2
Nəpɨn asori nəha Pentekos
Lev 23:15-21, Dut 16:9-11Nəpɨn asori nəha PentekosaWok Me 2:1; 20:16, Fas Korin 16:8, Lev 23:15-21, Dut 16:9-12, Nam 28:26-31. ruvəuvehe. Ia nəpɨn nəha nərmama pam səvəi Iesu housəsɨmwɨn irəha me ia kwopun kuatia. Təkwtəkwuni a həreɡi nari riti rəmwhen ia nɨmətaɡi asori ruku pen ia nɨmaɡouaɡou muvnimwə masori ia nimwə nəha kamhəkure ikɨn. Mat 3:11Hətə nərami napw me həivə kɨrkɨri, mhəuvən, mhərer ia kənkapwənraha kuatia kuatia. Wok Me 4:31, Wok Me 10:44-46, Wok Me 19:6, Mak 16:17Irəha pam rerɨnraha ruvehe mukuər ia Nənɨmwɨn Ikinan. Nənə Nənɨmwɨn nəha ruvei pen nəɡkiariien mɨnraha hənaməɡkiari ia nəɡkiariien me səpəmsəpə.
Ia nəpɨn nəha nəkur Isrel me həpɨk kamharə fwe Jerusalem. Irəha nəha nəməfwaki me həməuku pen fwe ia tənəmtənə me mhəuvehe. Nəpɨn həreɡi narimnari me nəha, housəsɨmwɨn pen irəha me ipaka tukwe. Irəha hamərkərinari tɨ nəri nə mə nəɡkiariien me səvənraha səpəmsəpə sə hənətui pen irə, irəha kamhəreɡi nərmama me səvəi Iesu kamhəɡkiari ia nəɡkiariien me nəha. Wok Me 1:11Nənimenraha rier. Həreirei, mamhəni pen tɨ nirəha me i mə, “Hətə ro. Nərmama me nəha kamhəɡkiari irəha pam nəkur Kalili. Mətə rəfo kɨtaha saməreɡi kamhəɡkiari ia nəɡkiariien me səkɨtaha me səpəmsəpə sə sənətui pehe irə? 2Tim 1:15Kɨtaha i nəmə Patia, mɨne nəmə Metia, mɨne nəmə Elam. Kɨtaha nepwɨn samarə ia Mesopotemia, mɨne Jutia, mɨne Kapatosia, mɨne Pontas, mɨne Esia, 10-11 mɨne Frijia, mɨne Pamfilia, mɨne Ijip, mɨne Krit, mɨne Arepia, mɨne tənə nəha Lipia ipaka tɨ Saerin. Kɨtaha nepwɨn həuku pen fwe ia Rom. Kɨtaha nepwɨn nəkur Isrel atukwatukw, nənə kɨtaha nepwɨn rɨpko mhə kɨtaha nəkur Isrel, mətə samarə ia narəien səvənraha. Mətə kɨtaha pam saməreɡi nərmama me nəha kamhəɡkiari ia nəɡkiariien me səkɨtaha me, mamhəni irapw wok asori me Kumwesən rɨno.” 12 Nənə irəha nənimenraha rier. Həreirei, mamhəres pen irəha me i mə, “Nəri nəha nɨpwran rəfo irə?”
13 Mətə irəha me nepwɨn harɨs, mhəni mə, “Nərmama me nəha kamhənɨmwi waen, mamhakonə irə!”
Nəvisauien səvəi Pita
14 Mətə Pita rɨskəmter irəha Eleven Aposol me, məɡkiari asori, mɨni pen tɨ nirəha i mɨnuə, “Nəmə Jutia mɨne kɨmiaha pam nərmama hiamarə ia Jerusalem, tiho mhətərɨɡ ro iou, pwəh iakɨni pehe nɨpwrai nəri nəha tukumiaha i. 15 Hiaməni mə nərmama me i hakonə ia waen, mətə rekəm. Irəha həpwəh nakonəien. Kwa naen klok a i ia nəpnəpɨn. 16 Nəri nəha hiamətoni ramesi pen nəɡkiariien i Joel Profet rɨməni fwe kupwən:
17 Kumwesən rɨni mə, ‘Tramevən ipaka tɨ nəpɨn sampam,
iou takərhi irapw nənɨmwɨn səiou trevən tɨ nərmama me pam.
Nɨpwnətɨmiaha me nərman mɨne nɨpran tuhəni irapw nəɡkiariien sə ruku pen tɨ Nənɨmwɨn səiou.
Ntəmaruə me səkɨmiaha me tuhətə vison me.
Nərɡharə me səkɨmiaha me tuhəməkrəha.
18 Ia nəpɨn nəha nərmama me səiou kani irəha mə iotukwininari me,
nəri auər a mə irəha nərman uə nɨpran,
mətə takərhi irapw Nənɨmwɨn səiou trevən tɨ nirəha,
nənə irəha tuhəni irapw nəɡkiariien sə ruku pen tɨ Nənɨmwɨn səiou.
19 Tako narimnari me fwe irənhə ia nɨmaɡouaɡou.
