10
Iəmə sə ramətui tɨ sipsip me səvənhi
“Iakani nɨpərhienien tukumiaha i. Iərmama sə rɨpkukurau mhə ia kwəruə muvnimwə ia koupə səvəi sipsip me, mətə rəputə ia kwopun əpə iti mati pen ia nəkwai koupə nəha, iərmama nəha in iərmama sə ramakres, mamousi iərmama. Mətə iərmama sə rukurau ia kwəruə muvnimwə ia koupə, in iərmama sə ramətui tɨ sipsip me. Iərmama sə ramərer ia kwəruə raməsevər ia təpinhə tɨ iərmama nəha. Sipsip me kamhəreɡi rerɨn. In raməkwein nəɡhi sipsip me səvənhi kuatia kuatia, nənə miri irəha mhəier. * Jon 10:27Nəpɨn in riri səvənhi sipsip me pam mhəier, makupwən ia nirəha, nənə sipsip me kamhəkurirə in, tɨ nəri nə mə həukurən rerɨn. Iərməpə riti sipsip me tuhəpwəh nukurirəien in, mətə tuhap raka irə tɨ nəri nə mə həreirei rerɨn.” * Jon 16:25Iesu rɨni nusipekɨnien i tɨ nirəha, mətə irəha həreirei nəfe nəha rani.
Ro pen Iesu rɨni pen mwi tɨ nirəha i mə, “Iakani nɨpərhienien tukumiaha i. Iou kwəruə səvəi sipsip me. * Jer 23:1-2, Esik 34:2-3Irəha pam səməme haməkupwən ia nirak mhəuvehe irəha nərmama səməme kənamhakres, mamhousi iərmama, mətə sipsip me həpkətərɨɡ mhə irəha. * Sam 118:20, Jon 14:6Iou kwəruə. Trɨni mɨnuə iərmama riti ruvnimwə pehe ia nirak, in trarə amasan, mukurən nuvnimwə peheien, mɨtei irapw, mətui nəveɡɨnien sənəni. 10 Iərmama nəha ramakres rauvehe a mə trakres, mousi əpune sipsip me, mouraha irəha. Mətə iou iakuvehe mə irəha tuhəuvehi nɨmɨruien nənə mhəuvehi asori.
11  * Sam 23:1, Rev 7:17Iou iərmama sə iakamətui amasan tɨ sipsip me. Iərmama sə ramətui amasan tɨ sipsip me rerɨn raɡien a mə tremhə tɨ sipsip me səvənhi. 12  * Wok Me 20:29Mətə iərmama sə kamərəku pen min mə trətui tɨ sipsip me rɨpko mhə in iərmama pərhien sə ramətui tɨ sipsip me tɨ nəri nə mə sipsip me nəha səvəi iərməpə. Nəpɨn iərmama nəha rətə kuri əprmɨn riti rauvehe, rəpwəh sipsip me maiu map. Nənə kuri əprmɨn nəha ruvehe muvehi nepwɨn, mɨrɨpwi kɨrkɨri nepwɨn. 13 Iərmama nəha raiu map tɨ nəri nə mə in iərmama riti kamərəku a in. In ro nəri auər a ia sipsip me nəha.
14  * Jon 10:27, 2Tim 2:19Iou iərmama sə ramətui amasan tɨ sipsip me. Iou iakukurən sipsip me səiou, sipsip me səiou həukurən mwi iou. 15  * Mat 11:27, Jon 15:13, 1Jon 3:16Ia noien nəha rəmwhen a mwi Tata Kumwesən rukurən iou, iou mwi iakukurən Tata Kumwesən, nənə iou rerɨk raɡien a mə takemhə tɨ sipsip me səiou. 16  * Aes 56:8, Jon 11:52, 1Pit 2:25, Esik 34:23, Esik 37:24Səiou me nepwɨn sipsip me həiwən ia koupə i. Takaməkeikei mɨpeki pehe mwi irəha, nənə irəha tuhəreɡi rerɨk. Ro iamɨnhi irə sipsip me nəha tuhəuvehe mho touen kuatia. Iərmama kuatia tramətui tɨ nirəha. 17  * Fil 2:8-9Tata Kumwesən rokeikei pɨk iou tɨ nəri nə mə rerɨk raɡien a mə takemhə tɨ nirəha. Takemhə tɨ nirəha, nənə marə muvehi mwi nɨmɨruien səiou rɨrərɨɡ. 18  * Jon 5:26, 14:31, Jon 19:11Rɨpko mhə iərmama riti truvehi raka nɨmɨruien səiou, mətə iou atukw takəseni pen nɨmɨruien səiou rəmwhen sə iakokeikei. Iakauvehi nasoriien tɨ nəseniien nɨmɨruien səiou, mauvehi mwi nasoriien tɨ nuvehiien mwi nɨmɨruien səiou rɨrərɨɡ. In i nəri Tata səiou rɨməni tukw iou i mə takaməkeikei mo.”
19  * Jon 7:43Iesu rɨni pam nəɡkiariien me nəha nənə nəmə asori me səvəi nəkur Isrel həuai mwi irəha me tukwe. 20  * Jon 7:20, 8:48Irəha həpɨk həni mə, “Iəmə nəha iəremhə ramarə irə. In ramarməri. Rəfo kɨmiaha hiamətərɨɡ in?”
21 Mətə irəha nepwɨn həni mə, “Rekəm. Iərmama sə iəremhə riti ramarə irə ko rɨpkəɡkiari mhə iamɨnhi. Ko iəremhə riti ro iərmama nənimen rɨfwə rətui mətə nari?”
