Jemes
Nəɡkiariien sə rani mə nəfe i nəkukuə
Ia nuk 48 Jemes rɨməkupwən mɨrai nəkukuə i ia nəkukuə me pam ia Niutestamen. Jemes in piəvi Iesu. In iəmə asori riti ia nəmə asori me səvəi nakalasia me fwe Jerusalem. Nəkukuə səvənhi revən tɨ nakalasia me pam rɨpkevən mhə tɨ nousəsɨmwɨnien səvənraha kuatia. Jemes rɨmərai nəkukuə i mə trahatən nakalasia me ia noien səvəi nərmama səməme kamhahatətə ia Kristo. In rɨni mə trɨni mɨnuə nahatətəien səvəi iərmama riti ro nɨpərhienien, tukətoni ia noien səvənhi. Jemes ramahatən nərmama ia narimnari me mɨni mə niemaha trəpwəh nəpiien irəha. Irəha tuhəpwəh nɨni ərəhaien irəha me. Irəha tuho rəmnəmwhen a ia nirəha me. Irəha tuhətui amasan tɨ nəfe nəramɨnraha rani. Irəha tuhəpwəh nəfiəutəien irəha. Irəha tuho nətərɨɡien səvənraha rəpwəmwɨs nənə mhəfwaki.
1
Nəɡkiariien sə rakupwən
* Kal 1:19, Wok Me 15:23, 1Tes 1:1Iou Jemes. Iou iərmama riti sə iakamo tukwini nari m Kumwesən mɨne Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha. Iakamərhi pehe nəkukuə i rauvehe tukumiaha kwənəkwus twelef səvəi nəkur Isrel hiamarə kɨrkɨri ia tənəmtənə me. Iakani ramasan tukumiaha.
Nahatətəien mɨne nukurənien
* Rom 5:3-5Piak me, narimnari me səpəmsəpə tuhəuvehe mho nəmisəien m kɨmiaha. Nəpɨn tihətoni, rerɨmiaha traməkeikei maɡien. * 1Tes 1:7Kɨmiaha hiəuvəukurən raka mə nəpɨn nəmisəien ruvehe mə tro mətə sas ia nahatətəien səkɨmiaha, noien nəha tro hiəuvehe mhəskai mwi tɨ nərer əknekɨnien ia nahatətəien səkɨmiaha. Nənə kɨmiaha tihaməkeikei mhərer əknekɨn ia nahatətəien səkɨmiaha ia nəpɨn me mheste pen nəpɨn sə tihəuvehe mhatukwatukw mhəmwhen, nari riti mwi ko rɨpkiwən təni mhə kɨmiaha. * Prov 2:3-6Trɨni mɨnuə kɨmiaha riti nukurənien səvənhi rəpwəh nəmwhenien, ramasan mə in trəres Kumwesən sə rauvei pen auər a narimnari me m nərmama me pam mɨpkətə ərəha mhə irəha. Nənə Kumwesən trasitu irə, mo nukurənien səvənhi ruvehe məpwəmwɨs mwi. * Mak 11:24Mətə nəpɨn iərmama nəha trəres i, in traməkeikei mahatətə ia Kumwesən, məpwəh nəmkiəmkiien, tɨ nəri nə mə iərmama sə raməmkiəmki nari rəmwhen ia peiau ia təsi nɨmətaɡi raməpwi raməsəsau əpnapen. Iərmama iamɨnhi ko rəpwəh nətəien mə truvehi nari riti ruku pen tɨ Iərɨmənu, tɨ nəri nə mə nətərɨɡien səvənhi ro kəru ko rɨpkərer mhə ia nari kuatia ia noien me sə in ramo.
Iərmama auər a mɨne iərmama sə nautə səvənhi rasori
