4
Timoti traməkeikei məvisau irapw nəɡkiariien amasan
Wok Me 10:42, Rom 14:9-10Timoti, təkwtəkwuni iakaməɡkiari pehe mik rəmwhen krau krouərer ia nəmri Kumwesən mɨne Iesu Kristo. Ikukurən Iesu Kristo in iərmama sə trəkiri nərmama me pam tɨ noien me səvənraha, nərmama səməme kamhəmɨru mɨne səməme həuvamhə raka. In trier pehe mwi mərɨmənu ia nɨtətə səvənhi. Tɨ nəri nə mə tro iamɨnhi irə, ro pen iakani pehe tukw ik i mə Wok Me 20:20,31tikaməkeikei məvisau irapw nəɡkiariien səvənhi, mamərer mwatuk tukwe ia nəpɨn me pam, nəpɨn nərmama hokeikei mə tuhəreɡi mɨne nəpɨn nərmama həpwəh nokeikeiien mə tuhəreɡi. Tikɨni pui noien ərəha me səvənraha, mɨnise pen əknekɨn tɨ nirəha mə tuhəpwəh, muvei pen nəɡkiariien sə trasitu ia nirəha, mo iamɨnhi irə səim nətərɨɡien rəpwəmwɨs, nənə, mahatən amasan irəha. 1Tim 4:1, 2Tim 1:13Tikaməkeikei mamo iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nəpɨn riti trɨpkuvehe nərmama me tuhəpkətərɨɡ mhə nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien, mətə irəha tuhesi pen nətərɨɡien atukw səvənraha, nənə mhətui nahatən me səməme tuhəni nəɡkiariien sə nəkwəreɡɨnraha rəfiəfiə tɨ nɨreɡiien. 1Tim 4:7Irəha tuhəpwəh nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien, nənə mhəuvən mhəkurirə kwənaɡei eikuə me. Mətə ik, tikaməkeikei mo nətərɨɡien səim pwəh raməmak amasan ia nəpɨn me. Tikərer əknekɨn ia nəmisəien me sə kamo ia niram, nənə mo wok i səvəi nəvisauien nəɡkiariien amasan, nənə mo pam wok səim sə Kumwesən ruvei pehe mik mə tiko.
Fil 2:17Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə trɨpko mhə tui nɨtek raiu rəmwhen ia waen i kətəɡi pen ia təkure nɨfatə kuvei pen m Kumwesən. Səiou nəpɨn takier irə ruvəuvehe ipaka. 1Tim 6:12Ia nɨmɨruien səiou rəmwhen mə iakamaruaɡən ia naruaɡənien amasan riti. Rəmwhen mə iakamaiu ia naiuien əknekɨn riti. Nənə təkwtəkwuni iakɨno sampam irə, nənə iakamahatətə ihi. 1Kor 9:24-25, Rev 2:10Təkwtəkwuni kɨnəpnəpenə kəfəfau riti fwe səiou kaməfəfau pen ia nəmə atukwatukw me. Iərɨmənu səkɨtaha raməkiri atukwatukw nari in truvei pehe kəfəfau nəha miou ia nəpɨn səvənhi. Trɨpkuvei pehe əpa mhə miou, mətə truvei pen mwi m nərmama me pam səməme hokeikei in nənə mamheitenhi in mə truvehe mwi.
Pol rokeikei mə Timoti trevən mətoni in
