6
Slef me tuhaməkeikei mhəsiai nəmə asori me səvənraha
Efes 6:5Pwəh slef me pam həsiai amasan nəmə asori me səvənraha kamo nərmama nepwɨn həni ərəha nəɡhi Kumwesən mɨne nəɡkiariien səkɨtaha samahatən nərmama irə. Flm 16Slef me səməme nəmə asori me səvənraha kamhəni nɨpərhienien ia Iesu irəha tuhəpwəh noien nəha kamhəni mə, “Eh, iəmə asori nəha in piəvtaha a riti,” nənə, irəha tuhəpkɨsiai amasan mhə. Mətə irəha tuhaməkeikei mho pɨk mwi wok ia rerɨnraha pərhien, tɨ nəri nə mə səvənraha iəmə asori in iərmama riti sə rani nɨpərhienien ia Iesu, nənə irəha hokeikei in. Tikahatən narimnari me i, mɨni pen tɨ nərmama mə tuhaməkeikei mamho.
Noien səvəi nokeikei pɨkien mane
2Tim 1:13, Kal 1:6-9Trɨni mɨnuə iərmama riti ramahatən nərmama, nəɡkiariien səvənhi traməkeikei mesi pen nəɡkiariien atukwatukw səvəi Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha mɨne nəɡkiariien kamahatən nərmama irə sə ro ikinan i. Mə in ramahatən nəɡkiariien me nepwɨn ropə ia nəɡkiariien nəha, in ramərpwi in, mɨpkukurən anan mhə nari. Nətərɨɡien səvənhi ramemhə rokeikei pɨk nəɡkiariien tɨ nəresien me səməme kamhəvi pehe nəmwəkiien mɨne nəvisəien. Noien nəha ro nərmama kamhəni ərəha nəɡhɨnraha me, nənə, mamhətərɨɡ ərəha ia nirəha me, 2Tim 3:8, 4:4, Taet 1:14ia nəpɨn me pam kamhousari. Noien nəha səvəi nərmama səməme nətərɨɡien səvənraha rərəha. Irəha kamhəruei ia nəɡkiariien pərhien, mamhəni mə noien nəkwai Kumwesən in suatuk riti səvəi nuvehiien mane mɨne nautə.
1Tim 4:8, Fil 4:11-12, Hip 13:5Nɨpərhienien, trɨni mɨnuə kɨtaha samo nəkwai Kumwesən, noien nəha trasitu asori ia kɨtaha, mətə tsaməkeikei mamhaɡien a, nəri auər a mə səkɨtaha nautə rouihi a uə rasori. Job 1:21, Pri 5:15Səukurən mə nəpɨn sənətui pehe ia tɨprənə i, nənə, mhəpkuvehi mə nari riti mhəuvehe. Nənə nəpɨn tsemhə irə, ko səpkuvehi mhə mwi nari riti mhərərɨɡ. Prov 30:8Mətə trɨni mɨnuə sənətaha nəveɡɨnien mɨne tɨnari səkɨtaha rəmwhen a, nənə kɨtaha tsaɡien. Prov 23:4, 28:22Nərmama səməme hokeikei pɨk mə nautə səvənraha trasori, nənə rɨməru a tɨ nirəha mə tuho noien ərəha me rɨpɨk. Rəmwhen ia kwənkru riti rəkure tərini irəha ia təpuapəɡ səvəi nərəhaien, nənə, irəha hokeikei mə tuho narimnari me rɨpɨk səməme həpkamasan mhə tɨ nirəha mamhouraha irəha. Nənə nokeikeiien səvəi narimnari ərəha me nəha trouraha nɨmɨruien səvənraha. 10  Efes 5:5Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə noien səvəi nokeikei pɨkien mane in nukune noien ərəha me səpəmsəpə. Noien nəha ruvəiri raka raka nərmama nepwɨn ia nahatətəien səkɨtaha, mo irəha ho noien me rɨpɨk təkwtəkwuni rerɨnraha raməmisə tukwe rəmwhen mə həpi atukw a irəha ia nau.
Pol raməvəhaɡ m Timoti