* Jem 2:5Trɨni mɨnuə piəvtaha riti nautə səvənhi riwən, ramasan mə rerɨn traɡien nəpɨn Kumwesən truvehi utə in. 10  * Aes 40:6-7, 1Pit 1:24Rəmwhen a mwi trɨni mɨnuə piəvɨtaha riti nautə səvənhi rasori, ramasan mə rerɨn traɡien nəpɨn Kumwesən truvehi irapw in. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə iərmama nautə səvənhi rasori traukei məmwhen ia tihi nurhi. 11 Nəpɨn meri rutə məpnəpan pɨk mənhi nurhi, nurhi trɨmhiə, tihin traukei məsas, namasanien səvənhi triwən. Ia noien nəha rəmwhen a mwi iərmama nautə səvənhi rasori. Nəpɨn ramavən mamowok səvənhi, in tremhə, nautə səvənhi triwən.
Kumwesən ko rɨpko mhə iərmama rɨmwei ia nərəhaien
12  * 2Tim 4:8Nəpɨn nəmisəien truvehe mə tro mətə sas ia nahatətəien səvəi iərmama riti, trɨni mɨnuə iərmama nəha ramərer əknekɨn ia nahatətəien səvənhi, rerɨn traɡien. Nəpɨn nəmisəien nəha traraka irə, Kumwesən truvei pen nɨmɨruien rerɨn min rəmwhen kəfəfau pen kəfəfau səvəi nɨsiaiien m iərmama riti. In rɨno raka promes mə truvei pen nɨmɨruien rerɨn nəha m nərmama me səməme hokeikei in. 13 Trɨni mɨnuə iərmama riti rɨreɡi noien ərəha ravi nətərɨɡien səvənhi, iərmama nəha trəpwəh nɨniien mə, “Kumwesən rərhi pehe nəri i, mavi nətərɨɡien səiou irə mə takɨmwei.” In trəpwəh nɨniien nəɡkiariien nəha tɨ nəri nə mə noien ərəha ko rɨpkɨvi mhə nətərɨɡien səvəi Kumwesən, nənə rɨpko mhə noien səvəi Kumwesən mə trɨvi nətərɨɡien səvəi iərmama irə. 14  * Rom 7:7-10Mətə iərmama trɨreɡi noien ərəha ravi nətərɨɡien səvənhi nəpɨn rerɨn atukw ramrhi noien ərəha sə in rokeikei mə tro. In nə ravi nətərɨɡien səvənhi mamiri raka in. 15 Nəpɨn iərmama rerɨn rɨnamrhi noien ərəha sə in rokeikei pɨk mə tro, noien ərəha nəha truvi nətərɨɡien səvənhi mo in rɨmwei. Nənə noien ərəha truvehe masori ia nɨmɨruien səvənhi mukuə kwənkwan nə iərmama nəha tremhə. 16 Piak keikei me. Kɨmiaha tihəpwəh nəseniien iərmama riti reikuə ia kɨmiaha. 17  * Mat 7:11Narimnari me pam səməme hamasan mhatukwatukw kauvei pehe m kɨtaha kamhəuku pen fwe ia neiai. Kumwesən ramərhi irapw pehe narimnari me nəha. In rɨno meri, mɨne məkwə, mɨne kəməhau me ia nɨmaɡouaɡou. Noien səvənhi ko rəpwəh nərariien, uə in ko rəpwəh nərariien muvei pehe təkutan m kɨtaha, məpwəh kɨtaha samarə ia nəpitəvien. 18  * Jon 1:13Tɨ nəri nə mə Kumwesən rokeikei in rərhi pehe nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien. Nəɡkiariien nəha ro kɨtaha səuvehe mhəno nəkwərhakwərha me səvənhi. Kumwesən ro iamɨnhi irə mə ia narimnari me pam in rɨno kɨtaha tsəmwhen ia kwənkwai nei me sə vi tukukupwən kesi.
