18
Kəkwtəmhiri Iesu
Mat 26:36Iesu rɨni pam nəɡkiariien me nəha, mier irəha nərmama me səvənhi, mhəuvən mhəpi sɨmwɨn ia nəkwətənə nəha nəɡhɨn nə Ketron. Nəkwai nɨmai riti nəha ikɨn. Iesu mɨne nərmama me səvənhi həuvən pen fwe ia rerɨn.
Luk 21:37Jutas, iəmə nəha ruvei pen Iesu ia rəɡi nərmama səməme kamhəmwəki in, in mwi rukurən kwopun nəha, tɨ nəri nə mə nəpɨn me rɨpɨk Iesu mɨne nərmama me səvənhi hənamousəsɨmwɨn irəha me ikɨn. Jon 7:45Ro iamɨnhi irə Jutas riri naruaɡən me nepwɨn səvəi nəkur Rom mɨne nərmama me nepwɨn səməme pris asori me mɨne Farisi me hərhi pen irəha. In riri irəha həuvən ia nəkwai nɨmai nəha, mhəuvehi kwənhiə me mɨne nuksepək mɨne narimnari me səvəi naruaɡənien.
Iesu ruvəukurən raka narimnari me pam sə tuko irə. Ro pen raraka ia nərmama me səvənhi mevən, mɨni pen tɨ nirəha i mə, “Kɨmiaha hiamətui sin?”
Mɨreɡi irəha həni mə, “Iesu iəmə Nasaret.”
Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iou i in i.” (Jutas iəmə sə ruvei pen Iesu ia rəɡi nərmama me i kamhəmwəki in kamhərer irəha mɨnraha.) Nəpɨn Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iou i in i,” irəha havən təkutanraha mhəmwei irapw ia tɨprənə.
Nənə Iesu rəres mwi irəha mə, “Kɨmiaha hiamətui sin?”
Mɨreɡi həni mə, “Iesu iəmə Nasaret.”
Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Iakuvəni raka tukumiaha i mə iou i in i. Mətə mə hiamətui iou, ramasan mə hiəpwəh nərmama me i səiou me pwəh hərərɨɡ mhəuvən imwənraha me.” Jon 6:39, Jon 17:12In rɨni iamɨnhi irə mə nəɡkiariien i sə in rɨməni kupwən truvehe mukuə. “Tata. Iapkətə wau mhə ia nirəha riti sə ikɨməuvehi pehe miou.”
10  Luk 22:38Saemon Pita səvənhi riti nau səvəi naruaɡənien. In reivi nau nəha, mərai iərmama riti sə ramo tukwini nari m pris asori anan, mərai raka nɨfreɡɨn mwatuk. (Iotukwininari nəha nəɡhɨn nə Malkas.)
11  Mat 26:39Mətə Iesu rɨni pen tɨ Pita i mə, “Ərpwi pen nau səim ia təmwhekɨn. Iou takaməkeikei mɨreɡi nəmisəien i rəmwhen ia kap riti sə Tata Kumwesən ruvei pehe miou mə takənɨmwi.”
Iesu rərer ia nəmri pris asori anan nəɡhɨn nə Anas
12 Nənə naruaɡən me səvəi nəkur Rom mɨne nəmə asori me səvənraha mɨne iotukwininari me səvəi nəmə asori me səvəi nəkur Isrel həkwtəmhiri Iesu, mhərihi tərini, 13 mhəkupwən mhəiri in mhəuvən tɨ Anas. Irəha həiri pen in tɨ Anas tɨ nəri nə mə Anas in kaka səvəi Kaeafas, iəmə sə rauvehi wok səvəi pris asori anan ia nuk nəha. 14  Jon 11:49-51Kaeafas in iəmə nəha rɨməni pen tɨ nəmə asori me səvəi nəkur Isrel mɨnuə ko iərmama kuatia remhə tɨ nəkur Isrel ramasan məpi raka kousi əpune nərmama həpɨk.
Saemon Pita rɨni mə in rɨreirei Iesu
15  Jon 20:3, 21:20, Wok Me 3:1, Mat 26:58Saemon Pita rukurirə Iesu. Iərmama riti mwi səvəi Iesu rukurirə mwi. Pris asori anan rukurən iəmə nəha mo pen kəseni in rukurirə ia Iesu rouuvnimwə pehe ia nɨkare nimwə səvəi pris asori anan. 16 Mətə Pita ramərer a fwe iruə ia kwəruə. Ro iamɨnhi irə iərmama nəha səvəi Iesu pris asori anan rukurən in rier mwi mevən iruə, məɡkiari m pran sə ramərer tukuahaɡ ia kwəruə mə trəseni Pita pwəh ruvnimwə pehe.
