10
Iesu rərhi pen nərmama səvənhi twelef həuvən mhəvisau
Mak 6:7, Luk 9:1Iesu rəkwein pen nərmama səvənhi twelef həuvehe tukwe. Nənə in ruvei pen nasoriien mɨnraha. Ia nasoriien nəha irəha həukurən nəkoui irapwien nənɨmwɨn ərəha me ia nərmama, mhəukurən mwi nomasanien nərmama me pam səməme kamhemhə ia nemhəien me səpəmsəpə.
Aposol me nəha irəha pam twelef nəɡhɨnraha me i: Sə rukupwən Saemon (iəmə sə kani mə Pita), mɨne Antru piəvi Saemon, mɨne Jemes tɨni Sepeti, mɨne Jon piəvi Jemes, mɨne Filip, mɨne Patolomiu, mɨne Tomas, mɨne Matiu (iəmə sə kupwən kamərəku pen takis min), mɨne Jemes tɨni Alfeas, mɨne Tateas, mɨne Saemon (iəmə sə kupwən rakurirə ia nəmə me nəha kamhəmwur mə tuhəkoui irapw nəkur Rom), mɨne Jutas Iskariot (iəmə sə ruvei pen Iesu ia rəɡi nərmama səməme haməmwəki in).
Wok Me 13:46Nəmə me nəha twelef Iesu rərhi pen irəha, maməvəhaɡ mɨnraha, mani mə, “Kɨmiaha tihəpwəh nevənien tɨ nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel, mhəpwəh mwi nuvnimwəien ia taon riti səvəi nəkur Sameria. Jer 50:6, Mat 15:24Mətə kɨmiaha tihaməkeikei mhəuvən əpa tɨ nəkur Isrel. Irəha həmwhen ia sipsip me hənəruei. Mat 3:2, 4:17, Luk 10:9,11Nəpɨn kɨmiaha hiamesi pen suatuk səkɨmiaha mamhəuvən, tihəni irapw iamɨnhi irə mə, ‘Nɨtətə ia neiai ruvəuvehe ipaka.’aNəpɨn rɨpɨk Matiu rani nəɡkiariien i mə “Nɨtətə ia neiai.” Nɨpwrai nəɡkiariien i in i “Nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə.” Wok Me 20:33Kɨmiaha tihaməkeikei mho nərmama səməme kamhemhə həuvehe mhəsanɨn. Səməme həuvamhə, kɨmiaha tiho irəha hətui mwi. Səməme nemhəien skai ro tekɨnraha, kɨmiaha tiho irəha həuvehe mhəmher. Səməme nəremhə me kamharə ia nirəha, kɨmiaha tihəkoui irapw nəremhə me nəha ia nirəha. Nasoriien i iakauvei pehe m kɨmiaha hiəpkuvehi mhə nənimen. Ro pen kɨmiaha tihasitu ia nərmama me irə, mhəpwəh nəresien nərəkuien tukwe. Luk 10:4Kɨmiaha tihəpwəh nuvehiien kol uə silva uə kapa uə mane riti mwi mhəvai pen ia pəket me səkɨmiaha. 10  Nam 18:31, Luk 10:7, 1Kor 9:14, 1Tim 5:18Kɨmiaha tiharkahu karkahu kuatia a, mhəuvei pen put, mhəuvehi tənərɨpw mɨne kaskɨn səvəi navənien səkɨmiaha, mətə tihəpwəh nuvehiien sə rəkwaku. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiəmwhen ia nərmama kamhowok. Ratukwatukw mə nəkur me nəha tuhəkwməni kɨmiaha, mhəuvei pehe nəfe riwən təni kɨmiaha.
11 Nəpɨn kɨmiaha tihəuvən ia taon riti uə rukwənu riti, tihətui iərmama riti sə in rerɨn raɡien mə truvehi puvnimwə kɨmiaha ia nimwə səvənhi, nənə tihamarə ikɨn meste nəpɨn tihəier irə. 12  Luk 10:5-6Nəpɨn tihəuvnimwə ia nimwə nəha tihəkwein amasan ia nirəha mhəni mə, ‘Nəmərinuien ramarə tukumiaha.’ 13 Nənə trɨni mɨnuə nərmama ia nəkwai nimwə nəha rerɨnraha raɡien mə tuhəuvehi puvnimwə pehe kɨmiaha, nəmərinuien nəha səkɨmiaha tramarə tɨ nirəha, mətə mə rerɨnraha rɨpkaɡien mhə tukumiaha, nəmərinuien nəha səkɨmiaha trɨrərɨɡ mwi tukumiaha. 14  Luk 10:10-12, Wok Me 13:51, 18:6Nənə trɨni mɨnuə nərmama nepwɨn həpwəh nəsevərien ia rerɨnraha tukumiaha uə həpwəh nətərɨɡien ia nəɡkiariien me səkɨmiaha, nəpɨn kɨmiaha tihəier ia nimwə səvənraha uə taon səvənraha, tihaməkeikei mhounouini raka nɨməkwrur ia nɨsumiaha, mhahatən pen mə irəha həno noien ərəha. 15  Mat 11:24, Jut 7Iakani nɨpərhienien tukumiaha i ia nəpɨn nəha Kumwesən trərpwɨn noien ərəha me irə nərpwɨnien səvəi nərmama ia taon nəha trɨskai məpi raka nərpwɨnien səvəi tənə Sotom mɨne Komora fwe kupwən.”
