11
1Kor 4:16Kɨmiaha tihaməkeikei mhəuvnhi iou rəmwhen ia iou iakauvnhi Kristo.
Nɨpran me tuhəfo irə nəpɨn nakalasia me housəsɨmwɨn irəha me tɨ nəfwakiien
Iakaməɡnəɡɨni kɨmiaha tɨ nəri nə mə hiəpkenouenou mhə iou ia nəpɨn me, nənə mamhəkwtəmhiri noien me səməme iakɨnahatən kɨmiaha irə.
Jen 3:16, Efes 5:23, 1Kor 3:23Mətə iakokeikei mə kɨmiaha tihəukurən mə kənkapwə nərman me pam nə in nə Kristo, kənkapwə pran nə in nə iərman səvənhi, nənə kənkapwə Kristo nə in nə Kumwesən. Trɨni mɨnuə iərman riti ruveɡi kənkapwə maməfwaki uə mani irapw nəɡkiariien sə Kumwesən rɨməuvei pen min, ramo aurɨs Kristo. Mətə pran sə rəpwəh nuveɡiien kənkapwə maməfwaki uə rani irapw nəɡkiariien sə Kumwesən rɨməuvei pen min, in ramo aurɨs iərman səvənhi. Noien nəha rəmwhen mə kɨnəkihi nukwəne prən nəha rɨpwiə. Trɨni mɨnuə pran riti rəpwəh nokeikeiien mə truveɡi kənkapwə iamɨnha irə ramasan mə trərai a nukwənen. Mətə tɨ nəri nə mə ro a naurɨsien mə pran trəkihi nɨmwai nukwənen uə tro kɨpwiə ia kənkapwə, nənə ramasan mə trauveɡi a kənkapwə. Jen 1:26-27, Jem 3:9Rərəha mə iərman riti truveɡi kənkapwə tɨ nəri nə mə iərman in rəmwhen ia nənɨmwi nari riti kamətə pen Kumwesən irə mɨne noien amasan səvəi Kumwesən irə. Mətə pran kamətə pen noien amasan səvəi iərman irə. Jen 2:21-23, 1Tim 2:13Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə fwe kupwən Kumwesən rɨpkuvehi mhə pran mo iərman irə, mətə in ruvehi iərman mo pran irə. Jen 2:18Nənə Kumwesən rəpwəh noien iərman mə in iasitu səvəi pran mətə rɨno pran mə in iasitu səvəi iərman. 10 Ro pen pran traməkeikei muveɡi kənkapwə mə naɡelo me tuhətoni mə in ramsiai iərman səvənhi.
11 Mətə tukutaha i səməuvehe mho kuatia kɨtaha Iərɨmənu səkɨtaha, pran ko rɨpko əpa mhə narimnari, nənə iərman mwi ko rɨpko əpa mhə narimnari, irau trouo pəri wok. 12 Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə fwe kupwən Kumwesən ruvehi iərman mo pran irə, mətə təkwtəkwuni iərman rətui pehe ia pran. Nənə narimnari me pam haməuku pen tɨ Kumwesən. 13 Həkiri ro nəri i mə pran sə raməfwaki m Kumwesən, məpwəh nuveɡiien kənkapwə, noien nəha ratukwatukw uə rekəm? 14 Noien səkɨtaha nərmama ramahatən kɨmiaha ia nəri i takɨni uə rekəm? Iərman sə nukwənen rəpwəmwɨs ramo aurɨs in, 15 mətə trɨni mɨnuə pran riti nukwənen rəpwəmwɨs, rerɨn traɡien tukwe, tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨməuvei pen nɨmwai nukwənen min mə trauveɡi kənkapwə. 16 Mətə trɨni mɨnuə iərmama riti rokeikei mə trəvisə ia noien nəha iakani, nənə iou takɨni iamɨnhi irə mə noien riti mwi riwən nakalasia me səvəi Kumwesən ia kwopun me hamo, mətə həmnəmwhen a.
Nəveɡɨnien ikinan
17 Ia nəɡkiariien me i takɨni pehe tukumiaha nəha təkwtəkwuni, tapkəɡnəɡɨni mhə kɨmiaha tɨ nəri nə mə nousəsɨmwɨnien səkɨmiaha rɨpkasitu mhə ia kɨmiaha mətə ramouraha a kɨmiaha. 18  1Kor 1:10-12, 1Kor 3:3Nəri kɨməkupwən kɨni pehe tukw iou i iakreɡi mə nəpɨn kɨmiaha nakalasia me hiamousəsɨmwɨn kɨmiaha me, nənə mamheitehieitehi kɨmiaha me. Nənə rerɨk rɨrhi mə nəɡkiariien me nəha nepwɨn ho nɨpərhienien, 19  Dut 13:3, 1Jon 2:19tɨ nəri nə mə tihaməkeikei meitehieitehi kɨmiaha me nənə tukətə mə nɨsɨmə nəha ia kɨmiaha kamho noien atukwatukw. 20 Nəpɨn hiamousəsɨmwɨn kɨmiaha me mə tihani nəveɡɨnien ikinan səvəi Iərɨmənu səkɨtaha, rɨpko mhə nəveɡɨnien nəha hiamani. 21 Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə kɨmiaha kuatia kuatia hiaməmwur ia nənien nari. Kɨmiaha nepwɨn nukumhə ramahi irəha. Nepwɨn kamhənɨmwi nənɨmwiien skai mamhakonə. 22  Jem 2:5-6Rəfo, rosi nimwə me səkɨmiaha riwən mə tihəkupwən mhəuvən mhəveɡɨn mhənɨmwi fwe ikɨn uə? Uə rəfo, rosi hiamətə ərəha a nakalasia me səvəi Kumwesən, nənə hiokeikei mə tiho aurɨs nərmama nautə səvənraha riwən uə? Takəfni pehe m kɨmiaha? Takəɡnəɡɨni kɨmiaha tɨ noien nəha? Rekəm, ko iapkəɡnəɡɨni mhə kɨmiaha!
23 Iou iakɨnahatən raka kɨmiaha ia nəɡkiariien sə Iərɨmənu səkɨtaha rɨməuvei pehe miou. Iakɨni mə ia nəpɨn kurirə kəseni pen Iesu Iərɨmənu səkɨtaha ia rəɡi nərmama səməme haməmwəki in, in ruvehi bred, 24 məfwaki mɨni vivi Kumwesən tukwe, nənə məkwsen, mɨni mə, “In i nɨpwrak sə takuvei pen tukumiaha. Kɨmiaha tihaməkeikei mamho iamɨnhi irə mə rerɨmiaha ramrhi iou.” 25  Eks 24:6-8, Sek 9:11, Hip 8:8-13Rəmwhen a mwi nəpɨn irəha hani raka nari, in ruvehi kap waen, mɨni mə, “Kap i in i nəɡkiariien vi səvəi Kumwesən nɨtek trərihi tərini əknekɨn nəɡkiariien nəha. Tihamarə mamhəuvən nəpɨn tihamənɨmwi ia kap i tihaməkeikei mamho iamɨnhi irə rerɨmiaha tramrhi iou.” 26 Ro iamɨnhi irə nəpɨn hiani bred i, uə hiamənɨmwi kap waen i, hiaməni irapw nemhəien səvəi Iərɨmənu səkɨtaha. Tihamo iamɨnhi irə mamhəuvən mheste in truvehe mwi.
27  Hip 10:29Ro iamɨnhi irə iərmama sə raməni bred uə ramənɨmwi kap waen i səvəi Iərɨmənu səkɨtaha ia noien riti sə rəpwəh natukwatukwien, in ramo noien ərəha, mamo nəri auər a ia nɨpwrai Iərɨmənu səkɨtaha sə ro ikinan i, mamo mwi nəri auər a ia nɨten sə ro ikinan i. 28  Mat 26:22, 2Kor 13:5Ro pen iərmama riti traməkeikei mukupwən məkiri atukw a noien səvənhi kurirə rəni bred nəha, mənɨmwi kap waen nəha. 29 In traməkeikei mo iamɨnha irə tɨ nəri nə mə iərmama sə raməni bred nəha, mamənɨmwi kap waen nəha, mətə rɨpkətə sas mhə nɨpwrai Iərɨmənu səkɨtaha, in ravi pehe atukw a nərpwɨnien sə Kumwesən tro min tɨ noien ərəha səvənhi. 30 Nəri nəha rɨno mə təkwtəkwuni nəha kɨmiaha hiəpɨk hiaməpou mamhemhə irə, nənə kɨmiaha nepwɨn həuvamhə raka. 31 Mətə trɨni mɨnuə kɨtaha səkupwən mhəkiri atukw a noien səkɨtaha kurirə sani nəveɡɨnien ikinan, Iərɨmənu səkɨtaha ko rəpwəh nərpwɨnien noien ərəha səkɨtaha. 32  Hip 12:5-6Nəpɨn Iərɨmənu səkɨtaha rərpwɨn noien ərəha səkɨtaha, in ramo mə trəkoui atukwatukw kɨtaha irə, mə nəpɨn trərpwɨn noien ərəha me səvəi nərmama ia tɨprənə i, nənə kɨtaha tsəpkuvehi mhə nərpwɨnien nəha kɨtaha mɨnraha.
33 Ro pen piak me, nəpɨn hiousəsɨmɨn kɨmiaha me mə tihani nəveɡɨnien ikinan, tiheitenhi kɨmiaha me. 34 Trɨni mɨnuə kɨmiaha riti nukumhə rahi, ramasan mə trəni nari fwe imwəni, mə nəpɨn hiousəsɨmwɨn kɨmiaha me, Kumwesən trəpwəh nərpwɨnien noien ərəha səkɨmiaha.
Narimnari me nepwɨn mwi nəha ikɨn ia noien nəha, mətə takuvei pehe nəɡkiariien tukwe nəpɨn takuvehe.

11:1: 1Kor 4:16

11:3: Jen 3:16, Efes 5:23, 1Kor 3:23

11:7: Jen 1:26-27, Jem 3:9

11:8: Jen 2:21-23, 1Tim 2:13

11:9: Jen 2:18

11:18: 1Kor 1:10-12, 1Kor 3:3

11:19: Dut 13:3, 1Jon 2:19

11:22: Jem 2:5-6

11:25: Eks 24:6-8, Sek 9:11, Hip 8:8-13

11:27: Hip 10:29

11:28: Mat 26:22, 2Kor 13:5

11:32: Hip 12:5-6