3
Iesu in rasori məpi raka Moses
Ro pen, piak ikinan me, nərmama me Kumwesən ia neiai rɨnəkwein pəri ia kɨtaha m kɨmiaha, hətərɨɡ ro ia Iesu, aposol mɨne pris asori anan səvəi nəɡkiariien səkɨtaha sə saməni irapw. Kumwesən rɨməuvehi utə in mə tro wok i, nənə in ro nəkwai Kumwesən ia narimnari me pam, rəmwhen ia Moses fwe kupwən in rɨno nəkwai Kumwesən ia wok me pam səvənhi ia nəkwai nimwə səvəi Kumwesən. Mətə Iesu in rasori məpi raka Moses rəmwhen iəmə sə ruvrhəkɨn nimwə riti in rasori məpi raka nimwə nəha. Ouəh nɨpərhienien, nimwə me pam kuatia kuatia iərmama ruvrhəkɨn, mətə Iəmə sə rɨməuvrhəkɨn narimnari me pam in nəha Kumwesən. * Nam 12:7Moses in iotukwininari riti sə ro nəkwai Kumwesən ia wok me pam səvənhi ia nəkwai nimwə səvəi Kumwesən, nənə mukupwən mɨni irapw narimnari me səməme Kumwesən trəɡkiari mwi irə kurirə ikɨn. * Kol 1:23, Hip 3:14Kristo, in mwi ro nəkwai Kumwesən ia narimnari me pam. Mətə rɨpko mhə in iotukwininari a riti ia nəkwai nimwə səvəi Kumwesən rəmwhen ia Moses. In Tɨni Kumwesən sə ramərɨmənu ia nimwə nəha. Nənə trɨni mɨnuə kɨtaha saməkwtəmhiri noien i samo, noien sə samahatətə əknekɨn ia Kumwesən, mamhəmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨtaha irə, in i rahatən pen mə kɨtaha nimwə səvənhi.
Tihəpwəh noien kəmkapwəmiaha rɨskai
Ro pen rəmwhen ia Nənɨmwɨn Ikinan rani,
“Ipwet, trɨni mɨnuə hiəreɡi reri Kumwesən,
* Eks 17:7, Nam 20:2-5hiəpwəh noien kəmkapwəmiaha rɨskai,
rəmwhen ia kaha kupwən me səkɨmiaha hənamo mamhərui nəkwai Kumwesən,
nəpɨn irəha hameipweipwi in fwe ia kwopun akwesakwes.
Kwopun nəha, ia nəpɨn me meste nuk foti, kaha kupwən me səkɨmiaha hamətoni narimnari me səməme iakamo mɨnraha,
mətə irəha hameipweipwi iou, mamhokeikei mə tuhətoni mwi nɨskaiien səiou.
10 Ro pen niemaha rəpi iou tɨ nərmama me nəha,
nənə iakɨni mə, ‘Ia nəpɨn me pam irəha kamhəuvən mamharikou ia rerɨnraha.
Irəha həpkesi pen mhə suatuk me səiou.’
11  * Nam 14:21-23Niemaha rəpi pɨk iou, iakuvehi kwəsuahi mɨni mə,
‘Irəha tuhəpkuvnimwə mhə ia nəpɨn riti mhəuvehi napwɨsien səiou.’ ”
12 Piak me, tihətui amasan, kamo kɨmiaha riti rerɨn ruvehe mərəha, məpwəh nɨniien nɨpərhienien ia nəɡkiariien pərhien, miri pen in mə trəpwəh Kumwesən sə ramɨru, mevən isipwɨn tukwe. 13 Mətə nəɡkiariien nəha Nənɨmwɨn Ikinan rɨməni mə “ipwet” ramarə ihi, ramasan mə kɨmiaha tihaməkeikei mamhəɡkiari m kɨmiaha me mamhərpwi əknekɨn kɨmiaha me ia nəpɨn me, mə noien ərəha trəpwəh neikuəien ia kɨmiaha riti mo kənkapwə rɨskai. 14  * Hip 3:6Iakani iamɨnha irə tɨ nəri nə mə kɨtaha tsaməkeikei mhahatətə əknekɨn ia Kristo rəmwhen səno fwe kupwən nəpɨn səuvehe vi a mhahatətə irə. Trɨni mɨnuə səkwtəmhiri noien nəha səkɨtaha meste nɨmɨruien səkɨtaha ro sampam, rahatən pen mə nɨpərhienien kɨtaha nərmama me səvəi Kristo, saməuvehi pəri narimnari me kɨtaha min. 15  * Hip 3:7-8Nəɡkiariien səvəi Nəkukuə Ikinan rani iamɨnhi irə:
“Ipwet, trɨni mɨnuə hiəreɡi reri Kumwesən,
hiəpwəh noien kəmkapwəmiaha rɨskai,
rəmwhen ia kaha kupwən me səkɨmiaha hənamo mamhərui nəkwai Kumwesən.”
16  * Nam 14:1-35Nɨsɨmə me nəha həməreɡi reri Kumwesən mətə həpwəh noien nəkwan? Irəha pam səməme Moses rɨməiri irapw irəha fwe tənə Ijip uə rekəm? Ouəh, irəha nəha. 17  * 1Kor 10:10Nɨsɨmə me nəha həno Kumwesən niemaha rəpi nuk foti? Irəha səməme həno noien ərəha, nənə nɨpwranraha rɨmwei pen ia kwopun akwesakwes hemhə uə rekəm? Ouəh, irəha nəha. 18  * Hip 3:11Nɨsɨmə me nəha Kumwesən raməɡkiari mɨnraha mauvehi kwəsuahi mə irəha tuhəpkuvnimwə mhə ia nəpɨn riti mhəuvehi napwɨsien səvənhi? In raməɡkiari m nərmama səməme hənərui nəkwan. 19 Ro iamɨnhi irə sətoni mə kɨnise irəha həpkuvnimwə mhə tɨ nəri nə mə irəha həpkɨni mhə nɨpərhienien ia Kumwesən.

*3:5: Nam 12:7

*3:6: Kol 1:23, Hip 3:14

*3:8: Eks 17:7, Nam 20:2-5

*3:11: Nam 14:21-23

*3:14: Hip 3:6

*3:15: Hip 3:7-8

*3:16: Nam 14:1-35

*3:17: 1Kor 10:10

*3:18: Hip 3:11