Iesu rɨni mə tukometə nərmama me səvənhi
16  Luk 10:3, Jon 10:12, Wok Me 20:29, Rom 16:19“Həreɡi ro. Iakamərhi pen kɨmiaha mə tihəuvən mhəmwhen ia kwəti sipsip me sə kamhərer ia kurkwai kuri əprmɨn me. Ro pen kɨmiaha tihaməkeikei mho rəmwhen ia nərimɨru sə rukurən nari mɨne nərimɨru sə noien səvənhi rəmher. 17  Mak 13:9-11, Luk 12:11-12, Luk 21:12-15Kɨmiaha tihaməsiari nərmama me. Irəha tuhəuvei pen kɨmiaha ia rəɡi nəmə asori me mə irəha tuhəkiri nəɡkiariien səkɨmiaha. Irəha tuhərisi mwi kɨmiaha ia nəkwai nimwəfwaki me səvəi nəkur Isrel. 18  Wok Me 25:23, 27:24Tɨ nəri nə mə kɨmiaha nərmama me səiou, irəha tuhəuvehi kɨmiaha, mhərpwi irapw kɨmiaha ia nəmri kiɡ me mɨne ia nəmri nərmama səməme kamhərɨmənu. Mətə mə irəha ho iamɨnha irə kɨmiaha tihəuvehi nəpɨn riti səkɨmiaha tihəni irapw nəɡkiariien səiou irə ia nəmrɨnraha mɨne ia nəmri nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel. 19 Nəpɨn nərmama tuhəuvei pen kɨmiaha ia rəɡi nəmə asori me mə irəha tuhəkiri nəɡkiariien səkɨmiaha, tihəpwəh nətərɨɡ pɨkien mə kɨmiaha tihəfni irə uə nəfe nəɡkiariien tihəni. Kɨmiaha tihəpwəh nətərɨɡ pɨkien iamɨnhi tɨ nəri nə mə ia nəpɨn atukwatukw nəha tihəɡkiari irə tukuvei pehe m kɨmiaha nəfe nəɡkiariien tihəni. 20  Jon 14:26, 1Kor 2:4Rɨpko mhə nəɡkiariien atukw səkɨmiaha tihəni, mətə Nənɨmwɨn səvəi Tata səkɨmiaha trəɡkiari ia tərhumiaha.
21  Maeka 7:6, Mat 10:35, Mak 13:12, Luk 21:16Iərmama truvei pen piəvni anan ia rəɡi nərməpə mə tukousi əpune. Tata me tuho mwi iamɨnhi ia tɨnɨnraha me. Nəkwərhakwərha me tuhəskəmter mhəni ərəha səvənraha me tata me mɨne mama me, mhəuvei pen irəha mə tukousi əpune irəha. 22  Mat 24:9,13, Mak 13:13, Luk 21:17, Jon 5:18-21Nərmama me pam tuhəmwəki kɨmiaha tɨ nəri nə mə kɨmiaha nərmama me səiou. Mətə iərmama sə trərer əknekɨn ia nahatətəien səvənhi meste nərəhaien me i həuvehe mhəukurau pam, Kumwesən truvehimɨru in. 23  Mat 16:28Nəpɨn irəha tuhometə kɨmiaha ia taon riti, kɨmiaha tihaməkeikei mhap mhəuvən ia taon əpə riti. Iakani nɨpərhienien tukumiaha i kɨmiaha tihəpkəuvən pam mhə ia taon me ia tənə Isrel kurirə iou, Iəməti Iərmama, iakuvehe.
24  Luk 6:40, Jon 13:16, 15:20Iərmama sə kamahatən in rɨpkasori mhə ia iahatən səvənhi. Iərmama sə ramo tukwini nari rɨpkasori mhə ia iəmə asori səvənhi. 25  Mat 9:34, 12:24, Mak 3:22, Luk 11:15Trɨni mɨnuə iərmama sə kamahatən in ruvehe mɨnəmwhen ia iahatən səvənhi, uə iərmama sə ramo tukwini nari ruvehe mɨnəmwhen ia iəmə asori səvənhi, rerɨnrau traɡien. Iou iəmə asori səkɨmiaha, mətə irəha həməni ərəha iou mə iou iəremhə asori Pielsepul. Ro iamɨnhi irə hiəukurən mə irəha tuhəni ərəha anan mwi kɨmiaha nərmama me səiou.
