6
Nasituien me irəha pam sefen
Wok Me 4:35Nərmama me səvəi Iesu həuvehe mhəpɨk mwi. Ia nəpɨn nəha nəkur Isrel səməme kamhəɡkiari ia nəɡkiariien səvəi nəkur Kris həvisə irəha nəkur Isrel səməme kamhəɡkiari ia nəɡkiariien Hipru. Nəkur Isrel səməme kamhəɡkiari ia nəɡkiariien səvəi nəkur Kris həni mə ia nəpɨn me, nəpɨn kauvei pen mane mɨne nəveɡɨnien m nərmama me trasitu ia nirəha, kɨpkuvei pen mhə m nɨpran me səvənraha səməme nərman me səvənraha həuvamhə. Ro iamɨnhi irə, aposol me twelef həkwein pen nərmama me səvəi Iesu mə irəha pam tuhəuvehe. Nəpɨn həuvehe, aposol me həni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmaha iahaməvisau irapw nəɡkiariien səvəi Kumwesən. Rɨpkatukwatukw mhə mə tahəpwəh wok nəha mhəuvehe mhəsui raka nəveɡɨnien. 1Tim 3:7Ro pen piəvmaha me, kɨmiaha tihərpwi rəɡɨmiaha ia nərman me sefen ia kɨmiaha nəɡhɨnraha ramasan, rerɨnraha rukuər ia Nənɨmwɨn Ikinan, nukurənien səvənraha rəpwəmwɨs. Kɨmaha tahəuvehi utə irəha mə tuhəsui raka nəveɡɨnien. Mətə wok səkɨmaha tahaməfwaki, mamhəvisau irapw nəɡkiariien səvəi Kumwesən ia nəpɨn me.”
Wok Me 8:5Nərmama me pam səvəi Iesu rerɨnraha raɡien tɨ nəɡkiariien nəha səvəi aposol me. Hərpwi rəɡɨnraha ia Stifen, iərman riti nahatətəien səvənhi rɨskai, rerɨn rukuər ia Nənɨmwɨn Ikinan. Hərpwi mwi rəɡɨnraha ia Filip, mɨne Prokoras, mɨne Nikanor, mɨne Timon, mɨne Pamenas, mɨne Nikolas, iəmə Antiok. Rɨpko mhə in iəmə Isrel, mətə ramarə ia narəien səvənraha. Wok Me 13:3, 14:23Irəha həiri nərman me nəha sefen, mhəuvehe, mhərer ia nəmri aposol me. Aposol me həmrutə rəɡɨnraha ia nirəha, məfwaki mɨnraha.
Wok Me 2:41, 16:5Ia nəpɨn nəha nəɡkiariien səvəi Kumwesən rauvirɨs mamevən. Nərmama me səvəi Iesu fwe Jerusalem həuvehe mhəpɨk mwi. Pris me nepwɨn həuvehi nahatənien səvəi Iesu, mhahatətə irə. Pris me nəha həpɨk kwopti.
Nəkur Isrel həkwtəmhiri Stifen
Wok Me 2:43Stifen in iərmama riti Kumwesən rauvei pen nɨskaiien min, mamasitu irə ia namasanien səvənhi. Nəpɨn riti Stifen ramavən ia reri nərmama, mamo nɨmtətien asori me mɨne narimnari me nərmama hətoni, hamərkəri asori nari irə. 2Tim 1:15Mətə nərmama me nepwɨn nəha ikɨn. Irəha nərmama səvəi nimwəfwaki riti səvəi nəkur Isrel kani mə Nimwəfwaki Səvəi Nərmama Me Kɨnɨfi Raka Nari ia Nirəha.aNərmama me nəha səməme kamhəfwaki ia nimwəfwaki nəha irəha nəkur Isrel. Fwe kupwən kamoslef ia nirəha, nənə kɨnɨfi raka nari ia nirəha. Həpko mhə mwi slef ia nirəha. Nepwɨn həuku pen fwe Saerin mɨne Aleksantria. Nepwɨn mwi həuku pen fwe Silisia mɨne Esia. Irəha həskəmter mamhousari m Stifen. 10  Luk 21:15Mətə rəknekɨn tɨ nirəha. Ko həpkousi tərini mhə nəɡkiariien səvənhi, tɨ nəri nə mə Nənɨmwɨn Ikinan rauvei pen nukurənien min.
11  Mat 26:59-61Ro iamɨnhi irə hərəku pen nərmama nepwɨn mə tuheikuə irə. Nərmama me nəha həskəmter, mhəni mə, “Kɨmaha iahəreɡi iəmə i raməɡkiari ərəha ia Moses mɨne Kumwesən.”
12 Nəpɨn nərmama me mɨne nəmə asori me səvənraha mɨne nahatən me səvəi Loa həreɡi nəɡkiariien nəha, niemaha rəpi irəha. Həuvən tɨ Stifen, mhəkwtəmhiri, mhəuvehi mhəuvən, mhərpwi irapw in ia nəmri nəmə asori me səvəi nəkur Isrel. 13  Jer 26:11Irəha hərpwi irapw nərmama nepwɨn mə tuheikuə ia Stifen. Nərmama me nəha həni mə, “Ia nəpɨn me iəmə i ramɨni ərəha kwopun ikinan i mɨne Loa səvəi Moses. 14 Iahəreɡi rɨni mə Iesu nəha iəmə Nasaret in trousi testesi nimwə səvəi Kumwesən, mərarki narəien sə Moses rɨməuvei pehe m kɨtaha, məmri səpə riti.”
15 Nəmə asori me pam səvəi nəkur Isrel haməkure ia nousəsɨmwɨnien səvənraha, mamhəti pen mamhətə Stifen, mhətoni mə nənimen rəmwhen ia nəmri aɡelo riti.

6:1: Wok Me 4:35

6:3: 1Tim 3:7

6:5: Wok Me 8:5

6:6: Wok Me 13:3, 14:23

6:7: Wok Me 2:41, 16:5

6:8: Wok Me 2:43

6:9: 2Tim 1:15

a6:9: Nərmama me nəha səməme kamhəfwaki ia nimwəfwaki nəha irəha nəkur Isrel. Fwe kupwən kamoslef ia nirəha, nənə kɨnɨfi raka nari ia nirəha. Həpko mhə mwi slef ia nirəha.

6:10: Luk 21:15

6:11: Mat 26:59-61

6:13: Jer 26:11