12
Kumwesən raməkoui atukwatukw nɨpwnətɨn me
* Rom 7:21, 1Kor 9:24-25Nərmama me nəha hənahatətə ia Kumwesən irəha həmwhen ia iərmama riti sə rani irapw nəfe rɨnətoni ia nənimen mə kɨtaha səukurən nɨniien nɨpərhienien irə. Irəha həpɨk kamhərer kuraukurau ia kɨtaha. Ro iamɨnhi irə pwəh səfraka nari pəmpəm me pam, mɨne noien ərəha sə raməkwtəmhiri əknekɨn kɨtaha, nənə mhaiu ia naiuien nəha Kumwesən rɨnəmri kupwən ia kɨtaha məpwəh nəpouien. * Hip 1:3Ia nəpɨn me tsaməti pen a ia Iesu nəha in nukune nahatətəien səkɨtaha fwe nukunen meste nəkrəkwerɨn. In rəti ərɡarɨɡ pen ia nei kamarkuaui mətoni naɡienien sə in traɡien irə kurirə. Ro iamɨnhi irə in revən ia nei kamarkuaui mo nəri auər a ia naurɨsien tuko min. Nənə təkwtəkwuni nəha in raməkure ia nɨkare jea mwatuk sə Kumwesən raməkure irə mamərɨmənu.
Ramasan mə rerɨmiaha tramrhi Iesu mə rɨnəfərer əknekɨn nəpɨn nərmama ərəha me kamhəmwəki in, mamho noien ərəha irə, kamo kɨmiaha hiəreɡi hiənəpou ia nɨmɨruien səkɨmiaha mhəpwəh. Nərmama me səməme kamho noien ərəha kamho nəmisəien m kɨmiaha. Rəmwhen mə hiamərer ia naruaɡənien riti. Mətə kɨmiaha riti rɨpkemhə mhə ihi ia naruaɡənien nəha. Kɨmiaha tihəpwəh nenouenouien nəɡkiariien i raməkwein tɨni ia kɨmiaha. Rani mə,
“Nərɨk, nəpɨn Iərɨmənu raməkoui atukwatukw ik, tikəpwəh noien nəri auər a irə.
Rerɨm trəpwəh nəpouien nəpɨn ranise skai noien ərəha səim.
* Rev 3:19Trɨni mɨnuə Iərɨmənu rokeikei pɨk iərmama riti, nənə traməkeikei məkoui atukwatukw.
Nənə in traməkeikei mo nəmisəien m iərmama sə raməkwein i mə tɨni mə trəpwəh noien ərəha səvənhi.”
* Dut 8:5, 2Saml 7:14Ro pen tihərer əknekɨn ia nəpɨn sɨkai me. Kumwesən rauvei pehe nəpɨn sɨkai me nəha tɨ nəkoui atukwatukwien kɨmiaha. Noien nəha ramahatən pen mə Kumwesən ramo kɨmiaha rəmwhen mə kɨmiaha nɨpwnətɨn me. Iəkunouihi riti riwən sə tata səvənhi rɨpkəkoui atukwatukw mhə in. Kumwesən raməkoui atukwatukw pam nɨpwnətɨn atukwatukw me. Trɨni mɨnuə Kumwesən rəpwəh noien iamɨnha irə ia kɨmiaha nənə nɨpwran nə mə rɨpko mhə nɨpwnətɨn atukwatukw me nə kɨmiaha. Ia nɨkaren səkɨtaha nərmama, səkɨtaha me fwe tata me hənəkoui atukwatukw kɨtaha fwe kupwən, nənə səsiai irəha. Mətə rəfo ia Tata səvəi nənɨmwɨtaha? Ramasan mə kɨtaha tseiwaiu mhəsiai mwi in mhəpi raka nənə mhəmɨru. 10 Tata me səkɨtaha fwe kupwən hənəkoui atukwatukw kɨtaha nəpɨn kwakwa a ia nətərɨɡien a səvənraha. Mətə Kumwesən raməkoui atukwatukw kɨtaha mə trasitu ia kɨtaha, mo kɨtaha səuvehe mho nəkur ikinan me rəmwhen irə. 11  * Jem 3:17-18Kɨmiaha hiəukurən. Noien i nəkoui atukwatukwien iərmama nəpɨn kamo ro nəmisəien i. Rɨpko mhə nari riti kamreɡi ramasan irə, mətə kurirə irə trukuə kwənkwan ia nɨmɨruien səvəi nərmama səməme kɨnəkoui irəha irə mheste həpwinari. Kwənkwan nə in i nəmərinuien mɨne natukwatukwien.
