3
Nəɡkiariien ramevən tɨ nakalasia me fwe Satis
Rev 1:4,16, 2:2“Rai nəkukuə riti revən tɨ aɡelo səvəi nakalasia me ia taon nəha Satis, mɨni pen mɨnuə:
Nəɡkiariien i səvəi iərmama sə rauvehi nənɨmwɨn me səvəi Kumwesən irəha pam sefen, nənə mauvehi mwi kəməhau me irəha pam sefen. Iou iakukurən noien me səkɨmiaha. Iakukurən mə kani nəɡhɨmiaha mə kɨmiaha hiaməmɨru, mətə rekəm. Kɨmiaha hiəuvamhə raka. Hətui rə! Trɨpko mhə tui noien amasan me səkɨmiaha hiənamo fwe kupwən tuhəiwən anan. Mətə tihaməkeikei mhousari mə tihəuvehi utə mwi noien me səkɨmiaha mho həuvehe mhəskai, tɨ nəri nə mə iakəpwəh ihi nətoniien noien amasan riti sə hiəno mhəuvən mho sampam irə nənə ratukwatukw ia nəmri Kumwesən səiou. Rev 2:5, 1Tes 5:2Ro pen rerɨmiaha tramrhi nəɡkiariien sə hiəuvəuvehi raka mhəreɡi kɨnahatən kɨmiaha irə fwe kupwən. Tiho nəɡkiariien nəha, mhərərɨɡ ia noien ərəha me səkɨmiaha. Trɨni mɨnuə hiəpwəh nətuiien, takuvehe tukumiaha rəmwhen ia rakres, nənə tihəreirei nəfe nəpɨn takuvehe tukumiaha irə.
Jut 23Mətə kɨmiaha nepwɨn a nə ia Satis tɨnari səvənraha rɨpkəmkemɨk mhə ia noien ərəha. Irəha tuhavən irəha miou ia tɨnari əpsan tɨ nəri nə mə irəha hatukwatukw. Mat 10:32, Luk 10:20Iərmama sə trɨskai meste naruaɡənien rukurau in trarkahu ia tɨnari əpsan, nənə ko iapkuvehi raka mhə nəɡhɨn ia nəkukuə səvəi nɨmɨruien. Ia nəmri Tata səiou mɨne nəmri naɡelo me takɨni irapw nəɡhɨn mə in iərmama riti səiou. Iərmama sə nəkwəreɡɨn rarə traməkeikei mətərɨɡ amasan ia nəɡkiariien me səməme Nənɨmwɨn Ikinan rani pen tɨ nakalasia me.”
Nəɡkiariien ramevən tɨ nakalasia me fwe Filatelfia
Aes 22:22“Rai nəkukuə riti revən tɨ aɡelo səvəi nakalasia me ia taon nəha Filatelfia, mɨni pen mɨnuə:
Nəɡkiariien me i səvəi Iəmə Ikinan, Iəmə sə rani nɨpərhienien. In rauvehi ki səvəi Kiɡ Tevɨt. Trɨni mɨnuə rəsevər ia təpinhə riti, iərmama riti ko rɨpkərəpinhə mhə. Nənə trɨni mɨnuə in rərəpinhə ia təpinhə riti, iərmama riti ko rɨpkəsevər mhə. 1Kor 16:9, Rev 2:2Iou iakukurən noien me səkɨmiaha. Hətoni ro. Iakɨnəsevər ia təpinhə riti tukumiaha, təpinhə i iərmama riti ko rɨpkərəpinhə mhə. Iakukurən mə nɨskaiien səkɨmiaha rouihi a, mətə hiaməkwtəmhiri nəɡkiariien səiou, mhəpwəh nərkwafəien mə kɨmiaha nərmama me səiou. Rev 2:9, Aes 45:14, Aes 49:23, Aes 60:14Həreɡi ro. Nərmama me nəha ia nousəsɨmwɨnien səvəi Setan həni mə irəha nəkur Isrel (mətə rekəm irəha ieikuə me) iou tako irəha həuvehe mhənɨmwi nukurhunraha ia nɨsumiaha, mhəsiai kɨmiaha, nənə mhəukurən mə iou iakokeikei kɨmiaha. 10  Luk 21:19, 2Tim 2:12Nənə tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiaməkwtəmhiri nəɡkiariien səiou, mamhərer əknekɨn ia nəpɨn me, iou mwi takəkwtəmhiri kɨmiaha, mamarə tukumiaha ia nəpɨn sə rɨpko mhə tui ruvehe nərmama me pam ia təkure tɨprənə tuhəreɡi nəmisəien irə mə trətə sas ia nahatətəien səvənraha.aSuatuk riti mwi tɨ nɨniien nəɡkiariien ia vas ten rɨni iamɨnhi irə mɨnuə: “Nənə tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiaməkwtəmhiri nəɡkiariien səiou, mamhərer əknekɨn ia nəpɨn me, iou mwi takəkwtəmhiri kɨmiaha, məpwəh nəseniien hiətoni nəpɨn sə rɨpko mhə tui ruvehe nərmama me pam ia təkure tɨprənə tuhəreɡi nəmisəien irə mə trətə sas ia nahatətəien səvənraha.”