26  Mak 4:22, Luk 8:17Ro pen kɨmiaha tihəpwəh nehekɨrien irəha. Narimnari me pam səməme hamərkwafə tuhaməkeikei mhəier irapw. Narimnari me pam səməme haməmak afafa tukaməkeikei kətoni kuvehi irapw ia nukuraanien. 27 Nəfe nəɡkiariien iakani pehe tukumiaha ia nəpitəvien, kɨmiaha tihaməkeikei mhəni irapw ia nukuraanien. Nəfe nəɡkiariien hiamreɡi kaməsiwən irə, kɨmiaha tihaməkeikei mhəni irapw ia təkure nimwə me. 28  Jem 4:12Kɨmiaha tihəpwəh nehekɨrien nərmama səməme həukurən nousi əpuneien nɨpwramiaha, mətə ko həpwəh nousi əpuneien nənɨmwɨmiaha. Mətə kɨmiaha tihaməkeikei mhehekɨr Kumwesən tɨ nəri nə mə in rukurən nouraha pəriien nɨpwramiaha mɨne nənɨmwɨmiaha ia kwopun napw asori rauək ikɨn. 29 Rerɨmiaha rɨrhi ro kwəti menu me. Nənimenraha reiwaiu. Kauvehi kəru ia silin sə rouihi anan kuatia. Mətə mə Tata səkɨmiaha rɨpkəseni mhə menu me nəha ko riti rəpwəh nɨmweiien ia tɨprənə memhə. 30 Hətə ro nɨmwai nukwənemiaha, mətə Kumwesən rɨnəvsini pam raka irəha. 31  Mat 6:26, 12:12Ro iamɨnhi irə kɨmiaha tihəpwəh nehekɨrien. Ia nənimen kɨmiaha hiamasan mwi mhəpi raka kwəti menu me nəha həpɨk.
32 Iərmama sə trɨni irapw ia nəmri nərmama mə in iərmama riti səiou, iou mwi takɨni irapw ia nəmri Tata səiou ia neiai mə in iərmama riti səiou. 33  Mak 8:38, Luk 9:26, 2Tim 2:12Mətə iərmama sə trɨni irapw ia nəmri nərmama mə in rɨreirei iou, iou mwi takɨni irapw ia nəmri Tata səiou ia neiai mə iakreirei in.”
Iesu rəɡkiari ia nəmərinuien mɨne nəvisəien
34 “Rərəha mə rerɨmiaha ramrhi iou mə iakuvehe mə tako nərmama ia tɨprənə i harə ia nəmərinuien. Iapkuvehe mhə mə tako nərmama harə ia nəmərinuien, mətə iakuvehe mə tako nərmama həuai irəha me, mhəvisə. 35 Iakuvehe mə tako
‘iərmama rəvisə irau tata səvənhi,
pran rəvisə irau mama səvənhi,
prɨsɨni pran rəvisə irau kaka pran səvənhi.
36 Iərmama riti trətoni
mə nərmama səməme kamharə ia nəkwai nimwə səvənhi tuhaməmwəki in.’
37  Dut 33:9Iərmama sə rokeikei pɨk tata səvənhi uə mama səvənhi məpi raka in rokeikei iou, rəpwəh nəmwhenien mə truvehe mo in iərmama riti səiou. Nənə iərmama sə rokeikei pɨk tɨni iərman uə tɨni pran məpi raka in rokeikei iou rəpwəh nəmwhenien mə truvehe mo in iərmama riti səiou. 38  Mat 16:24-25, Mak 8:34-35, Luk 9:23-24, Luk 17:33, Jon 12:25Iərmama sə rɨpkuvehi utə mhə nei kamarkuaui səvənhi, məvrani mukurirə iou, rəpwəh nəmwhenien mə truvehe mo in iərmama riti səiou. 39 Iərmama sə rokeikei mə trəkwtəmhiri nɨmɨruien səvənhi trarfai irə. Mətə iərmama sə traraka ia nɨmɨruien səvənhi tukw iou truvehi nɨmɨruien rerɨn.”
Iesu rəɡkiari ia nərəkuien səvəi nəkur atukwatukw me
40  Mak 9:37, Luk 10:16, Jon 13:20“Iərmama sə raməsevər ia rerɨn tukumiaha rəmwhen mə raməsevər mwi ia rerɨn tukw iou. Nənə iərmama sə raməsevər ia rerɨn tukw iou rəmwhen mə raməsevər mwi ia rerɨn tɨ Kumwesən sə rɨnərhi pehe iou iakuvehe. 41 Iərmama sə raməsevər ia rerɨn tɨ iərmama riti tɨ nəri nə mə in rukurən mə iərmama nəha in profet, in truvehi nərəkuien səvənhi rəmwhen ia nərəkuien səvəi profet. Nənə iərmama sə raməsevər ia rerɨn tɨ iərmama riti tɨ nəri nə mə in rukurən mə iərmama nəha in iərmama atukwatukw, in truvehi nərəkuien səvənhi rəmwhen ia nərəkuien səvəi iərmama atukwatukw. 42  Mat 25:40Nənə iərmama sə truvei pen nui əkwiei a m iərmama riti tɨ nəri nə mə in rukurən mə iərmama nəha in iərmama riti səiou, nəri auər a mə in reiwaiu ia nərmama nepwɨn səiou, mətə iakani nɨpərhienien tukumiaha i mə iərmama nəha traməkeikei muvehi nərəkuien səvənhi.”