Kɨmiaha tihaməkeikei mhətərɨɡ ia nəɡkiariien səvəi Kumwesən mho nəfe rani.
19 Piak keikei me, rerɨmiaha tramrhi nəɡkiariien i. Nəpɨn kɨmiaha hiaməɡkiari, tihaməkeikei mhətərɨɡ amasan, mhəpwəh nəɡkiari akwauakwien. Kɨmiaha tihəpwəh nəseniien niemaha rəpi akwauakw kɨmiaha, 20  * Pri 7:9tɨ nəri nə mə niemaha səvəi iərmama ko rɨpkukuə pehe mhə nukwan sə ratukwatukw rəmwhen Kumwesən rokeikei. 21  * Kol 3:8, 1Tes 2:1Kɨmiaha tihaməkeikei mhərarki raka noien me pam səməme həmkemɨk mɨne noien ərəha me nəha həpɨk ia nɨmɨruien səkɨmiaha. Tiheiwaiu mhətərɨɡ amasan tɨ nəɡkiariien nəha kɨnəpwei rəmwhen ia nuni nari ia rerɨmiaha. Nəɡkiariien nəha rukurən nuvehimɨruien kɨmiaha. 22  * Mat 7:26, Rom 2:13Mətə tihaməkeikei mho nəfe nəɡkiariien nəha rani. Trɨni mɨnuə kɨmiaha hiamətərɨɡ a irə, hiameikuə atukw a ia kɨmiaha. 23 Trɨni mɨnuə iərmama riti ramətərɨɡ a ia nəɡkiariien səvəi Kumwesən, mətə rəpwəh noien nəfe rani, in rəmwhen ia iərmama sə ramətə nənimen ia klas. 24 Nənə nəpɨn rətə raka nənimen, məpwəh mevən, təkwtəkwuni a mwi renouenou mə nənimen rɨnəfo irə. 25  * Rom 8:2, Jem 2:12, Jon 13:17Mətə iərmama sə raməti pen ia loa atukwatukw nəha sə rameivinari ia nərmama, nənə raməti pen mamətə ia nəpɨn me, mɨpko mhə in iərmama sə ramətərɨɡ a nənə menouenou i, mətə in ramo nəfe loa nəha rani, iərmama sə ramo iamɨnhi Kumwesən trəkwein amasan irə ia nəfe wok səvənhi ramo. 26  * Sam 34:13, Sam 141:3Trɨni mɨnuə iərmama riti rerɨn ramrhi mə in iərmama səvəi nəfwakiien, mətə rɨpkətə amasan mhə tɨ nəfe nəramɨn ramɨni, in rameikuə atukw a irə. Nəfe nari in ramo mamsiai Kumwesən irə ramo auər a. 27 Kumwesən in Tata səkɨtaha. Noien i nəkur əfwaki me tuho mhəsiai in irə sə ratukwatukw məmher ia nənimen, in i irəha tuhaməkeikei mhasitu ia nɨpran me səməme nərman me səvənraha hemhə mhəpwəh irəha, mhasitu ia nəkwərhakwərha kemhə təni irəha, nənə mhətui amasan mwi tɨ nɨmɨruien səvənraha mə noien ərəha me səvəi tɨprənə i tuhəpwəh noien irəha həuvehe mhəmkemɨk.

*1:1: Kal 1:19, Wok Me 15:23, 1Tes 1:1

*1:2: Rom 5:3-5

*1:3: 1Tes 1:7

*1:5: Prov 2:3-6

*1:6: Mak 11:24

*1:9: Jem 2:5

*1:10: Aes 40:6-7, 1Pit 1:24

*1:12: 2Tim 4:8

*1:14: Rom 7:7-10

*1:17: Mat 7:11

*1:18: Jon 1:13

*1:20: Pri 7:9

*1:21: Kol 3:8, 1Tes 2:1

*1:22: Mat 7:26, Rom 2:13

*1:25: Rom 8:2, Jem 2:12, Jon 13:17

*1:26: Sam 34:13, Sam 141:3