17 Prən sə ramərer tukuahaɡ ia kwəruə rɨni pen tɨ Pita i mə, “Ik mwi iərmama riti səvəi iəmə nəha uə rekəm?”
Mɨreɡi Pita rɨni mə, “Rekəm. Rɨpko mhə iou iərmama riti səvənhi.”
18 Nəpɨn nə nəpɨn səvəi nəkwieiien. Ro pen slef me mɨne iotukwininari me hərkwumen napw, mamhərer kuraukurau irə, mamhərhiəpw. Pita revən mərer irəha mɨnraha, mamərhiəpw mwi.
Pris asori rəres Iesu nəresien me nepwɨn
19 Nənə pris asori anan raməres Iesu nəresien me nepwɨn ia nɨkaren səvəi nərmama me səvənhi mɨne nəɡkiariien sə in ramahatən irəha irə.
20  Mat 26:55, Jon 7:26Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Iou iakɨməni irapw nəɡkiariien me səiou ia nəmri nərmama me pam. Ia nəpɨn me iakamahatən irəha ia nəkwai nimwəfwaki me mɨne ia nimwə səvəi Kumwesən, kwopun mi nəha nəkur Isrel me kamhousəsɨmwɨn irəha me ikɨn. Iapkɨni mhə nəɡkiariien səiou ia kwopun afafa. 21 Rəfo ikaməres pehe miou? Ramasam mə tikəres pen səməme nəha sə həuvəreɡi raka iou mə nəfe iakɨməni pen tɨ nirəha i. Irəha həukurən nəfe iakɨməni.”
22  Wok Me 23:2Nəpɨn Iesu rɨni nəɡkiariien me i, iotukwininari riti səvəi pris asori anan ramərer ipaka tukwe rəpwi nənimen, mɨni mə, “Rəfo ikaməɡkiari skai mɨne pris asori anan iamɨnhi?”
23 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Mə nəɡkiariien i iakɨni rɨpkatukwatukw mhə, ni irapw kwopun nəha iakəfwəkour ikɨn. Mətə mə nəɡkiariien i iakɨni ratukwatukw a ikəpwi iou tɨ nəfe?” 24 Nənə Anas rərhi pen Iesu revən tɨ pris asori anan Kaeafas. Kɨpkɨfi raka mhə nəkwus sə kɨnərihi tərini rəɡɨn mi irə.
Pita rɨni mwi mə in rɨreirei Iesu
25 Saemon Pita ramərer ihi ia nɨkare napw mamərhiəpw. Ro iamɨnhi irə irəha həni pen tukwe in mə, “Ik mwi iərmama riti səvəi iəmə nəha uə rekəm?”
Mɨreɡi in rɨni mə, “Rekəm. Rɨpko mhə iou iərmama riti səvənhi.”
26  Jon 18:10Nərmama me nəha səməme kamho tukwini nari m pris asori anan irəha anan riti ia kwənəkwus sə Pita rərai raka nɨfreɡɨn rəres mə, “Iakɨnətoni ik kɨmirau iəmə nəha ia nɨmei nəmhien uə rekəm?”
27  Jon 13:38Mɨreɡi Pita rɨni mwi mə, “Rekəm. Rɨpko mhə iou.” Təkwtəkwuni a mwi rəiə rakaka.
Iesu rərer ia nəmri Paelat
28 Ia nəpnəpɨn anan, nəmə asori me səvəi nəkur Isrel həiri Iesu, mhəier ia nimwə səvəi Kaeafas, mhəuvən ia nimwə səvəi Paelat. (Paelat in iəmə Rom sə ramərɨmənu ia tənə Jutia. Nimwə səvənhi nəɡhɨn nə mə Praetoream.) Irəha atukwatukw həpkuvnimwə mhə kamo həuvehe mhəmkemɨk ia nɨkaren səvəi nəfwakiien səvənraha, nənə mhəpwəh naniien nəveɡɨnien nəha Pasova. 29 Ro iamɨnhi irə Paelat rier irapw iruə mə trətə irəha, mɨni mə, “Nəfe i noien ərəha iəmə i ro kɨmiaha hiamərpwi tukwe?”
