Fas Pita
Nəɡkiariien sə rani mə nəfe i nəkukuə
Nəkukuə i Pita rɨmərai. Pita in iərmama riti ia twelef nərmama me səvəi Iesu. In rɨmərai nəkukuə i mərhi pen i revən tɨ nakalasia me səməme kamharə parei fwe profens riti səvəi Rom kani mə Esia Maenor. Pita rokeikei mə truvehi utə nətərɨɡien səvənraha tɨ nəri nə mə nərmama me nepwɨn kamhometə irəha tɨ nahatətəien səvənraha. Pita rokeikei mə rerɨnraha tramrhi mə Iesu rokeikei pɨk irəha, nənə muvehi nəmisəien tɨ nirəha. Irəha tuhəkurirə noien səvəi Iesu. Irəha tuho iamɨnha irə tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨmərfi irəha mə irəha nərmama me səvənhi nənə Iesu remhə tɨ nirəha. Pita rɨni pen tɨ nirəha mə tuhaməkeikei mharə ia narəien sə ro ikinan. In rɨni pen mwi tɨ nirəha mə ia tɨprənə i nərəhaien rasori, mətə tuhaməkeikei mhərer əknekɨn, mho nətərɨɡien səvənraha rəpwəmwɨs, mhəmri pen əknekɨn nətərɨɡien səvənraha ia Kumwesən, nənə mheitenhi narimnari amasan me səməme tuhəpkuvehe kurirə.
1
* Jem 1:1, 2Tim 1:15Iou Pita, iou aposol riti səvəi Iesu Kristo.
Iakamrai nəkukuə i rauvehe tukumiaha nərmama pwɨspwɨs me səməme hiamarə kɨrkɨri ia profens me i Pontas, mɨne Kalesia, mɨne Kapatosia, mɨne Esia, mɨne Pitinia. * Rom 8:29, 2Tes 2:13, Hip 12:24Kɨmiaha i nərmama Kumwesən rɨmərfi kɨmiaha resi pen nətərɨɡien səvənhi sə in ruvəukurən raka fwe kupwən. In rɨmərfi kɨmiaha mə Nənɨmwɨn səvənhi tro kɨmiaha hiəuvehe mhəmher, mho nəkur ikinan me səvənhi, nənə, tihəuvehe mho nəkwai Iesu Kristo, tukəfwiəfwi kɨmiaha ia nɨten.
Nəfwakiien səiou mə Kumwesən trəriari pehe namasanien mɨne nəmərinuien rasori mwi m kɨmiaha.
Pwəh səɡnəɡɨni Kumwesən tɨ nɨmɨruien vi
* 2Kor 1:3Pwəh səɡnəɡɨni Kumwesən i in Kumwesən mɨne Tata səvəi Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo! Napiien səvənhi rasori tukutaha. In ro kɨtaha sətui mwi ia nɨmɨruien vi, nənə, mo kɨtaha səmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨtaha irə. In ro iamɨnha irə nəpɨn ro Iesu Kristo rətui mwi ia nemhəien səvənhi. * Kol 1:12Kumwesən ro kɨtaha sətui mwi mə tsəuvehi nautə amasan me in truvei pen m nərmama me səvənhi. Nautə amasan me nəha ko həpkɨmərɨr mhə, mhəpkəmkemɨk mhə, nənə nukuraanien səvənraha ko rɨpkiwən mhə. Kɨnəmri amasan nautə me nəha fwe ia neiai tukuvei pehe m kɨmiaha. * Jon 10:28, 17:11Kɨmiaha nərmama səməme Kumwesən ro tukuahaɡ kɨmiaha ia nɨskaiien səvənhi tɨ nəri nə mə hiamahatətə irə. In trətui amasan tukumiaha meste tihəuvehi nɨmɨruien vi sə kɨnəpnəpenə raka irə tukətoni rier pehe ia nəpɨn sampam. * 1Tes 5:10, Jem 1:2Ramasan mə rerɨmiaha raɡien tɨ narimnari me i. Mətə təkwtəkwuni rosi narimnari me səpəmsəpə tuhəuvehe mho nəmisəien m kɨmiaha ia nəpɨn ouihi a. * Job 23:10, Prov 17:3, Aes 48:10, Sek 13:9, Mal 3:3, Jem 1:3Narimnari me i kamhəuvehe trahatən pen mə kɨmiaha hiamahatətə pərhien. Aean i kol, nəri auər a mə trɨpkiwən mwi nəpɨn riti, mətə nərmama tuhaməkeikei mhəuvani ia napw tɨ nətə sasien mə in kol pərhien uə rekəm. Ia noien nəha rəmwhen a mwi nahatətəien səkɨmiaha sə ramasan məpi raka kol, tukaməkeikei ko kɨmiaha həreɡi nəmisəien me tɨ nətə sasien mə hiamahatətə pərhien uə rekəm. Nənə mə hiamahatətə pərhien, nəpɨn tukətoni Iesu Kristo rier pehe irə, Kumwesən trəɡnəɡɨn kɨmiaha, muvehi utə nəɡhɨmiaha, nənə, muvei pehe nɨsiaiien m kɨmiaha. * Jon 20:29, 2Kor 5:7Nəri auər a mə hiəpkətoni mhə Iesu Kristo, mətə hiokeikei in. Nənə nəri auər a hiəpkətoni mhə nəha təkwtəkwuni, mətə hiaməni nɨpərhienien irə, nənə, mamhaɡien. Naɡienien nəha hiamreɡi rasori pɨk anan iərmama riti ko rɨpkɨni mhə ia nəɡkiariien. * Rom 6:22Rerɨmiaha ramaɡien iamɨnha irə tɨ nəri nə mə hiaməuvehi nəri i sə hiamahatətə irə, in i mə Kumwesən truvehimɨru kɨmiaha.
