21
Pran riti ruvei pen səvənhi mane sampam m Kumwesən
Iesu rəti pen mətoni nərmama nautə səvənraha rasori kamherukw pen mane me səvənraha ia kwopun kamerukw pen mane m Kumwesən ikɨn. Ia nəpɨn nəha pran riti ruvehe. Prən nəha iərman səvənhi remhə məpwəh in. Nautə səvənhi riwən. Ruvehe merukw pen silin ouihi mi kəru.
Iesu rətoni, 2Kor 8:12mɨni mə, “Iakani nɨpərhienien tukumiaha i prən i nautə səvənhi riwən iərman səvənhi remhə məpwəh in rerukw pen mane rasori məpi raka nərmama me pam nəha. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nərmama me nəha nautə səvənraha rasori. Həuvehi raka nɨpərɨn a mhəuvei pen m Kumwesən. Mətə prən i nautə səvənhi riwən ruvei pen mane me pam səvənhi sə truvehi nəveɡɨnien irə.”
Iesu rəɡkiari ia nimwə səvəi Kumwesən
Nərmama nepwɨn səvəi Iesu kamhəɡkiari ia nimwə səvəi Kumwesən, mamhəni mə ramasan pɨk tɨ nəri nə mə kɨno ia kəruəterei amasan me mɨne narimnari amasan me kɨməuvei pen m Kumwesən. Nənə Iesu rɨni mə, Luk 19:44“Narimnari me i kɨmiaha hiamətoni, tukamevən tukousi testesi pam, kəruəterei riti ko rəpwəh nərer əknekɨnien ia riti.”
Mɨreɡi irəha həres pen in mə, “Iahatən. Narimnari me i tuhəuvehe tɨnesən? Nəfe nɨmtətien truvehe mahatən pen mə nəpɨn səvəi narimnari me i ruvəuvehe ipaka?”
Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Kɨmiaha tihaməsiari kamo iərmama riti reikuə ia kɨmiaha. Nərmama həpɨk tuhəuvehe ia nəɡhɨk, mhəni mə irəha Kristo, mhəni mwi mə nəpɨn səvəi narimnari me i ruvəuvehe ipaka. Mətə kɨmiaha tihəpwəh nukurirəien ia nirəha. Kɨmiaha tihəreɡi nərmama tuhəvisau ia naruaɡənien me səməme nərmama kamho ia nirəha me, mamho mwi ia nərmama səməme kamhərɨmənu. Nəpɨn tihəreɡi, tihəpwəh nehekɨrien, tɨ nəri nə mə nəri nəha traməkeikei mukupwən muvehe, mətə rɨpko mhə ihi nəpɨn sampam.”
10 Iesu rarə mɨni pen mwi tɨ nirəha i mə, “Nərmama ia kwənəkwus riti tuhəskəmter mharuaɡən irəha nərmama ia kwənəkwus əpə. Nərmama səvəi kiɡ riti tuhəskəmter mharuaɡən irəha nərmama səvəi kiɡ əpə. 11 Nɨmwnɨmwien asori me tuhəkiu. Ia kwopun me nepwɨn nukumhə trahi nərmama. Nemhəien skai me tuhəuvehe mhouraha nərmama. Nənə narimnari me nərmama tuhətoni həhekɨr i mɨne nɨmtətien asori me tuhəuku pen ia nɨmaɡouaɡou.
