15
Kristo rɨnətui mwi ia nemhəien səvənhi
Piak me, iakokeikei mə tako kɨmiaha hiəukurən nəɡkiariien amasan sə iakɨnəvisau irə m kɨmiaha fwe kupwən. Nəɡkiariien amasan i kɨmiaha hiəuvəni raka nɨpərhienien irə mamhərer irə. Trɨni mɨnuə hiaməkwtəmhiri əknekɨn nəɡkiariien amasan i iakɨnəvisau raka m kɨmiaha, Kumwesən truvehimɨru kɨmiaha irə. Mətə trɨni mɨnuə hiaraka ia nəɡkiariien amasan i, nənə hiəuvəni auər a nɨpərhienien irə.
Aes 53:8-9Narimnari me səməme iakɨməreɡi, iou iakuvəni raka tukumiaha. Iakɨməni mə nəri sə tihaməkeikei mhəkupwən mhəukurən in i mə Kristo rɨmamhə tɨ noien ərəha me səkɨtaha ramesi pen nəɡkiariien me kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan. Mat 12:40, Wok Me 2:24-32Kɨmənɨmwi nənə rətui mwi ia nemhəien səvənhi ia nəpɨn sə ro kahar irə ramesi pen nəɡkiariien me kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan. Luk 24:34, Mat 28:16-17Nənə in rɨməkupwən mier irapw tɨ Pita, marə mier irapw mwi tɨ nərmama səvənhi twelef. Kurirə irə in rier irapw mwi tɨ piəvtaha me həpɨk həpi raka faef hantret ia nəpɨn kuatia a. Irəha həpɨk haməmɨru ihi, mətə nepwɨn həuvamhə raka. Luk 24:50Nəpɨn in rier irapw raka tɨ nirəha, marə mier irapw mwi tɨ Jemes, nənə mier irapw mwi tɨ aposol me pam. Wok Me 9:3-6, 1Kor 9:1Kurirə ia nirəha pam, in rier irapw mwi tukw iou, mətə iou iakəmwhen ia iəkunouihi əmtəmetə riti rɨpkətui mhə ia nəpɨn atukwatukw səvənhi.
Efes 3:8, 1Tim 1:15Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə iou inhərɨpw anan ia aposol me pam, nənə iakəpwəh nəmwhenien mə nərmama tuhəkwein iou mə iou aposol riti, tɨ nəri nə mə iakɨnamometə nakalasia me səvəi Kumwesən fwe kupwən. 10  Wok Me 8:3, 2Kor 6:1, 2Kor 11:5,23Mətə Kumwesən rɨnasitu ia nirak ia namasanien səvənhi, mo iakuvehe mo iamɨnhi irə nəha təkwtəkwuni. Nənə namasanien səvənhi sə rɨno miou rəpwəh nuvehe əpnapenien, mətə rukuə kwənkwan. Nɨpərhienien, iakɨno wok məpi raka aposol me pam, mətə rɨpko mhə ia nɨskaiien atukw səiou, mətə ia namasanien sə Kumwesən rauvei pehe miou. 11 Ro iamɨnhi irə nəri auər a mə iou iakani irapw nəɡkiariien amasan i m kɨmiaha, uə irəha haməni irapw m kɨmiaha, mətə nəɡkiariien kuatia a i səkɨmaha pam iahaməni irapw tukumiaha nənə hiəuvəni raka nɨpərhienien irə.
Nərmama səməme həuvamhə tuhətui mwi ia nemhəien
12 Kɨmiaha hiəukurən mə ia nəɡkiariien səkɨmaha, kɨmaha iahaməni irapw mə Kristo rɨnətui mwi ia nemhəien. Mə iahaməvisau iamɨnha irə, rəfo kɨmiaha nepwɨn hiaməni mə nərmama səməme həuvamhə ko həpkətui mhə mwi? 13 Trɨni mɨnuə nərmama səməme həuvamhə ko həpkətui mhə mwi, nənə ko Kristo mwi rəpwəh nətuiien ia nemhəien. 14 Nənə trɨni mɨnuə Kristo rəpwəh nətuiien ia nemhəien, wok i səkɨmaha sə iahaməni irapw nəɡkiariien amasan ro nəri auər a irə rəmwhen a mwi ia nahatətəien səkɨmiaha. 