3
Pita romasan iərmama riti nɨsun mi krouemhə
Wok Me 10:3,9,30Ia nəpɨn riti, tri klok ia nəruarəv, nəpɨn səvəi nəfwakiien ruvəuvehe. Pita mɨne Jon krouutə pen fwe ia nimwə səvəi Kumwesən. Jon 9:1, Wok Me 14:8Iərmama riti fwe ikɨn. Nəpɨn rɨnətui pehe nɨsun mi krouemhə ko rɨpkavən mhə. Ia nəpɨn me in me nepwɨn həuvehi mhəkure pen i ia nɨkare nimwə səvəi Kumwesən ipaka tɨ təpinhə nəha kani mə Təpinhə sə Ramasan. Nəpɨn nərmama me kamhəuvehe mə tuhəuvnimwə, iərmama nəha ramase mane mɨnraha. Pita mɨne Jon krouvehe ipaka mə trouuvnimwə ia nimwə səvəi Kumwesən. Nəpɨn iərmama nəha rətoni, rase mane mɨnrau. Wok Me 14:9Pita mɨne Jon krouəti pen rouətə in. Pita rɨni mə, “Tiko məti pehe mətə kɨmrau.” Iərmama nəha rəti pen mətə irau. Rerɨn ramrhi mə rosi trouvei pen nari riti min.
Wok Me 3:16, 4:10, Wok Me 16:18Mətə Pita rɨni pen tukwe in mə, “Səiou silva mɨne kol riwən, mətə nəfe iakauvehi takuvei pehe mik. Ia nəɡhi Iesu Kristo, iəmə Nasaret, tiko mərer mavən.” Pita ruvehi rəɡɨn mwatuk mɨvi utə. Təkwtəkwuni a iərmama nəha nɨsun mi krouvehe rouskai. Jon 5:14, Wok Me 14:10Rɨskəmter mavən, mukurirə ia Pita mɨne Jon, mharuvnimwə ia nimwə səvəi Kumwesən. Ramavən, maməruərau utə, maməɡnəɡɨni Kumwesən. Nərmama me pam həti pen mhətə iərmama nəha ramavən maməɡnəɡɨni Kumwesən. 10 Hətə həukurən mə iərmama nəha in nəha raməkure rerɨn mamase mane fwe ia nɨkare nimwə səvəi Kumwesən ipaka tɨ Təpinhə sə Ramasan. Irəha hərkərinari irə. Nənimenraha rier tɨ nəfe kɨno irə.
Pita raməvisau fwe ia nimwə səvəi Kumwesən
11 Iərmama nəha raməɡher pen ia Pita mɨne Jon. Nərmama pam haiu mhəuvehe tɨ nirəhar fwe ia kwopun nəha kani mə Vranda səvəi Solomon. Nənimenraha rier. 12 Nəpɨn Pita rətə nərmama me nəha, rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Nəmə Isrel. Rəfo hiamərkərinari ia iərmama i? Hiaməti pehe mamhətə kɨmrau tɨ nəfe? Hiaməfətərɨɡ irə? Ko kɨmrau iaromasan iərmama i ia səkɨmrau atukw nɨskaiien uə tɨ nəri nə mə kɨmrau iəmə ikinan mi? Rekəm! 13  Eks 3:6,15, Mat 22:32, Luk 23:13-25, Wok Me 2:23, 7:32Kumwesən səvəi Epraham mɨne Aesak mɨne Jekop, Kumwesən səvəi kaha kupwən me səkɨtaha, in ruvehi utə nəɡhi Iesu, iəmə sə ramo tukwini nari min. Iesu nəha hiəuvei pen ia rəɡi nəkur Rom. Nəpɨn Paelat rɨni mə trəseni Iesu rier irapw ia kalapus, hiərer ia nənime Paelat, mamhəni mə hiəpwəh nokeikeiien mə tro iamɨnhi irə. 14 Iesu nəha in iəmə atukwatukw mɨne iəmə ikinan, mətə kɨmiaha hiənəpwəh in, mhəres pen Paelat i mə trɨpkəseni mhə in rier irapw ia kalapus mətə trəseni a iərmama sə rɨnousi əpune iərmama rier irapw. 15  Wok Me 1:8, 2:36, Wok Me 4:10Ia noien nəha hiənousi əpune Iəmə sə in Nukune Nɨmɨruien. Mətə Kumwesən rɨno in rətui mwi ia nemhəien. Kɨmaha iahənətoni nəri nəha, mamhəni irapw mə ro nɨpərhienien. 16 Nəɡse nəɡhi Iesu nəha in nəha rɨno nɨsui iəmə i krouvehe rouskai. Hiamətoni iəmə i, mhəukurən in. In rɨni nɨpərhienien ia nəɡhi Iesu, mo pen ramərer ia nəmrɨmiaha nɨpwran rɨnəsanɨn pam.