12  * Aes 35:3Ro iamɨnhi irə kɨmiaha hiənəpou rəɡɨmiaha remhə tihaməkeikei mhəuvehi utə rəɡɨmiaha. Mə nukurhumiaha rɨnəpou həvi atukw i pwəh rɨskai. 13  * Prov 4:26Tiho suatuk atukwatukw me nɨsumiaha travən irə mə sin ia kɨmiaha nɨsun rərəha nɨsun ko rɨpkərəha anan mhə mier raka mətə trɨpkamasan mwi.
Tihaməsiari kamo hiameikuə a nɨreɡiien Kumwesən raməɡkiari
14  * Sam 34:14, Rom 12:18Tihəmwur mə tiharə amasan ia nəmərinuien kɨmiaha nərmama me pam, nənə mhəmwur mə tiho nɨmɨruien səkɨmiaha ro ikinan. Iərmama sə rɨpko mhə ikinan, ko rɨpkətoni mhə nəmri Iərɨmənu nəpɨn riti. 15  * Wok Me 8:23Tihətui amasan kamo kɨmiaha riti rarfai ia namasanien səvəi Kumwesən. Tihətui amasan kamo kɨmiaha riti ruvehe məmwhen ia nuai nei akonə riti sə rukwesər mutə mukuə kwənkwan rərəha. Iərmama sə ro iamɨnha irə tro nərmama həpɨk həuvehe mhəmkemɨk ia noien ərəha. 16  * Jen 25:33-34Tihətui amasan kamo kɨmiaha nərman mɨne nɨpran hiəiri əpnapen kɨmiaha me. Tihətui amasan kamo kɨmiaha riti ro nəri auər a ia narimnari ikinan me rəmwhen Isau rɨno. In rəmri pen nəmri nari ia nasoriien səvəi nəmritaik kuvehi nənimen ia nəveɡɨnien plet kuatia. 17  * Jen 27:30-40Kɨmiaha hiəukurən mə kurirə in rokeikei mə truvehi mwi nasoriien nəha, nənə markut pɨk mə tata səvənhi trəkwein amasan irə, mətə rekəm. Nəri auər a mə Isau rɨnasək pɨk tukwe, mətə ko rɨpkrərɨɡ mhə ia noien nəha sə rɨno.
18  * Eks 19:16-20, Dut 4:11-12Kɨmiaha hiəpkuvehe mhə ia təkuər riti rəmwhen təkuər Sinae. Fwe kupwən nəkur Isrel həuvən ia təkuər nəha, mhətoni napw rauək. Nəpitəvien reiwaiu mahakwi nari. Həreɡi nɨmətaɡi asori, 19  * Eks 20:18-21, Dut 5:22-27mɨne nasəkien səvəi kisɨpw. Həreɡi mwi reri Kumwesən raməɡkiari mɨnraha. Nəpɨn həreɡi nəɡkiariien səvənhi, həni mə irəha həpwəh nokeikeiien mə tuhəreɡi mwi nəɡkiariien nəha. 20  * Eks 19:12-13Irəha həhekɨr mətəmnɨmwɨn tɨ nəɡkiariien nəha rɨməni mə,
“Trɨni mɨnuə nari riti rɨrapi təkuər i, nəri auər mə nərimɨru a riti,
mətə tukaməkeikei kəkwi əpune ia kəruəterei.”
21  * Dut 9:19Nəpɨn Moses rətoni narimnari me nəha, in mwi rɨreɡi rərəha nənə mɨni mə, “Iou iakɨnehekɨr iakɨnehekɨr, mɨnamətəmnɨmwɨn.”
