5
Nəmərinuien mɨne naɡienien
Rom 3:24,28, Rom 4:24Nənə tɨ nəri nə mə kɨtaha səuvəuvehe mhənatukwatukw raka ia nəmri Kumwesən ia nahatətəien səkɨtaha, ro pen təkwtəkwuni kɨtaha min samarə ia nəmərinuien, nəmərinuien i Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo rɨnəmri. Efes 2:18, 3:12Tɨ nəri nə mə kɨtaha samahatətə ia Iesu Kristo, in rɨpeki puvnimwə pehe kɨtaha ia namasanien i kɨtaha samərer irə təkwtəkwuni mɨne. Nənə ia nəpɨn me kɨtaha samaɡien, mamhəmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨtaha ia Kumwesən, mamheitenhi mə nasoriien səvənhi trier pehe tukutaha. Jem 1:2-3, 1Tes 1:5-7Nənə nari riti mwi, kɨtaha saməreɡi nəmisəien me, rerɨtaha ramaɡien a tukwe, tɨ nəri nə mə kɨtaha səukurən mə nəmisəien ramo kɨtaha samərer əknekɨn. Nənə nərer əknekɨnien iamɨnha irə ramo Kumwesən rerɨn ramaɡien tukutaha. Nənə mə rerɨn ramaɡien tukutaha, noien nəha ramo kɨtaha saməmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨtaha irə. Sam 22:5, 25:20, Hip 6:18-19Nənə mə nətərɨɡien səkɨtaha raməmak əknekɨn ia Kumwesən, rerɨtaha ko rɨpkəpou mhə, tɨ nəri nə mə Nənɨmwɨn Ikinan sə Kumwesən rɨməuvei pehe m kɨtaha rərəmɨn pehe nokeikeiien səvəi Kumwesən ia rerɨtaha.
Fwe kupwən, nəpɨn nɨskaiien səkɨtaha ramiwən ihi, nənə ia nəpɨn atukwatukw səvənhi Kristo remhə tɨ nəkur ərəha me. Rəknekɨn anan mə iərmama riti trəseni nɨmɨruien səvənhi memhə tɨ iərmama riti mwi nəri auər a mə iərmama nəha in tremhə tukwe in iərmama atukwatukw. Mətə rosi iərmama riti rukurən nəseni penien nɨmɨruien səvənhi memhə tɨ iərmama riti mwi sə noien səvənhi ramasan anan tɨ nərmama. Jon 3:16, 1Jon 4:10Mətə Kumwesən rahatən nokeikeiien asori səvənhi m kɨtaha ia Kristo. Nəpɨn kɨtaha samo ihi noien ərəha, nənə in ruvehe memhə tukutaha.
Rom 1:18, 2:5,8Nənə tɨ nəri nə mə təkwtəkwuni mɨne kɨtaha sənatukwatukw raka ia nəmri Kumwesən ia nɨte Kristo, ro a nukurənien irə mə Kumwesən niemaha trɨpkəpi mhə mwi tukutaha, mətə Iesu Kristo truvehimɨru kɨtaha. 10  Rom 8:7-8Fwe kupwən nəpɨn kɨtaha saməmwəki ihi Kumwesən, in ro suatuk ia nemhəien səvəi Tɨni mə kɨtaha tsəuvehe in me nepwɨn. Ro pen təkwtəkwuni səuvəuvehe in me nepwɨn ro a nukurənien irə mə in truvehimɨru kɨtaha ia nɨmɨruien səvəi Tɨni. 11 Nənə rɨpko mhə nəri əpa nəha, mətə nari riti mwi, ia nəpɨn me kɨtaha samaɡien tɨ nəfe Kumwesən rɨno. In rɨnəriari pehe namasanien i saməuvehi rauku pen tɨ Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo. Namasanien nəha ramo mə in me nepwɨn i kɨtaha.
Atam ruvei pehe nemhəien, mətə Kristo ruvei pehe nɨmɨruien
12  Jen 2:17, Jen 3:6,19, Rom 6:23Fwe tui anan, noien ərəha rɨməuvehe ia tɨprənə i rɨməuku pen tɨ iərmama kuatia nə Atam. Nənə tɨ nəri nə mə iərmama nəha rɨno noien ərəha, in remhə. Nənə ro pen kwənkwai noien nəha nərmama me pam tuhaməkeikei memhə tɨ nəri nə mə irəha pam kamho noien ərəha. 13  Rom 4:15Nɨpərhienien nərmama ia tɨprənə i kamho noien ərəha kurirə Kumwesən rɨpkuvei pehe Loa səvəi Moses, mətə Kumwesən rəpwəh nəvsini penien noien ərəha me səvənraha tɨ nəri nə mə Loa ramiwən ihi. 14  1Kor 15:21-22, 1Kor 15:45Mətə nemhəien ramərɨmənu ihi ia nəpɨn nəha. Fwe Atam meste pehe Moses nərmama me pam hemhə, nəri auər a mə irəha nepwɨn noien ərəha me səvənraha həpkəmwhen mhə ia noien ərəha səvəi Atam. Atam in iərmama riti kamətə pen Iesu Kristo irə sə truvehe kurirə irə.