11  Rev 2:10,16Trɨpko mhə tui iakuvehe. Tihəkwtəmhiri əknekɨn narimnari me səməme hiəuvəuvehi raka mə iərmama riti trəpwəh nakresien nərəkuien səkɨmiaha sə hiamaiu tukwe. 12  Aes 62:2, 65:15, Esik 48:35, Rev 14:1, 21:2Iərmama sə trɨskai meste naruaɡənien rukurau, iou tako in rəmwhen ia nei skai riti krɨpesu nimwə səvəi Kumwesən səiou irə. Nənə in trɨpkier mhə ia nimwə nəha ia nəpɨn riti. Nənə takrai pen nəɡhi Kumwesən səiou irə, mɨne nəɡhi taon səvəi Kumwesən səiou irə. Taon nəha in Jerusalem vi sə truku pen ia neiai meiwaiu pehe. Nənə takrai pen mwi nəɡhɨk vi ia iərmama nəha. 13 Iərmama sə nəkwəreɡɨn rarə traməkeikei mətərɨɡ amasan ia nəɡkiariien me səməme Nənɨmwɨn Ikinan rani pen tɨ nakalasia me.”
Nəɡkiariien ramevən tɨ nakalasia me fwe Laotisia
14  Rev 1:5, 19:11, Kol 1:15“Rai nəkukuə riti revən tɨ aɡelo səvəi nakalasia me ia taon nəha Laotisia, mɨni pen mɨnuə:
Nəɡkiariien i səvəi iərmama i kani nɨpərhienien irə. In iərmama sə rɨməni irapw nəfe in rɨnətoni mɨreɡi nərmama həukurən nətɨɡiteien ia nəɡkiariien səvənhi mə ro nɨpərhienien, nənə in nukune narimnari me pam səməme Kumwesən rɨno. 15  Rom 12:11, Rev 2:2Iou iakukurən noien me səkɨmiaha. Iakukurən mə kɨmiaha hiəmwhen ia nui əreuən. Hiəpwəh nəkwieiien mhəpwəh nəpnəpanien. Iakuə ko hiəkwiei uə hiəpnəpan ramasan. 16 Mətə kɨmiaha hiəreuən a, mhəpwəh nəpnəpanien, mhəpwəh nəkwieiien. Ro pen takərɡavəs raka ia kɨmiaha, 17  Hos 12:8, 1Kor 4:8, Luk 12:21tɨ nəri nə mə hiaməni mə nautə səkɨmiaha rasori, narimnari me pam rarə tukumiaha, tihətui nari riti mwi tɨ nəfe. Mətə hiəreirei mə ia nənimek kɨmiaha nautə səvənraha riwən, nənimemiaha rɨfwə, tɨnari riwən ia nɨpwramiaha, nɨmapwmapw me ro kɨmiaha, nərmama hətoni kɨmiaha rerɨnraha raməpou. 18  Aes 55:1, Jem 2:5, Rev 3:5, 4:4, Rev 16:15Ro iamɨnhi irə iakaməvəhaɡ m kɨmiaha mə tihaməkeikei mhəuvehi nəmri aean i kol tukw iou, kol i kosə pen ia napw rahi raka sə rərəha məpwəh sə rəmher. Tiho iamɨnhi irə mə nautə səkɨmiaha trasori. Nənə tihaməkeikei mhəuvehi nəmri tɨnari əpsan me tukw iou, mharkahu irə, pwəh ruveɡi nɨpwramiaha sə ramo naurɨsien ia nəmri nərmama. Nənə tihaməkeikei mhəuvehi mwi nəmri nari i ramomasan nəkwai nəmri iərmama, mahakwi nəmrɨmiaha irə, pwəh nəmrɨmiaha rətui hiətoni amasan nari.
19  1Kor 11:32, Rev 2:5Nərmama səməme iakokeikei irəha, iakaməɡkiari skai mɨnraha, mamərpwi atukwatukw irəha. Ro iamɨnhi irə tiho rerɨmiaha pwəh ruvehe məpnəpan, mapwor, nənə mhərərɨɡ ia noien ərəha me səkɨmiaha. 20  Jon 14:23, 1Jon 2:24Həreɡi ro! Iakamərer ia kwəruə, makunkun təpinhə tɨ nuvnimwəien. Trɨni mɨnuə iərmama riti rɨreɡi rerɨk, nənə məsevər ia təpinhə, iou takuvnimwə pehe kɨmrau min trouəni pəri nari.
21  Mat 19:28Iərmama sə trɨskai meste naruaɡənien rukurau, takəseni in rəkure kɨmrau min ia jea səiou rouərɨmənu. Tako irə rəmwhen kɨno ia nirak. Iakuvəskai raka ia naruaɡənien meste rukurau, nənə təkwtəkwuni iakaməkure kɨmrau səiou Tata ia jea səvənhi rouərɨmənu. 22 Iərmama sə nəkwəreɡɨn rarə traməkeikei mətərɨɡ amasan ia nəɡkiariien me səməme Nənɨmwɨn Ikinan rani pen tɨ nakalasia me.”

