5
Nɨpran me nərman me səvənraha hemhə mhəpwəh irəha
Lev 19:32Tikəpwəh nəɡkiari skaiien m nərɡharə me, mətə tikəɡkiari amasan mɨnraha rəmwhen mə irəha tata me səim. Tikəɡkiari m ntəmaruə me rəmwhen mə irəha piam me, məɡkiari m nɨprənemə me rəmwhen mə irəha mama me səim. Tikəɡkiari m nɨpran vi me rəmwhen mə irəha kɨtirimam me. Nəɡkiariien sə tikɨni pen tɨ nirəha i traməkeikei matukwatukw pam məmher.
Nɨpran me nərman me səvənraha hemhə mhəpwəh irəha səməme kamharə əpa, nakalasia me tuhaməkeikei mhasitu ia nirəha. Mətə mə nɨpwnəti nɨpran me nəha fwe uə nɨmwipwɨnraha me, tikahatən irəha i pwəh həukurən mə nəri sə irəha tuhəkupwən mho mhəsiai Kumwesən irə, in i tuhətui amasan tɨ nərmama səməme kamharə ia nəkwai nimwə me səvənraha. Noien nəha rəmwhen mə kamhərpwɨn tai nasituien m tata me səvənraha mɨne mama me mɨne kaha me. (Noien nəha ramasan ia nəmri Kumwesən mamo rerɨn raɡien.) Luk 2:37, 18:7Mətə pran sə iərman səvənhi remhə məpwəh in əpa anan ramarə, in raməmri pen əknekɨn nətərɨɡien səvənhi ia Kumwesən. Ia nəpɨn me pam ia nəpɨn mɨne ia ran raməfwaki m Kumwesən mə trasitu irə. Mətə pran sə ro iamɨnhi, trɨni mɨnuə ramətərɨɡ pɨk tɨ narimnari me səvəi nɨpwran tɨ nɨreɡiien ramasan irə, in ramɨru, mətə ia nənɨmwɨn rəmwhen mə ruvamhə raka. Tikuvei pen nəvəhaɡien me i mɨnraha mə irəha tuhaməkeikei mamho. Pwəh kəpwəh nətoniien nərəhaien riti ia nirəha. Iərmama riti traməkeikei mətui amasan tɨ nəkur imwəni me, nənə mukupwən mətui amasan tɨ səməme kamharə ia nəkwai nimwə səvənhi. Mətə trɨni mɨnuə rɨpko mhə, ramahatən pen mə in rɨpkahatətə pərhien mhə ia Kumwesən. In rərəha məpi raka iərmama sə rɨpkahatətə mhə.
Trɨni mɨnuə pran riti səvənhi iərman remhə məpwəh in, mətə nuk səvənhi rɨpkeste mhə ihi sikisti, tikəpwəh nɨrai penien nəɡhɨn ia nəkukuə səvəi nasituien. Ikukurən nɨrai penien nəɡhɨn trɨni mɨnuə fwe kupwən səvənhi iərman kuatia a, 10  Hip 13:2nənə nəɡhɨn ramasan ia noien amasan me səvənhi, rəmwhen mə rɨnətui amasan tɨ nɨpwnətɨn me mamevən meste həpwinari, maməsevər ia rukwənu səvənhi tɨ nərmama pwɨspwɨs me, mamaikuas ia nɨsui nərmama me səvəi Kumwesən, mamasitu ia iavən ərəha me. Trɨni mɨnuə ramo noien amasan me pam iamɨnhi, ikukurən nɨrai penien nəɡhɨn ia nəkukuə nəha.
11 Mətə tikəpwəh nɨrai penien səməme həpkəprənemə mhə. Kurirə trɨni mɨnuə nətərɨɡien səvəi nesi penien mwi iərman ruvehe mɨskai ia rerɨnraha məpi raka nətərɨɡien səvənraha ia Kristo, nənə irəha hənuə tuhesi pen mwi nərman, 12 nənə tukəkiri irəha mɨnuə həno noien ərəha mhərui nəɡkiariien səvənraha mɨne nəfe həməni fwe kupwən mə tuho. 13  2Tes 3:11Nənə rərəha mwi tɨ nəri nə mə tuhəuvehe mho irəha rarpaha me, mhəuvən ia nimwə riti mhəier mhəuvən ia riti. Nənə tuhəpkuvehe əpa mhə mho irəha rarpaha me, mətə tuhəuvehe mwi mho irəha nɨpran me kamhəni nɨkare iərmama, nənə mhəpwəh noien wok, mamhəni nəɡkiariien me rɨpkatukwatukw mhə mə tuhəni. 14  1Kor 7:9Ro iamɨnhi irə iakani pen tɨ nɨpran me nəha səməme həpkəprənemə mhə mə ramasan tuhesi pen mwi nərman, mhərəhi nɨpwnətɨnraha me, mhətui amasan tɨ nərmama səməme kamharə ia nəkwai nimwə me səvənraha. Nənə trɨni mɨnuə ho iamɨnha irə, nənə nərmama səməme haməmwəki kɨtaha ko həpkɨni mhə nəɡkiariien ərəha riti mhəuəsi kɨtaha irə. 15 Mətə nɨpərhienien nɨpran me nepwɨn hənəpwəh raka suatuk atukwatukw nənə mamhəkurirə Setan təkwtəkwuni.
