12
Meri rətəɡi pen senta ia nɨsui Iesu
Jon 11:1,43Nəpɨn sikis a mwi nəveɡɨnien asori nəha Pasova ruvehe. Ro pen Iesu revən ia Petani, imwei Lasaros. Lasaros nə iəmə sə Iesu rɨnəsuəpwiri in ia nemhəien. Luk 10:40Irəha həpnəpenə nəveɡɨnien riti sənəi Iesu fwe ikɨn. Marta rasui raka nəveɡɨnien. Lasaros in mwi riti ia nərmama me nəha səməme kamhani pəri nari irəha min. Luk 7:37-38Ia nəpɨn nəha Meri ruvehi nɨpəri senta kɨno ia nat atukwatukw nənimen rutə pɨk. In ruvehi mətəɡi pen ia nɨsui Iesu mi, nənə mɨnamrai nɨsun mi ia nɨmwai nukwənen. Nəkwai nimwə ruvehe mukuər ia nɨpeki senta.
Jon 18:3Mətə iərmama riti səvəi Iesu, nəɡhɨn nə Jutas Iskariot, iəmə nəha rɨpko mhə tui truvei pen Iesu ia rəɡi nərmama səməme haməmwəki in, in rɨni mə, Mat 19:21“Rəfo kɨpkəmri pen mhə nəmri nari ia senta nəha? Kukurən nuvehiien silin me kɨno ia silva irəha pam tri hantret, kuvei pen m nərmama nautə səvənraha riwən.” Jutas rɨpkɨni mhə nəɡkiariien nəha tɨ nəri nə mə in rokeikei mə trasitu ia nərmama nautə səvənraha riwən. Mətə in rɨni nəɡkiariien nəha tɨ nəri nə mə in rauvehi tənərɨpw irəha kamhəvai pen mane irə, nənə nəpɨn nepwɨn ramakres afafa nɨpərɨn səvənhi.
Jon 19:40Mətə Iesu rɨni mə, “Əpwəh nəskiien prən i. In rɨno nəri i rerɨn ramrhi nəpɨn tukɨnɨmwi iou irə. Dut 15:11Nərmama nautə səvənraha riwən tiharə kɨmiaha mɨnraha nəpɨn me, mətə iou tapkarə pəri mhə kɨtaha m kɨmiaha nəpɨn me.”
Jon 11:43-44Nəkur Isrel me həpɨk həreɡi mə Iesu in ia kwopun nəha, həreɡi həuvən tukwe. Irəha həpkəuvən mhə mə tuhətoni Iesu əpa, mətə həuvən mə tuhətoni mwi Lasaros. Lasaros nə in iəmə sə Iesu rɨnəsuəpwiri in ia nemhəien. 10 Pris asori me hərai sun mə tuhousi əpune Lasaros mwi, 11  Jon 11:45tɨ nəri nə mə nəkur Isrel me həpɨk, nəpɨn hətoni mə in ruvəmɨru mwi, həni nɨpərhienien ia Iesu, nənə mhəpwəh nukurirəien nəmə asori me səvənraha.
Iesu revən mapirapw fwe ia Jerusalem nərmama həɡnəɡɨni in
12 Kɨni rakwakwi irə, nərmama me nəha səməme həuvən tɨ nəveɡɨnien asori nəha Pasova həreɡi mə Iesu rauvehe ia Jerusalem. Nərmama me nəha həpɨk. 13  Mat 27:42, Jon 1:49Həuvehi nɨmwai nəmwɨr mhəuvehi mhəier ia taon mhəuvən mhətə in rauvehe ia suatuk, kamhəkwein əpwəmwɨs mə,
“Səɡnəɡɨni Kumwesən!
Səkwein amasan ia iəmə i rauvehe ia nəɡhi Iərɨmənu səkɨtaha!
Səkwein amasan irə, in kiɡ səvəi nəkur Isrel!”
14 Iesu rətə kwəti toɡki riti nənə rəkure irə. Nəri nəha ramesi pen nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan. Rɨni iamɨnhi irə mɨnuə,
15 “Nəkur SaeonaNəɡkiariien i ‘Saeon’ nəɡhi Jerusalem. tihəpwəh nehekɨrien.
Hətə ro kiɡ səkɨmiaha rauvehe,
maməkure ia kwəti toɡki riti.”
16  Jon 2:22Ia nəpɨn nəha nərmama me səvəi Iesu həreirei nɨpwrai narimnari me i. Mətə kurirə irə, kuvehi utə raka Iesu revən fwe ia neiai, rerɨnraha rɨrhi mə kɨmərai pen narimnari me i ia Nəkukuə Ikinan raməɡkiari irə. Rerɨnraha rɨrhi mwi mə nərmama me həno narimnari me i irə.
