14
Kwəti sipsip mɨne səvənhi nərmama me irəha pam 144,000
Rev 3:12, 7:3,4Nənə iakəti pen fwe ia təkuər Saeon, mətoni kwəti sipsip ramərer ia təkuren, nərmama wan-hantret-foti-fo-taosen kamhərer irəha min. Kɨmərai pen nəɡhi kwəti sipsip mɨne Tata səvənhi ia nɨpwənanraha. Esik 1:24, 43:2, Rev 1:15, 19:6Nənə iakreɡi reri iərmama riti fwe ia neiai raməɡkiari, rerɨn rəmwhen ia nui sə ramivə mamierɨɡ, məmwhen mwi ia karuəruə ramərkwəpahar asori. Reri iərmama nəha iakreɡi rəmwhen ia nərmama me i kamhəuəsi nəri kauəsi kaməni nɨpu irə. Sam 149:1, Aes 42:10, Rev 5:9, 7:4Irəha kamhərer kupwən ia jea sə Kumwesən raməkure irə mamərɨmənu ipaka tɨ nərimɨru me nəha kefə mɨne nəmə asori me nəha twenti-fo, mamhani nɨpu vi riti. Iərmama riti rɨpkukurən mhə nɨpu nəha, nərmama me a nəha irəha wan-hantret-foti-fo-taosen səməme Kumwesən rɨfi nari ia nirəha mɨpeki raka irəha ia təkure tɨprənə, irəha həukurən. Efes 5:27Irəha i nərmama me i səməme hənatuakəm amasan, mhəmher, tɨ nəri nə mə həpkiri raka mhə pran. Irəha nərmama vi a. Irəha kamhəkurirə kwəti sipsip mamhəuvən ia kwopun me pam in ramevən ikɨn. Nərmama me pam, mətə kɨfi nari ia nirəha i, kɨpeki raka irəha həmwhen ia kwənkwai nei kukupwən kesi kuvehi pen m Kumwesən mɨne kwəti sipsip. Sam 32:2, Sef 3:13Nənə ia tərhunraha kɨpkətə mhə neikuəien riti tɨ nəri nə mə irəha hatukwatukw pam.
Naɡelo me kahar
Nənə iakətoni mwi aɡelo riti mwi ramivə irənhə ia nɨmaɡouaɡou mauvehi nəɡkiariien amasan riti sə ramarə rerɨn trəvisau irapw i m nərmama səməme kamharə ia təkure tɨprənə, nərmama səvəi tənəmtənə me pam, mɨne kwənəkwus me pam, mɨne nəɡkiariien me pam, mɨne teki nərmama me pam. Rev 10:6In rəɡkiari rerɨn rupwinari mɨni mə, “Həsiai Kumwesən, mhəɡnəɡɨni in, tɨ nəri nə mə nəpɨn atukwatukw səvənhi ruvəuvehe mə trərpwɨn noien me səvəi nərmama. In rɨno neiai mɨne tɨprənə mɨne təsi mɨne nəmri nui me. Kɨmiaha tihaməkeikei mhənɨmwi nukurhumiaha me ia nənimen mhəsiai in.”
Aes 21:9, Jer 51:7,8, Rev 17:2, 18:2,3Aɡelo riti sə ro kəru irə rukurirə mwi aɡelo nəha, muvehe, mamɨni mə, “In ruvəmwei! Taon asori nəha Papilon ruvəmwei! Taon nəha rəmwhen ia pran riti səvəi suatuk rɨvi nərmama ia tənəmtənə me pam həuvehe mhənɨmwi waen irəha min. Waen nəha sənmwɨn in nə noien ərəha sə nərman me kamho irəha min.”
Rev 13:12-17Nənə aɡelo riti mwi sə ro kahar irə, rukurirə pen mwi irau, rɨni nəɡkiariien i rerɨn rupwinari mə, “Trɨni mɨnuə iərmama riti rɨnɨmwi nukurhun mi ia nəmri nərimɨru mɨne nəri kuvrhəkɨn kuvnhi nərimɨru irə, mɨsiai in, muvehi mak səvənhi ia nɨpwənan uə rəɡɨn, 10  Jen 19:24, Sam 11:6, 75:8, Aes 51:17,22, Jer 25:15, Esik 38:22, Rev 15:7, 16:19, Rev 19:20, 20:10, Rev 21:8niemaha səvəi Kumwesən treste in. Niemaha nəha rəmwhen ia waen riti sə rɨskai pɨk Kumwesən ruvi pen ia kap səvənhi muvehi pen m iərmama nəha rənɨmwi. Nənə in trɨreɡi nəmisəien ia napw mɨne təpisi ərəha, trouahi in ia nəmri naɡelo ikinan me mɨne kwəti sipsip. 11  Aes 34:10, Rev 13:12-17, Rev 19:3Nɨse napw sə ramo nəmisəien mɨnraha rautə ia nuk nuk me. Nərmama me i səməme hənɨmwi nukurhunraha ia nəmri nərimɨru, mhənɨmwi mwi nukurhunraha ia nəmri nəri kuvrhəkɨn kuvnhi nərimɨru irə, mhəsiai in, uə sin nəɡhɨn ruvehi mak sə rahatən nəɡhi nərimɨru, irəha tuhəreɡi nəmisəien ia nəpɨn mɨne ia ran mhəpwəh napwɨsien.” 12  Rev 12:17, 13:10Tɨ nəri nə mə tro iamɨnhi irə mɨne ro pen nərmama me i səvəi Kumwesən kamho nəɡkiariien me səvənhi, nənə mamhahatətə ia Iesu, tuhaməkeikei mhərer əknekɨn ia nəpɨn me.
13  1Kor 15:58, Hip 4:10Nənə iakreɡi reri iərmama riti ruku pen ia neiai mɨni mə, “Rai pen nəɡkiariien i ia nəkukuə: Ipwet mɨne mamevən trɨni mɨnuə nərmama me səvəi Iərɨmənu hemhə rerɨnraha traɡien.”
Nənə Nənɨmwɨn Ikinan rɨni mə, “Ouəh pərhien. Irəha tuhapwɨs mhəpwəh mwi nəmwurien tɨ nəri nə mə noien amasan me səvənraha tuhəkurirə pen irəha.”
Kumwesən treivə testesi nərmama rəmwhen kamo ia tɨpwe krep sə rɨmarei
14  Dan 7:13Iakəti pen mətoni mwi nəpuə riti rəpsan nənə iərmama riti raməkure utə ia nəpuə nəha. Iərmama nəha rəmwhen ia iəməti iərmama riti. In raməfəfau ia kəfəfau səvəi nɨsiaiien kɨno ia kol, mauvehi nau ikou riti rəhiə. 15  Joel 3:13Nənə aɡelo riti mwi rier ia nimwə səvəi Kumwesən, maməkwein əpwəmwɨs iərmama nəha raməkure utə ia nəpuə mamɨni mə, “Uvehi nau ikou səim, mərai raka nərmama ia təkure tɨprənə. Nəpɨn tukərai raka irəha irə ruvəuvehe tɨ nəri nə mə irəha həmwhen ia nəveɡɨnien sə ruvəmruə ia nəmhien.” 16 Ro iamɨnhi irə iərmama sə raməkure utə ia nəpuə ruini pen nau ikou səvənhi ia təkure tɨprənə, mərai raka nərmama ia təkure tɨprənə rəmwhen kamo ia nəveɡɨnien sə ruvəmruə ia nəmhien. 17 Aɡelo riti mwi rier ia nimwə səvəi Kumwesən fwe ia neiai, mauvehi mwi nau ikou riti səvənhi rəhiə. 18  Joel 3:13Nənə aɡelo riti mwi rier, in aɡelo sə ramətui tɨ napw ia təkure nɨfatə. In rier məkwein əpwəmwɨs aɡelo sə rauvehi nau ikou mɨni mə, “Uvehi nau ikou səim, mərai raka nərmama ia təkure tɨprənə rəmwhen kamo ia tɨpwe krep sə rɨmarei.” 19 Ro iamɨnhi irə aɡelo nəha ruini pen nau ikou səvənhi ia təkure tɨprənə, mərai raka nərmama ia təkure tɨprənə rəmwhen kamo ia tɨpwe krep sə rɨmarei, nənə mərarki pen irəha ia kwopun asori riti. Tukeivə testesi irəha ikɨn rəmwhen kamo ia tɨpwe krep sə rɨmarei mə nɨsen trarɨs. Kwopun nəha iruə ia taon, kwopun sə Kumwesən truvehi irapw niemaha səvənhi ikɨn. 20  Aes 63:3, Krae 1:15, Rev 19:15Nənə keivə testesi nərmama me nəha rəmwhen kamo ia tɨpwe krep sə rɨmarei mə nɨsen trarɨs. Nɨtenraha rier ia kwopun nəha maiu meste nari fwe tri-hantret kilometa. Ko hos ravən irə netə nəha rutə meste tərhun.

14:1: Rev 3:12, 7:3,4

14:2: Esik 1:24, 43:2, Rev 1:15, 19:6

14:3: Sam 149:1, Aes 42:10, Rev 5:9, 7:4

14:4: Efes 5:27

14:5: Sam 32:2, Sef 3:13

14:7: Rev 10:6

14:8: Aes 21:9, Jer 51:7,8, Rev 17:2, 18:2,3

14:9: Rev 13:12-17

14:10: Jen 19:24, Sam 11:6, 75:8, Aes 51:17,22, Jer 25:15, Esik 38:22, Rev 15:7, 16:19, Rev 19:20, 20:10, Rev 21:8

14:11: Aes 34:10, Rev 13:12-17, Rev 19:3

14:12: Rev 12:17, 13:10

14:13: 1Kor 15:58, Hip 4:10

14:14: Dan 7:13

14:15: Joel 3:13

14:18: Joel 3:13

14:20: Aes 63:3, Krae 1:15, Rev 19:15