9
Iesu romasan iərmama riti nənimen rɨfwə
Nəpɨn riti Iesu rukurau mətoni iərmama riti nəpɨn rɨnətui pehe irə nənimen rɨfwə. Eks 20:5, Esik 18:20, Luk 13:2,4Nənə nərmama me səvəi Iesu həres pen Iesu i mə, “Iahatən. Sin rɨno nərəhaien ro iəmə i rɨnətui pehe nənimen rɨfwə, in uə səvənhi tata mɨne mama?”
Jon 11:4Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Rɨpko mhə nərəhaien səvəi iəmə i uə nərəhaien səvəi tata mɨne mama səvənhi, mətə in rɨnətui pehe nənimen rɨfwə mə Kumwesən rukurən noien nərmama hətoni nɨskaiien səvənhi nəpɨn tromasan in. Jon 5:17,20, Jon 11:9, 12:35Nəpɨn ia ran kɨtaha tsaməkeikei mho wok me səvəi Iəmə sə rɨnərhi pehe iou iakuvehe. Nəpitəvien rauvehe. Iərmama riti ko rɨpko mhə wok ia nəpɨn nəha. Mat 5:14, Jon 8:12Nəpɨn iakamarə ia tɨprənə, iou nukuraanien sə raməhiəpwɨn nərmama ia tɨprənə.”
Mak 8:23Iesu rɨni pam nəɡkiariien me nəha, mərɡəvəsi tɨprənə, mo nəmtɨɡei ia nɨsəkwan, nənə muvehi nəmtɨɡei nəha, mahakwi pen ia nəmri iəmə nəha, 2Kinɡ 5:10mɨni pen tukwe in mə, “Evən ia nui Saeloam, maikuas raka nəmtɨɡei ia nənimem.” Nəhaɡ nəha Saeloam nɨpwran mə “Kərhi pen.” Ro pen iəmə nəha revən, maikuas raka nəmtɨɡei ia nənimen, mɨrərɨɡ muvehe mamətə nari.
Nənə nəkur imwəni me mɨne səməme hənətoni in ramase mane fwe kupwən kamhəni mə, “Rosi iəmə nəha in nəha fwe kupwən raməkure mamase mane uə rekəm?”
Irəha nepwɨn kamhəni mə, “Kwa in nə!”
Mətə nepwɨn həni mə, “Rekəm. Rɨpko mhə in, mətə iərmama riti rəmwhen irə.”
Mətə iəmə nəha rɨni mə, “Kwa iou i iəmə nəha hiaməni!”
10 Ro pen irəha həni pen tukwe in mə, “Kɨnəfo irə nənimem rətui?”
11 Mɨreɡi iəmə nəha rɨni mə, “Iəmə nəha nəɡhɨn nə Iesu ro nəmtɨɡei, mahakwi pehe ia nənimek, mɨni pehe tukw iou i mə, ‘Evən ia nui Saeloam, maikuas raka nəmtɨɡei ia nənimem.’ Ro pen iakevən maikuas raka, nənə mətə nari.”
12 Mɨreɡi irəha həni pen tukwe in mə, “Iəmə nəha in pəku?”
Mɨreɡi iəmə nəha rɨni mə, “Iakreirei.”
Farisi me həres iəmə nəha mə kɨnəfo irə nənimen rɨnamasan
13 Irəha həiri iəmə nəha fwe kupwən nənimen rɨfwə mhəuvən tɨ Farisi me. 14  Luk 13:14(Sapat riti nəha Iesu rɨno nəmtɨɡei mo nəmri iərmama nəha rətui.) 15 Ro iamɨnhi irə Farisi me kənamhəres pen mwi iəmə nəha mə, “Ikɨnəfo mətə nari?”
Mɨreɡi in rɨni pen tɨ nirəha i mə, “In rahakwi pehe nəmtɨɡei ia nənimek, iakaikuas raka irə, nənə təkwtəkwuni iakətə nari.”
