7
Aɡelo rəmri pen mak səvəi Kumwesən ia nəkur Isrel irəha pam 144,000
Jer 49:36, Dan 7:2Kurirə ia narimnari me i iakətoni naɡelo me kefə kamhərer ia təkure tɨprənə i riti ia nɨkaren pesu, riti ia nɨkaren parei, riti ia nɨkaren prehi, riti ia nɨkaren peraha. Irəha kamhəkwtəmhiri nɨmətaɡi me pam nəha kefə mə nɨmətaɡi triwən ia təkure tɨprənə mɨne təsi mɨne nei me. Nənə iakəti pen mətoni aɡelo riti mwi ruku peraha mauvehi nari riti tromak ia nərmama irə trahatən pen mə Kumwesən sə ramɨru səvənhi me nərmama me nə irəha. Aɡelo i rəkwein əpwəmwɨs naɡelo me nəha kefə səməme kɨnəseni irəha mə tuhouraha tɨprənə mɨne təsi. Esik 9:4,6, Rev 9:4In rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Həpəpɨm narakaien nɨmətaɡi pwəh rəpwəh nourahaien tɨprənə mɨne təsi mɨne nei me. Pwəh iako pen raka mak səvəi Kumwesən səkɨtaha ia nɨpwənai iotukwininari me səvənhi me.” Rev 14:1,3Nənə iakreɡi kɨni nərmama me nəha səməme həuvehi mak səvəi Kumwesən irəha pam wan-hantret-foti-fo-taosen. Nərmama me nəha komak ia nirəha həuku pen pam ia kwənəkwus me səvəi nəkur Isrel.
Ia kwənəkwus səvəi Juta, nərmama irəha pam twelef-taosen.
Ia kwənəkwus səvəi Rupen, nərmama irəha pam twelef-taosen.
Ia kwənəkwus səvəi Kat, nərmama irəha pam twelef-taosen.
Ia kwənəkwus səvəi Aser, nərmama irəha pam twelef-taosen.
Ia kwənəkwus səvəi Naftali, nərmama irəha pam twelef-taosen.
Ia kwənəkwus səvəi Manase, nərmama irəha pam twelef-taosen.
Ia kwənəkwus səvəi Simeon, nərmama irəha pam twelef-taosen.
Ia kwənəkwus səvəi Livae, nərmama irəha pam twelef-taosen.
Ia kwənəkwus səvəi Isakar, nərmama irəha pam twelef-taosen.
Ia kwənəkwus səvəi Sepulun, nərmama irəha pam twelef-taosen.
Ia kwənəkwus səvəi Josef, nərmama irəha pam twelef-taosen.
Nənə, ia kwənəkwus səvəi Penjamin, nərmama irəha pam twelef-taosen.
Nərmama həpɨk tɨnari səvənraha rəpsan
Rev 3:18Kurirə ia narimnari me i iakəti pen mətoni nərmama həpɨk ko kɨpkəvsini pam mhə irəha. Irəha haməuku pen ia tənəmtənə me pam, mɨne kwənəkwus me pam, mɨne teki nərmama me pam, mɨne nəɡkiariien me pam. Kamhərer ia nəmri Iəmə sə raməkure ia jea səvənhi mamərɨmənu mɨne ia nəmri kwəti sipsip. Irəha kamharkahu tɨnari əpsan me, mamhəuvehi nɨmwai nəmwɨr me ia rəɡɨnraha, 10  Rev 4:2,10mamhəkwein əpwəmwɨs mamhəni mə,
“Kumwesən səkɨmaha sə raməkure ia jea səvənhi mamərɨmənu
irau kwəti sipsip, irau nəha krɨno suatuk tɨ nuvehimɨruien kɨtaha!”
11 Naɡelo me pam hərer kuraukurau ia jea Kumwesən raməkure irə mamərɨmənu, nənə, mhərer kuraukurau mwi ia nəmə asori me, mɨne nərimɨru me nəha kefə. Nənə irəha hənɨmwi nukurhunraha kupwən ia jea səvəi Kumwesən, mheiwaiu nənimenraha rɨrapi tɨprənə, nənə, mamhəsiai in, 12  Rev 5:12, 11:17mamhəni mə,
“Pwəh ro iamɨnhi!
Pwəh nɨni viviien, mɨne nəɡnəɡɨniien,
mɨne nukurənien, mɨne tanak, mɨne nɨsiaiien,
mɨne nərɨmənuien, mɨne nɨskaiien,
həuvən tɨ Kumwesən səkɨtaha ia nuk nuk me.
Pwəh ro iamɨnhi!”
13  Rev 3:18Nənə nəmə asori me nəha riti ia nirəha rəres iou mə, “Nɨsɨmə nəha kamharkahu ia tɨnari əpsan me? Irəha haməuku pəku?”
14  Mat 24:21Mɨreɡi iakɨni mə, “Iəmə asori. Ik a ikukurən.”
Mɨreɡi rɨni mə, “Irəha nərmama me nəha səməme kamhəier ia nəpɨn nəha kɨməni mə truvehe nərmama tuhəreɡi nəmisəien irə rasori pɨk anan. Irəha hənaikuas ia tɨnari me səvənraha mho həpsan ia nɨte kwəti sipsip. 15  Rev 4:2,10Ro pen irəha kamhərer ia nəmri Kumwesən sə raməkure ia jea səvənhi mamərɨmənu. Irəha həmwhen ia pris me səməme kamho tukwini pen nari min ia nəpɨn mɨne ia ran ia nəkwai nimwə səvənhi. Nənə Kumwesən sə raməkure ia jea səvənhi mamərɨmənu in trəuiui irəha nəpɨn me pam.
16  Aes 49:10‘Nukumhə trɨpkahi mhə mwi irəha.
Irəha tuhəpkəkwakwa mhə mwi.
Nukwəsikər trɨpkənhi mhə irəha,
uə nəpnəpanien asori səvəi meri trɨpkənhi mhə irəha,
17  Sam 23:2, Aes 25:8, Jon 10:11, Rev 5:6, 21:4tɨ nəri nə mə kwəti sipsip nəha ia kurkwai jea sə Kumwesən raməkure irə mamərɨmənu in trətui amasan tɨ nirəha rəmwhen iərmama riti sə ramətui amasan tɨ sipsip me səvənhi.
In triri irəha mhəuvən tɨ nəmri nuimɨru me.
Nənə Kumwesən trɨrai raka pam nɨse nəmrɨnraha.’ ”

7:1: Jer 49:36, Dan 7:2

7:3: Esik 9:4,6, Rev 9:4

7:4: Rev 14:1,3

7:9: Rev 3:18

7:10: Rev 4:2,10

7:12: Rev 5:12, 11:17

7:13: Rev 3:18

7:14: Mat 24:21

7:15: Rev 4:2,10

7:16: Aes 49:10

7:17: Sam 23:2, Aes 25:8, Jon 10:11, Rev 5:6, 21:4