17  Jon 11:43-44Iesu rɨno Lasaros rətui mwi ia nemhəien səvənhi. Nərmama me nəha səməme kamhərer irəha min ia nəpɨn nəha in rɨnəkwein Lasaros irə mə trier ia nɨpəɡi kəruəterei irəha kamhərɨpɨn mamhəni irapw nəfe irəha hənətoni. 18 Nərmama həpɨk hənuə tuhətoni Iesu tɨ nəri nə mə irəha kamhəreɡi mə in rɨno nɨmtətien nəha. 19  Jon 11:48Ro iamɨnhi irə Farisi me kamhəni pen tɨ nirəha me i mə, “Hətoni ro, kɨtaha ko səpko anan mhə nari riti! Təkwtəkwuni nəha nərmama me pam kamhəkurirə in!”
Iesu rɨni irapw mə traməkeikei memhə
20 Nəkur Kris me nepwɨn nəha ikɨn kamhəfwaki irəha nərmama me nəha səməme həməutə pen fwe Jerusalem tɨ nəveɡɨnien asori. 21  Jon 1:44, Luk 19:3, 23:8Nəkur Kris me nəha həuvehe tɨ Filip. (Filip imwəni fwe Petsaeta ia tənə Kalili.) Həuvehe mhəni pen tukwe in mə, “Iəmə asori. Kɨmaha iahokeikei mə tahətoni Iesu.” 22 Ro iamɨnhi irə Filip revən mɨni pen tɨ Antru, nənə rouevən rouni pen tɨ Iesu.
23  Jon 13:31-32, Jon 17:1Nənə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Təkwtəkwuni nəha nəpɨn sə Kumwesən truvehi utə nəɡhi Iəməti Iərmama irə ruvəuvehe. 24  1Kor 15:36Iakani nɨpərhienien tukumiaha i. Nuni nari riti ko rɨpkukuə mhə kwənkwan trɨni mɨnuə rɨpkukupwən mhə mɨmwei irapw ia tɨprənə memhə. Mətə mə remhə trukuə kwənkwan rɨpɨk. 25  Mat 16:25Iərmama sə rokeikei pɨk nɨmɨruien səvənhi trarfai irə, mətə iərmama sə rəmwəki nɨmɨruien səvənhi ia tɨprənə i in trəkwtəmhiri nɨmɨruien səvənhi mamevən muvehi nɨmɨruien rerɨn. 26  Jon 14:3, 17:24Iərmama sə ramo tukwini nari miou traməkeikei mukurirə iou. Nənə kwopun pəku iakamarə ikɨn iərmama sə ramo tukwini nari miou in mwi trarə ikɨn. Iərmama sə ramo tukwini nari miou Tata Kumwesən trɨsiai in.
27  Sam 6:3, 42:5, Mat 26:38Təkwtəkwuni nəha iakreɡi rərəha anan. Nənə takəfni mwi irə? Ko iakɨni mə ‘Tata uvehi raka nəmisəien sə rauvehe tukw iou’? Rekəm, kwa in nə iakɨməuvehe tukwe mə nəpɨn i treste iou iamɨnhi irə. 28  Mat 3:17Tata uvehi utə nəɡhɨm!”
Təkwtəkwuni a mwi kreɡi nəɡkiariien riti ruku pen ia neiai muvehe. Nəɡkiariien nəha rɨni mə, “Iou iakuvəuvehi utə raka nəɡhɨk, nənə təkwtəkwuni nəha takuvehi utə mwi.” 29  Wok Me 23:9Nərmama səməme kamhərer ipaka tukwe həreɡi həni mə, “Kwa karuəruə!” Nepwɨn həni mə, “Aɡelo riti rəɡkiari pen min.”
30  Jon 11:42Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “nəɡkiariien nəha rɨpkuvehe mhə mə iou takreɡi. Mətə ruvehe mə kɨmiaha tihəreɡi. 31  Jon 9:39, 14:30Təkwtəkwuni nəha rɨno nəpɨn sə Kumwesən trərpwɨn noien ərəha me kamo ia tɨprənə i. Təkwtəkwuni nəha in trəkoui irapw Setan sə ramərɨmənu ia tɨprənə i. 32  Jon 3:14Nənə iou, nəpɨn kuvehi utə iou iakaraka ia tɨprənə, takvi pehe nərmama pam həuvehe tukw iou.” 33  Jon 18:32Iesu rɨni nəɡkiariien i mani əuenhɨn mə trəfemhə irə.
34  Sam 89:4,36, Sam 110:4, Aes 9:7, Dan 7:14Ro pen nərmama həni pen tukwe in mə, “Kɨmaha iahəuvəreɡi raka ia Loa səkɨtaha mə nəpɨn Kristo truvehe in tramarə rerɨn. Rəfo ikani mə tukuvehi utə Iəməti Iərmama? Sin nəha Iəməti Iərmama nəha?”