16  Jon 3:2, 7:43, Jon 9:31-33Mɨreɡi Farisi me nepwɨn kamhəɡkiari ia Iesu, mamhəni mə, “Iəmə i rɨpko mhə Kumwesən rərhi pehe in tɨ nəri nə mə in rɨpkɨsiai mhə Sapat.” Mətə Farisi me nepwɨn mwi kamhəni mə, “Rəfo? Ko iəmə ərəha riti ro nɨmtətien me iamɨnhi? Rekəm!” Nənə irəha həuai irəha me tɨ nəɡkiariien nəha.
17  Jon 4:19Ro iamɨnhi irə irəha həni pen mwi tɨ iəmə nəha nənimen rɨfwə fwe kupwən mə, “Ikaməfni irə ia iəmə nəha rɨno nənimem rətui? In nəfe iərmama?”
Mɨreɡi iəmə nəha rɨni mə, “In profet riti.”
18 Nəmə asori me səvəi nəkur Isrel həpwəh nokeikeiien mə tuhəni nɨpərhienien ia iəmə nəha mə fwe kupwən nənimen rɨfwə, mətə təkwtəkwuni nəha ramətə nari. Ro pen həkwein tata mɨne mama səvənhi, 19 mhəres pen irau i mə, “Rəfo? In i tɨnɨmirau? Ko kɨmirau irouni mə nɨpərhienien nəpɨn rɨnətui pehe irə nənimen rɨfwə? Nənə mə ro nɨpərhienien rəfo in ramətə nari təkwtəkwuni?”
20 Mɨreɡi tata mɨne mama səvənhi krouni mə, “Kɨmrau iaroukurən mə tɨnɨmrau i. Iaroukurən mwi mə nəpɨn rɨnətui pehe irə nənimen rɨfwə. 21 Mətə təkwtəkwuni in ramətə nari kɨmrau iaroureirei mə rəfo irə. Iaroureirei mwi mə sin rɨno nənimen rətui. Ramasan mə kɨmiaha hiəres pen in i. In ruvəpwinari raka. Pwəh in rɨni nəɡkiariien səvənhi.” 22  Jon 7:13(Tata mɨne mama səvənhi krouni nəɡkiariien me nəha tɨ nəri nə mə krouhekɨr nəmə asori me səvəi nəkur Isrel. Irəha hənərai sun raka mɨnuə iərmama sə trɨni irapw mə Iesu in Kristo, tuhəkoui irapw in, mhəpwəh nəseniien mwi in ruvnimwə pehe ia nimwəfwaki səvənraha.) 23 Nəri nəha ro irau krouni ianhi mə, “In ruvəpwinari raka. Ramasan mə kɨmiaha hiəres pen in i.”
24  Jos 7:19Ro iamɨnhi irə irəha həkwein pen mwi iəmə nəha fwe kupwən nənimen rɨfwə nənə mhəni pen tukwe in mə, “Tikuvehi utə nəɡhi Kumwesən, mɨni nɨpərhienien. Kɨmaha iahəukurən mə iəmə i in iəmə ərəha.”
25 Mɨreɡi in rɨni mə, “Iou iakreirei mə iəmə nəha in iəmə ərəha uə rekəm. Mətə nəri kuatia iou iakukurən. Kupwən nənimek rɨfwə, mətə təkwtəkwuni nəha iakamətə nari.”
26 Mɨreɡi irəha həni pen tukwe in mə, “In rɨno nəfe ia niram? Məfo irə mo nənimem rətui?”
27 Mɨreɡi in rɨni mə, “Iakuvəni pehe raka tukumiaha i, mətə kɨmiaha hiəpkreɡi mhə. Rəfo hiokeikei mə tihəreɡi mwi? Rosi kɨmiaha mwi hiokeikei mə tihəuvehe mho kɨmiaha nərmama me səvənhi uə?”
28 Mɨreɡi irəha həni ərəha iəmə nəha, mhəni mə, “Ik iərmama riti səvənhi, mətə kɨmaha nərmama me səvəi Moses. 29  Jon 8:14Kɨmaha iahəukurən mə Kumwesən rɨnəɡkiari m Moses, mətə iəmə i kɨmaha iahəreirei mə in ruku pəku.”
