10
Noien səvəi nəkur Isrel fwe kupwən trəsuəpwiri kɨtaha
Eks 13:21-22, Eks 14:22-29Piak me, iakokeikei mə tihəukurən mə nəpɨn kaha kupwən me səkɨmaha həməier fwe Ijip, irəha pam havən teɡɨn nəpuə riti. Eks 13:20-21, Sam 105:39 Irəha pam həpi sɨmwɨn ia təsi əruerəv. Ia nəpuə nəha mɨne təsi Kumwesən ro paptaes ia nirəha pam mə irəha nərmama me səvəi Moses. Eks 16:35Irəha pam hani nəveɡɨnien kuatia a sə Kumwesən ruvei pen mɨnraha. Eks 17:6, Nam 20:11Irəha pam hənɨmwi nui kuatia a sə Kumwesən ruvei pen mɨnraha. Irəha hamənɨmwi nui ia kəpwier səvənhi sə rakurirə ia nirəha, Nam 20:2-17 nənə kəpwier nəha in Kristo. Nam 14:26-30, Hip 3:17, Jut 5Irəha pam həno iamɨnha irə, mətə Kumwesən rerɨn rɨpkaɡien mhə tɨ nirəha həpɨk, ro pen irəha hemhə əpnapen a fwe ia kwopun akwesakwes.
1Kor 10:11, Nam 11:4,34Narimnari me nəha həmwhen ia nɨmtətien me səməme tuhəsuəpwiri kɨtaha. Rərəha mə kɨtaha tsokeikei noien ərəha me rəmwhen irəha hənamo fwe kupwən. Eks 32:6Rərəha mə kɨtaha tsəfwaki m nənɨmwi nari me rəmwhen irəha nepwɨn hənamo fwe kupwən. Rəmwhen ia nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan rani mə, “Nərmama me nəha irəha həkure mhani nari, mhənɨmwi, kurirə irə həskəmter mamhotanis.” Nam 25:1-9Rərəha mə kɨtaha tsəiri əpnapen nɨpran rəmwhen irəha nepwɨn hənamo fwe kupwən, nənə irəha pam twenti-tri-taosen həmamhə ia nəpɨn kuatia a. Nam 21:5-6Rərəha mə kɨtaha tseipweipwi Iərɨmənu səkɨtahaa Uə “Rərəha mə kɨtaha tseipweipwi Kristo.” rəmwhen irəha me nepwɨn hənamo fwe kupwən, nənə snek me hahi əpune irəha. 10  Nam 16:41-49, Hip 3:11,17Rərəha mə kɨtaha tsəɡkiari əɡkiari mhəni ərəha Kumwesən rəmwhen irəha me nepwɨn hənamo fwe kupwən, nənə aɡelo sə ramousi əpune iərmama rousi əpune irəha.
11  1Kor 10:6, 1Tes 4:7Narimnari me nəha həier pehe ia nərmama me nəha fwe kupwən mhəmwhen ia nɨmtətien riti tukunraha, mətə kɨmərai pen ia nəkukuə mə trəvəhaɡ m kɨtaha nərmama me i səməme samarə təkwtəkwuni nəpɨn sampam rɨnauvehe ipaka. 12 Ro iamɨnhi irə iərmama sə rerɨn ramrhi mə ramərer əknekɨn traməkeikei maməsiari kamo in mwi rɨmwei ia noien ərəha me nəha. 13  1Kor 1:9Narimnari me nəha səməme kamhəuvehe ia nɨmɨruien səkɨmiaha mə tuhətə sas ia nahatətəien səkɨmiaha kamhəuvən tɨ nərmama me pam. Mətə nəpɨn me pam Kumwesən ramo nəɡkiariien səvənhi, nənə in trɨpkəseni mhə narimnari me nəha həuvehe mhəskai ia nɨmɨruien səkɨmiaha mhəpi raka nɨskaiien səkɨmiaha. Mətə nəpɨn narimnari me nəha tuhəuvehe ia nɨmɨruien səkɨmiaha, Kumwesən tro suatuk riti mə hiəukurən nuvehiien nərerien səkɨmiaha mə narimnari me nəha tuhəpwəh noien kɨmiaha hiəmwei ia noien ərəha.
Nakalasia me tuhəpwəh nuveheien mho kuatia irəha nəremhə me
14  1Jon 5:21Ro iamɨnhi irə nərmama keikei me səiou, tiharaka mhəpwəh nevənien ipaka mə tihəfwaki m nənɨmwi nari me. 15 Kɨmiaha nərmama səməme hiəukurən nari, tihəkiri ro nəɡkiariien səiou mə ramasan uə rərəha. 16  Mat 26:26-28Kap amasan nəha saməɡnəɡɨni Kumwesən tukwe, nəpɨn kɨtaha sənɨmwi irə, səuvehe mho kuatia kɨtaha Kristo ia nɨten. Bred nəha saməkwsen, nəpɨn sani, səuvehe mho kuatia kɨtaha Kristo ia nɨpwran. 17  Rom 12:5, Efes 4:16Kɨtaha səpɨk, mətə səmwhen a ia nɨpwrai iərmama kuatia, tɨ nəri nə mə bred kuatia a, nənə kɨtaha pam sani bred nəha.