17  Luk 23:34, 1Tim 1:13Piak me iakukurən mə ia nəpɨn nəha hiənousi əpune Iesu, kɨmiaha mɨne nəmə asori me səkɨmiaha hiəreirei nəfe nəha hiamo. 18  Luk 24:27Mətə ia noien nəha hiəno irə Kumwesən rɨno nəɡkiariien me səvənhi sə in rɨməuvei pen m profet kupwən me səvənhi həuvəuvehe mhəuvəukuə. Profet me nəha haməkupwən mhəni irapw mə Kristo səvənhi traməkeikei mɨreɡi nəmisəien. 19  Wok Me 2:38Ro iamɨnhi irə kɨmiaha tihaməkeikei mhərərɨɡ ia noien ərəha me səkɨmiaha pwəh Kumwesən raikuas raka nərəhaien me səkɨmiaha. 20 Trɨni mɨnuə hio iamɨnha irə, nəpɨn səvəi napwɨsien truku pen ia nəmri Kumwesən. In trərhi pehe Kristo sə kɨməni irapw fwe kupwən mə truvehe tukumiaha. Kristo nəha iakani in Iesu. 21 In traməkeikei marə fwe ia neiai meste Kumwesən tro narimnari me həuvehe mho sə vi rəmwhen ia profet ikinan me səvənhi fwe kupwən həməni. 22  Dut 18:15,18-19, Wok Me 7:37Moses rɨməni mə, ‘Iərɨmənu Kumwesən səkɨmiaha truvehi utə profet riti rəmwhen ruvehi utə iou. Profet nəha truku pen ia kɨmiaha in piəvɨmiaha riti. Tihaməkeikei mhətərɨɡ ia narimnari me pam profet nəha trɨni pehe tukumiaha i. 23 Trɨni mɨnuə iərmama riti rəpwəh nətərɨɡien ia profet nəha, Kumwesən truvehi raka in, məpwəh nəvsini penien in ia nərmama me səvənhi.’
24 Samuel mɨne profet me pam səməme hənəkurirə pen i mhəuvehe həməni narimnari me i kamo ipwet mɨne. 25  Jen 22:18, Kal 3:8Nəkur Isrel, kɨmiaha nə nɨpwnəti profet kupwən me. Kɨmiaha nə nɨpwnəti kaha kupwən me. Promes nəha Kumwesən rɨməuvei pen mɨnraha in nə promes səkɨmiaha. In rɨməni pen tɨ Epraham i mə, ‘Iərmama riti truku pen ia kwənəkwus səim. Namasanien səiou truku pen irə, mevən tɨ nərmama me pam ia tənəmtənə me.’ 26  Wok Me 13:46Nəpɨn Kumwesən ruvehi utə Tɨni, in rukupwən mərhi pehe i tukumiaha nəkur Isrel mə trəkwein amasan m kɨmiaha, mo hiəpwəh nərəhaien me səkɨmiaha.”

3:1: Wok Me 10:3,9,30

3:2: Jon 9:1, Wok Me 14:8

3:4: Wok Me 14:9

3:6: Wok Me 3:16, 4:10, Wok Me 16:18

3:8: Jon 5:14, Wok Me 14:10

3:13: Eks 3:6,15, Mat 22:32, Luk 23:13-25, Wok Me 2:23, 7:32

3:15: Wok Me 1:8, 2:36, Wok Me 4:10

3:17: Luk 23:34, 1Tim 1:13

3:18: Luk 24:27

3:19: Wok Me 2:38

3:22: Dut 18:15,18-19, Wok Me 7:37

3:25: Jen 22:18, Kal 3:8

3:26: Wok Me 13:46