Seken Timoti
Nəɡkiariien sə rani mə nəfe i nəkukuə
Nəpɨn Pol ruvərai raka Fas Timoti mɨne Taetas kətoni mə kəkwtəmhiri mwi in kuvei puvnimwə ia kalapus. Nənə in rɨrai Seken Timoti ia kalapus fwe Rom. Pol rukurən mə nəpɨn səvənhi ruvəkwakwa mə tremhə ro pen rɨrai nəkukuə i revən tɨ Timoti. Pol rəpwəh nokeikeiien mə trətoni a Timoti, mətə rokeikei mə trətoni nənə muvehi utə nətərɨɡien səvənhi tɨ nəri nə mə in rokeikei mə nəpɨn tremhə Timoti truvehi təmwhekɨn ia wok səvənhi. Pol ramahatən Timoti ia niriien nakalasia me maməvəhaɡ min mə trərer isipwɨn tɨ nahatən eikuə me. Pol raməvəhaɡ m Timoti mə Timoti traməkeikei məkwtəmhiri əknekɨn nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien i kamahatən nakalasia me səvəi Kristo irə.
1
* Efes 1:1Iou Pol. Iou aposol riti səvəi Iesu Kristo tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨməni nəkwan mə tako. In rərhi pen iou mə takəvisau irapw nɨmɨruien sə in rɨməni mə truvei pehe m kɨtaha ruku pen tɨ Iesu Kristo.
* 1Tim 1:2Nəkukuə i rauvehe tukw ik, Timoti, nərɨk keikei.
Pwəh Kumwesən Tata səkɨtaha mɨne Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha trouəriari pehe namasanien mɨne napiien mɨne nəmərinuien mik.
Pol raməvəhaɡ m Timoti
* Fil 3:5, Wok Me 23:1Ia nəpɨn mɨne ia ran, nəpɨn iakaməfwaki, rerɨk ramrhi rerɨn ik, nənə iakani vivi Kumwesən tukw ik. Iakamo tukwini nari min, mamo a noien me səməme iakukurən mə hatukwatukw ia nənimen rəmwhen ia kaha kupwən me səiou hənamo. Nəpɨn rerɨk ramrhi nɨse nənimem sə rɨnaiu, iakokeikei pɨk mə takətoni ik, nənə rerɨk raɡien. * Wok Me 16:1Rerɨk ramrhi nahatətəien pərhien səim, in nəha nahatətəien sə kaha pran səim Loes mɨne mama səim Iunis kroukupwən rouahatətə irə, nənə təkwtəkwuni iakukurən amasan mə ik mwi ikamahatətə irə. * 1Tim 4:14Ro iamɨnhi irə iakuə tako pwəh rerɨm ramrhi nəri fwe ia rerɨm ramo ikamskai tɨ noien wok səvəi Kumwesən. Kumwesən rəriari nəri nəha mik fwe kupwən nəpɨn iakəmri utə rəɡɨk mi ia niram. Tikaməkeikei meireiri nəri nəha pwəh ruək. * Rom 8:15Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨpkuvei pehe mhə m kɨtaha nənɨmwɨn riti sə ramo kɨtaha samhekɨr, mətə in ruvei pehe m kɨtaha nənɨmwɨn riti sə ramo kɨtaha saməskai, mamhokeikei kɨtaha me, mamhəkoui atukw kɨtaha mə tsəpko mhə noien ərəha.