18  Lev 7:6Rerɨmiaha tramrhi ro nəkur Isrel. Irəha kamhani nusai nərimɨru me nəha səməme kɨnousi əpune irəha kauvei pen m Kumwesən ia təkure nɨfatə. Ro pen irəha həuvehe mho kuatia ia noien nəha ho ia nɨfatə. 19  1Kor 8:4Nɨpwrai nəɡkiariien səiou rəfo irə? Rɨpko mhə nɨpwran i mə nəveɡɨnien i kauvei pen m nənɨmwi nari me səməme kaməfwaki pen mɨnraha in nari riti uə nənɨmwi nari sə kaməfwaki pen min in nari riti, rekəm. 20  Dut 32:17, Rev 9:20Mətə nəɡkiariien səiou nɨpwran in i mə nəpɨn nərmama kamhousi əpune nərimɨru me mamhəuvei pen m nənɨmwi nari me səməme kaməfwaki pen mɨnraha, irəha kamhəuvei pen m nəremhə me mhəpkuvei pen mhə m Kumwesən. Nənə iakəpwəh nokeikeiien mə tihəuvehe mho kuatia kɨmiaha nəremhə me. 21  2Kor 6:15-16Kɨmiaha ko hiəpkənɨmwi mhə ia kap səvəi Iərɨmənu səkɨtaha irau kap səvəi nəremhə me. Kɨmiaha ko hiəpkəkure mhə mhani nari ia tepol səvəi Iərɨmənu səkɨtaha irau tepol səvəi nəremhə me. 22  Dut 32:21Rərəha mə kɨtaha tsəkurirə nəremhə me mho Iərɨmənu səkɨtaha niemaha rəpi rəmwhen ia iərman pran səvənhi revən tɨ iərməpə. Rərəha mə rerɨtaha rɨrhi mə kɨtaha səskai mhəpi raka in.
Tiho narimnari me pam mhəuvehi utə nəɡhi Kumwesən
23  1Kor 6:12Kamɨni mə, “Narimnari me pam ramasan a kɨtaha səukurən noien,” nɨpərhienien, mətə rɨpko mhə irəha pam tuhasitu. “Narimnari me pam ramasan a kɨtaha səukurən noien,” mətə rɨpko mhə irəha pam tuhəuvrhəkɨn iərmama ruvehe mutə. 24  Rom 15:2Rərəha mə kɨmiaha riti trətui suatuk tɨ nasituien ia in əpa, mətə traməkeikei mətui mwi suatuk tɨ nasituien ia nərmama nepwɨn mwi.
25 Nusai nərimɨru me pam səməme kauvehi nənimen ia kwopun kauvehi nəmri nusai nərimɨru me ikɨn kɨmiaha hiəukurən naniien. Tihani mhəpwəh nəresien tukwe ia nətərɨɡien səkɨmiaha mə hiamo noien ərəha uə rekəm. 26  Sam 24:1Tihəpwəh nəresien tukwe tɨ nəri nə mə Nəkukuə Ikinan rani mə, “Tɨprənə i mɨne narimnari me pam irə səvəi Iərɨmənu səkɨtaha.”
27  Luk 10:8Trɨni mɨnuə iərmama riti sə rɨpkahatətə mhə ia Kristo rəres ik mə tikevən məni nari kɨmirau min fwe ia nimwə səvənhi, nənə rerɨm raɡien mə tikevən, ikevən məni a nəfe nəveɡɨnien truvei pehe mik, məpwəh nəresien tukwe ia nətərɨɡien səim mə ikamo noien ərəha uə rekəm. 28  1Kor 8:7Mətə tikəfo trɨni mɨnuə kɨmirau iərmama nəha irauəni pəri nari, nənə in ruvei pehe nusai nərimɨru riti mik, mɨni pehe tukw ik i ianhi mə, “Nusai nərimɨru i kɨməuvei pen m nənɨmwi nari riti sə kaməfwaki pen min”? Trɨni mɨnuə iərmama nəha rɨni pui pehe nəri nəha mik iamɨnhi irə, ramasan mə rerɨm tramrhi iərmama nəha, mamrhi mwi nətərɨɡien səvənhi. 29 Trɨni mɨnuə nətərɨɡien səvənhi rətə mə ikaməni nusai nərimɨru nəha mamsiai nənɨmwi nari sə kaməfwaki pen min, nənə tikəpwəh nəniien, mətə rerɨm a trukurən mə ramasan a. Rosi iərmama riti trəres iamɨnhi irə mə, “Kuvəfi raka raka nari ia nirak, mətə rəfo nətərɨɡien səvəi iərməpə rəsisəɡ iou mə takəpwəh noien rəmwhen sə iakokeikei? 30  1Tim 4:4Trɨni mɨnuə iakani tanak m Kumwesən tɨ nəveɡɨnien, rəfo kani ərəha iou tɨ nari riti sə iakuvəni raka tanak m Kumwesən tukwe?”
31  Kol 3:17Nukune nəɡkiariien me pam nəha ro iamɨnhi irə. Nəfe tiho, uə nəfe nəveɡɨnien tihani, uə nəfe nari tihənɨmwi, tihaməkeikei mho ia noien sə rauvehi utə nəɡhi Kumwesən. 32  Rom 14:13Tihəpwəh noien mə nəkur Isrel, uə nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel, uə nakalasia me səvəi Kumwesən ho rəmwhen ia iərmama riti sə rapəti mɨmwei. 33  1Kor 9:20-22Tiho noien nəha rəmwhen ia noien səiou sə iakaməmwur mə tako reri nərmama me pam raɡien ia noien me pam səməme iakamo. Iakamo iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə iapkətui atukw mhə namasanien səiou, mətə iakamətui namasanien səvəi nərmama həpɨk mə Kumwesən truvehimɨru irəha.