11  2Tim 2:22Mətə ik iərmama səvəi Kumwesən tikaraka məpwəh nevənien ipaka tɨ noien ərəha me nəha. Tikamarə mamo natukwatukwien, mamo nəkwai Kumwesən, mamahatətə ia Kristo, mamo nokeikeiien, mamərer əknekɨn, mamo ik iəmə noien səim ramasan məpou. 12  1Kor 9:25-26, 1Tim 1:18, 2Tim 4:7Naruaɡənien amasan səvəi nahatətəien, tikaruaɡən irə, muvehi əknekɨn nɨmɨruien rerɨn sə Kumwesən rɨnəkwein ik tukwe fwe kupwən nəpɨn ikɨməni irapw amasan nahatətəien səim ia nəmri nərmama həpɨk. 13  Jon 18:36-37, Jon 19:11Kumwesən in nukune nɨmɨruien. Iesu Kristo in iərmama sə rɨməni irapw amasan nəɡkiariien pərhien ia nəmri Ponjes Paelat. Ia nənimenrau iakani pehe tukw ik i mə 14 tikaməkeikei mo nəɡkiariien i kuvei pehe mik. Tiko ia suatuk sə rəmher. Pwəh nərmama həpwəh nətoniien nərəhaien riti ia niram. Tiko iamɨnhi irə mamevən meste Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo truvehe mwi. 15  Dut 10:17, Rev 17:14Nuveheien səvənhi Kumwesən tro rier pehe ia nəpɨn atukwatukw səvənhi. In Kumwesən sə kaməɡnəɡɨni in. In əpa ramərɨmənu ia narimnari me pam. In Kiɡ sə rasori ia kiɡ me. Nənə in Iərɨmənu sə rasori ia nərɨmənu me. 16  Eks 33:20In əpa rɨpkemhə mhə mamarə rerɨn ia kwopun riti rukuraan ikɨn, nənə, iərmama riti ko rɨpkevən mhə ipaka. Iərmama riti rɨpkətoni raka mhə in, nənə, tɨpkətoni mhə mwi. Pwəh nɨsiaiien mɨne nərɨmənuien sə trɨpkiwən mhə krauevən tukwe in. Ouəh, pwəh ro iamɨnhi.
17  Sam 62:10, Luk 12:20Tikəɡkiari m nərmama me nautə səvənraha rasori ia nɨtətə səvəi ipwet mɨne, mɨni pen tɨ nirəha i mə tuhəpwəh nuvehi utə pɨkien irəha, mhəpwəh nəmri pen əknekɨnien nətərɨɡien səvənraha ia nautə, nautə səvəi təkwtəkwuni a mətə trakwakwi riwən. Irəha tuhaməkeikei mhəmri pen əknekɨn nətərɨɡien səvənraha ia Kumwesən sə rauvei pehe narimnari me rɨpɨk m kɨtaha mə rerɨtaha traɡien.
18 Tikɨni pen tɨ nirəha i mə tuhaməkeikei mho noien amasan. Pwəh noien amasan me nəha səvənraha hasori mhəmwhen ia nautə səvənraha. Irəha tuhaməkeikei mhasitu mhəriari m nərmama. 19  Mat 6:20Noien nəha rəmwhen mə hənoeite nautə me rɨpɨk sə trasitu ia nirəha kurirə. Nənə irəha həukurən nuvehiien nɨmɨruien i nɨmɨruien pərhien.
20  1Tim 4:7, 2Tim 1:14Timoti, Kumwesən rɨnəmri pehe raka nəɡkiariien amasan səvənhi ia rəɡɨm. Tikaməkeikei mətui amasan tukwe, məpwəh nətərɨɡien ia nəɡkiariien auər a me səvəi tɨprənə i uə nəɡkiariien me kani mə nəɡkiariien sə kauvehi nukurənien irə, mətə rekəm neikuəien. 21  1Tim 1:6, 2Tim 2:18Nərmama nepwɨn kamhəkurirə ia nukurənien nəha, nənə, mhənəpwəh nahatətəien səvənraha.
Pwəh namasanien tramarə tukumiaha.

6:1: Efes 6:5

6:2: Flm 16

6:3: 2Tim 1:13, Kal 1:6-9

6:5: 2Tim 3:8, 4:4, Taet 1:14

6:6: 1Tim 4:8, Fil 4:11-12, Hip 13:5

6:7: Job 1:21, Pri 5:15

6:8: Prov 30:8

6:9: Prov 23:4, 28:22

6:10: Efes 5:5

6:11: 2Tim 2:22

6:12: 1Kor 9:25-26, 1Tim 1:18, 2Tim 4:7

6:13: Jon 18:36-37, Jon 19:11

6:15: Dut 10:17, Rev 17:14

6:16: Eks 33:20

6:17: Sam 62:10, Luk 12:20

6:19: Mat 6:20

6:20: 1Tim 4:7, 2Tim 1:14

6:21: 1Tim 1:6, 2Tim 2:18