Nərmama tuhətoni, mhərkərinari irə.
Ia təkure tənə tako nɨmtətien me:
netə, mɨne napw, mɨne nɨse napw.
20 Meri truvehe mɨpitəv.
Məkwə truvehe məruerəv məmwhen ia netə.
Kurirə irə nəpɨn səvəi Iərɨmənu truvehe.
Nəpɨn nəha trasori mopə ia nəpɨn me pam.
21  Rom 10:13Ia nəpɨn nəha nərmama me pam səməme tuhəkwein ia Iərɨmənu
in truvehimɨru irəha.’
22  Jon 3:2Nəmə Isrel tiho ro mhəreɡi nəɡkiariien me i. Iesu nəha iəmə Nasaret Kumwesən rɨnahatən atukwatukw m kɨmiaha i mə in pərhien rərhi pehe i ruvehe tukumiaha. Nəpɨn Iesu rɨnamavən ia rerɨmiaha fwe kupwən, Kumwesən rauvei pen nɨskaiien min, ramo nɨmtətien me mɨne narimnari asori me hiamətoni hiamərkərinari irə rəmwhen hiəuvəukurən raka. 23  Wok Me 4:28, 1Pit 1:20Nəpɨn Kumwesən ruvei pen Iesu ia rəɡɨmiaha, in ro iamɨnhi irə mamesi pen a nətərɨɡien səvənhi mɨne nəfe in ruvəukurən raka fwe kupwən mə tro. Nənə kɨmiaha hiousi əpune Iesu ia noien nəha hiəno irə. Hiəmri pen in ia rəɡi nəmə ərəha me, nənə hərui tərini pen in ia nei kamarkuaui. 24  Wok Me 3:15Mətə Kumwesən rɨfi Iesu ia nəmisəien səvəi nemhəien, mo in rətui mwi. In rɨno iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nemhəien ko rɨpkəkwtəmhiri mhə Iesu. 25 Rəmwhen ia nəɡkiariien i Kiɡ Tevɨt rɨməni irə mɨnuə:
‘Iakamətə ik krau mik Iərɨmənu səiou ia nəpɨn me.
Ikamarə ipaka tukw iou.
Nari riti riwən tro iou iakətəmnɨmwɨn.
26 Ro iamɨnhi irə rerɨk raɡien pɨk.
Tərhuk raməɡnəɡɨni ik Iərɨmənu səiou.
Nɨpwrak mwi trarə amasan, məpwəh nehekɨrien,
27  Wok Me 13:35tɨ nəri nə mə nəpɨn takemhə
tikəpwəh nəpwəhien iou iakarə Imwei Nəkur Həuvamhə.
Tikəpwəh nəseniien nɨpwrai iəmə ikinan səim rɨmərɨr.
28 Ikɨnahatən raka iou ia suatuk me səvəi nɨmɨruien.
Tiko iou krau mik krauarə rerɨk ramaɡien.’
29  1Kinɡ 2:10, Wok Me 13:36Piak me, iakuə takɨni pehe tukumiaha i mə Kiɡ Tevɨt, kaha kupwən səkɨtaha, in rɨpkəɡkiari atukw a mhə irə. In ruvamhə. Kuvənɨmwi raka. Səvənhi kref raməmak ihi. Fwe tui meste pehe ipwet mɨne samətoni. 30  2Saml 7:12, Sam 89:3-4, Sam 132:11Mətə in profet riti. Rukurən amasan mə Kumwesən rɨməuvehi kwəsuahi mɨni pen tukwe in mɨnuə tɨ nəpɨn riti in ro kwənəkwus riti səvənhi ruvehi təmwhekɨn mərɨmənu. 31  Sam 16:10Kiɡ Tevɨt rɨməkupwən mətoni KristobNəɡkiariien i ‘Kristo’ nəɡkiariien riti səvəi nəkur Kris kupwən. Nɨpwran mə iəmə kətəɡi pen oel ia nukwənen. Fwe kupwən nəpɨn tuhəmter kiɡ riti, hətəɡi pen oel ia nukwənen. Ətoni ro Fas Samuel 10:1 mɨne Fas Samuel 16:13. Nənə profet kupwən me həməni mə iərmama riti truku pen ia kwənəkwus səvəi Kiɡ Tevɨt, nənə in truvehe mo kiɡ irə. Nəkur Isrel kamheitenhi iəmə nəha truvehe. Kani nəɡhɨn nə mə ‘Kristo.’ Ətoni ro ikɨn Seken Samuel 7:12. nəha mə trətui mwi ia nemhəien səvənhi. In nəha Kiɡ Tevɨt rəɡkiari irə ia Ol Sam nəpɨn rɨni mɨnuə ‘Kumwesən trəpwəh nəpwəhien in ramarə Imwei Nəkur Həuvamhə. Nɨpwran trɨpkɨmərɨr mhə.’ 32  Wok Me 1:8Iesu nəha, Kumwesən rɨnəsuəpwiri in ia nemhəien səvənhi. Kɨmaha i iahənətoni, mamhəni irapw mə ro nɨpərhienien. 33  Wok Me 1:4, 7:55-56Kumwesən, tata səvəi Iesu, ruvehi utə in mukurei pen in ia nɨkaren mwatuk. In ruvei pen Nənɨmwɨn Ikinan min rəmwhen rɨno raka promes fwe kupwən mə tro. Iesu ruvehi Nənɨmwɨn nəha, mərhi pehe i. Nəri nəha hiamətə, mamhəreɡi Nənɨmwɨn Ikinan nəha. 34 Kiɡ Tevɨt rəpwəh nutəien fwe ia neiai, mətə in atukwatukw nəha rəɡkiari ia Kristo, mɨni mə,
