Kolosi
Nəɡkiariien sə rani mə nəfe i nəkukuə
Kolosi in nəkukuə sə ro kahar i Pol rɨmərai nəpɨn in ramarə ia kalapus fwe Rom ia nəpɨn riti ipaka tɨ nuk 59 uə 60. Epafras revən fwe Rom mɨni pen tɨ Pol mə nahatən eikuə me nepwɨn fwe Kolosi kamhahatən nərmama mə nahatətəien səvənraha ia Kristo rɨpkəmwhen mhə. Nahatən eikuə me nəha hamahatən irəha mə tuhəfwaki m naɡelo me, mhesi pen natuakəmien me nepwɨn, mhəsiai mwi nəpɨn ikinan me nepwɨn. Pol rɨrai nəkukuə i revən tɨ nirəha mə tuhaməkeikei mhərər əknekɨn, mhəpwəh nətərɨɡien ia nahatən eikuə me nəha. Kristo in rasori ia narimnari me pam. Nemhəien səvəi Kristo in əpa ruvehimɨru kɨtaha tɨ noien ərəha me səkɨtaha. Iesu rɨfi nari ia kɨtaha tsəpwəh mwi nɨsiaiien natuakəmien me səvəi iərmama.
1
* Efes 1:1Iou Pol, iou aposol riti səvəi Iesu Kristo tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨməni nəkwan mə tako, mɨne piəvtaha Timoti. * Rom 1:7Nəkukuə i rauvehe tukumiaha nərmama me səvəi Kumwesən fwe taon nəha Kolosi.
Kɨmiaha nə piəvmaha me hiəməuvehe mho kuatia kɨmiaha Kristo, hiamahatətə pərhien irə.
Pwəh Kumwesən Tata səkɨtaha trəriari pehe namasanien mɨne nəmərinuien m kɨmiaha.
Nəɡnəɡɨniien mɨne nəfwakiien
Nəpɨn me pam, nəpɨn kɨmaha iahaməfwaki tukumiaha, iahaməni tanak tɨ Kumwesən i in Tata səvəi Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha. Iahaməni tanak tukwe in tɨ nəri nə mə iahəuvəreɡi raka mə kɨmiaha hiamahatətə əknekɨn ia Iesu Kristo nənə mamhokeikei pɨk nərmama me səvəi Kumwesən. Nahatətəien mɨne nokeikeiien səkɨmiaha ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə hiəukurən amasan ia rerɨmiaha mə Kumwesən truvei pehe nəfe nari sə rɨnəpnəpenə irə m kɨmiaha fwe ia neiai. Hiəuvəreɡi raka narimnari me nəha ia nəɡkiariien pərhien, in i nəɡkiariien amasan səvəi Iesu Kristo. Ia kwopun me pam ia təkure tɨprənə nərmama kamhəni irapw nəɡkiariien amasan səvəi Kristo, nənə raukuə mamo kwənkwan mauverə mamo amasan nɨmɨruien səvəi nərmama me həpɨk. Rəmwhen a mwi ia kɨmiaha nəpɨn hiamreɡi mhəukurən nɨpərhienien nəha ia namasanien səvəi Kumwesən, nənə rauverə mwi mukuə ia nɨmɨruien səkɨmiaha. Epafras rɨnahatən kɨmiaha ia nəɡkiariien nəha. In iərmama riti səkɨmaha iahokeikei pɨk in, iahamo tukwini pəri nari kɨmaha min. Kɨmaha iahəukurən nətɨɡiteien irə, ramasitu ia wok səvəi Kristo maməɡkiari tukwini səkɨmaha. In rɨməni pehe tukumaha i mə nokeikeiien səkɨmiaha rasori raku pen tɨ Nənɨmwɨn Ikinan.
* Efes 1:9,16,17, Fil 1:9Ro iamɨnhi irə nəpɨn iahəreɡi nəvisauien nəha, nənə iahaməfwaki tukumiaha ia nəpɨn me pam, mamhəres mə kɨmiaha tihəuvehe mhəukurən amasan pam nəkwai Kumwesən ia nukurənien sə raku pen tɨ Nənɨmwɨn səvənhi. 10  * Fil 1:27, Efes 2:10Ro iamɨnhi irə mɨne kɨmiaha tihamarə ia narəien atukwatukw sə ramo Iərɨmənu səkɨtaha rerɨn ramaɡien, mamhəukuə kwənkwamiaha ia noien amasan me pam, nənə ia nəpɨn me nukurənien səkɨmiaha truvehe masori mwi hiəukurən amasan mwi Kumwesən. 11  * Efes 1:19, 3:16Iahaməfwaki mə nɨskaiien asori səvəi Kumwesən tro kɨmiaha hiəskai nəpɨn nərəhaien truvehe, pwəh hiərer əknekɨn ia nəpɨn me pam, nənə mho nətərɨɡien səkɨmiaha rəpwəmwɨs, nənə mamho kɨmiaha hiamaɡien 12  * Efes 1:11,18mamhəni tanak tɨ Tata Kumwesən tɨ nəri nə mə in rɨno kɨmiaha mə hiəukurən nuvehi pəriien nautə kɨmiaha nərmama ikinan me səvənhi. In rɨnəmri karen nautə nəha ia kwopun rukuraan ikɨn. 13  * Luk 22:53, Efes 2:2Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə in rɨpeki raka kɨtaha ia nɨskaiien səvəi nəpitəvien, mɨpeki pen kɨtaha ia nɨtətə sə Tɨni keikei ramərɨmənu irə. 14  * Efes 1:6,7Tɨni rɨfi nari ia kɨtaha, mo mə Kumwesən trəpwəh nərpwɨnien noien ərəha me səkɨtaha.