15  Wok Me 1:22, 4:33, Wok Me 5:32Nari riti mwi, trɨni mɨnuə Kristo rəpwəh nətuiien ia nemhəien, kɨmaha iahəneikuə ia Kumwesən, tɨ nəri nə mə iahaməni irapw mə Kumwesən rɨno Kristo rətui mwi ia nemhəien. Trɨni mɨnuə nəɡkiariien nəha ro nɨpərhienien mə nərmama səməme həuvamhə ko həpkətui mhə mwi ia nemhəien, nənə Kumwesən ko rəpwəh noien mwi Kristo rətui ia nemhəien. 16 Trɨni mɨnuə nərmama səməme həuvamhə raka ko həpkətui mhə mwi ia nemhəien, nənə ko Kristo rɨpkətui mhə mwi ia nemhəien. 17 Trɨni mɨnuə Kristo rɨpkətui mhə mwi ia nemhəien, nənə nahatətəien səkɨmiaha nɨpwran riwən, kɨmiaha hiamarə ihi ia noien ərəha me səkɨmiaha. 18 Nənə trɨni mɨnuə nəɡkiariien nəha ro nɨpərhienien, nərmama səməme haməni nɨpərhienien ia Kristo fwe kupwən həuvamhə raka, irəha həuvəiwən ko həpkətui mhə mwi. 19 Kɨtaha saməmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨtaha ia Kristo, mətə mə noien nəha səvəi nɨmɨruien a i səvəi tɨprənə, rərəha anan tukutaha məpi raka nərmama me nepwɨn.
20  Kol 1:18Mətə nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien ro iamɨnhi irə. Kristo rɨnətui mwi ia nemhəien səvənhi. In rukupwən mətui mwi rəmwhen ia nukwai nei kukupwən kesi. Nərmama səməme həuvamhə raka irəha tuhətui mwi ia nemhəien kurirə. 21  Rom 5:12,18Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nemhəien rɨməuvehe ia iərmama riti, nənə ia suatuk kuatia a, nətuiien mwi ia nemhəien rɨməuvehe ia iərmama riti. 22 Nərmama me pam tuhemhə tɨ nəri nə mə haməuku pen ia Atam. Ia noien a mwi nəha, nərmama me pam səməme haməuvehe mho kuatia irəha Kristo tuhətui mwi ia nemhəien. 23  1Tes 4:16, Rev 20:5Mətə irəha nəha tuhətui mwi ia nəpɨn atukwatukw səvənraha. Kristo in rɨməkupwən mətui mwi. Nəpɨn in truvehe mwi irə, nərmama me səvənhi tuhətui mwi. 24 Nənə nəpɨn sampam truvehe, Kristo trouraha nənɨmwɨn me pam səməme kamhəuvehi nərɨmənuien mɨne nasoriien. In trouraha nɨskaiien me pam. Kurirə irə in raraka ia nɨtətə sə in ramərɨmənu irə revən ia rəɡi Tata Kumwesən. 25  Mat 22:44Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə Kristo traməkeikei mamərɨmənu meste Kumwesən trəmri narimnari me pam səməme in raməmwəki irəha kamharə inhərɨpw ia tɨpaɡe nɨsui Kristo mi. 26  Rev 20:14, 21:4Sə trouraha sampam ia nirəha nemhəien. Nənə nemhəien triwən mwi. 27  Sam 8:6Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə Nəkukuə Ikinan rani mə, “Kumwesən rɨnəmri narimnari me pam kamharə inhərɨpw ia tɨpaɡe nɨsun mi.” Mətə ro nukurənien i mə nəɡkiariien nəha sə rani mə “narimnari me pam,” kɨpkəvsini pen mhə Kumwesən ia narimnari me nəha. In rɨnəmri pen narimnari me nəha kamharə inhərɨpw ia tɨpaɡe nɨsui Kristo mi. 28 Narimnari me pam tuheiwaiu Kristo trərɨmənu ia nirəha. Irəha pam tuheiwaiu raka, nənə Tɨni Kumwesən truvehi irapw atukw a in, meiwaiu marə teɡɨn nərɨmənuien səvəi Tata səvənhi sə rɨnəmri irapw narimnari me pam ia tɨpaɡe nɨsun mi. Ro iamɨnhi irə mɨne Kumwesən trərɨmənu ia narimnari me pam.