10:1: Mak 6:7, Luk 9:1

10:5: Wok Me 13:46

10:6: Jer 50:6, Mat 15:24

10:7: Mat 3:2, 4:17, Luk 10:9,11

a10:7: Nəpɨn rɨpɨk Matiu rani nəɡkiariien i mə “Nɨtətə ia neiai.” Nɨpwrai nəɡkiariien i in i “Nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə.”

10:8: Wok Me 20:33

10:9: Luk 10:4

10:10: Nam 18:31, Luk 10:7, 1Kor 9:14, 1Tim 5:18

10:12: Luk 10:5-6

10:14: Luk 10:10-12, Wok Me 13:51, 18:6

10:15: Mat 11:24, Jut 7

10:16: Luk 10:3, Jon 10:12, Wok Me 20:29, Rom 16:19

10:17: Mak 13:9-11, Luk 12:11-12, Luk 21:12-15

10:18: Wok Me 25:23, 27:24

10:20: Jon 14:26, 1Kor 2:4

10:21: Maeka 7:6, Mat 10:35, Mak 13:12, Luk 21:16

10:22: Mat 24:9,13, Mak 13:13, Luk 21:17, Jon 5:18-21

10:23: Mat 16:28

10:24: Luk 6:40, Jon 13:16, 15:20

10:25: Mat 9:34, 12:24, Mak 3:22, Luk 11:15

10:26: Mak 4:22, Luk 8:17

10:28: Jem 4:12

10:31: Mat 6:26, 12:12

10:33: Mak 8:38, Luk 9:26, 2Tim 2:12

10:37: Dut 33:9

10:38: Mat 16:24-25, Mak 8:34-35, Luk 9:23-24, Luk 17:33, Jon 12:25

10:40: Mak 9:37, Luk 10:16, Jon 13:20

10:42: Mat 25:40