30 Mɨreɡi irəha həni pen tukwe in mə, “Rɨpkamo iəmə i rɨpko mhə noien ərəha riti, ko kɨmiaha iahəpkuvehi mhə in mhəuvehe tukw ik.”
31  Jon 19:6-7, Wok Me 18:15Mɨreɡi Paelat rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Ramasam mə kɨmiaha atukwatukw a hiəuvehi iəmə i, mhəkiri noien səvənhi pwəh resi pen loa səkɨmiaha.”
Mɨreɡi nəmə asori me səvəi nəkur Isrel həni pen tukwe in mə, “Mətə kɨnise kɨmaha ko iahəpkousi əpune iərmama riti.” 32  Mat 20:19, Jon 3:14, 12:33Nəri i rier pehe iamɨnhi mə nəɡkiariien Iesu ruvəni raka truvehe mukuə, nəɡkiariien sə raməɡkiari ia nemhəien səvənhi mə trəfemhə irə.
33 Ro iamɨnhi irə Paelat rɨrərɨɡ muvnimwə mwi ia nimwə səvənhi, məkwein Iesu, mɨni pen tukwe in mə, “Ik kiɡ səvəi nəkur Isrel?”
34 Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Ik atukw ikani ianhi uə nərməpə kamhəni iou mamhəni pehe tukw ik i?”
35  Jon 1:11Mɨreɡi Paelat rɨni mə, “Rɨpko mhə iou iəmə Isrel riti. Nəkur imwam me a mɨne pris asori me həuvei pehe ik ia rəɡɨk. Nəfe noien ərəha ikɨno?”
36 Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Nɨtətə səiou iakamərɨmənu irə rɨpkəmwhen mhə ia nɨtətə me səvəi kiɡ me ia tɨprənə i. Ko nɨtətə sə iakamərɨmənu irə rəmwhen ia nɨtətə me səvəi kiɡ me ia tɨprənə i, iotukwininari me səiou ko hənaruaɡən raka mhəpwəh nəseniien iou mə takevən ia rəɡi nəmə asori me səvəi nəkur Isrel. Mətə nɨtətə səiou iakamərɨmənu irə rɨpkəmwhen mhə ia nɨtətə me səvəi kiɡ me ia tɨprənə i.”
37  1Tim 6:13, Jon 8:47Mɨreɡi Paelat rɨni pen tukwe in mə, “Ro ianhi ik kiɡ riti?”
Mɨreɡi Iesu rɨni mə, “Ik ikani mə iou kiɡ riti. Iakɨnətui pehe ia tɨprənə i tɨ nəri kuatia, mə takɨni irapw nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien. Iərmama sə ramərer ia nɨpərhienien ramətərɨɡ nəɡkiariien səiou.”
38 Mɨreɡi Paelat rɨni pen tukwe in mə, “Nəfe nə nɨpərhienien?” Nənə nəpɨn Paelat rɨni pam nəɡkiariien i, rɨrərɨɡ mevən mwi mətə nəmə asori me səvəi nəkur Isrel fwe iruə, mɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iapkətə mhə nari riti in ro rərəha. 39 Mətə noien riti səkɨmiaha hiamo ia Pasova me pam. Hiaməni pehe tukw iou i nəɡhi iərmama riti sə raməmak ia kalapus, nənə iakəseni in rier irapw mamevən. Ro iamɨnhi irə kɨmiaha hiokeikei mə takəseni iəmə i in kiɡ səkɨmiaha nəkur Isrel rier mamevən?”
40 Mɨreɡi irəha həkwein əpwəmwɨs mwi mə, “Rekəm! Kɨmaha iahəpwəh nokeikeiien iəmə nəha! Kɨmaha iahokeikei Parapas!” (Parapas in iəmə ramakres, mamousi iərmama.)

18:1: Mat 26:36

18:2: Luk 21:37

18:3: Jon 7:45

18:9: Jon 6:39, Jon 17:12

18:10: Luk 22:38

18:11: Mat 26:39

18:14: Jon 11:49-51

18:15: Jon 20:3, 21:20, Wok Me 3:1, Mat 26:58

18:20: Mat 26:55, Jon 7:26

18:22: Wok Me 23:2

18:26: Jon 18:10

18:27: Jon 13:38

18:31: Jon 19:6-7, Wok Me 18:15

18:32: Mat 20:19, Jon 3:14, 12:33

18:35: Jon 1:11

18:37: 1Tim 6:13, Jon 8:47