29 Rəfo ia nərmama səməme kamo paptaes ia nirəha tɨ nərmama səməme həuvamhə raka? Trɨni mɨnuə nərmama səməme həuvamhə raka tuhəpkətui mhə mwi ia nəpɨn riti, nənə rəfo kamo paptaes ia nərmama tɨ nirəha? 30  Rom 8:36Rəmwhen a ia kɨmaha. Rəfo iahaməuvehi pekɨn nəpɨn sɨkai me ia nɨmɨruien səkɨmaha ia nəpɨn me pam? 31 Iakani kwəsuahi piak me mə nəpɨn rɨpɨk nərmama haməmwur mə tuhousi əpune iou! Rerɨk raɡien pɨk tukumiaha tɨ nəri nə mə hiəməuvehe mho kuatia kɨmiaha Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha. Nənə mo pen nəɡkiariien i iakani ro nɨpərhienien. 32  2Kor 4:10-11, Luk 12:19-20Ia kwopun i Efesas, rəmwhen mə iakaruaɡən kɨmaha nəri əprmɨn me. Mətə rəfo? Trɨni mɨnuə nərmama səməme həuvamhə ko həpkətui mhə mwi, iakɨnaruaɡən tɨ nəfe? Trɨni mɨnuə nərmama səməme həuvamhə ko həpkətui mhə mwi, ramasan mə tihesi pen a nəɡkiariien i sə rani mə,
“Pwəh sani nari mhənɨmwi,
tɨ nəri nə mə trakwakwi semhə.”
33 Tihəpwəh neikuə atukwien ia kɨmiaha. Nəɡkiariien i kamɨni ro nɨpərhienien. “Nəpɨn nərmama səvənraha noien ramasan havən pəri irəha nərmama səməme noien səvənraha rərəha, səməme noien səvənraha rərəha houraha noien amasan səvənraha.” 34  Rom 13:11, Wok Me 26:8, 1Kor 6:5Hərərɨɡ pehe mwi mhəuvehi atukwatukw nətərɨɡien səkɨmiaha sə ratukwatukw, nənə mharaka ia noien ərəha me. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə kɨmiaha nepwɨn hiamreirei ihi Kumwesən, nənə ro naurɨsien asori m kɨmiaha.
Nərmama tuhətui mwi ia nemhəien mətə nɨpwranraha trəfo irə?
35  Jon 12:24Mətə iərmama riti trəres nəresien i mə, “Nərmama səməme həuvamhə tuhəfo mhətui mwi? Nɨpwranraha trəfo irə?” 36 Ik iərmama ikreirei nari, nuni nari sə ikəpwei traməkeikei memhə kurirə ruverə mutə. 37 Nənə nəri sə ikəpwei ropə ia nɨpwran sə trutə. Sə ikəpwei in nə nuni nari, rosi nuni wit uə nuni nari riti mwi. 38  Jen 1:11Mətə Kumwesən rauvei pen nɨpwran rəmwhen sə in rokeikei. Nənə nuni nari me kuatia kuatia, in rauvei pen nɨpwranraha me. 39 Rəmwhen a mwi nusai nari rəpwəh nəmnəmwhenien, mətə nusai nari səpəmsəpə. Nusai iərmama ropə ia səi nərimɨru me, uə menu me, uə nəmu me. 40 Narimnari me ia nɨmaɡouaɡou ho nɨpwranraha. Rəmwhen a mwi narimnari me ia təkure tɨprənə i ho nɨpwranraha. Mətə narimnari me nəha kamətə fwe ia nɨmaɡouaɡou kamhəser ropə ia nɨpwrai narimnari me nəha kamətə ia təkure tɨprənə. 41 Nukuraanien səvəi meri ropə ia nukuraanien səvəi məkwə mɨne nəhiapwien səvəi kəməhau me. Nəhiapwien səvəi kəməhau me nepwɨn hopə ia səvəi nepwɨn mwi.
42 Tro mwi iamɨnhi irə ia nəpɨn nəha nərmama səməme həuvamhə tuhətui mwi. Iərmama sə kɨmənɨmwi nɨpwran trɨmərɨr, mətə nəpɨn in trətui mwi nɨpwran trɨpkɨmərɨr mhə mwi. 43  Fil 3:20-21Iərmama sə kɨmənɨmwi nɨpwran rɨpkamasan mhə, mətə nəpɨn in trətui mwi nɨpwran tramasan. Iərmama sə kɨmənɨmwi nɨpwran nɨskaiien səvənhi riwən, mətə nəpɨn in trətui mwi nɨpwran trɨskai. 44 Nəpɨn kɨmənɨmwi iərmama nɨpwran ro nusan, mətə nəpɨn in trətui mwi nɨpwran tro nənɨmwɨn.