Nəmə asori me səvəi nəkur Isrel hənuə tuhəkwi əpune Iesu ia kəruəterei
22 Nəpɨn nəha ruvəuvehe nəkur Isrel kamho nəveɡɨnien asori nəha kani mə Nəveɡɨnien səvəi Tetekesen. Kamho nəveɡɨnien nəha fwe Jerusalem ia nəpɨn səvəi nəkwieiien. 23 Iesu ramavən ia kwopun riti ia nimwə səvəi Kumwesən kani mə Vranda səvəi Solomon. 24  * Wok Me 3:11, 5:12, Luk 22:67Nənə nəmə asori me səvəi nəkur Isrel həuvehe mheikurkurau irə, mhəni pen tukwe in mə, “Kɨmaha tahameitenhi ik mɨnesən? Trɨni mɨnuə ik Kristo sə Kumwesən rɨməni mə trərhi pehe i, ni pehe tukumaha i, məpwəh nərkwafəien.”
25  * Jon 4:26, 5:36, Jon 10:38Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iakuvəni raka tukumiaha i, mətə kɨmiaha hiəpkɨni mhə nɨpərhienien ia nirak. Narimnari me nəha səməme iakamo ia nəɡhi Tata səiou kamhahatən pen mə iou sin. 26  * Jon 6:64, 8:45Mətə kɨmiaha hiəpkɨni mhə nɨpərhienien ia nirak tɨ nəri nə mə rɨpko mhə kɨmiaha sipsip me səiou. 27  * Jon 8:47, 10:3Sipsip me səiou kamhəreɡi rerɨk. Iou iakukurən irəha, nənə irəha kamhəkurirə iou. 28  * Jon 3:16, 6:39, Jon 18:9Iakauvei pen nɨmɨruien rerɨn mɨnraha. Irəha tuhəpkemhə mhə ia nəpɨn riti. Iərmama riti riwən truvehi raka irəha ia rəɡɨk. 29 Tata səiou sə ruvei pehe irəha miou, nɨskaiien səvənhi rəpi raka nərmama me pam. Iərmama riti riwən ko ruvehi raka irəha ia rəɡɨn. 30 Iou mɨne Tata səiou kɨmrau kuatia.”
31  * Jon 8:59Ia nəpɨn nəha nəmə asori me səvəi nəkur Isrel həpeki mwi kəruəterei me mə tuhəkwi əpune in. 32 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iakɨno raka noien amasan me rɨpɨk ia nəmrɨmiaha Tata Kumwesən ruvei pehe mə tako. Sə rəfo nəha mə tihəkwi əpune iou tukwe?”
33  * Lev 24:16, Mat 26:65, Jon 5:18Mɨreɡi nəmə asori me səvəi nəkur Isrel həni pen tukwe in mə, “Kɨmaha tahəpkəkwi əpune mhə ik tɨ noien amasan riti sə ikɨno, mətə kɨmaha tahəkwi əpune ik tɨ nəri nə mə ikani ərəha Kumwesən. Ik iərmama a, mətə ikani mə ik Kumwesən.”
34  * Sam 82:6Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Rosi kɨmiaha hiəpkəvsini raka mhə nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Loa səkɨmiaha uə? Rɨni iamɨnhi irə mɨnuə ‘Iakɨni mɨnuə kɨmiaha nə kumwesən me.’ 35-36  * Mat 5:18Kɨtaha səukurən mə nəfe Nəkukuə Ikinan rani ko kɨpkətefi mhə. Ro iamɨnhi irə mə Kumwesən rɨnəkwein nərmama me nəha səməme in rɨməuvei pen nəɡkiariien səvənhi mɨnraha mɨnuə ‘kumwesən me,’ rəfo kɨmiaha hiaməni ərəha iou? Iou iərmama i Kumwesən ruvərfi raka iou, mərhi pehe iou iakuvehe ia tɨprənə i, mətə kɨmiaha hiaməni mə iakani ərəha in, tɨ nəri nə mə iakɨni mə, ‘Iou Tɨni Kumwesən.’ 37 Mə iou iapko mhə narimnari me səiou Tata rokeikei mə tako rərəha mə kɨmiaha hiəni nɨpərhienien ia nirak. 38  * Jon 14:10-11Mətə mə iakamo narimnari me nəha, pərhien hiəpkɨni mhə nɨpərhienien ia nirak, mətə tihaməkeikei mhəni nɨpərhienien ia narimnari me nəha sə iakamo. Ia noien i kɨmiaha tihəukurən, mhəukurən amasan mə Tata Kumwesən in i ia nirak iou nə irə.”
39  * Luk 4:30, Jon 8:59Irəha haməmwur mwi mə tuhəkwtəmhiri Iesu, mətə in ramkeies raka ia rəɡɨnraha, 40  * Jon 1:28mavən məpi sɨmwɨn mwi ia nui arɨs Jotan, mevən ia kwopun nəha Jon ramo paptaes ikɨn fwe kupwən, mamarə ia kwopun nəha. 41 Nərmama həpɨk həuvehe tukwe, mhəni mə, “Jon rɨpko nɨmtətien riti, mətə nəɡkiariien me pam səməme in rɨməni ia iəmə i ho nɨpərhienien.” 42  * Jon 7:31Ro pen nərmama həpɨk ia kwopun nəha həni nɨpərhienien ia Iesu.

