13
Nəɡkiariien sə Pol rani tɨ nəsuəpwiriien nakalasia me fwe Korin
* 2Kor 12:14, Mat 18:16, 1Tim 5:19In i navənien səiou səro kahar irə takuvehe mətoni kɨmiaha. Nəkukuə Ikinan rani mə, “Nəpɨn iərmama riti rarukwi pen nəɡkiariien ia iərmama riti, iərmama kəru uə kahar tuhaməkeikei mhəni nəɡkiariien kuatia, nənə nərmama tuhəukurən mə nəɡkiariien nəha karukwi pen ia iərmama nəha ro nɨpərhienien.”
Iakokeikei mə takɨni nəɡkiariien riti tukumiaha səməme fwe kupwən hiamo noien ərəha, iakokeikei mə takɨni mwi tukumiaha pam. Iakuvəni raka nəɡkiariien i tukumiaha kupwən nəpɨn iakɨməuvehe tukumiaha sə ro kəru irə, nənə təkwtəkwuni iakamarə isipwɨn tukumiaha, mətə iakokeikei mə takɨni mwi. Trɨni mɨnuə iakuvehe mətoni mwi kɨmiaha, mətə kɨmiaha nepwɨn hiamo ihi noien ərəha, tako rɨskai mɨnraha məkoui atukwatukw irəha irə. Tako iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə hiamətui nari riti sə tako trahatən pen mə nɨpərhienien i Kristo raməɡkiari ramier ia nəɡkiariien səiou. Nəfe Kristo ramo m kɨmiaha rɨpkəpou mhə tukwe, mətə in ramo kamətə nɨskaiien səvənhi ia kɨmiaha. * Fil 2:7-8Nɨpərhienien, nəpɨn kɨnərui tərini pen in ia nei kamarkuaui, nɨskaiien səvənhi riwən. Mətə ipwet mɨne in ramɨru ia nɨskaiien səvəi Kumwesən. Kɨmaha nɨskaiien səkɨmaha riwən rəmwhen mwi ia Kristo fwe kupwən. Mətə nəpɨn tahəuvehe mhətoni kɨmiaha, tihətoni mə kɨmaha iahaməmɨru ia nɨskaiien səvəi Kumwesən rəmwhen a ia Kristo ipwet mɨne.
* 1Kor 11:28Ramasan mə kɨmiaha atukw tihətə amasan kɨmiaha me, mhəkiri noien səkɨmiaha, mhətə sas mə hiaməkwtəmhiri pərhien noien səvəi nahatətəien uə rekəm. Tihaməkeikei mhəukurən mə Iesu Kristo in fwe ia rerɨmiaha, mətə mə nahatətəien səkɨmiaha ro neikuəien i, Kristo in riwən fwe ia rerɨmiaha. Nənə rerɨk ramrhi mə tihətə sas ia kɨmaha mə nahatətəien səkɨmaha rɨpko mhə neikuəien i. Mətə kɨmaha iahaməfwaki m Kumwesən mə kɨmiaha riti trɨpko mhə nari riti rərəha. Kɨmaha iahəpkəfwaki mhə iamɨnhi irə mə tuko kəɡnəɡɨni kɨmaha mə wok səkɨmaha ramasan, rekəm. Mətə iahokeikei mə kɨmiaha tiho noien sə ratukwatukw nəri auər a mə ia nətəien səvəi nərmama nepwɨn həni mə wok səkɨmaha rərəha. * 1Kor 13:6Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə ko iahəpko mhə nari riti sə rəsisəɡ nɨpərhienien, mətə iahəukurən a noien nəri sə rauvehi utə nɨpərhienien. Nəri auər a mə kamətə kɨmaha mə nɨskaiien səkɨmaha riwən, mətə mə kɨmiaha hiəskai rerɨmaha raɡien. Ro iamɨnhi irə iahaməfwaki mə tihəuvehe matukwatukw amasan. 10  * 2Kor 2:3, 10:8Iakamarə isipwɨn tukumiaha mɨrai nəkukuə i mərhi pehe i tukumiaha. Iako iamɨnha irə mə nəpɨn takuvehe tapko mhə rɨskai m kɨmiaha. Iou aposol riti, Kumwesən ruvei pehe nasoriien nəha miou mə takuvrhəkɨn kɨmiaha hiəuvehe mhəutə, mətə in rɨpkuvei pehe nasoriien nəha miou mə takouraha kɨmiaha hiewaiu.
Nəɡkiariien sampam
11  * Rom 15:33Piak me, in i nəɡkiariien sampam səiou iakɨni məsəkɨr m kɨmiaha. Kɨmiaha tihaməkeikei mheipeni suatuk me səkɨmiaha, mhəreɡi nəɡkiariien səiou, mho nətərɨɡien səkɨmiaha pwəh ruvehe mo kuatia, mharə ia nəmərinuien, nənə Kumwesən səvəi nokeikeiien mɨne nəmərinuien tramarə tukumiaha.
12  * Rom 16:16Həni ramasan tukumiaha me mhakei m kɨmiaha me ia nakeiien sə rəmher. 13 Nərmama me pam səvəi Kumwesən kamhəni pehe ramasan tukumiaha.
14 Pwəh namasanien səvəi Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha mɨne nokeikeiien səvəi Kumwesən mɨne no pəriien nari səvəi Nənɨmwɨn Ikinan tramarə tukumiaha pam.

*13:1: 2Kor 12:14, Mat 18:16, 1Tim 5:19

*13:4: Fil 2:7-8

*13:5: 1Kor 11:28

*13:8: 1Kor 13:6

*13:10: 2Kor 2:3, 10:8

*13:11: Rom 15:33

*13:12: Rom 16:16