Trɨni mɨnuə nɨpwrai iərmama sə ro nusan, nənə nɨpwrai iərmama sə ro nənɨmwɨn in mwi fwe ikɨn. 45  Jen 2:7, Jon 6:63, 2Kor 3:6,17Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə kɨmərai pen nəɡkiariien i ia Nəkukuə Ikinan rani mə, “Iərmama sə rɨməkupwən, Atam, in rɨməuvehe iərmama riti sə ramɨru.” Atam sampam, in i Kristo, rɨməuvehe mo in nənɨmwɨn i rauvei pehe nɨmɨruien. 46 Mətə rɨpko mhə nɨpwrataha i sə ro nənɨmwɨn trukupwən, mətə nɨpwrataha sə ro nusan, nənə kurirə irə nɨpwrataha sə ro nənɨmwɨn. 47  Jen 2:7Iərmama sə rɨməkupwən in səvəi tɨprənə i. Kumwesən rɨno in ia tɨprənə. Mətə iərmama sə rɨməkurirə rɨməuku pen ia neiai. 48 Nərmama me pam səvəi tɨprənə, nɨpwranraha rəmwhen ia nɨpwrai iərmama nəha Kumwesən rɨno ia tɨprənə. Nərmama səməme tuhəuvən ia neiai, nɨpwranraha trəmwhen ia nɨpwrai iərmama sə rɨməuku pen ia neiai. 49 Təkwtəkwuni kɨtaha səmwhen ia iərmama nəha sə Kumwesən rɨno ia tɨprənə. Ia noien a mwi nəha kɨtaha tsəmwhen a mwi ia iərmama nəha sə rɨməuku pen fwe ia neiai muvehe.
50  1Kor 6:13Iakani irapw tukumiaha, piak me, nɨpwrai iərmama sə ro nusan mo nɨten ko rɨpkuvnimwə mhə ia nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə. Rəmwhen a mwi nəri mərɨr ko rɨpkuvehi mhə nəri sə ramarə rerɨn. 51-52  Mat 24:31, 1Tes 4:15-17Həreɡi ro. Nəɡkiariien i iakani pehe tukumiaha i nəha təkwtəkwuni in nəɡkiariien riti sə rɨnamərkwafə fwe kupwən. Rɨpko mhə kɨtaha pam tsemhə, mətə nəpɨn kisɨpw sampam trasək kɨtaha pam tsəuvehe mhərməvi. Kurirə iərmama riti rapri m kuatia ia nənimen, mətə nəri nəha rɨno sampam akwauakw a. Nəpɨn kisɨpw sampam trasək, nənə nərmama səməme həuvamhə tuhətui mwi mhəpwəh mwi nemhəien, nənə kɨtaha tsəuvehe mhərməvi. 53  2Kor 5:4Nɨpwrataha sə ro nəri mərɨr i traməkeikei muvehe mo nəri sə ko rɨpkɨmərɨr mhə. Nɨpwrataha i səvəi nemhəien traməkeikei muvehe mo nəri sə ramarə rerɨn. 54  Aes 25:8Nɨpərhienien, nɨpwrataha sə ro nəri mərɨr i traməkeikei muvehe mo nəri sə ko rɨpkɨmərɨr mhə. Nɨpwrataha i səvəi nemhəien traməkeikei muvehe mo nəri sə ramarə rerɨn. Nəpɨn nəri nəha truvehe mo sampam, nənə nəɡkiariien sə kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan ruvehe mo nɨpərhienien, rani mə, “Nemhəien ruvəiwən. Kuvəuvehi irapw in ia naruaɡənien.”
55 “Eh, nemhəien, tikəfo masori ia kɨmaha?
Eh, nemhəien, tikəfo mo nəmisəien m kɨmaha?”
56  Rom 6:14, 7:13Nəri sə nemhəien rauvehi nɨskaiien səvənhi irə tɨ noien nəmisəien m iərmama in nə noien ərəha, nənə nəri sə noien ərəha rauvehi nɨskaiien səvənhi irə in nə Loa. 57 Mətə pwəh səni tanak m Kumwesən sə rauvei pehe m kɨtaha noien i saməuvehi raku pen tɨ Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo, noien sə ramo kɨtaha səskai mhəpi raka nemhəien.
58  2Kron 15:7, Rev 14:13Ro pen piak keikei me, kɨmiaha tihaməkeikei mhərer əknekɨn, mhəpwəh nəseniien nari riti rɨkiukiu ia kɨmiaha. Nəpɨn me tihamo wok səvəi Iərɨmənu səkɨtaha ia rerɨmiaha pam, tɨ nəri nə mə hiəukurən mə wok səvəi Iərɨmənu səkɨtaha sə hiamo hiəpko auər a mhə.