35  Jon 7:33, 8:12, 1Jon 2:10-11Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Nukuraanien sə raməhiəpwɨn kɨmiaha trarə nəpɨn ouihi a mwi kɨmiaha min. Havən nəpɨn nukuraanien i ramarə ihi kɨmiaha min, kamo nəpitəvien ruvehe mousəman kɨmiaha. Iərmama sə ramavən ia nəpitəvien rɨreirei kwopun ramevən ikɨn. 36  Efes 5:8Nəpɨn nukuraanien i ramarə ihi kɨmiaha min, tihəni nɨpərhienien irə. Ia suatuk nəha kɨmiaha tihəuvehe mho nɨpwnəti nukuraanien ia kɨmiaha.” Nəpɨn Iesu rɨni pam nəɡkiariien me i, in rəpwəh irəha, mevən mərkwafə.
Nəkur Isrel həpwəh nɨniien nɨpərhienien ia Iesu
37 Iesu rɨno auər a nɨmtətien me rɨpɨk ia nəmri nəkur Isrel mətə irəha həpkɨni mhə nɨpərhienien irə. 38  Rom 10:16Noien i rier pehe iamɨnhi mə nəɡkiariien i Profet Aesea rɨməni fwe kupwən truvehe mukuə irə. In rɨməni iamɨnhi irə mɨnuə,
“Iərɨmənu. Sin rɨni nɨpərhienien ia nəɡkiariien səkɨmaha?
Iərɨmənu ro pui nɨskaiien səvənhi m sin?”
39  Mat 13:15Ro iamɨnhi irə irəha ko həpkɨni mhə nɨpərhienien ia Iesu tɨ nəri nə mə Profet Aesea rɨməni mwi mɨnuə,
40 “Kumwesən rɨno nənimenraha rɨfwə,
nənə məsisəɡ ia nətərɨɡien səvənraha.
In rɨno iamɨnhi kamo irəha hətə nari ia nənimenraha,
mhəukurən nari ia rerɨnraha,
mhərərɨɡ,
nənə tako irəha həuvehe mhəsanɨn.”
41  Aes 6:1Profet Aesea rɨməni nəɡkiariien me i tɨ nəri nə mə in rɨnətoni nasoriien səvəi Iesu, nənə məɡkiari irə.
42  Jon 7:48, 9:22Mətə pərhien nəmə asori me həpɨk kwopti irəha mwi həni nɨpərhienien ia Iesu. Mətə tɨ nəri nə mə kamhəhekɨr Farisi me, həpwəh nɨni irapwien. Irəha həpwəh nokeikeiien mə Farisi me tuhərhi irapw irəha ia nimwəfwaki səvənraha. 43  Jon 5:44Nəmə asori me i hokeikei mə nərmama tuhaməmwur ia nəɡnəɡɨniien irəha. Irəha hokeikei sə nəha məpi raka mə Kumwesən trəɡnəɡɨni irəha.
44  Mat 10:40Ia nəpɨn nəha Iesu rəkwein əpwəmwɨs, mɨni mə, “Iərmama sə rani nɨpərhienien ia nirak, rɨpkɨni əpa mhə nɨpərhienien ia nirak, mətə rani nɨpərhienien ia Iəmə sə rɨnərhi pehe iou. 45  Jon 14:9Nənə iərmama sə ramətə iou, ramətə mwi Iəmə sə rɨnərhi pehe iou. 46  Jon 8:12, 12:35Iou iakɨməuvehe ia tɨprənə i iakəmwhen ia nukuraanien. Ro iamɨnhi irə, iərmama sə rani nɨpərhienien ia nirak trɨpkarə mhə ia nəpitəvien.
47  Jon 3:17, 8:15Iərmama sə ramreɡi nəɡkiariien me səiou, məpwəh noien nəfe iakani, tapkərpwɨn mhə noien ərəha səvənhi. Iou iapkuvehe mhə ia tɨprənə i mə takərpwɨn noien ərəha səvəi nərmama, mətə iakuvehe mə takuvehimɨru irəha. 48  Hip 4:12Mətə iərmama sə rauvei pehe təkutan miou, məpwəh mwi nɨniien nɨpərhienien ia nəɡkiariien me səiou, nari riti nəha ikɨn tukərpwɨn pen min tukwe. Ia nəpɨn sampam tukərpwɨn pen min tɨ nəri nə mə rɨni nəri auər a ia nəɡkiariien səiou sə iakɨməni. 49 Tro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nəɡkiariien me i səiou rɨpkuku pehe mhə ia nirak a. Mətə Tata Kumwesən sə rɨnərhi pehe iou iakuvehe, in nə rɨməni pehe nəkwan tukw iou i mə nəfe noien səvəi nəɡkiariien takesi pen mɨne nəfe nəɡkiariien takɨni. 50  Jon 8:26,28Nənə iakukurən mə nəɡkiariien i səvənhi in nə nukune nɨmɨruien rerɨn. Ro iamɨnhi irə nəfe iakani, mani makurirə a nəfe nəɡkiariien Tata Kumwesən rɨməni pehe tukw iou i.”