10:1: Eks 13:21-22, Eks 14:22-29

10:1: Eks 13:20-21, Sam 105:39

10:3: Eks 16:35

10:4: Eks 17:6, Nam 20:11

10:4: Nam 20:2-17

10:5: Nam 14:26-30, Hip 3:17, Jut 5

10:6: 1Kor 10:11, Nam 11:4,34

10:7: Eks 32:6

10:8: Nam 25:1-9

10:9: Nam 21:5-6

a10:9: Uə “Rərəha mə kɨtaha tseipweipwi Kristo.”

10:10: Nam 16:41-49, Hip 3:11,17

10:11: 1Kor 10:6, 1Tes 4:7

10:13: 1Kor 1:9

10:14: 1Jon 5:21

10:16: Mat 26:26-28

10:17: Rom 12:5, Efes 4:16

10:18: Lev 7:6

10:19: 1Kor 8:4

10:20: Dut 32:17, Rev 9:20

10:21: 2Kor 6:15-16

10:22: Dut 32:21

10:23: 1Kor 6:12

10:24: Rom 15:2

10:26: Sam 24:1

10:27: Luk 10:8

10:28: 1Kor 8:7

10:30: 1Tim 4:4

10:31: Kol 3:17

10:32: Rom 14:13

10:33: 1Kor 9:20-22