30 Mɨreɡi iəmə nəha rɨni mə, “Kwa nəri i ro nari riti. Kɨmiaha hiəreirei mə iəmə i ruku pəku, mətə in rɨno nənimek rətui. 31  Sam 34:15, Sam 66:18, Aes 1:15, Prov 15:29Kɨtaha səukurən mə Kumwesən rɨpkreɡi mhə nəfwakiien me səvəi nəkur ərəha me, mətə trɨni mɨnuə iərmama riti ramsiai Kumwesən, mamo nəkwan, Kumwesən ramreɡi nəfwakiien me səvənhi. 32 Fwe kupwən kɨno tɨprənə meste pehe ipwet kɨpkreɡi raka mhə mə iərmama riti ro nəmri iərmama sə nənimen rɨfwə rətui. 33  Jon 9:16Mə iəmə i rɨpkuku pen mhə tɨ Kumwesən in ko rɨpko mhə nari riti.”
34  Sam 51:5, Jon 9:2Mɨreɡi irəha həni pen tukwe in mə, “Kwa ik iəmə ərəha fwe nəpɨn ikɨnətui pehe irə meste pehe ipwet. Ikuə tikəfo? Tikahatən kɨmaha uə?” Nənə irəha həkoui irapw in ia nimwəfwaki, mhəpwəh nəseniien mwi in ruvnimwə pehe.
Iesu ruvehe ia tɨprənə i mə truai nərmama
35 Kɨni pen tɨ Iesu i mə irəha həkoui irapw iəmə nəha iamɨnhi. Ro pen in revən mətui iəmə nəha, mətoni, mɨni pen tukwe in mə, “Ikɨni nɨpərhienien ia Iəməti Iərmama uə rekəm?”
36 Mɨreɡi iəmə nəha rɨni mə, “Iəmə asori. Ni pehe ro tukw iou i mə sin nə Iəməti Iərmama pwəh iakɨni nɨpərhienien irə.”
37  Jon 4:26Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Ikɨnətə raka in. Iou i sə iakaməɡkiari mik, iou Iəməti Iərmama.”
38 Mɨreɡi iəmə nəha rɨni mə, “Iərɨmənu. Iakɨni nɨpərhienien ia niram.” Nənə in rɨnɨmwi nukurhun mi ia nəmri Iesu, mɨsiai in.
39  Jon 3:17, Jon 8:15-16, Mat 13:11-15Iesu rɨni mə, “Iou iakuvehe ia tɨprənə i mə takəkiri nərmama. Səməme nənimenraha rɨfwə tuhətui mhətə nari, mətə səməme hamətə nari nənimenraha truvehe mɨfwə.”
40  Mat 15:14, 23:26Farisi me nepwɨn ipaka tɨ Iesu həreɡi nəɡkiariien nəha, nənə mhəni pen tukwe in mə, “Kɨmaha mwi nənimemaha rɨfwə uə rekəm?”
41  Jon 15:22Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Ko nəmrɨmiaha rɨfwə ko nərəhaien səkɨmiaha riwən. Mətə tɨ nəri nə mə təkwtəkwuni kɨmiaha hiaməni mə hiamətə nari nərəhaien səkɨmiaha raməmak ihi ia kɨmiaha.”

9:2: Eks 20:5, Esik 18:20, Luk 13:2,4

9:3: Jon 11:4

9:4: Jon 5:17,20, Jon 11:9, 12:35

9:5: Mat 5:14, Jon 8:12

9:6: Mak 8:23

9:7: 2Kinɡ 5:10

9:14: Luk 13:14

9:16: Jon 3:2, 7:43, Jon 9:31-33

9:17: Jon 4:19

9:22: Jon 7:13

9:24: Jos 7:19

9:29: Jon 8:14

9:31: Sam 34:15, Sam 66:18, Aes 1:15, Prov 15:29

9:33: Jon 9:16

9:34: Sam 51:5, Jon 9:2

9:37: Jon 4:26

9:39: Jon 3:17, Jon 8:15-16, Mat 13:11-15

9:40: Mat 15:14, 23:26

9:41: Jon 15:22