Taetas
Nəɡkiariien sə rani mə nəfe i nəkukuə
Taetas in riti nəha Pol. Iasitu riti səvəi Pol. Nəpɨn nepwɨn in ramavən irau Pol. Nakalasia me fwe tənə əmwerɨs riti kani mə Krit, Taetas in iəmə asori riti səvənraha. Nəkukuə i rəmwhen ia nəkukuə mi səvəi Timoti. Nakalasia me fwe Krit həpkukurən amasan mhə noien səvəi nəfwakiien tɨ nəri nə mə irəha həpkuvehe vi a mhahatətə ia Kristo. Ro pen iərmama traməkeikei mevən masitu ia nirəha. Pol rɨni pen tɨ Taetas mɨne nakalasia me fwe ikɨn mə tuhəfarə irə. Pol rɨni pen tɨ Taetas mə trahatən irəha ia nɨpərhienien. In rahatən mwi Taetas ia niriien nakalasia me.
1
Pol ramrai nəkukuə i m Taetas
Iou Pol, iou iərmama riti sə iakamo tukwini nari m Kumwesən, nənə iou aposol riti səvəi Iesu Kristo. In rərhi pen iou mə takasitu ia nərmama me səməme Kumwesən ruvərfi raka irəha. In rokeikei mə takasitu ia nirəha ia nahatətəien səvənraha, nənə masitu mwi ia nirəha mə tuhəukurən nəɡkiariien pərhien sə ramahatən noien me Kumwesən rokeikei. * Kol 1:27In rərhi pen iou mə takasitu ia nirəha pwəh həmri pen əknekɨn nətərɨɡien səvənraha ia nɨmɨruien rerɨn. Fwe tui, nəpɨn tɨprənə ramiwən ihi, Kumwesən sə rɨpkeikuə mhə ruvəni raka mə truvei pen nɨmɨruien rerɨn nəha mɨnraha, * Efes 1:9-10, Taet 2:10, 3:4, 1Tim 1:1,11nənə ia nəpɨn atukwatukw səvənhi in ro pui nɨmɨruien nəha ia nəɡkiariien səvənhi. Kumwesən sə rauvehimɨru kɨtaha rəmri pehe nəɡkiariien nəha ia rəɡɨk mɨni nəkwan mə takəvisau irapw irə.
* 2Kor 8:23, Kal 2:3, 2Tim 1:2, 4:10, Rom 1:7Nəkukuə i rauvehe tukw ik Taetas. Ia nahatətəien səkrau ikəmwhen ia nərɨk pərhien. Pwəh Kumwesən Tata səkɨtaha mɨne Iesu Kristo sə rauvehimɨru kɨtaha trouəriari pehe namasanien mɨne nəmərinuien mik.
Wok sə Taetas ramo ia tənə Krit
Iakɨnəpwəh ik ia tənə Krit mə tikəmri atukwatukw narimnari me səməme krau krɨpko mhə sampam irə. Rəmwhen iakɨməni pehe tukw ik i, tikaməkeikei mevən ia rukwənu me pam muvehi utə elta me səvəi nəfwakiien. * 1Tim 3:2-7, 2Tim 2:24-26Ikukurən nuvehi utəien iərmama riti trɨni mɨnuə noien səvənhi ratukwatukw pam, səvənhi pran kuatia, nɨpwnətɨn me kamhəni nɨpərhienien ia Iesu, kɨpkɨni mhə irəha mə kənkapwənraha rɨskai, uə həpwəh nɨsiaiien tata mɨne mama səvənraha. * 1Kor 4:1Iəmə asori sə ramətui tɨ nakalasia me ramo tukwini nari m Kumwesən, ro iamɨnhi irə noien səvənhi traməkeikei matukwatukw pam. Rərəha mə kənkapwə rɨskai, uə niemaha raməpi akwauakw in, uə ramənɨmwi pɨk, uə ramousi iərmama, uə ramo noien ikou mauvehi mane irə. Mətə iərmama sə rauvehi wok i traməkeikei mo iamɨnhi irə: In raməsevər ia