12 Mətə nəpɨn narimnari me nəha həpkuvehe mhə ihi, nərmama tuhəkwtəmhiri kɨmiaha ia rəɡɨnraha, mhometə kɨmiaha. Irəha tuhəuvei pen kɨmiaha ia rəɡi nəmə asori me ia nəkwai nimwəfwaki me səvəi nəkur Isrel. Tɨ nəri nə mə kɨmiaha nərmama me səiou, nəmə asori me nəha tuhəuvehi puvnimwə kɨmiaha ia kalapus, nənə mhərpwi irapw kɨmiaha ia nəmri kiɡ me mɨne nəmri nərmama səməme kamhərɨmənu. 13 In i nəpɨn səkɨmiaha tihəni irapw nəɡkiariien amasan səiou irə. 14  Luk 12:11-12Ro iamɨnhi irə mɨne kɨmiaha tihəpwəh nətərɨɡ pɨkien ia nəfe nəɡkiariien səkɨmiaha tihəni pen tɨ nirəha i. 15  Wok Me 6:10Iou takuvei pehe nəɡkiariien mɨne nukurənien m kɨmiaha. Nərmama me nəha səməme kamhəmwəki kɨmiaha tuhəreɡi nəɡkiariien me səkɨmiaha, irəha riti ko rɨpkousi raka mhə, uə trɨni neikuəien irə. 16  Mat 10:21-22Tata me mɨne mama me səkɨmiaha me, mɨne piəvmiaha me, mɨne nərmama ia kwənəkwus me səkɨmiaha me, mɨne kɨmiaha me nepwɨn tuhəuvei pen kɨmiaha ia rəɡi nərmama səməme haməmwəki kɨmiaha. Nənə irəha tuhousi əpune kɨmiaha nepwɨn. 17 Nərmama me pam tuhəmwəki kɨmiaha tɨ nəri nə mə kɨmiaha nərmama me səiou. 18  1Saml 14:45, Luk 12:7Mətə nɨmwai nukwənemiaha nə ia kəmkapwəmiaha kuatia ia nirəha trɨpkiwən mhə. 19  Hip 10:36Kɨmiaha tihaməkeikei mhərer əknekɨn ia nahatətəien səkɨmiaha. Ia noien i tihəuvehi nɨmɨruien.”
Naruaɡən me səvəi nəkur Rom tuhəuvehe mhouraha Jerusalem
20 “Mətə nəpɨn kɨmiaha tihətoni naruaɡən me həpɨk həuvehe mheikurkurau ia Jerusalem, tihaməkeikei mhəukurən mə trɨpko mhə tui nənə irəha tuhouraha pam kwopun i. 21 Ia nəpɨn nəha, nərmama ia tənə Jutia tuhaməkeikei mhap mhəuvən ia təkuər me. Səməme kamharə ia nəkwai taon i tuhaməkeikei mhəier. Nənə səməme kamharə iruə tuhəpwəh nuvnimwə peheien mwi irə. 22  Dut 32:35, Jer 5:29, 46:10, Hos 9:7Nəpɨn nəha in nəpɨn sə Kumwesən trərpwɨn noien ərəha me irə, mo nəɡkiariien me pam səməme kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan həuvehe mhəukuə. 23  1Kor 7:26Trərəha anan tɨ nɨpran me səməme tuhəpəmpəm mɨne səməme tuhaməuvei pen kənunu m nəkwərhakwərha əmtəmetə me ia nəpɨn nəha, tɨ nəri nə mə nəmisəien asori treste tɨprənə i. Niemaha səvəi Kumwesən trəuiui nərmama me ia kwopun i. 24  Esra 9:7, Sam 79:1, Aes 63:18, Rom 11:25, Rev 11:2Tukəpi əpune nepwɨn ia nau, nənə kəkwtəmhiri nepwɨn kuvehi irəha həuvən mho slef me ia nirəha ia tənəmtənə me. Nənə nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel tuhavən testesi Jerusalem, mhərɨmənu ia nəkur me ikɨn meste nəpɨn səvəi nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel tro sampam.”
Iəməti Iərmama truvehe mwi
