Wok Me
Nəɡkiariien sə rani mə nəfe i nəkukuə
Wok me in nəkukuə səro kəru irə sə Luk rɨmərai. Luk rɨmərai nəkukuə i revən tɨ in riti nəɡhɨn nə Teofilas. Ia nəkukuə i kɨtaha sətoni nukune nəfwakiien səvəi Iesu Kristo mɨne rɨnəfuvehe mevən ia tənəmtənə me. Nəkukuə i raməɡkiari ia wok səvəi Pita mɨne Pol, irau aposol mi səvəi Iesu Kristo. Pita in aposol riti sə ramətui amasan tɨ nakalasia me fwe Jerusalem nəpɨn nəfwakiien rɨməuvehe vi a. Pol in aposol riti sə Kumwesən rərhi pen i revən ia tənəmtənə me. Wok me nəɡhɨn riti mwi mə Wok Me Səvəi Nənɨmwɨn Ikinan. Kani nəhaɡ nəha tɨ nəri nə mə nəkukuə i raməɡkiari ia nuveheien mɨne wok səvəi Nənɨmwɨn Ikinan. Wok me rani irapw nəɡkiariien sə nakalasia me fwe kupwən hənaməvisau irə. Wok me raməɡkiari ia nəkur Isrel mɨne həfo mhəpwəh nəɡkiariien amasan səvəi Iesu Kristo. Rani mwi mə Kumwesən rəfo mərhi pen aposol me həuvən tɨ nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel, nənə irəha həni nɨpərhienien ia nəɡkiariien amasan səvənhi. Wok me raməɡkiari mwi ia nəkur Rom səməme hənamərɨmənu ia kwopun me fwe kupwən. Rani mə irəha həfo mhəmwəki nakalasia me səvəi Iesu.
1
Iesu revən fwe ia neiai
* Luk 1:3Iou riti Teofilas:
Ia nəkukuə kupwən səiou sə iakuvərai raka mik iakuvəni raka narimnari me pam Iesu ramo mɨne nəɡkiariien me pam ramahatən nərmama me irə fwe kupwən. Iakɨməni fwe ia nukune wok səvənhi muvehe * Mak 16:19, Luk 24:49-51meste nəpɨn nəha in raməvəhaɡ m aposol me səvənhi səməme in rɨnərpwi rəɡɨn ia nirəha. In raməvəhaɡ mɨnraha, mauvei pen nəɡkiariien riti rauku pen tɨ Nənɨmwɨn Ikinan. Nəpɨn ruvei pen pam, kuvehi utə in revən fwe ia neiai. * Luk 24:36-49, Wok Me 10:41Nəpɨn Iesu ruvəreɡi raka nəmisəien səvənhi, rarə mwi nəpɨn foti. Ia nəpɨn me nəha ramier irapw tɨ aposol me nəha. Nəpɨn rɨpɨk ramərer ia nəmrɨnraha, mamo irəha hamətoni mə ruvəmɨru pərhien. Irəha kamhətə in, nənə in rani narimnari me ia nɨkaren səvəi nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə.
* Luk 24:49, Jon 14:16-17, Wok Me 2:33Nəpɨn riti raməni pəri nari irəha mɨnraha, nənə mɨni pen tɨ nirəha i mə, “Tihəpwəh nierien ia Jerusalem, mətə tihameitenhi Nənɨmwɨn Ikinan sə Tata səiou rɨno raka promes mə truvei pehe m kɨmiaha. Hiəuvəreɡi raka iou iakaməɡkiari irə fwe kupwən, mamɨni mə, * Mat 3:11‘Jon rɨno paptaes ia nui, mətə rɨpko mhə tui Kumwesən tro paptaes ia kɨmiaha ia Nənɨmwɨn Ikinan.’ ”
