4
Pol raməvəhaɡ m Timoti
2Tim 3:1, 2Tes 3:3, 1Jon 2:18, Jut 18Nənɨmwɨn Ikinan rani irapw amasan mə tramevən ipaka tɨ nəpɨn sampam nənə nərmama nepwɨn tuharaka ia nahatətəien səvənraha, mhəuvən mhətərɨɡ pɨk ia nənɨmwɨn me səməme kamheikuə mɨne nəɡkiariien me səməme nəremhə me kamhahatən. Nəɡkiariien me nəha ieikuə me nepwɨn tuhəni irapw. Nətərɨɡien səvəi ieikuə me nəha rɨnərəha anan ro pen həpkreɡi sas mhə fwe ia rerɨnraha noien ərəha me səməme irəha kamho. Jen 9:3, Rom 14:6, 1Kor 10:30-31Irəha tuhənise iərman tɨ niriien pran, nənə, mhənise mwi irəha tɨ nəniien nəveɡɨnien me nepwɨn. Mətə Kumwesən rɨno nəveɡɨnien me nəha mə tukəni. Nənə nərmama səməme kamhəukurən nəɡkiariien pərhien, həni nɨpərhienien irə, həukurən nuvehiien, mhəfwaki mhəni vivi Kumwesən tukwe, mhani. Jen 1:31, Wok Me 10:15Nəveɡɨnien me pam Kumwesən rɨno ramasan a. Nari riti riwən nərmama tuhəpwəh nənien. Nərmama həukurən nənien nəveɡɨnien me pam trɨni mɨnuə həfwaki mhəni vivi Kumwesən tukwe. Nəɡkiariien səvəi Kumwesən mɨne nəfwakiien iamɨnhi krauo nəveɡɨnien me pam hamasan a tɨ nəniien.
Trɨni mɨnuə ikani irapw nəɡkiariien i m piəvtaha me, ik iərmama riti sə ikamo tukwini amasan nari m Iesu Kristo. Nənə ramahatən mə ikɨmruə ia nəɡkiariien pərhien me səvəi nahatətəien səkɨtaha mɨne nəɡkiariien amasan kamahatən nərmama irə sə ikɨnesi pen raka. 1Tim 1:4, 6:20, 2Tim 2:16Tikəpwəh nətərɨɡien ia kwənaɡei eikuə me səməme nərmama həpkɨsiai mhə ia Kumwesən kamhəni. Nəpɨn me pam tikaməkeikei mamarkut mamo noien me səməme Kumwesən rokeikei. 1Tim 6:6Ikukurən trɨni mɨnuə ikamarkut mə nɨpwram trɨskai, noien nəha ramasan. Mətə trɨni mɨnuə ikamarkut nəpɨn me pam mə tiko noien me səməme Kumwesən rokeikei, noien nəha ramasan məpi raka. Trasitu ia niram ia nɨmɨruien səvəi ipwet mɨne mɨne nɨmɨruien sə truvehe kurirə.
1Tim 1:15In i nəɡkiariien pərhien nənə kɨtaha pam tsaməkeikei mhəni nɨpərhienien irə. 10  1Tim 2:3-4Kɨtaha samarkut mamhəsese tɨ nəɡkiariien i mə sənəmri pen əknekɨn raka nətərɨɡien səkɨtaha ia Kumwesən sə ramɨru. In rauvehimɨru nərmama pam, mətə in rauvehimɨru pərhien irəha səməme kamhəni nɨpərhienien irə.
11 Tikəvəhaɡ m nərmama mahatən narimnari me i. 12  Taet 2:15Pwəh nərmama tuhəpwəh nətə puiien ik tɨ nəri nə mə ik təmaruə a riti, mətə tikəmwur ia nəpɨn me mə ik iərmama riti nəkur əfwaki me həukurən nukurirəien təmwki nɨsum ia nəɡkiariien, ia noien, ia nokeikeiien, ia nahatətəien, mɨne ia noien sə ratukwatukw məmher. 13 Tikaməkeikei mo wok i səvəi nəvsiniien Nəkukuə Ikinan m nərmama. Tikəvisau mahatən irəha ia nəɡkiariien pərhien. Pwəh ruvehe mo səim wok tramərer kupwən ia nɨmɨruien səim meste takuvehe. 14  2Tim 1:6, Wok Me 6:6, 8:17Timoti, Kumwesən rɨməuvei pehe nasituien səvənhi mik tɨ noien wok səvənhi. In rɨməuvei pehe nasituien nəha nəpɨn elta me səvəi nəfwakiien hənəmri utə rəɡɨnraha ia niram. Ia nəpɨn nəha profet me nepwɨn irəha mwi həməni irapw nəɡkiariien sə Kumwesən rɨməni ia niram. Tikəpwəh nəpwəhien nasituien nəha raməmak auər a.
15  1Tim 5:22Tikaməkeikei mo narimnari me nəha iakani. Tikamarə mamo wok me nəha pwəh nərmama pam hətoni nɨmɨruien səim mɨne wok səim rautə amasan. 16 Tikətui amasan tukw ik mɨne nəɡkiariien sə ikamahatən nərmama me irə. Nəpɨn me pam tiko iamɨnhi irə. Trɨni mɨnuə iko, nənə, tikuvehimɨru ik mɨne nərmama səməme kamhətərɨɡ ik.

4:1: 2Tim 3:1, 2Tes 3:3, 1Jon 2:18, Jut 18

4:3: Jen 9:3, Rom 14:6, 1Kor 10:30-31

4:4: Jen 1:31, Wok Me 10:15

4:7: 1Tim 1:4, 6:20, 2Tim 2:16

4:8: 1Tim 6:6

4:9: 1Tim 1:15

4:10: 1Tim 2:3-4

4:12: Taet 2:15

4:14: 2Tim 1:6, Wok Me 6:6, 8:17

4:15: 1Tim 5:22