Kristo in rasori ia narimnari me pam
15  * 2Kor 4:4, Jon 1:18Tɨni Kumwesən in rəmwhen atukwatukw ia Tata səvənhi sə səpkətoni mhə. In nəmritaik sə in rasori ia neiai mɨne tɨprənə mɨne narimnari me pam. 16  * Jon 1:3,10In rasori tɨ nəri nə mə in rɨno pam narimnari me nəha, narimnari me səməme samətoni mɨne səməme səpkətoni mhə, kiɡ me, uə ieni mə, uə nənɨmwɨn me səməme kamhəuvehi nasoriien mɨne nərɨmənuien. Narimnari me pam nəha, Tɨni Kumwesən rɨno irəha mə səvənhi. 17  * Jon 1:1, 8:58In rɨməkupwən marə ia narimnari me pam, nənə narimnari me pam kamharə tɨ nəri nə mə nɨskaiien səvənhi raməkwtəmhiri irəha. 18  * Efes 1:22-23, Wok Me 26:23, Rev 1:5In rasori ia nakalasia me səvənhi irəha həmwhen ia nɨpwran in kənkapwə. In nukunen, iərmama sə rɨməkupwən mətui mwi ia nemhəien səvənhi, ro pen in ramasan ia narimnari me pam mukupwən. 19  * Jon 1:16, Kol 2:9Kumwesən ramarə pam ia reri Tɨni mukuər irə. Nənə Kumwesən rerɨn raɡien pwəh ro iamɨnhi irə. 20  * Efes 1:10, 2:16, Rom 5:1, Efes 1:7, 2:13, 1Jon 2:2Rerɨn raɡien rɨpeki narimnari me pam ia təkure tɨprənə mɨne ia neiai hənəvisə irəha min, muvi sɨmwɨn pehe irəha ia tɨni, nənə məmri nəmərinuien ia nɨten sə rɨnaiu ia nei kamarkuaui.
21  * Rom 5:10, Efes 2:12, 4:18Fwe kupwən kɨmiaha hiamarə isipwɨn tɨ Kumwesən. Hiaməmwəki in tɨ nəri nə mə rerɨmiaha ramrhi ərəha in, nənə mamho noien ərəha me. 22  * Efes 2:14-16, Efes 5:27Mətə təkwtəkwuni, tɨ nəri nə mə Tɨni ruvehe iərmama məmwhen ia kɨtaha, memhə, ro pen Kumwesən ro kɨmiaha hiəuvehe in me nepwɨn. In ro iamɨnhi irə mə trərpwi irapw kɨmiaha ia nənimen hiatukwatukw pam,a Uə “kɨmiaha nəkur ikinan me səvənhi.” mhəmher, kəpwəh nətoniien noien ərəha riti səkɨmiaha. 23  * Efes 3:17, Hip 3:14, Mak 16:15, 1Tim 3:16Mətə tihaməkeikei mhəmwur pen ia nahatətəien səkɨmiaha, mamhərer əknekɨn irə, mhəpwəh nɨkiukiuien, mhəpwəh narakaien ia noien sə hiaməmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨmiaha ia nəɡkiariien amasan nəha hiəuvəreɡi raka mɨne nəfe rani. Kɨnəvisau irapw raka nəɡkiariien amasan nəha ia kwopun me ia tɨprənə. Iou Pol, iou iərmama riti sə iakamasitu ia wok nəha.
Pol ramasitu mamsese tɨ nakalasia me səvəi Iesu Kristo
24  * Efes 3:13Təkwtəkwuni rerɨk raɡien a mə kamo nəmisəien miou tukumiaha.b Pol raməmak fwe ia kalapus nəpɨn rɨrai nəkukuə i. Kalapus nəha in nəha nəmisəien sə Pol raməɡkiari irə ia vas 24. Ia nəmisəien me i iakamreɡi ia nɨpwrak, iakamrɨpɨn pen a mamo sampam ia nəmisəien me səvəi Kristo səməme in rɨməreɡi tɨ nɨpwran. Nɨpwran nə in nə nakalasia me səvənhi. 25  * Efes 3:2,7-8Iou iərmama riti sə iakamasitu ia nakalasia me nəha. Kumwesən rɨnəmri pehe wok i ia rəɡɨk mə takasitu ia kɨmiaha, məvisau irapw pam nəɡkiariien səvənhi m kɨmiaha. 26  * Rom 16:25-26, Efes 3:3-5,9-10Nəɡkiariien nəha in nəɡkiariien riti səvəi Kumwesən rɨnərkwafə tɨ nərmama fwe kupwən, mətə təkwtəkwuni nəha Kumwesən rɨno pui m nərmama me səvənhi. 27  * Efes 1:18, 1Tim 1:1Kumwesən rokeikei mə tro nərmama me nəha səvənhi hətoni mhəukurən mə nəɡkiariien nəha in rɨnərkwafə i truvei pen nautə amasan m nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel. Nautə amasan nəha Kristo ia rerɨmiaha, iəmə sə hiamətɨɡite irə truvei pehe nasoriien m kɨmiaha ia neiai.
28  * Efes 4:13Kristo nəha, kɨmaha iahaməni irapw in, mamhəvəhaɡ m nərmama me pam, mamhahatən nərmama me pam ia nukurənien me pam, mə irəha pam tuhəuvehe mhəmruə ia noien səvəi Kristo, nənə iahərpwi irapw irəha ia nəmri Kumwesən. 29  * Efes 3:7,20, Fil 4:13Ia noien nəha iakaməmwur mamsese tukwe mamesi pen nɨskaiien asori səvəi Kristo sə ramo wok ia nɨmɨruien səiou.

