:16: 2Tim 2:8

2:17: Jem 2:19

2:20: 2Tim 3:5,15, Mat 15:14, Luk 18:9

2:21: Sam 50:16-21, Mat 23:3-4

2:24: Aes 52:5, Esik 36:20

2:25: Jer 4:4, 9:25

2:26: Kal 5:6

2:28: Jon 7:24, 8:39

2:29: Dut 30:6, Kol 2:11, 1Kor 4:5, 2Kor 10:18