‘Kumwesən rɨni pen tɨ Iərɨmənu səiou mə,
Əkure ia nɨkarek mwatuk
35 meste tako nərmama səməme haməmwəki ik həuvehe,
tikərpwi utə tɨpaɡe nɨsum mi ia nirəha.’
36  Wok Me 5:30-31Ro iamɨnhi irə kɨmiaha pam nəkur Isrel tihaməkeikei mhəukurən mə Iesu nəha hiənərui tərini pen ia nei kamarkuaui, in nəha təkwtəkwuni Kumwesən ro in ruvehe mo Iərɨmənu mɨne Kristo.”
37  Luk 3:10,12, Wok Me 16:30Nəpɨn nərmama me nəha həreɡi nəɡkiariien səvəi Pita, rerɨnraha rəpou pɨk. Həres pen Pita mɨne aposol me i mə, “Piak me, təkwtəkwuni nəha tahəfo nəha?”
38  Luk 24:47, Wok Me 3:19Mɨreɡi Pita rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha tihaməkeikei mhərərɨɡ ia noien ərəha me səkɨmiaha mhəuvehe pwəh iaho paptaes ia kɨmiaha ia nəɡhi Iesu Kristo. Tiho iamɨnhi irə mɨne nənə Kumwesən trəpwəh nərpwɨnien noien ərəha me səkɨmiaha. Kɨmiaha tihəuvehi Nənɨmwɨn Ikinan. 39  Aes 57:19Promes nəha raməmak tukumiaha, maməmak mwi tɨ nərɨmiaha me, mɨne nərmama səməme kamharə isipwɨn. Raməmak tɨ nərmama me pam səməme Iərɨmənu Kumwesən səkɨtaha trəkwein ia nirəha.”
40  Dut 32:5, Fil 2:15Pita rɨni irapw nəɡkiariien me rɨpɨk mwi tɨ nirəha i, maməkeikei mɨnraha, mamɨni mə, “Nərmama ipwet mɨne hamo noien ikou. Tiharaka ia nirəha tɨ nəri nə mə Kumwesən trərpwɨn noien ərəha me səvənraha.” 41  Wok Me 2:47, 4:4, Wok Me 5:14Ia nəpɨn nəha nərmama me həpɨk həmwhen ia 3000 həni nɨpərhienien ia nəɡkiariien səvəi Pita, mhəuvehe, ko paptaes ia nirəha.
Narəien səvəi nərmama me səməme kamhəni nɨpərhienien ia Iesu
42  Wok Me 20:7Ia nəpɨn me irəha kamhousəsɨmwɨn irəha me, mamhətərɨɡ nəɡkiariien sə aposol me kamhahatən irəha irə. Kamhəkwsen bred, mamhani pəri nari, mamhəfwaki pəri. 43  Wok Me 5:11Nərmama me pam kamhəhekɨr, tɨ nəri nə mə Kumwesən rauvei pen nɨskaiien m aposol me səvəi Iesu. Ia nɨskaiien nəha irəha kamho nɨmtətien me rɨpɨk mɨne narimnari me nərmama kamhətoni hamərkərinari irə. 44  Wok Me 5:12, 6:8, Wok Me 4:32-35Nərmama me pam səməme kamhəni nɨpərhienien ia Iesu, kamharə pəri ia kwopun kuatia, mamhəuai narimnari me səvənraha mɨnraha me. 45 Irəha kamhəmri pen nəmri nari ia səvənraha tɨprənə mɨne nautə me mamhəuvehi mane irə. Nəpɨn nari riti riwən tɨ nirəha riti, kamhəuai mane nəha, mamhəuvei pen m iərmama nəha. 46  Luk 24:53Ia nəpɨn me kamhavən pəri, mamhəuvən fwe ia nimwə səvəi Kumwesən. Fwe ia nəkwai nimwə me səvənraha, kamhəkwsen bred, mamhani pəri nari. Rerɨnraha raɡien. 47  Wok Me 2:41, 6:7, Wok Me 11:21,24Kamhəɡnəɡɨni Kumwesən. Nəpɨn nərmama me hətoni irəha, kamhəsiai irəha. Ia nəpɨn me Iərɨmənu rauvehimɨru nərmama me nepwɨn mwi, nənə həuvehe mho kuatia irəha mɨnraha.