*10:4: Jon 10:27

*10:6: Jon 16:25

*10:8: Jer 23:1-2, Esik 34:2-3

*10:9: Sam 118:20, Jon 14:6

*10:11: Sam 23:1, Rev 7:17

*10:12: Wok Me 20:29

*10:14: Jon 10:27, 2Tim 2:19

*10:15: Mat 11:27, Jon 15:13, 1Jon 3:16

*10:16: Aes 56:8, Jon 11:52, 1Pit 2:25, Esik 34:23, Esik 37:24

*10:17: Fil 2:8-9

*10:18: Jon 5:26, 14:31, Jon 19:11

*10:19: Jon 7:43

*10:20: Jon 7:20, 8:48

*10:24: Wok Me 3:11, 5:12, Luk 22:67

*10:25: Jon 4:26, 5:36, Jon 10:38

*10:26: Jon 6:64, 8:45

*10:27: Jon 8:47, 10:3

*10:28: Jon 3:16, 6:39, Jon 18:9

*10:31: Jon 8:59

*10:33: Lev 24:16, Mat 26:65, Jon 5:18

*10:34: Sam 82:6

*10:35-36: Mat 5:18

*10:38: Jon 14:10-11

*10:39: Luk 4:30, Jon 8:59

*10:40: Jon 1:28

*10:42: Jon 7:31