12:1: Jon 11:1,43

12:2: Luk 10:40

12:3: Luk 7:37-38

12:4: Jon 18:3

12:5: Mat 19:21

12:7: Jon 19:40

12:8: Dut 15:11

12:9: Jon 11:43-44

12:11: Jon 11:45

12:13: Mat 27:42, Jon 1:49

a12:15: Nəɡkiariien i ‘Saeon’ nəɡhi Jerusalem.

12:16: Jon 2:22

12:17: Jon 11:43-44

12:19: Jon 11:48

12:21: Jon 1:44, Luk 19:3, 23:8

12:23: Jon 13:31-32, Jon 17:1

12:24: 1Kor 15:36

12:25: Mat 16:25

12:26: Jon 14:3, 17:24

12:27: Sam 6:3, 42:5, Mat 26:38

12:28: Mat 3:17

12:29: Wok Me 23:9

12:30: Jon 11:42

12:31: Jon 9:39, 14:30

12:32: Jon 3:14

12:33: Jon 18:32

12:34: Sam 89:4,36, Sam 110:4, Aes 9:7, Dan 7:14

12:35: Jon 7:33, 8:12, 1Jon 2:10-11

12:36: Efes 5:8

12:38: Rom 10:16

12:39: Mat 13:15

12:41: Aes 6:1

12:42: Jon 7:48, 9:22

12:43: Jon 5:44

12:44: Mat 10:40

12:45: Jon 14:9

12:46: Jon 8:12, 12:35

12:47: Jon 3:17, 8:15

12:48: Hip 4:12

12:50: Jon 8:26,28