4
Nəfe nəha noien nəkur əfwaki me tuho Kumwesən rerɨn raɡien tɨ nirəha
2Tes 3:6Piak me, takaməkeikei məɡkiari ia narimnari nepwɨn. Iahənahatən raka kɨmiaha ia nəfe noien sə tiho mə Kumwesən rerɨn raɡien tukumiaha. Nɨpərhienien i hiəno raka. Nənə təkwtəkwuni iahaməres kɨmiaha nənə mamhəres skai ia nəɡhi Iesu Iərɨmənu səkɨtaha mə tihamo a iamɨnhi irə mamhəuvən. Hiəuvəukurən raka nəvəhaɡien me nəha səməme iahəuvei pehe m kɨmiaha fwe kupwən ia nəɡhi Iesu Iərɨmənu səkɨtaha.
1Tes 5:23, Hip 10:10, 1Pit 1:16Nəri in i nəkwai Kumwesən mə kɨmiaha tihəmher, mho nəkur ikinan me səvənhi ia kɨmiaha. Tihəpwəh nesi penien suatuk səvəi nɨpran mɨne nərman səməme kamhəiri əpnapen irəha me. Kurirə kɨmiaha kuatia kuatia hiəiri pran tihəkupwən mhəukurən noien sə rəmher, mo ikinan, mo nɨsiaiien kamiri pran irə. Tihəpwəh niriien pran ia suatuk sə hiaməkurirə a nəfe nɨpwramiaha rokeikei pɨk rəmwhen ia nərmama səməme həreirei Kumwesən kamho. Sam 94:1Ia narimnari me nəha, kɨmiaha riti trəpwəh noien rərəha ia piəvni makres səvənhi pran uə tɨni. Iərɨmənu səkɨtaha trərpwɨn noien ərəha səvəi nərmama me nəha səməme kamho noien nəha rəmwhen iahəuvəni skai raka tukumiaha. 2Tes 2:13-14, 1Pit 1:15-16Kumwesən rɨpkəkwein mhə kɨtaha mə tsamesi pen noien sə rəmkemɨk, mətə noien sə rəmher, mo ikinan i. Luk 10:16, Esik 36:27, Esik 37:14, 2Kor 1:22Ro pen iərmama sə ruvei pen təkutan m nəvəhaɡien i, rɨpko mhə ruvei pen təkutan m iərmama, mətə ruvei pen təkutan m Kumwesən sə rauvei pehe Nənɨmwɨn Ikinan səvənhi m kɨmiaha.
Jon 13:34Mətə ia nɨkaren səvəi nokeikeiien sə hiamo m piəvtaha me kɨmaha tahərai nəkukuə tukumiaha tɨ nəfe. Kumwesən rɨnahatən raka kɨmiaha mə tihaməkeikei mhokeikei kɨmiaha me. 10  2Tes 3:4Nənə pərhien hiokeikei piəvtaha me pam fwe Masetonia. Mətə piak me iahaməres pehe mə tihamo a iamɨnhi irə mamhəuvən.
11  Efes 4:28, 2Tes 3:8,12Tihaməkeikei mamhəmwur mamharə ia narəien afafa, mamhətui atukw a tɨ narimnari me səkɨmiaha, nənə mamho wok ia rəɡɨmiaha rəmwhen a iahəuvəni raka tukumiaha i. 12  1Kor 5:12-13, Kol 4:5Ia noien nəha nərmama iruə me tuhətoni noien sə hiamo ia nəpɨn me mə ratukwatukw a. Nənə tihəpwəh nətɨɡiteien ia nərməpə me mə tuhəuvei pehe nəfe riwən təni kɨmiaha.
Nuveheien səvəi Iərɨmənu səkɨtaha
13  Efes 2:12Piak me, kɨmaha iahokeikei mə tihaməkeikei mhəukurən kaməfo ia nərmama me i səməme həuvamhə mə tihəpwəh nasəkien tɨ nirəha rəmwhen ia nərmama səməme nari amasan riti riwən kamheitenhi mə truvehe. 14  Rom 14:9, 1Kor 15:3-4,12Kɨtaha saməni nɨpərhienien mə Iesu rɨmamhə marə mətui mwi ia nemhəien səvənhi. Ro pen səukurən mə tuko mwi iamɨnhi irə ia nərmama me i səməme həməni nɨpərhienien ia Iesu meste hemhə. Kumwesən trɨpeki irəha hərərɨɡ mwi irəha Iesu. 15  1Kor 15:51Nəɡkiariien i iahaməni pehe tukumiaha i təkwtəkwuni in nəɡkiariien səvəi Iərɨmənu səkɨtaha. Kɨtaha i nərmama səməme saməmɨru ihi meste nuveheien səvəi Iərɨmənu səkɨtaha, kɨtaha ko səpkukupwən mhə ia nərmama səməme həuvamhə raka. 16  1Tes 1:10, 2Tes 1:7, 1Kor 15:52Iərɨmənu səkɨtaha truku pen fwe ia neiai mameiwaiu pehe. Ia nəpɨn nəha in trɨni nəkwan, aɡelo sə in rasori ia naɡelo me trəkwein, kisɨpw səvəi Kumwesən trasək, nənə nərmama səməme həməni nɨpərhienien ia Kristo meste hemhə irəha tuhəkupwən mhətui mwi ia nemhəien səvənraha. 17 Kurirə irə kɨtaha i səməme saməmɨru ihi tukuvehi kɨtaha səutə kɨtaha mɨnraha. Tsəutə i nəpuə me tsətoni Iərɨmənu səkɨtaha ia nɨmaɡouaɡou. Nənə tsarə rerɨn kɨtaha Iərɨmənu səkɨtaha. 18 Ro pen tihəni nəɡkiariien me i tukumiaha me mhəuvehi utə nətərɨɡien səkɨmiaha me irə.

4:1: 2Tes 3:6

4:3: 1Tes 5:23, Hip 10:10, 1Pit 1:16

4:6: Sam 94:1

4:7: 2Tes 2:13-14, 1Pit 1:15-16

4:8: Luk 10:16, Esik 36:27, Esik 37:14, 2Kor 1:22

4:9: Jon 13:34

4:10: 2Tes 3:4

4:11: Efes 4:28, 2Tes 3:8,12

4:12: 1Kor 5:12-13, Kol 4:5

4:13: Efes 2:12

4:14: Rom 14:9, 1Kor 15:3-4,12

4:15: 1Kor 15:51

4:16: 1Tes 1:10, 2Tes 1:7, 1Kor 15:52