3:1: Rev 1:4,16, 2:2

3:3: Rev 2:5, 1Tes 5:2

3:4: Jut 23

3:5: Mat 10:32, Luk 10:20

3:7: Aes 22:22

3:8: 1Kor 16:9, Rev 2:2

3:9: Rev 2:9, Aes 45:14, Aes 49:23, Aes 60:14

3:10: Luk 21:19, 2Tim 2:12

a3:10: Suatuk riti mwi tɨ nɨniien nəɡkiariien ia vas ten rɨni iamɨnhi irə mɨnuə: “Nənə tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiaməkwtəmhiri nəɡkiariien səiou, mamhərer əknekɨn ia nəpɨn me, iou mwi takəkwtəmhiri kɨmiaha, məpwəh nəseniien hiətoni nəpɨn sə rɨpko mhə tui ruvehe nərmama me pam ia təkure tɨprənə tuhəreɡi nəmisəien irə mə trətə sas ia nahatətəien səvənraha.”

3:11: Rev 2:10,16

3:12: Aes 62:2, 65:15, Esik 48:35, Rev 14:1, 21:2

3:14: Rev 1:5, 19:11, Kol 1:15

3:15: Rom 12:11, Rev 2:2

3:17: Hos 12:8, 1Kor 4:8, Luk 12:21

3:18: Aes 55:1, Jem 2:5, Rev 3:5, 4:4, Rev 16:15

3:19: 1Kor 11:32, Rev 2:5

3:20: Jon 14:23, 1Jon 2:24

3:21: Mat 19:28