2Tim 1:4Tikaməmwur muvehe mətə akwauakw iou, 10  Kol 4:14, Taet 1:4tɨ nəri nə mə Temas rokeikei pɨk anan narəien ipwet mɨne səvəi tɨprənə i, nənə mɨnəpwəh iou, muvavən fwe Tesalonaeka. Kresens ruvavən fwe Kalesia, nənə Taetas ruvavən fwe Talmesia. 11  Kol 4:14, Wok Me 15:37-39Təkwtəkwuni Luk əpa ramarə kɨmrau min. Nəpɨn tikauvehe irə tikiri Mak kɨmirau min, tɨ nəri nə mə in rukurən nasituien mo tukwini nari miou. 12  Efes 6:21-22Iakɨnərhi pen Tikikas ruvavən fwe Efesas. 13  Wok Me 20:6Nənə nəpɨn tikauvehe irə, tikuvehi karkahu səiou səvəi nəkwieiien iakɨnəpwəh raməmak ia nimwə səvəi Karpas fwe Troas. Tikuvehi mwi nəkukuə me. Iakokeikei pɨk mə tikuvehi səməme nəha kɨmərai pen ia teki nəni.
14  1Tim 1:20, Sam 62:12, Prov 24:12, Rom 2:6Fwe kupwən, Aleksanta, iəmə sə ramo nari ia aean, ro pɨk nəmisəien miou. Iərɨmənu trərpwɨn noien ərəha me nəha rɨno miou. 15 Nənə ik mwi tikaməkeikei məsiari in, tɨ nəri nə mə fwe kupwən in raməmwur mə trɨnise nəɡkiariien səkɨtaha.
16  2Tim 1:15Nəpɨn iakɨnərer vi ia nəmri iəmə asori ia kwopun i mə takɨni irapw nəɡkiariien səiou ia nɨkaren səvəi nəɡkiariien me nəha kamɨni ərəha iou irə, iərmama riti riwən ruvehe mərer ia nɨkarek mə trasitu. Mətə irəha pam hap raka ia nirak. (Iakəfwaki mə Kumwesən trəpwəh nərpwɨnien noien nəha mɨnraha.) 17  Wok Me 23:11, 27:23, Dan 6:22Mətə ia nəpɨn nəha Iərɨmənu səkɨtaha ramərer ipaka tukw iou, mauvei pehe nɨskaiien miou, mə iou iakukurən nəvisau irapwien nəɡkiariien me pam səvənhi, nənə nərmama me pam səməme həreirei Kumwesən həukurən nɨreɡiien. Nənə in ruvehi raka iou ia nərəhaien nəha rəmwhen mə ruvehi raka iou ia nəkwai laeon. 18 Iərɨmənu səkɨtaha truvehi raka iou ia noien ərəha me pam nərmama hənuə tuho ia nirak. In trətə amasan iou meste in ruvehi iou mevən fwe ia nɨtətə sə in ramərɨmənu irə fwe ia neiai. Pwəh nəɡnəɡɨniien revən tukwe in ia nuk nuk me. Ouəh, pwəh ro iamɨnhi.
Nəɡkiariien sampam
19  Wok Me 18:2, 2Tim 1:16-17Tikɨni pen tɨ Prisila mɨne Akwila mɨne nərmama me pam ia nəkwai nimwə səvəi Onesiforas mə iakɨni ramasan tɨ nirəha i.
20  Wok Me 19:22, 20:4Erastas rɨpkukurirə mhə iou. In ramarə a fwe Korin. Nənə iakɨnəpwəh Trofimas fwe Maelitas, tɨ nəri nə mə in ramemhə. 21 Tikaməmwur muvehe akwauakw tukw iou kurirə nəpɨn səvəi nəkwieiien ruvehe.
Iupulas, Putens, Linus, Klautia mɨne piəvtaha me pam ia kwopun i həni ramasan tukw ik.
22 Pwəh Iərɨmənu səkɨtaha tramarə ia rerɨm, məriari pehe namasanien m kɨmiaha pam.

4:1: Wok Me 10:42, Rom 14:9-10

4:2: Wok Me 20:20,31

4:3: 1Tim 4:1, 2Tim 1:13

4:4: 1Tim 4:7

4:6: Fil 2:17

4:7: 1Tim 6:12

4:8: 1Kor 9:24-25, Rev 2:10

4:9: 2Tim 1:4

4:10: Kol 4:14, Taet 1:4

4:11: Kol 4:14, Wok Me 15:37-39

4:12: Efes 6:21-22

4:13: Wok Me 20:6

4:14: 1Tim 1:20, Sam 62:12, Prov 24:12, Rom 2:6

4:16: 2Tim 1:15

4:17: Wok Me 23:11, 27:23, Dan 6:22

4:19: Wok Me 18:2, 2Tim 1:16-17

4:20: Wok Me 19:22, 20:4