8
Iesu rəkwməni nərmama irəha pam fo-taosen
Ia nəpɨn nəha nərmama həpɨk həuvehe mwi tɨ Iesu. Sənənraha nəveɡɨnien ruvəiwən. Iesu rəkwein nərmama me səvənhi həuvehe. Rɨni pen tɨ nirəha i mə, Mak 6:34-44“Rerɨk rərkwəpɨr tɨ nərmama me i. Hənarə raka nəpɨn kahar kɨtaha mɨnraha nənə sənənraha nəveɡɨnien ruvəiwən. Irəha nepwɨn həuku pen fwe isipwɨn. Trɨni mɨnuə həpkani mhə nari, iakərhi pen irəha fwe imwənraha, nəmrɨnraha trɨpitəv həmwei ia suatuk.”
Mɨreɡi nərmama me səvənhi həres pen mə, “Kɨtaha tsəfo irə mhəuvehi sənənraha bred? Samarə ia kwopun nəveɡɨnien riwən ikɨn.”
Mɨreɡi Iesu rəres pen irəha i mə, “Sənəmiaha bred kevə?”
Mɨreɡi həni mə, “Sefen.”
Iesu rɨni nəkwan mə nərmama me nəha sənənraha nəveɡɨnien riwən tihəkure ia tɨprənə. Irəha həkure, nənə in ruvehi bred me nəha sefen, məfwaki mɨni vivi Kumwesən tukwe. Nəpɨn rəfwaki pam, maməkwsen bred me, mauvei pen m nərmama me səvənhi mə tuhəpeki pen m nərmama me. Nənə həpeki pen mɨnraha. Nərmama me səvənhi sənənraha kwopnəti nəmu me nepwɨn mwi fwe ikɨn. Iesu rəfwaki mɨni vivi Kumwesən tukwe. Məfwaki pam, mɨni pen tɨ nirəha i mə, “Nəmu me i mwi tihəpeki pen mɨnraha.” Nənə nərmama me pam hani nari tɨpwɨnraha rəsisi. Həvai pen nɨpərpəri bred mɨne nəmu me hənəpwəh ramrɨmər rukuər ia tənərɨpw sefen. 9-10 Nərmama me nəha Iesu rəkwməni irəha ipaka fo-taosen. Nəpɨn Iesu rəkwməni pam irəha, rərhi pen irəha kamhəuvən imwənraha me. Kurirə irə rəputə ia nɨtətə ouihi irəha nərmama me səvənhi mamhəuvən fwe ia kwopun riti nəɡhɨn nə Talmanuta.
Farisi me hokeikei mə tuhətoni nɨmtətien riti
11  Mat 12:38Farisi me həuvehe mamhəres Iesu mə, “Ko iko ro nɨmtətien riti sə ruku pen ia neiai pwəh iahətoni mhəukurən mə ik pərhien Kumwesən rərhi pehe ik?”
12  Luk 11:29Iesu rɨreɡi, mɨreɡi rərəha fwe imwə ia rerɨn, mɨni mə, “Nɨmtətien əfo nəha nərmama ipwet mɨne kamhətui? Iakani nɨpərhienien tukumiaha i mə nərmama ipwet mɨne ro iamɨnhi Kumwesən trəpwəh nuvei penien nɨmtətien riti mɨnraha.” 13 Ia nəpɨn nəha Iesu rəpwəh irəha, məputə ia nɨtətə ouihi irəha nərmama me səvənhi, mhəier, mamhəuvən ia nɨkare nui.
14 Nərmama me səvəi Iesu hənenouenou mə tuhəuvehi bred. Sənənraha bred kuatia a ia nəkwai nɨtətə ouihi. 15  Luk 12:1Nənə Iesu rəvəhaɡ mɨnraha, mɨni mə, “Tihətui amasan, mamhəsiari tɨ yis səvəi Farisi me mɨne yis səvəi Kiɡ Herot.”
16 Mɨreɡi nərmama me səvənhi hənaməɡkiari mɨnraha me i mə, “Sənətaha bred riwən.”
17  Mak 6:52Nəpɨn Iesu rɨreɡi, rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Rəfo hiaməɡkiari m kɨmiaha me mə sənəmiaha bred riwən? Rosi hiəpkətə raka mhə ihi mhəreirei? Rosi kəmkapwəmiaha rɨskai? 18  Jer 5:21, Mak 4:12, Wok Me 28:26Nənimemiaha nə, mətə rəfo hiəpkətə mhə nari? Nəkwəreɡɨmiaha nə, mətə rəfo hiəpkreɡi mhə nari? Rosi rerɨmiaha rɨpkrhi mhə 19  Mak 6:41-44nəpɨn iakɨnəkwsen bred krirum məkwməni nərman faef-taosen irə? Ia nəpɨn nəha kɨmiaha hiəuvehi tənərɨpw kevə rukuər ia nɨpərpəri nəveɡɨnien hənəpwəh ramrɨmər?”
Mɨreɡi həni pen tukwe in mə, “Twelef.”
20  Mak 8:6-9Nənə Iesu rəres pen mə, “Nəpɨn iakɨnəkwməni nərmama fo-taosen ia bred sefen, kɨmiaha hiəuvehi tənərɨpw kevə rukuər ia nɨpərpəri nəveɡɨnien hənəpwəh ramrɨmər?”
Mɨreɡi həni pen tukwe in mə, “Sefen.”
21 Nənə Iesu rəres pen irəha i mə, “Hiamreirei ihi?”
Iesu romasan iərmama riti nənimen rɨfwə
22 Irəha həuvehe ia taon nəha Petsaeta. Nərmama nepwɨn fwe ikɨn həiri iərman riti nənimen rɨfwə mhəuvehe tɨ Iesu, mhəres Iesu mə Iesu trəmrutə rəɡɨn irə. 23 Nənə Iesu ruvehi rəɡɨn, miri in rouaraka ia rukwənu. Nənə Iesu rərɡəvəsi nənimen məmrutə rəɡɨn irə, məres in i mə, “Ikamətə nari?”
