4
Lev 25:43,53, Efes 6:9Kɨmiaha nəmə asori me, tihaməkeikei mho ratukwatukw m slef me səkɨmiaha pwəh rəmnəmwhen a. Tiho iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə hiəukurən mə kɨmiaha mwi hiamarə teɡɨn iəmə asori riti. Iəmə asori nəha in fwe ia neiai.
Nəvəhaɡien me nepwɨn mwi
Efes 6:18, Fil 4:6Kɨmiaha tihaməkeikei mhəfwaki m Kumwesən ia nəpɨn me. Nəpɨn tihəfwaki irə, tihəpwəh napriien, mamhəni tanak m Kumwesən. Rom 15:30, Efes 6:19, 1Kor 16:9Tihaməfwaki mwi tukumaha mə Kumwesən trəsevər ia təpinhə tukumaha pwəh iahəni irapw nəvisauien ia Kristo sə fwe kupwən ramərkwafə. Nəɡkiariien i in i iakɨnani irapw nənə kuvehi puvnimwə iou ia kalapus tukwe. Efes 6:20Tihəfwaki mə takɨni irapw nəɡkiariien nəha trəmher amasan rəmwhen a mə takaməkeikei mo iamɨnhi irə. Efes 5:15-16, 1Tes 4:11-12Kɨmiaha tihaməkeikei mho nari ia nukurənien ia nəmri nərmama iruə me mhəpwəh nətə wauien ia nəpɨn riti səkɨmiaha tɨ nuvi peheien irəha. Efes 4:29, 1Pit 3:15Pwəh nəɡkiariien səkɨmiaha ramasan ia nəpɨn me məsien rəmwhen ia nəveɡɨnien kuvei pen sol irə, nənə tihaməkeikei mhəukurən amasan mə tihəfo irə mhərɨpwen nəɡkiariien səvənraha kuatia kuatia.
Nəɡkiariien sampam
Efes 6:21Tikikas trəvisau irapw pam noien me səiou ia kwopun i m kɨmiaha. In piəvtaha keikei riti sə kɨmaha iahəukurən nətɨɡiteien irə, ramasitu mamo tukwini nari m Iərɨmənu səkɨtaha kɨmaha min. Efes 6:22Takərhi pehe in tukumiaha tɨ noien i, mə in tro kɨmiaha hiəreɡi ramasan, mɨni irapw tukumiaha mə iahaməfarə irə. Flm 10-12In truvehe irau Onesimas, piəvtaha keikei i kɨmaha iahəukurən nətɨɡiteien irə, in iərmama riti səkɨmiaha. Irau trouəvisau narimnari me pam ia kwopun i m kɨmiaha.
10  Wok Me 19:29, 12:12, Wok Me 13:13, Flm 24Aristakas in ramarə ia kalapus kɨmrau min, in rani ramasan tukumiaha. Mak, piəvi Panapas sə karen, in mwi rani ramasan tukumiaha. Mak nəha, kɨmaha iahəuvəni pehe raka tukumiaha i mə kɨmiaha tihaməkeikei mhəsevər ia rerɨmiaha tukwe trɨni mɨnuə ruvehe tukumiaha. 11 Nənə Josua Jastas in mwi rani ramasan tukumiaha. Ia kwənəkwus me səvəi nəkur Isrel səməme kamhəni nɨpərhienien ia Iesu, iəmənmirəhar i irəhar əpa kamharowok kɨmaha mɨnraha ia nɨkaren səvəi nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə, nənə irəhar harnasitu pɨk ia nirak. 12 Epafras, iərmama riti səkɨmiaha sə ramo tukwini nari m Iesu Kristo, in mwi rani ramasan tukumiaha. Ia nəpɨn me rerɨn ramrhi kɨmiaha ia nəfwakiien me səvənhi, maməres Kumwesən mə kɨmiaha tihərer əknekɨn mhəmruə nənə mhəukurən amasan narimnari me pam səməme Kumwesən rokeikei. 13 Iou iakəseni mə nɨpərhienien in ramo wok skai tɨ nasituien ia kɨmiaha, mɨne nəkur Laotisia, mɨne nəkur Hierapolis. 14 Luk, tokta keikei səkɨtaha, mɨne Temas, irau krauni ramasan tukumiaha. 15 Tihəni tukwini ramasan səiou revən tɨ piəvtaha me fwe Laotisia, mɨne prən nəha Nimfa, mɨne nakalasia me səməme kamhousəsɨmwɨn irəha me ia nəkwai nimwə səvənhi.
16 Nəpɨn tihəvsini raka nəkukuə i səiou, nənə tihaməkeikei mhərhi pen i revən tɨ nəkur Laotisia mə irəha tuhəvsini mwi m nakalasia me fwe ikɨn. Ia noien a mwi nəha, kɨmiaha tihaməkeikei mhəvsini mwi nəkukuə səvəi nəkur Laotisia.
17  Flm 2Nənə tihaməkeikei mhəni pen tɨ Akipas mə in traməkeikei mo pam wok sə Iərɨmənu səkɨtaha rɨməuvei pen min.
18  1Kor 16:21Iou Pol iakauvehi nəri kamrai nari irə mamrai a ia rəɡɨk nəɡkiariien səvəi nɨniien ramasan m kɨmiaha. Tihəpwəh nenouenouien jen me i kɨnərihi iou irə. Pwəh namasanien tramarə tukumiaha.

4:1: Lev 25:43,53, Efes 6:9

4:2: Efes 6:18, Fil 4:6

4:3: Rom 15:30, Efes 6:19, 1Kor 16:9

4:4: Efes 6:20

4:5: Efes 5:15-16, 1Tes 4:11-12

4:6: Efes 4:29, 1Pit 3:15

4:7: Efes 6:21

4:8: Efes 6:22

4:9: Flm 10-12

4:10: Wok Me 19:29, 12:12, Wok Me 13:13, Flm 24

4:17: Flm 2

4:18: 1Kor 16:21