rukwənu səvənhi tɨ nərmama pwɨspwɨs me. In rokeikei noien amasan, nənə mukurən nari. In ramo noien atukwatukw mɨne noien sə rəmher mo ikinan i. In ramatuakəm amasan. * 2Tim 4:3, Taet 2:1In traməkeikei məkwtəmhiri əknekɨn nəɡkiariien pərhien sə kɨnahatən in irə. Ia noien nəha in rukurən nasituien ia nərmama, mahatən irəha ia nəɡkiariien atukwatukw, mukurən mwi nəmri atukwatukwien nərmama səməme kamhəni nəɡkiariien sə ropə ia nəɡkiariien nəha.
10  * 1Tim 4:7Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nərmama həpɨk kənkapwənraha rɨskai. Irəha kamhəni nəɡkiariien me nepwɨn nɨpwran riwən, mamheikuə ia nərmama. Pərhien nəkur Isrel me nepwɨn nəha irəha kamho iamɨnhi irə mhəpi raka nərmama me nepwɨn. Irəha kamhəni mə tukaməkeikei kuvehi ninhum m nərmama tɨ nahatən penien mə irəha nərmama me səvəi Kumwesən. 11  * Jon 10:12, 1Tes 5:2, 2Tim 3:6Tikərəpinhə rə ia nəɡkiariien səvənraha, tɨ nəri nə mə irəha kamhouraha nərmama pam ia nəkwai nimwə nepwɨn, mamhahatən nərmama ia nəɡkiariien sə rɨpkatukwatukw mhə mə tukahatən. Irəha kamho mə tuhəuvehi mane irə, mhəpwəh naurɨsien i. 12 Iəmə Krit riti kupwən in profet riti səvənraha, in mwi rɨməni iamɨnhi mə, “Nəkur Krit irəha nərmama səvəi neikuəien ia nəpɨn me pam. Irəha həmwhen ia nəri əprmɨn me. Irəha rarpaha me. Nəpɨn me irəha hokeikei mə tuhamani a nari.” 13  * 2Tim 4:2Nəɡkiariien səvəi profet nəha ro a nɨpərhienien. Ro iamɨnhi irə tikəɡkiari skai mɨnraha pwəh irəha həuvehe mhahatətə ia nəɡkiariien sə ratukwatukw, 14  * 1Tim 4:7mhəpwəh nesi penien kwənaɡei me səvəi nəkur Isrel mɨne natuakəmien me səvəi nərmama me səməme hənəpwəh nəɡkiariien pərhien. 15  * Mat 15:11, Rom 14:20Nərmama səməme həmher ia nəmri Kumwesən nari riti riwən sə tro irəha həuvehe mhəmkemɨk. Mətə nərmama səməme həmkemɨk ia nəmri Kumwesən tɨ nəri nə mə həpwəh nɨniien nɨpərhienien ia Iesu, nənə noien riti riwən sə tro irəha həmher. Ro iamɨnhi irə nətərɨɡien səvənraha ramevən əpa tɨ nərəhaien, həreirei nəkiriien noien me. 16  * 2Tim 3:5, 1Jon 1:6, 2:4Irəha həni mə həukurən Kumwesən, mətə noien səvənraha ramahatən pen mə rekəm irəha həreirei in. Nərmama me nəha hərəha anan, mamhərui nəkwai Kumwesən. Irəha ko həpko mhə nari amasan riti.

*1:2: Kol 1:27

*1:3: Efes 1:9-10, Taet 2:10, 3:4, 1Tim 1:1,11

*1:4: 2Kor 8:23, Kal 2:3, 2Tim 1:2, 4:10, Rom 1:7

*1:6: 1Tim 3:2-7, 2Tim 2:24-26

*1:7: 1Kor 4:1

*1:9: 2Tim 4:3, Taet 2:1

*1:10: 1Tim 4:7

*1:11: Jon 10:12, 1Tes 5:2, 2Tim 3:6

*1:13: 2Tim 4:2

*1:14: 1Tim 4:7

*1:15: Mat 15:11, Rom 14:20

*1:16: 2Tim 3:5, 1Jon 1:6, 2:4