* Luk 24:21Nənə nəpɨn riti mwi, nəpɨn aposol me housəsɨmwɨn irəha me, kamhəres pen Iesu i mə, “Iərɨmənu, tikərɨmənu ia nəkur Isrel nəha təkwtəkwuni rəmwhen ia kiɡ kupwən me səvənraha uə rekəm?”
* Mak 13:32Mətə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Tata səiou rauvehi nasoriien mɨnəmri raka nəpɨn me pam. Rɨpko mhə səkɨmiaha tihəukurən mə tɨnesən nəpɨn me nəha tuhəier irapw. * Mat 28:19, Luk 24:48, Wok Me 2:32, 3:15, Wok Me 5:32Mətə nəpɨn Nənɨmwɨn Ikinan truvehe ia kɨmiaha, tihəuvehi nɨskaiien. Nənə tihaməkeikei mhəuvən, mhəvisau irapw iou fwe Jerusalem, mɨne ia kwopun me pam fwe ia tənə Jutia mɨne Sameria, mhəuvən mheste tənəmtənə me pam.”
* Jon 6:62Nəpɨn Iesu rɨni pam nəɡkiariien me nəha, kuvehi utə in rautə. Nərmama me səvənhi kamhəti pen mamhətoni in meste nəpuə riti rousəman. Kurirə irə həpkətoni mhə mwi in.
10  * Luk 24:4Nəpɨn Iesu rautə mamevən, irəha kamhəkwətə ihi ia nɨmaɡouaɡou, nənə təkwtəkwuni a iəmə mi kəru səvənrau tɨnari rəpsan krouier irapw tɨ nirəha, rouərer ia nɨkarenraha, 11  * Mat 26:64, Luk 21:27rouni mə, “Nəmə Kalili! Rəfo hiamərer ia kwopun i, mamhəti utə ia nɨmaɡouaɡou? Iesu i sə kuvehi raka tukumiaha, kuvehi utə revən fwe ia neiai, in truvehe rəmwhen a mwi hiənətoni rautə ia nɨmaɡouaɡou mamevən.”
Matias truvehi təmwki Jutas
12  * Luk 24:50-53Kurirə ikɨn aposol me həier ia təkuər nəha kani mə Təkuər Olif mhərərɨɡ mamhəuvən fwe Jerusalem. (Təkuər nəha Olif raməkure ipaka tɨ Jerusalem rəmwhen ia wan kilometa.) 13  * Mat 10:2-4Nəpɨn irəha həier pen fwe taon, mhəutə pen fwe ia rum nəha irənhə kwopun kamharə ikɨn. Nəɡhɨnraha me i: Pita, Jon, Jemes, Antru, Filip, Tomas, Patolomiu, Matiu, Jemes tɨni Alfeas, Saemon (iəmə sə kupwən rakurirə ia səməme haməmwur mə tuhəkoui irapw nəkur Rom), mɨne Jutas tɨni Jemes. 14  * Jon 6:42, 7:5Ia nəpɨn me nərmama me nəha nətərɨɡien səvənraha kuatia. Kamhousəsɨmwɨn irəha me, mamhəfwaki. Meri, mama səvəi Iesu, mɨne piəvi Iesu me, mɨne nɨpran səməme kamhəni nɨpərhienien ia Iesu irəha mɨnraha.
15 Nəpɨn me nepwɨn həukurau, nənə piəvtaha me housəsɨmwɨn irəha me ia kwopun kuatia. (Irəha pam ipaka tɨ wan hantret twenti.) Nənə Pita rɨskəmter ia rerɨnraha mɨni mə, 16  * Sam 41:9“Nərman, piak me, fwe kupwən Nənɨmwɨn Ikinan ruvei pen nəɡkiariien səvənhi m Kiɡ Tevɨt mə trukupwən mɨni irapw Jutas, iəmə sə rɨməiri nərmama me həuvən mhəkwtəmhiri Iesu. Nəɡkiariien nəha ruvəuvehe muvəukuə raka, tɨ nəri nə mə nəɡkiariien me pam kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan tuhaməkeikei mhəuvehe mhəukuə. 17 Jutas nəha fwe kupwən Iesu rɨnərpwi rəɡɨn irə mə truvehe mo aposol riti səvənhi kɨmaha min.”