10  * Mat 13:16-17Profet kupwən me hamətui ia suatuk i Kumwesən truvehimɨru nərmama irə, nənə mamhəres mə tukəfo irə. Ia nəɡkiariien sə Kumwesən rɨməuvei pen mɨnraha, irəha həni irapw mə Kumwesən trasitu ia kɨmiaha ia namasanien səvənhi. 11  * Sam 22, Aes 53, Luk 24:26-27Nəpɨn Nənɨmwɨn səvəi Kristo sə ramarə ia nirəha rɨməkupwən mɨni irapw nəmisəien me səməme Kristo trɨreɡi ia nɨpwran mɨne nasoriien sə tukuvei pen min truvehe kurirə, profet me haməmwur mə tuhəukurən mə nəfe suatuk mɨne nəfe nəpɨn narimnari me nəha tuhəier pehe. 12  * Efes 3:10Kumwesən rɨno pui pen m profet me nəha mə nəɡkiariien me səməme irəha kamhəni həpkəɡkiari mhə ia nəpɨn səvənraha mə trasitu ia nirəha, mətə haməɡkiari ia nəpɨn səkɨmiaha trasitu ia kɨmiaha. Narimnari me i profet kupwən me həməni təkwtəkwuni hiəuvəreɡi raka rɨməuku pen ia tərhui nərmama səməme hənəvisau nəɡkiariien amasan səvəi Kristo m kɨmaha. Nəɡkiariien səvənraha rɨməuku pen ia Nənɨmwɨn Ikinan sə Kumwesən rərhi pehe i. Narimnari me i naɡelo me irəha mwi hokeikei mə tuhətoni mhəukurən.
Kumwesən sə rɨnəkwein kɨmiaha in iəmə ikinan, in rəmher
13 Ro pen tihaməkeikei mho nətərɨɡien səkɨmiaha rərer mwatuk tɨ noien wok, mho nətərɨɡien səkɨmiaha pwəh rukurən amasan. Tihəmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨmiaha ia namasanien sə Kumwesən truvei pehe m kɨmiaha nəpɨn tukətoni Iesu Kristo rier pehe. 14  * Rom 12:2, Efes 2:3, 4:17-18Tiho nəkwai Kumwesən rəmwhen ia nəkwərhakwərha me səməme kamho nəkwai tata me. Fwe kupwən kɨmiaha hiəreirei nari, nənə mamho noien ərəha me səməme rerɨmiaha rokeikei pɨk. Mətə təkwtəkwuni tihəpwəh nəseniien ia nətərɨɡien me nəha ravi raka mwi kɨmiaha. 15 Kumwesən sə rɨnəkwein ia kɨmiaha in Iəmə ikinan, in rəmher. Ro iamɨnhi irə kɨmiaha mwi tihaməkeikei mho kɨmiaha nəkur ikinan me, mhəmher ia narimnari me pam səməme hiamo. 16  * Lev 11:44-45, Mat 5:48Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə Nəkukuə Ikinan rani mə, “Tihaməkeikei mho kɨmiaha nəkur ikinan me, mhəmher, tɨ nəri nə mə iou Iəmə ikinan iakəmher.”
17  * Mat 6:9, Rom 2:11, 2Tim 4:14, Rev 2:23Kɨmiaha hiaməkwein Kumwesən mə “Tata.” Mətə in Kumwesən ramo rəmnəmwhen ia nərmama me pam. Trərpwɨn noien me səvənraha tresi pen atukwatukw nəfe irəha həno. Ro iamɨnhi irə mɨne, nəpɨn kɨmiaha hiamarə ihi ia təkure tɨprənə i, tihaməkeikei mhehekɨr in, mamho noien sə ramasan. 18  * 1Kor 6:20Kɨmiaha hiəukurən mə kɨneivinari ia kɨmiaha hiəuvəier raka ia narəien ərəha nəha kaha kupwən me səkɨmiaha həməuvei pehe m kɨmiaha. Mətə kɨpkərəku raka mhə kɨmiaha ia nari riti sə truvehe mərəha məmwhen ia kol mɨne silva, 19  * Wok Me 20:28, Hip 9:12-14, 1Tes 1:2rekəm. Mətə kɨnərəku raka kɨmiaha ia nɨte Kristo in nəri keikei ramasan pɨk. Kristo in rəmwhen ia kwəti sipsip sə ratukwatukw pam, nemhəien uə nərəhaien riwən anan irə. 20  * Wok Me 2:23, Efes 1:4Kumwesən ruvərfi raka in fwe tui nəpɨn tɨprənə ramiwən ihi, nənə təkwtəkwuni rɨpko mhə tui nəpɨn sampam ruvehe kətoni in rier pehe masitu ia kɨmiaha. 21  * Jon 14:6, Rom 4:24, 5:1-2, Rom 10:9Ia Kristo kɨmiaha hiaməni nɨpərhienien ia Kumwesən sə rɨno in rətui mwi ia nemhəien səvənhi nənə muvei pen nasoriien min. Ro iamɨnhi irə Iəmə sə hiamahatətə irə, mamhəmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨmiaha irə, in i Kumwesən.
22  * Jon 13:34, Rom 12:10Kɨmiaha hiamesi pen nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien mamhokeikei pərhien piəvtaha me. Ia noien nəha hiənəpərhi raka nɨmɨruien me səkɨmiaha həmher. Mətə kɨmiaha tihaməkeikei mhərɨpɨn mamhokeikei pərhien kɨmiaha me ia rerɨmiaha pam. 23  * Jon 1:13, Hip 4:12Kɨmiaha hiənətui mwi rəmwhen nəkwərhakwərha me, nənə, nɨmɨruien vi sə hiənətui mwi irə rɨpkuku pen mhə tɨ tata riti sə tremhə, mətə ruku pen tɨ Tata riti sə trɨpkemhə mhə. Nəɡkiariien səvəi Kumwesən sə ramɨru mamarə rerɨn rɨno kɨmiaha hiətui mwi. 24  * Jem 1:10-11Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə Nəkukuə Ikinan rani mə,
“Nərmama me pam həmwhen ia nurhi,
nənə namasanien səvənraha rəmwhen ia tihi nurhi.
Nurhi nəha ramaukei, nənə tihin me kamhəsas,
25 mətə Nəɡkiariien səvəi Iərɨmənu ramarə ia nuk nuk me.”
Nənə in i nəɡkiariien sə kɨnəvisau m kɨmiaha.