*1:1: Efes 1:1

*1:2: Rom 1:7

*1:9: Efes 1:9,16,17, Fil 1:9

*1:10: Fil 1:27, Efes 2:10

*1:11: Efes 1:19, 3:16

*1:12: Efes 1:11,18

*1:13: Luk 22:53, Efes 2:2

*1:14: Efes 1:6,7

*1:15: 2Kor 4:4, Jon 1:18

*1:16: Jon 1:3,10

*1:17: Jon 1:1, 8:58

*1:18: Efes 1:22-23, Wok Me 26:23, Rev 1:5

*1:19: Jon 1:16, Kol 2:9

*1:20: Efes 1:10, 2:16, Rom 5:1, Efes 1:7, 2:13, 1Jon 2:2

*1:21: Rom 5:10, Efes 2:12, 4:18

*1:22: Efes 2:14-16, Efes 5:27

a1:22: Uə “kɨmiaha nəkur ikinan me səvənhi.”

*1:23: Efes 3:17, Hip 3:14, Mak 16:15, 1Tim 3:16

*1:24: Efes 3:13

b1:24: Pol raməmak fwe ia kalapus nəpɨn rɨrai nəkukuə i. Kalapus nəha in nəha nəmisəien sə Pol raməɡkiari irə ia vas 24.

*1:25: Efes 3:2,7-8

*1:26: Rom 16:25-26, Efes 3:3-5,9-10

*1:27: Efes 1:18, 1Tim 1:1

*1:28: Efes 4:13

*1:29: Efes 3:7,20, Fil 4:13