16 Nɨpran me i səməme kamhəni nɨpərhienien ia Iesu tuhaməkeikei mhətui amasan tɨ nɨpran me i ia kwənəkwus səvənraha səməme nərman me səvənraha hemhə mhəpwəh irəha. Irəha tuhəpwəh naraka penien irəha m nakalasia me mə tuhamətui amasan tɨ nirəha. Nənə ro iamɨnhi irə nakalasia me tuhəukurən nasituien ia nɨpran me i səməme nərman me səvənraha hemhə mhəpwəh irəha əpa anan kamharə.
17  1Kor 16:18Nəmə asori me səvəi nəfwakiien səməme kamhəiri amasan nakalasia me, nakalasia me tuhaməkeikei mhəsiai irəha, nənə mhərəku irəha. Tuhəkupwən mho iamɨnhi irə ia elta me səməme kamhəsese mamhəvisau mamhahatən. 18  1Kor 9:9, Mat 10:10Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə Nəkukuə Ikinan rani mə, “Tihəpwəh nərihi təriniien tərhui kau nəpɨn rameivə testesi kwənuni wit mə tekɨn trier raka.” Nənə Nəkukuə Ikinan rani mwi mə, “Iərmama sə ramowok ratukwatukw mə tukərəku in.” 19  2Kor 13:1Tikəpwəh nətərɨɡien nəɡkiariien səvəi iərmama kuatia a sə rani mə elta riti səvəi nəfwakiien ramo noien ərəha, mətə mə iərmama kəru uə kahar kamharni, nənə, ikətərɨɡ ia səvənrahar nəɡkiariien. 20  Kal 2:14, Efes 5:11Nənə elta me nəha səməme kamho noien ərəha, tikɨnise irəha ia nəmri nərmama pam mə elta me nepwɨn mwi tuhəhekɨr noien noien ərəha.
21 Ia nəmri Kumwesən, Iesu Kristo, naɡelo me səməme Kumwesən rɨmərfi raka irəha, iakani pehe tukw ik i mə tikaməkeikei mamesi pen nəɡkiariien me səiou ia noien sə ratukwatukw. Tikəpwəh noien noien əpə iti m iərmama riti, nənə, mo mwi səpə iti m iərmama riti mwi. Mətə tiko rəmnəmwhen ia nirəha pam.
22 Tikəpwəh nəmri utə akwauakwien rəɡɨm mi ia iərmama riti məfwaki pen min mə truvehi wok səvəi nəfwakiien. Trɨni mɨnuə in iərmama riti səvənhi fwe ikɨn nərəhaien, nənə, səvənhi nərəhaien trarə ia niram rəmwhen mə ik mwi ikɨməuvehi nərəhaien səvənhi. Mətə ia nəpɨn me pam tikəmher.
23 (Rɨpkamasan mhə mə tikamənɨmwi a nui, mətə ramasan mə tikənɨmwi ouihi waen kwopti pwəh rasitu ia tɨpwɨm mɨne nemhəien me sə ramo ik ia nəpɨn me.) 24 Noien ərəha me səvəi nərmama nepwɨn həuvəier irapw raka, nəri auər a mə nəpɨn sə Kumwesən trərpwɨn noien ərəha irə rɨpkuvehe mhə ihi, mətə noien ərəha me səvəi nərmama nepwɨn tuhəpkier irapw kurirə. 25 Rəmwhen a mwi noien amasan me səvəi nərmama nepwɨn həuvəier irapw raka nənə səməme kamhərkwafə ihi təkwtəkwuni, irəha mwi tuhaməkeikei mhəier irapw.

5:1: Lev 19:32

5:5: Luk 2:37, 18:7

5:10: Hip 13:2

5:13: 2Tes 3:11

5:14: 1Kor 7:9

5:17: 1Kor 16:18

5:18: 1Kor 9:9, Mat 10:10

5:19: 2Kor 13:1

5:20: Kal 2:14, Efes 5:11