25  Sam 46:2-3, Sam 65:7-8“Nənə nɨmtətien me tuhəuku pen ia meri, məkwə, mɨne kəməhau me. Ia təkure tɨprənə i nərmama ia tənəmtənə me tuhəhekɨr, mhəreirei tɨ nəri nə mə təsi ramərkwəpahar pɨk, mamo peiau peiau asori me. 26 Nərmama tuhətoni nəfe truvehe meste tɨprənə i, nənə həhekɨr pɨk, mhemhə rasi tukwe. Narimnari me ia nɨmaɡouaɡou həskai pɨk, Kumwesən trɨkiukiu ia nirəha. 27  Dan 7:13, Mat 26:64, Rev 1:7Ia nəpɨn nəha irəha tuhətoni iou, Iəməti Iərmama, ia reri nəpuə riti, iakauvehe ia nɨskaiien mɨne nukuraanien asori. 28  Rom 13:11Nəpɨn kɨmiaha tihətoni narimnari me nəha hənaməier pehe, tihərer atukwatukw, mhəkwətə, tɨ nəri nə mə nəpɨn səkɨmiaha sə takeivinari nari ia kɨmiaha ruvəuvehe ipaka.”
Iesu rusipekɨn ia nei niemɨs
29 Nənə Iesu rɨni nusipekɨnien riti tɨ nirəha i mə, “Hətə ro nei niemɨs mɨne nei me pam. 30 Nəpɨn hənaməpɨrpɨr kɨmiaha hiətoni mhəukurən mə nəpɨn səvəi nəpnəpanien ruvəuvehe ipaka. 31 Rəmwhen a mwi, nəpɨn kɨmiaha tihətoni narimnari me i hənaməier pehe, tihəukurən mə nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə ruvəuvehe ipaka.
32 Iakani nɨpərhienien tukumiaha i mə nərmama səməme kamhəmɨru təkwtəkwuni mɨne tuhəpwəh nemhə pamien meste narimnari me pam i həier pehe. 33  Luk 16:17Neiai mɨne tɨprənə trouiwən, mətə nəɡkiariien me səiou tuhəpkiwən mhə.”
Nərmama tuhaməkeikei mhətui amasan mhəpwəh napriien
34  Mat 24:48-50, Mak 4:19, Luk 17:27, 1Tes 5:3Nənə Iesu rɨni mə, “Mətə kɨmiaha tihaməkeikei mhəsiari, mhəpwəh nourahaien nəpɨn səkɨmiaha ia noien lafet me, uə ia nənɨmwiien nənɨmwiien skai mhakonə irə, uə ia nətərɨɡ pɨkien ia narəien səkɨmiaha ia tɨprənə i. Rərəha nəpɨn nəha səiou truvehe məsɡatukw ia kɨmiaha rəmwhen kwənkru ruəsi kɨmiaha. 35 Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nəpɨn nəha treste nərmama pam ia təkure tɨprənə i. 36  Mak 13:33, Rev 6:17Mətə ia nəpɨn me kɨmiaha tihaməkeikei mhətui amasan, mhəpwəh napriien. Tihəfwaki mə nəpɨn narimnari me nəha truvehe irə nɨskaiien səkɨmiaha trəmwhen tɨ narakaien irə, nənə mhərer ia nənimek, Iou Iəməti Iərmama.”
37  Luk 19:47Ia nəpɨn me pam Iesu ramahatən nərmama ia nimwə səvəi Kumwesən, mətə ia nəpɨn rier ia taon, mevən mapri ia Təkuər Olif. 38 Nənə ia nəpnəpɨn anan nərmama me həuvehe mwi tukwe fwe ia nimwə səvəi Kumwesən mə tuhətərɨɡ in.

21:3: 2Kor 8:12

21:6: Luk 19:44

21:14: Luk 12:11-12

21:15: Wok Me 6:10

21:16: Mat 10:21-22

21:18: 1Saml 14:45, Luk 12:7

21:19: Hip 10:36

21:22: Dut 32:35, Jer 5:29, 46:10, Hos 9:7

21:23: 1Kor 7:26

21:24: Esra 9:7, Sam 79:1, Aes 63:18, Rom 11:25, Rev 11:2

21:25: Sam 46:2-3, Sam 65:7-8

21:27: Dan 7:13, Mat 26:64, Rev 1:7

21:28: Rom 13:11

21:33: Luk 16:17

21:34: Mat 24:48-50, Mak 4:19, Luk 17:27, 1Tes 5:3

21:36: Mak 13:33, Rev 6:17

21:37: Luk 19:47