5
Kwəti sipsip mɨne nɨmwai nəkukuə kɨnərfe
Rev 4:2,10, Aes 29:11, Esik 2:9-10Nənə iakətoni Iəmə sə raməkure ia jea səvənhi mamərɨmənu in rauvehi nɨmwai nəkukuə riti ia rəɡɨn mwatuk. Nɨmwai nəkukuə nəha kɨmərai pen nari ia nɨkaren pəri mi, nənə kərfe kuvi tərini m sefen. Nənə iakətoni aɡelo riti nəɡsen rasori raməɡkiari asori mamɨni irapw mə, “Sin ratukwatukw mə treitehi raka nəri me nəha sefen kɨməvi tərini nɨmwai nəkukuə irə nənə məsevər ia nɨmwai nəkukuə?” Mətə iərmama riti riwən ia neiai, uə ia tɨprənə, uə ia reri tɨprənə, in ratukwatukw mə ko rəsevər ia nɨmwai nəkukuə i kɨnərfe məti pen irə. Nənə rerɨk rərkwəpɨr iakasək tɨ nəri nə mə kɨpkətoni mhə iərmama riti ratukwatukw mə ko rəsevər ia nɨmwai nəkukuə kɨnərfe məti pen irə. Jen 49:9, Aes 11:1,10, Rev 22:16Mɨreɡi nəmə asori me nəha irəha riti rɨni pehe tukw iou mə, “Əpwəh nasəkien. Mətoni ro. Iərmama sə rɨməkupwən ia kwənəkwus səvəi Kiɡ Tevɨt, kani nəɡhɨn mə ‘Laeon səvəi Juta,’ in ruvəskai raka meste naruaɡənien rukurau. Ro pen in rukurən nuvehiien nɨmwai nəkukuə nəha kɨnərfe kuvi tərini m sefen məsevər irə.”
Sek 4:10, Jon 1:36, Rev 1:4, 5:12, Rev 13:8Nənə iakəti pen mətoni kwəti sipsip riti ramərer ipaka tɨ jea səvəi Iəmə nəha raməkure mamərɨmənu ia kurkwai nərimɨru me nəha kefə mɨne nəmə asori me nəha twenti-fo. Kwəti sipsip nəha iakətə rəmwhen mə kɨnousi əpune raka. Kənkəpati sefen, nənə, nukwai nənimen sefen. Nukwai nənimen me nəha irəha nəha nənɨmwɨn me nəha sefen səvəi Kumwesən in rɨnərhi pen irəha həuvən ia kwopun me ia təkure tɨprənə. Rev 4:2,10Nənə kwəti sipsip nəha revən tɨ Iəmə sə raməkure ia jea səvənhi mamərɨmənu, muvehi raka nɨmwai nəkukuə nəha kɨnərfe ia rəɡɨn mwatuk. Rev 8:3-4, 14:2, Rev 15:2, Sam 141:2Nəpɨn ruvehi nɨmwai nəkukuə nəha kɨnərfe, nənə nərimɨru me nəha kefə mɨne nəmə asori me nəha twenti-fo hənɨmwi nukurhunraha mheiwaiu ia nəmri kwəti sipsip. Irəha pam kamhəuvehi nəri kauəsi kaməni nɨpu irə, mamhəuvehi mwi pesɨn me kɨno ia kol. Pesɨn me nəha kamhəuvehi həukuər ia nɨmwəkmwəki nari kauvani nɨpekɨn rapein amasan. Nɨse napw irə rəmwhen ia nəfwakiien me səvəi nərmama me səvəi Kumwesən. Sam 33:3, 40:3, Sam 96:1, 98:1, Sam 144:9, Rev 14:3Irəha kamhoskafə ia nɨpu vi riti, mamhəni mə,
“Ratukwatukw mə ik tikuvehi nɨmwai nəkukuə i kɨnərfe,
nənə məsevər irə.
Ik ikəmwhen tɨ nəri nə mə kɨnousi əpune ik,
nənə nɨtem sə rɨnaiu ikuvehi nəmri nərmama me irə, irəha səvəi Kumwesən.
Irəha nərmama səməme haməuku pen ia kwənəkwus me pam, mɨne nəɡkiariien me pam, mɨne teki nərmama me pam, mɨne tənəmtənə me pam.
10  Eks 19:6, Aes 61:6, Rev 1:6, 20:6, Rev 22:5Ik ikɨno irəha həuvehe mhəmwhen ia kiɡ me mɨne pris me ia nəmri Kumwesən səkɨmaha,
nənə irəha tuhərɨmənu ia tɨprənə.”
11  Dan 7:10, Hip 12:22Nənə iakəti pen mɨreɡi reri naɡelo me həpɨk həpɨk. Irəha kamhərer kuraukurau ia Iəmə sə raməkure ia jea səvənhi mamərɨmənu, mɨne nərimɨru me, mɨne nəmə asori me. Naɡelo me nəha irəha taosen m taosen uə ten-taosen m ten-taosen, 12  1Kron 29:11, Rev 5:6kamhoskafə əpwəmwɨs, mamhəni mə,
“Kwəti sipsip sə kɨnousi əpune, in ramasan pɨk.
Pwəh nɨskaiien, mɨne nautə, mɨne nukurənien, mɨne nərɨmənuien, mɨne nɨsiaiien, mɨne nasoriien, mɨne nəɡnəɡɨniien həuvən tukwe in ia nəpɨn me.”
13  Rev 4:2,10Nənə iakreɡi narimnari me pam səməme Kumwesən rɨno ia neiai, ia təkure tɨprənə, ia reri tɨprənə, ia reri təsi, iakreɡi narimnari me pam səməme kamharə ia kwopun me nəha kamhoskafə, mamhani nɨpu mə,
“Iəmə sə raməkure ia jea səvənhi mamərɨmənu mɨne kwəti sipsip,
pwəh nəɡnəɡɨniien, mɨne nɨsiaiien, mɨne nasoriien, mɨne nɨskaiien, həuvən tɨ nirau ia nuk nuk me.”
14 Nənə nərimɨru me nəha kefə həni mə, “Pwəh ro iamɨnhi!” Nənə nəmə asori me hənɨmwi nukurhunraha mheiwaiu, mhəuvei pen nɨsiaiien səvənraha mɨnrau.

5:1: Rev 4:2,10, Aes 29:11, Esik 2:9-10

5:5: Jen 49:9, Aes 11:1,10, Rev 22:16

5:6: Sek 4:10, Jon 1:36, Rev 1:4, 5:12, Rev 13:8

5:7: Rev 4:2,10

5:8: Rev 8:3-4, 14:2, Rev 15:2, Sam 141:2

5:9: Sam 33:3, 40:3, Sam 96:1, 98:1, Sam 144:9, Rev 14:3

5:10: Eks 19:6, Aes 61:6, Rev 1:6, 20:6, Rev 22:5

5:11: Dan 7:10, Hip 12:22

5:12: 1Kron 29:11, Rev 5:6

5:13: Rev 4:2,10