24 Mɨreɡi iərmama nəha nənimen rɨfwə rəti ərari mɨni mə, “Iakamətə nərmama me, mətə iapkətə amasan mhə irəha. Iakamətə irəha həmwhen a ia nei me kamhavən.”
25 Ro iamɨnhi irə Iesu rarə məmri pen mwi rəɡɨn ia nənimen. Iərmama nəha rəməha mətui. Nənə nənimen ruvehe mamasan mətə amasan narimnari. 26  Mak 7:36Nənə Iesu rərhi pen in, mɨni mə, “Tikevən atukwatukw fwe imwam, məpwəh nevənien fwe ia rukwənu nəha krɨməuku pen ikɨn.”
Pita rɨni irapw mə Iesu in Kristo
27 Iesu mɨne səvənhi nərmama me həuvən ia rukwənu me ia tənə riti nəɡhɨn nə Sisaria Filipae.aKani kwopun nəha mə “Sisaria Filipae,” tɨ nəri nə mə Sisaria in taon asori riti ia tənə Kiɡ Filip ramərɨmənu ikɨn. Nəpɨn kamhəuvən ia suatuk, Iesu rəres pen səvənhi nərmama me i mə, “Nərmama kamhəni iou mə iou sin?”
28  Mak 6:15Mɨreɡi həni pen tukwe in mə, “Nərmama nepwɨn kamhəni ik mə Jon Paptaes. Nepwɨn kamhəni ik mə Profet Elaeja. Nepwɨn mwi kamhəni ik mə profet kupwən riti səvəi Kumwesən.”
29  Jon 6:68-69, Mak 9:9Nənə Iesu rəres pen irəha mə, “Mətə kɨmiaha hiaməni mə iou sin?”
Mɨreɡi Pita rɨni mə, “Ik Kristo.”
30 Nənə Iesu rɨnise pen tɨ nirəha i mə tuhəpwəh nɨniien tɨ iərmama riti mə in Kristo.
31 Ia nəpɨn nəha rɨnamahatən irəha mə, “Iou, Iəməti Iərmama, takaməkeikei mɨreɡi rərəha ia narimnari me rɨpɨk. Nəmə asori me mɨne pris asori me mɨne nahatən me səvəi Loa, irəha tuhəpwəh iou, mhousi əpune iou. Takemhə, nənə, nəpɨn səro kahar irə iakətui mwi.”
32 Iesu rɨni irapw nəɡkiariien nəha, ro nukurənien i. Mətə Pita riri raka Iesu ia nɨkarenraha, mɨnanise pen tukwe in mə, “Tikəpwəh nɨniien nəɡkiariien nəha ikani.”
33 Mətə Iesu ruvsini, mətoni nərmama me səvənhi kamhərer. Nənə rɨnise pen tɨ Pita i, mɨni mə, “Setan, evən ia təkutak! Nətərɨɡien səim rɨpkesi pen mhə nətərɨɡien səvəi Kumwesən, mətə ikamesi pen a nətərɨɡien səvəi nərmama.”
Iərmama sə rakurirə Iesu traməkeikei məvrani nei kamarkuaui
34  Mat 10:38-39Iesu rəkwein nərmama me pam həuvehe irəha nərmama me səvənhi. In rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iərmama sə rokeikei mə truvehe mo iərmama riti səiou, traməkeikei məpwəh nətərɨɡien səvənhi, muvehi utə nei kamarkuaui səvənhi, məvrani mukurirə iou. 35 Iərmama sə rokeikei mə trəkwtəmhiri nɨmɨruien səvənhi trarfai irə. Mətə iərmama sə traraka ia nɨmɨruien səvənhi tukw iou mɨne nəɡkiariien amasan səiou truvehi nɨmɨruien rerɨn. 36 Trɨni mɨnuə iərmama riti rɨpeki pam narimnari me ia tɨprənə i, mo səvənhi i, nənə kurirə ikɨn remhə marfai ia nɨmɨruien rerɨn, noien nəha trəfasitu irə? 37 Iərmama truvei pen nəfe mərpwɨn tai nɨmɨruien səvənhi? 38  Mat 10:33Nərmama ipwet mɨne noien səvənraha rərəha. Irəha hənəpwəh Kumwesən rəmwhen ia pran riti sə rɨnəpwəh iərman səvənhi, mamesi pen iərman əpə mwi. Trɨni mɨnuə iərmama riti raurɨs ia nəmrɨnraha tɨ nɨniien mə in iərmama riti səiou, raurɨs mwi tɨ nəvisauien nəɡkiariien səiou mɨnraha, iou mwi Iəməti Iərmama, ia nəpɨn nəha takuvehe ia nɨskaiien səvəi tata səiou kɨmaha naɡelo ikinan me, takaurɨs tɨ nɨniien mə iərmama nəha in iərmama riti səiou.”

8:2: Mak 6:34-44

8:11: Mat 12:38

8:12: Luk 11:29

8:15: Luk 12:1

8:17: Mak 6:52

8:18: Jer 5:21, Mak 4:12, Wok Me 28:26

8:19: Mak 6:41-44

8:20: Mak 8:6-9

8:26: Mak 7:36

a8:27: Kani kwopun nəha mə “Sisaria Filipae,” tɨ nəri nə mə Sisaria in taon asori riti ia tənə Kiɡ Filip ramərɨmənu ikɨn.

8:28: Mak 6:15

8:29: Jon 6:68-69, Mak 9:9

8:34: Mat 10:38-39

8:38: Mat 10:33