13
Noien səvəi nokeikeiien
Trɨni mɨnuə iakaməɡkiari ia nəɡkiariien əpə me səvəi nərmama mɨne naɡelo me, mətə nokeikeiien riwən ia nirak, iou iakəmwhen a ia təmtəm riti kauəsi ramierɨɡ asori, uə bel kauəsi ramasək. Mat 17:20Trɨni mɨnuə iakauvehi nɨskaiien tɨ nɨni irapwien nəɡkiariien sə Kumwesən rauvei pehe, uə iakukurən pam nɨpwrai narimnari me səməme kamhərkwafə mɨne nukurənien me pam, uə nahatətəien sə iakauvehi rɨskai məmwhen mə takuvehi raka təkuər me irə, mətə nokeikeiien riwən ia nirak, iou iakəmwhen a ia nəri auər a. Mat 6:2Trɨni mɨnuə iakɨpeki pen pam narimnari me səiou m nərmama me səməme nautə səvənraha riwən, uə iakəseni nɨpwrak mə napw trahi, mətə nokeikeiien riwən ia nirak, noien nəha iakɨno ko rɨpkasitu mhə ia nirak.
Noien səvəi nokeikeiien ikamo nətərɨɡien səim raməpwəmwɨs, nənə mamo ramasan m nərmama, ik rerɨm rəpwəh nɨrhi ərəhaien nərmama, uə ipkəɡkiari ərpwi mhə, nənə məpwəh nuvehi utəien ik. Fil 2:4Noien səvəi nokeikeiien ikəpwəh no penien nərmama, mɨpkəmwur mhə tɨ tɨpwɨm, mɨpko akwauakw mhə niemaha, uə ikəpwəh nəkwtəmhiri əknekɨnien nərəhaien sə iərmama riti rɨno mik ia rerɨm. Rom 12:9Rerɨm rɨpkaɡien mhə tɨ noien sə rