2
Nəkur Kena həiri pen vi a pran riti m iərman səvənhi mhaɡien irəha mɨnrau
Jon 1:43Kɨni neis irə nərmama nepwɨn ia rukwənu Kena ia tənə Kalili həiri pen vi a pran riti m iərman səvənhi, mharə mho mwi nəveɡɨnien asori riti mamhaɡien pəri irəha mɨnrau. Mama səvəi Iesu irəha mɨnraha. Kɨnəkwein Iesu mɨne nərmama me səvənhi mə irəha mwi tuhəuvən mhani pəri nari irəha mɨnraha. Nəpɨn waen ruvəiwən, mama səvəi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Sənmwɨnraha waen ruvəiwən.”
Mat 12:48, Jon 19:26Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Prən i. Ikəfo mani pehe nəri i tukw iou? Nəpɨn səiou rɨpkuvehe mhə ihi.”
Jon 7:30, 8:20Mɨreɡi mama səvənhi rɨni pen tɨ nərmama səməme kamho tukwini nari mə, “Kɨmiaha tihaməkeikei mho nəfe nəɡhɨn in trɨni pehe tukumiaha i.”
Ia kwopun nəha nəri kamərəmɨn pen nui irə irəha pam sikis kɨno ia kəruəterei. Irəha kuatia kuatia rukurən nuvehiien eiti uə hantret twenti lita. Nui nəha səvəi nəkur Isrel kamhərkwerɨɡ irə.) Mak 7:3-4
Iesu rɨni pen tɨ nərmama me nəha kamho tukwini nari mə, “Kɨmiaha tihərəmɨn pen nui ia nəri kamərəmɨn pen nui ia nirəha.” Irəha hərəmɨn meste pehe rukuər.
Nənə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Nəha təkwtəkwuni kɨmiaha tihəkwəhi raka nepwɨn, mhəuvehi mhəuvən mhəuvei pen m iəmə asori səvəi nəveɡɨnien asori.” Ro pen irəha həuvehi mhəuvən. Nəpɨn iəmə asori səvəi nəveɡɨnien asori rənɨmwi əɡhan nui nəha, nui sə Iesu rɨno ruvehe mo waen i, in rɨreirei mə waen ruku pəku. (Mətə iotukwininari me səməme həkwəhi raka nui irəha həukurən.) Ro iamɨnhi irə iəmə asori səvəi nəveɡɨnien nəha rəkwein iərman sə rɨpkarə vi a irau pran səvənhi ruvehe, 10 rɨni pen tukwe in mə, “Samarə kamo nəveɡɨnien asori iamɨnhi kukupwən kukwəhi raka waen sə ramasan pɨk kauvei pen m nərmama. Nənə nəpɨn nərmama me hənənɨmwi asori kwopti, kukwəhi raka sə rɨpkamasan pɨk mhə kauvei pen mɨnraha hənɨmwi. Mətə ik ikəpwəh nukwəhi rakaien waen sə ramasan pɨk meste nəha təkwtəkwuni.”
11  Luk 9:32, Jon 1:14, 4:54, Jon 11:40In i nɨmtətien sə Iesu rukupwən mo ia rukwənu Kena ia tənə Kalili. Ia nɨmtətien nəha in rahatən pen nasoriien səvənhi. Nənə nərmama me səvənhi həni nɨpərhienien irə.
Iesu rəkoui irapw nərmama səməme kamho maket ia nimwə səvəi Kumwesən
12  Mat 4:13Kurirə irə Iesu rewaiu pen fwe taon Kapaneam irəha mama səvənhi mɨne piəvni me mɨne nərmama me səvənhi. Nənə irəha harə nəpɨn ouihi a fwe ikɨn.
13  Eks 12:1-27, Jon 6:4, 11:55Nəveɡɨnien asori səvəi nəkur Isrel kani mə Pasova rɨnauvehe ipaka. Iesu rutə pen fwe Jerusalem, 14 mətoni nərmama nepwɨn ia nəkwai nimwə səvəi Kumwesən kamhəmri pen nəmri nari ia kau me mɨne sipsip me mɨne menu me. Nepwɨn kamhəkure mamhəvriwei mane. In rətoni irəha, 15 ruvehi nəkwus me, mo kwənkɨrkɨr irə, məkoui irapw irəha pam mɨne sipsip me mɨne kau me həier irapw ia nimwə nəha. In rətəɡi irapw mane səvəi nərmama kamhəvriwei i, muvsini tepol me səvənraha. 16 Nənə səməme kamhəmri pen nəmri nari ia menu me, in rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha tihəuvehi nəri me i mharaka, mhəpwəh noien nimwə səvəi Tata səiou ro kwopun kauvehi nəmri nari ikɨn.”
17  Sam 69:9Ia nəpɨn nəha nərmama me səvənhi rerɨnraha rɨrhi nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan rɨni mə, “Iakokeikei pɨk nimwə səim. Nokeikeiien nəha rauək rəmwhen ia napw ia rerɨk.”
18 Ro pen nəmə asori me səvəi nəkur Isrel həni pen tukwe in mə, “Sin rɨməuvei pehe nasoriien mik mə tiko narimnari me i? Nəfe nəha nɨmtətien tiko m kɨmaha pwəh iahətoni mhəukurən?”
19  Mat 21:23, 26:61, Mat 27:40, Wok Me 6:14Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Housi testesi nimwə i səvəi Kumwesən, nənə ia nəpɨn səro kahar irə takuvehi utə mwi.”
20 Mɨreɡi nəmə asori me səvəi nəkur Isrel həni mə, “Kwa nimwə i səvəi Kumwesən kuvrhəkɨn nuk irəha pam foti-sikis. Tikəfo muvehi utə mwi ia nəpɨn kahar?” 21  1Kor 6:19Mətə nimwə nəha səvəi Kumwesən Iesu raməɡkiari irə in nə nɨpwran. 22  Luk 24:6-8, Jon 12:16, 14:26Ro iamɨnhi irə nəpɨn Iesu rətui mwi ia nemhəien səvənhi, nərmama me səvənhi rerɨnraha rɨrhi mə in rɨməni nəɡkiariien i, nənə irəha həni nɨpərhienien ia Nəkukuə Ikinan mɨne nəɡkiariien nəha Iesu rɨməni.
23  Jon 7:31Nəpɨn Iesu in fwe Jerusalem tɨ nəveɡɨnien asori nəha kani mə Pasova, nərmama həpɨk hətoni nɨmtətien me nəha in ramo, mhəni nɨpərhienien ia nəɡhɨn. 24 Mətə Iesu rɨpkɨni mhə nɨpərhienien ia nirəha, mhəpwəh nɨni pamien rerɨn tɨ nirəha i, tɨ nəri nə mə in ruvəukurən raka nərmama me pam. 25  Mak 2:8In rɨpkətui mhə iərmama riti tro pui pen nətərɨɡien səvəi iərmama min, tɨ nəri nə mə in ruvəukurən raka nəfe ramarə ia reri iərmama.

2:1: Jon 1:43

2:4: Mat 12:48, Jon 19:26

2:5: Jon 7:30, 8:20

2:6: Mak 7:3-4

2:11: Luk 9:32, Jon 1:14, 4:54, Jon 11:40

2:12: Mat 4:13

2:13: Eks 12:1-27, Jon 6:4, 11:55

2:17: Sam 69:9

2:19: Mat 21:23, 26:61, Mat 27:40, Wok Me 6:14

2:21: 1Kor 6:19

2:22: Luk 24:6-8, Jon 12:16, 14:26

2:23: Jon 7:31

2:25: Mak 2:8