*1:1: Jem 1:1, 2Tim 1:15

*1:2: Rom 8:29, 2Tes 2:13, Hip 12:24

*1:3: 2Kor 1:3

*1:4: Kol 1:12

*1:5: Jon 10:28, 17:11

*1:6: 1Tes 5:10, Jem 1:2

*1:7: Job 23:10, Prov 17:3, Aes 48:10, Sek 13:9, Mal 3:3, Jem 1:3

*1:8: Jon 20:29, 2Kor 5:7

*1:9: Rom 6:22

*1:10: Mat 13:16-17

*1:11: Sam 22, Aes 53, Luk 24:26-27

*1:12: Efes 3:10

*1:14: Rom 12:2, Efes 2:3, 4:17-18

*1:16: Lev 11:44-45, Mat 5:48

*1:17: Mat 6:9, Rom 2:11, 2Tim 4:14, Rev 2:23

*1:18: 1Kor 6:20

*1:19: Wok Me 20:28, Hip 9:12-14, 1Tes 1:2

*1:20: Wok Me 2:23, Efes 1:4

*1:21: Jon 14:6, Rom 4:24, 5:1-2, Rom 10:9

*1:22: Jon 13:34, Rom 12:10

*1:23: Jon 1:13, Hip 4:12

*1:24: Jem 1:10-11