* Rom 1:16Ro iamɨnhi irə tikəpwəh naurɨsien tɨ nɨni irapwien Iərɨmənu səkɨtaha, məpwəh naurɨsien mwi tukw iou, iərmama riti səvənhi sə iakamarə ia kalapus tukwe. Mətə pwəh krau pəri kroureɡi nəmisəien tɨ nəɡkiariien amasan səvənhi. Kumwesən truvei pehe nɨskaiien mik mə tiko iamɨnhi. * Efes 2:8-9, Taet 3:5In rɨməuvehimɨru kɨtaha, nənə, məkwein kɨtaha ia nəkweinien sə ro ikinan i. In rɨpko mhə iamɨnhi irə ia kɨtaha tɨ noien me səkɨtaha, mətə in ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə resi pen a nətərɨɡien atukw səvənhi sə in ruvəukurən raka fwe tui nəpɨn tɨprənə ramiwən ihi. Ia nəpɨn nəha in ruvəni raka mə truvei pehe namasanien səvənhi m kɨtaha truku pen tɨ Iesu Kristo. 10  * 1Kor 15:55-57, Hip 2:14Nənə təkwtəkwuni sətoni namasanien nəha ro m kɨtaha, tɨ nəri nə mə Iəmə sə rauvehimɨru kɨtaha rɨməier pehe. Iəmə nəha in nə Iesu Kristo sə rɨno sampam ia noien iərmama remhə, nənə ia nəɡkiariien amasan səvənhi ramo nərmama me hətoni mə tuhəfo mhəuvehi nɨmɨruien rerɨn. 11  * 1Tim 2:7Kumwesən rɨnərpwi rəɡɨn ia nirak, mɨni mə iou aposol riti sə takaməkeikei məvisau nəɡkiariien amasan nəha, mahatən nərmama me irə. 12 Nənə tɨ nəri nə mə iakamo iamɨnhi irə, iakamreɡi rərəha i ia kalapus. Mətə iapkaurɨs mhə, tɨ nəri nə mə iakukurən iəmə sə iakani nɨpərhienien irə. In rəmri pehe nəɡkiariien amasan səvənhi ia rəɡɨk, nənə iakukurən amasan mə trətui amasan tukwe mamevən meste nəpɨn səvənhi.
13  * 1Tim 1:10, 1Tim 4:6, 6:3, Taet 1:9, 2:1Timoti, tikaməkeikei məkwtəmhiri əknekɨn nəɡkiariien me i səməme ikuvəreɡi raka iakɨni pehe tukw ik i. Nəɡkiariien me nəha hatukwatukw, mamhahatən suatuk sə tikesi pen. Tikaməmwur pen ia noien mi nəha nahatətəien mɨne nokeikeiien sə krauku pen tɨ Iesu Kristo. 14  * 1Tim 6:20Ia nɨskaiien səvəi Nənɨmwɨn Ikinan sə ramarə ia rerɨtaha tikaməkeikei mətui amasan tɨ nəri amasan sə kəmri pehe ia rəɡɨm.
15 Ikuvəukurən raka mə nərmama pam fwe profens Esia hənəpwəh iou mhəuvavən. Iəmə mi nəha Fukelas mɨne Hemokenes irəha mɨnraha.
16  * 2Tim 4:16Mətə iakaməfwaki mə Iərɨmənu səkɨtaha trapi nərmama me ia nəkwai nimwə səvəi Onesiforas, tɨ nəri nə mə nəpɨn rɨpɨk in ramomasan iou, nənə mɨpkaurɨs mhə iou mɨne jen me kɨnərihi iou irə. 17 Mətə nəpɨn rapirapw ia Rom, ramətui əmisə iou mamevən meste mətə iou. 18  * Jut 21Iakəfwaki mə Kumwesən trəseni in rətoni Iərɨmənu səkɨtaha trapi in ia nəpɨn səvənhi. Nənə ikukurən amasan mə rasitu pɨk ia nirak fwe ia Efesas.

*1:1: Efes 1:1

*1:2: 1Tim 1:2

*1:3: Fil 3:5, Wok Me 23:1

*1:5: Wok Me 16:1

*1:6: 1Tim 4:14

*1:7: Rom 8:15

*1:8: Rom 1:16

*1:9: Efes 2:8-9, Taet 3:5

*1:10: 1Kor 15:55-57, Hip 2:14

*1:11: 1Tim 2:7

*1:13: 1Tim 1:10, 1Tim 4:6, 6:3, Taet 1:9, 2:1

*1:14: 1Tim 6:20

*1:16: 2Tim 4:16

*1:18: Jut 21