22  * Kal 4:26, Rev 5:11Mətə kɨmiaha hiəuvəuvehe ia təkuər i Saeon, mɨne taon i imwei Kumwesən sə ramɨru. In i Jerusalem vi fwe ia neiai, kwopun naɡelo me həpɨk hamousəsɨmwɨn irəha me ikɨn mamhaɡien ia nəpɨn me. 23  * Luk 10:20Hiəuvəuvehe ia nousəsɨmwɨnien asori səvəi nərmama me səvəi Kumwesən səməme həmwhen ia nəmritaik me səvənhi, kɨmərai pen nəɡhɨnraha fwe ia neiai. Hiəuvəuvehe tɨ Kumwesən sə trɨpkəkiri noien səvəi nərmama me pam. Hiəuvəuvehe tɨ nənɨmwi nərmama amasan me kɨno həuvehe mhatukwatukw pam. 24  * Hip 8:6, 10:22, 1Tes 1:2, Jen 4:10Hiəuvəuvehe tɨ Iesu sə ravi sɨmwɨn nərmama mɨne Kumwesən ia nəɡkiariien vi kɨnərihi tərini əknekɨn. Nənə hiəuvəuvehe tɨ netə sə kɨməvi tɨ noien ərəha raməɡkiari mani nəri amasan məpi raka nəfe nɨte Epel rani.
25  * Hip 2:1-3, Hip 10:26-29Ro iamɨnhi irə kɨmiaha tihaməkeikei mhətui amasan kamo hieikuə a nɨreɡiien Kumwesən nəha raməɡkiari m kɨmiaha. Nəkur kupwən me nəha səməme heikuə a nɨreɡiien nəɡkiariien səvənhi sə iərmama ia təkure tɨprənə rani tɨ nəsuəpwiriien irəha, mətə ko həpkap mhə nəpɨn Kumwesən rərpwɨn noien ərəha səvənraha. Nənə trɨni mɨnuə kɨtaha seikuə a nɨreɡiien nəɡkiariien səvəi Kumwesən sə ruku pen fwe ia neiai muvehe mə trəsuəpwiri kɨtaha, tsəfo map nəpɨn trərpwɨn noien ərəha səkɨtaha? 26  * Eks 19:18, Sam 68:8, Haɡ 2:6Ia nəpɨn nəha fwe kupwən reri Kumwesən rɨməkiukiu ia tɨprənə, mətə təkwtəkwuni nəha in rəɡkiari m kɨtaha mɨni mə, “Nəpɨn riti mwi nəha ikɨn, iou takɨkiukiu mwi ia tɨprənə. Ia nəpɨn nəha rɨpko mhə tɨprənə əpa trɨkiukiu, neiai mwi trɨkiukiu.” 27 Nəɡkiariien nəha Kumwesən rɨməni mə, “Nəpɨn riti mwi,” nɨpwran i mə in trɨkiukiu ia narimnari me ia tɨprənə i səməme in rɨno mə truvehi raka irəha. Mətə narimnari me səməme həpwəh nɨkiukiuien irəha tuharə rerɨn.
28 Ro pen pwəh səni tanak tɨ Kumwesən. Nari riti riwən ko rɨkiukiu ia nɨtətə sə in ramərɨmənu irə. Nənə in ruvəuvei pehe raka nɨtətə nəha m kɨtaha. Ramasan mə tsəfwaki min ia noien sə rerɨn raɡien tukwe ia nɨsiaiien mɨne nehekɨrien, 29  * Dut 4:24, 9:3, Aes 33:14tɨ nəri nə mə “Kumwesən səkɨtaha rəmwhen ia napw asori riti sə ramahi əmwesi narimnari me pam.”

*12:1: Rom 7:21, 1Kor 9:24-25

*12:2: Hip 1:3

*12:6: Rev 3:19

*12:7: Dut 8:5, 2Saml 7:14

*12:11: Jem 3:17-18

*12:12: Aes 35:3

*12:13: Prov 4:26

*12:14: Sam 34:14, Rom 12:18

*12:15: Wok Me 8:23

*12:16: Jen 25:33-34

*12:17: Jen 27:30-40

*12:18: Eks 19:16-20, Dut 4:11-12

*12:19: Eks 20:18-21, Dut 5:22-27

*12:20: Eks 19:12-13

*12:21: Dut 9:19

*12:22: Kal 4:26, Rev 5:11

*12:23: Luk 10:20

*12:24: Hip 8:6, 10:22, 1Tes 1:2, Jen 4:10

*12:25: Hip 2:1-3, Hip 10:26-29

*12:26: Eks 19:18, Sam 68:8, Haɡ 2:6

*12:29: Dut 4:24, 9:3, Aes 33:14