15 Mətə nəri sə Kumwesən rɨnəriari pehe auər a i m nərmama ropə iti ia noien ərəha səvəi Atam. Noien ərəha səvəi iərmama kuatia i Atam ruvei pehe nemhəien tɨ nərmama həpɨk, nənə nəri i ro nari asori. Mətə nəri asori sə rəpi raka, in i namasanien səvəi Kumwesən mɨne nəri sə rɨnəriari pehe auər a i m nərmama həpɨk, nənə nəri nəha rɨməuvehe ia namasanien səvəi iərmama kuatia a in i Iesu Kristo. 16 Nənə nəri sə Kumwesən rɨnəriari pehe auər a i m nərmama in ropə iti ia kwənkwai noien ərəha səvəi iərmama kuatia a nəha Atam. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə Atam rɨno noien ərəha kuatia, nənə Kumwesən rəkiri in tɨ noien səvənhi, mɨni mə nərmama me pam tuhaməkeikei mhemhə. Mətə kurirə, nəpɨn nərmama həpɨk ho noien ərəha rɨpɨk nənə Kumwesən rəriari pehe auər a nəri amasan m kɨtaha, mo mə kɨtaha tsatukwatukw ia nənimen nənə mhəuvehi nɨmɨruien. 17 Nɨpərhienien mə noien ərəha səvəi iərmama kuatia a Atam rɨno nemhəien ramərɨmənu ia nərmama me pam, nənə nəri i ro nari asori. Mətə Iesu Kristo rɨno nari riti rasori məpi raka. Nərmama me pam səməme kamhəuvehi namasanien asori səvəi Kumwesən sə rɨnəriari pehe auər a i m nərmama, in i namasanien sə ramo irəha hatukwatukw ia nənimen, irəha tuhəuvehi nɨmɨruien mharə irə mamhərɨmənu tɨ nəri i Iesu Kristo rɨno.
18  1Kor 15:22Ro iamɨnhi irə sətoni mə noien ərəha kuatia a səvəi Atam rɨno mə nərmama me pam tuhaməkeikei mhemhə. Rəmwhen a mwi noien atukwatukw kuatia a səvəi Kristo rɨno suatuk mə nərmama tuhəukurən mhəuvehe mhatukwatukw ia nəmri Kumwesən. Nənə natukwatukwien nəha ramo mə nərmama pam həukurən nuvehiien nɨmɨruien. 19  Aes 53:11Iərmama kuatia rɨnərui nəkwai Kumwesən, nənə noien nəha ro nərmama həpɨk həuvehe nəkur ərəha. Rəmwhen a mwi iərmama kuatia rɨno nəkwai Kumwesən nənə noien nəha tro nərmama həpɨk həuvehe mhatukwatukw ia nəmri Kumwesən.
20  Rom 4:15, Kal 3:19Kumwesən rɨməuvei pehe Loa səvəi Moses mə noien ərəha truvehe masori, nənə mə nərmama tuhəukurən noien ərəha me səvənraha. Mətə nəpɨn noien ərəha rɨməuvehe masori, nənə namasanien səvəi Kumwesən ruvehe masori məpi raka mwi, 21  Rom 6:23mə rəmwhen ia noien ərəha rɨnamərɨmənu ia nərmama me pam mavi pehe nemhəien ia nirəha fwe kupwən, ipwet mɨne namasanien səvəi Kumwesən rukurən nərɨmənuien, mamo nərmama hatukwatukw ia nəmri Kumwesən, nənə irəha həuvehi nɨmɨruien rerɨn ruku pen tɨ Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha.

5:1: Rom 3:24,28, Rom 4:24

5:2: Efes 2:18, 3:12

5:3: Jem 1:2-3, 1Tes 1:5-7

5:5: Sam 22:5, 25:20, Hip 6:18-19

5:8: Jon 3:16, 1Jon 4:10

5:9: Rom 1:18, 2:5,8

5:10: Rom 8:7-8

5:12: Jen 2:17, Jen 3:6,19, Rom 6:23

5:13: Rom 4:15

5:14: 1Kor 15:21-22, 1Kor 15:45

5:18: 1Kor 15:22

5:19: Aes 53:11

5:20: Rom 4:15, Kal 3:19

5:21: Rom 6:23