18  * Mat 27:3-10(Iəmə nəha rɨno noien ərəha, muvehi mane irə, muvehi mevən muvehi nəmri tɨprənə i. Fwe ia tɨprənə nəha in rɨmwei irapw, tɨpwɨn rəpəruə, nəninhə irə rier. 19 Nərmama səməme kamharə fwe Jerusalem həreɡi nəvisauien səvənhi, nənə həuvei pen nəɡhi kwopun nəha ia nəɡkiariien səvənraha mə Akeltama. Nɨpwrai nəɡkiariien nəha in i mə Tɨprənə sə Netə Rɨnaiu Ikɨn.)
20 Pita rɨrɨpɨn nəɡkiariien mɨni mə, “Nəɡkiariien i sə kɨmərai pen ia nəkukuə nəha Ol Sam raməɡkiari ia Jutas. Rɨni mə,
‘Pwəh səvənhi rukwənu ruvehe mərkun.
Iərmama trəpwəh narəien ikɨn.’
Kɨmərai pen mwi mə,
‘Pwəh iərmama riti mwi ruvehi təmwhekɨn,
mo səvənhi wok.’
21-22  * Jon 15:27Ro iamɨnhi irə kɨtaha tsaməkeikei mhəuvehi utə iərmama riti truvehi təmwki Jutas. Kɨmaha min tahəvisau irapw mə iahənətoni ia nəmrɨmaha mə Iesu rɨnətui mwi pərhien ia nemhəien səvənhi. Pwəh səuvehi utə iərman riti sə rɨnakurirə ia kɨmaha ia nəpɨn me pam nəha Iesu Iərɨmənu səkɨtaha rɨnamavən kɨmaha min. Rɨnostat mukurirə ia kɨmaha ia nəpɨn nəha Jon rɨnamo paptaes ia nərmama muvehe meste nəpɨn nəha kuvehi utə Iesu revən fwe ia neiai.”
23 Pita rɨni pen pam, nənə irəha həni irapw nəɡhi iərmama kəru. Nəɡhɨnrau Josef mɨne Matias (Josef nəha kaməkwein mwi in mə Pasapas mɨne Jastas.) 24  * Jon 2:25Nənə irəha həfwaki, mhəni mə, “Iərɨmənu, ikukurən nətərɨɡien səvəi nərmama me pam. Tiko mahatən ro m kɨmaha i mə iərman mi sə pəku nəha ikokeikei mə 25 truvehe mo in aposol, muvehi təmwki Jutas, iəmə sə rɨnəpwəh wok nəha mə trevən ia kwopun atukwatukw səvənhi.” 26 Nənə irəha həuini nəri sə ramahatən pen nari mə sin nəha truvehi wok nəha. Nənə nəri nəha rahatən pen mə Matias. Nənə həvsini pen in irəha aposol me eleven.

*1:1: Luk 1:3

*1:2: Mak 16:19, Luk 24:49-51

*1:3: Luk 24:36-49, Wok Me 10:41

*1:4: Luk 24:49, Jon 14:16-17, Wok Me 2:33

*1:5: Mat 3:11

*1:6: Luk 24:21

*1:7: Mak 13:32

*1:8: Mat 28:19, Luk 24:48, Wok Me 2:32, 3:15, Wok Me 5:32

*1:9: Jon 6:62

*1:10: Luk 24:4

*1:11: Mat 26:64, Luk 21:27

*1:12: Luk 24:50-53

*1:13: Mat 10:2-4

*1:14: Jon 6:42, 7:5

*1:16: Sam 41:9

*1:18: Mat 27:3-10

*1:21-22: Jon 15:27

*1:24: Jon 2:25