15:3: Aes 53:8-9

15:4: Mat 12:40, Wok Me 2:24-32

15:5: Luk 24:34, Mat 28:16-17

15:7: Luk 24:50

15:8: Wok Me 9:3-6, 1Kor 9:1

15:9: Efes 3:8, 1Tim 1:15

15:10: Wok Me 8:3, 2Kor 6:1, 2Kor 11:5,23

15:15: Wok Me 1:22, 4:33, Wok Me 5:32

15:20: Kol 1:18

15:21: Rom 5:12,18

15:23: 1Tes 4:16, Rev 20:5

15:25: Mat 22:44

15:26: Rev 20:14, 21:4

15:27: Sam 8:6

15:30: Rom 8:36

15:32: 2Kor 4:10-11, Luk 12:19-20

15:34: Rom 13:11, Wok Me 26:8, 1Kor 6:5

15:35: Jon 12:24

15:38: Jen 1:11

15:43: Fil 3:20-21

15:45: Jen 2:7, Jon 6:63, 2Kor 3:6,17

15:47: Jen 2:7

15:50: 1Kor 6:13

15:51-52: Mat 24:31, 1Tes 4:15-17

15:53: 2Kor 5:4

15:54: Aes 25:8

15:56: Rom 6:14, 7:13

15:58: 2Kron 15:7, Rev 14:13