2:1: Lev 23:15-21, Dut 16:9-11

a2:1: Wok Me 2:1; 20:16, Fas Korin 16:8, Lev 23:15-21, Dut 16:9-12, Nam 28:26-31.

2:3: Mat 3:11

2:4: Wok Me 4:31, Wok Me 10:44-46, Wok Me 19:6, Mak 16:17

2:7: Wok Me 1:11

2:9: 2Tim 1:15

2:21: Rom 10:13

2:22: Jon 3:2

2:23: Wok Me 4:28, 1Pit 1:20

2:24: Wok Me 3:15

2:27: Wok Me 13:35

2:29: 1Kinɡ 2:10, Wok Me 13:36

2:30: 2Saml 7:12, Sam 89:3-4, Sam 132:11

2:31: Sam 16:10

b2:31: Nəɡkiariien i ‘Kristo’ nəɡkiariien riti səvəi nəkur Kris kupwən. Nɨpwran mə iəmə kətəɡi pen oel ia nukwənen. Fwe kupwən nəpɨn tuhəmter kiɡ riti, hətəɡi pen oel ia nukwənen. Ətoni ro Fas Samuel 10:1 mɨne Fas Samuel 16:13. Nənə profet kupwən me həməni mə iərmama riti truku pen ia kwənəkwus səvəi Kiɡ Tevɨt, nənə in truvehe mo kiɡ irə. Nəkur Isrel kamheitenhi iəmə nəha truvehe. Kani nəɡhɨn nə mə ‘Kristo.’ Ətoni ro ikɨn Seken Samuel 7:12.

2:32: Wok Me 1:8

2:33: Wok Me 1:4, 7:55-56

2:36: Wok Me 5:30-31

2:37: Luk 3:10,12, Wok Me 16:30

2:38: Luk 24:47, Wok Me 3:19

2:39: Aes 57:19

2:40: Dut 32:5, Fil 2:15

2:41: Wok Me 2:47, 4:4, Wok Me 5:14

2:42: Wok Me 20:7

2:43: Wok Me 5:11

2:44: Wok Me 5:12, 6:8, Wok Me 4:32-35

2:46: Luk 24:53

2:47: Wok Me 2:41, 6:7, Wok Me 11:21,24