Fas Tesalonaeka
Nəɡkiariien sə rani mə nəfe i nəkukuə
Pol ramavən maməvisau irapw nəɡkiariien amasan səvəi Kristo ia kwopun me. Ia navənien səvənhi sə ro kəru irə rərpwi vi a nousəsɨmwɨnien səvəi nakalasia me fwe Tesalonaeka. In rarə fwe ikɨn nəfwakiien kahar nənə mier tɨ nəri nə mə nəkur Isrel həmwəki in, mhometə in. Ia nuk 51 Timoti rərhi pen nəkukuə riti revən tɨ Pol maməɡkiari ia narəien səvəi nakalasia me fwe Tesalonaeka. Pol ramarə fwe Korin nəpɨn in ruvehi nəkukuə səvəi Timoti. In rokeikei mə truvehi utə nətərɨɡien səvəi nəkur Tesalonaeka ro pen rɨrai nəkukuə i. Pol rɨnaməɡnəɡɨni nəkur Tesalonaeka tɨ nəri nə mə hamərər əknekɨn ia nahatətəien səvənraha nəpɨn nərmama hamometə irəha. In ramahatən irəha ia narəien sə ratukwatukw ia nəmri Kumwesən, mamahatən mwi irəha ia nuveheien səvəi Iesu. Kɨtaha səreirei mə Iesu truvehe ia nəfe nəpɨn. Ro pen tsaməmwur ia noien amasan meste nuveheien səvəi Iesu Kristo.
1
* Wok Me 17:1-10, 2Tes 1:1Iou Pol, Saelas, mɨne Timoti.
Nəkukuə i rauvehe tukumiaha nakalasia me fwe Tesalonaeka. Kɨmiaha nərmama səvəi Kumwesən tata səkɨtaha mɨne Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha.
Pwəh namasanien mɨne nəmərinuien krauarə tukumiaha.
Kɨni vivi Kumwesən tɨ nahatətəien səvəi nəkur Tesalonaeka
* Fil 1:3-4, Kol 1:3, 2Tes 1:11Nəpɨn me pam iahaməni kɨmiaha ia nəfwakiien me səkɨmaha, nənə mamhəni vivi Kumwesən tukumiaha pam, * 1Kor 13:13, Kol 1:4-6tɨ nəri nə mə ia nəmri Kumwesən Tata səkɨtaha rerɨmaha ramrhi noien amasan səkɨmiaha sə ruku pen ia nahatətəien, mɨne nəmwurien səkɨmiaha sə ruku pen ia nokeikeiien, mɨne nərerien səkɨmiaha sə hiamərer əknekɨn irə tɨ nəri nə mə hiəmri pen əknekɨn nətərɨɡien səkɨmiaha ia Iərɨmənu səkɨtaha Iesu Kristo.
Piak me, Kumwesən rokeikei kɨmiaha, nənə muvərfi raka kɨmiaha mə kɨmiaha nərmama me səvənhi. Kɨmaha iahəukurən amasan mə nəri nəha ro nɨpərhienien * 1Kor 2:4-5, 1Kor 4:20tɨ nəri nə mə nəpɨn nəɡkiariien amasan sə iahaməvisau irapw i rɨməuvehe tukumiaha fwe kupwən, rɨpkuvehe mhə ia nəɡkiariien a, mətə ruvehe mwi ia nəɡsen, mɨne Nənɨmwɨn Ikinan, mɨne ia suatuk riti sə rahatən pen mə hiamahatətə pərhien irə. Nənə nəpɨn iahənarə kɨtaha m kɨmiaha, hiəukurən mə iahənəfarə irə. Iahəno a narimnari me rasitu ia kɨmiaha. * 1Kor 4:16, 2Tes 3:9, Wok Me 17:5-9Nənə ia nəpɨn nəha hiəuvehe mhəmwhen a ia kɨmaha mɨne Iərɨmənu səkɨtaha, tɨ nəri nə mə nəpɨn kuvei pehe nəɡkiariien səvəi Kumwesən m kɨmiaha nənə hiəuvehi nərmama ho nəmisəien asori m kɨmiaha, mətə Nənɨmwɨn Ikinan ro rerɨmiaha raɡien a. * 1Tes 5:3Ia noien nəha hiənahatən suatuk amasan riti m nərmama me pam səməme kamhahatətə fwe profens mi nəha Masetonia mɨne Akaea mə tuhesi pen noien səkɨmiaha. * Rom 1:8Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiənəvisau irapw raka nəɡkiariien səvəi Iərɨmənu kuvəreɡi ia kwopun me rəmwhen ia kisɨpw rasək. Rɨpko mhə fwe Masetonia əpa mɨne Akaea, mətə nərmama ia kwopun me pam həuvəreɡi raka kamɨni mə hiənəfo mhəuvehe mhahatətə ia Kumwesən. Ro iamɨnhi irə kɨmaha tahəni nəɡkiariien riti tɨ nəfe. * Wok Me 14:15Nərmama me pam nəha kamhəɡkiari ia kɨtaha, mamhəni mə nəpɨn iahəuvehe mhətə kɨmiaha fwe kupwən, hiəsevər ia rerɨmiaha tukumaha, nənə mharaka ia nənɨmwi nari me səkɨmiaha səməme hiaməfwaki pen mɨnraha, mhəuvehe mhəkurirə Kumwesən səkɨmaha. Irəha kamhəni mə ipwet mɨne hiamo tukwini nari m Kumwesən pərhien sə ramɨru, 10  * Taet 2:13, Wok Me 17:31, 1Tes 5:9mamheitenhi tɨni sə in rɨno rətui mwi ia nemhəien. Tɨni nəha Iesu sə truku pen ia neiai, muvehe, muvehi raka kɨtaha tɨ niemaha səvəi Kumwesən ia nəpɨn rauvehe.

*1:1: Wok Me 17:1-10, 2Tes 1:1

*1:2: Fil 1:3-4, Kol 1:3, 2Tes 1:11

*1:3: 1Kor 13:13, Kol 1:4-6

*1:5: 1Kor 2:4-5, 1Kor 4:20

*1:6: 1Kor 4:16, 2Tes 3:9, Wok Me 17:5-9

*1:7: 1Tes 5:3

*1:8: Rom 1:8

*1:9: Wok Me 14:15

*1:10: Taet 2:13, Wok Me 17:31, 1Tes 5:9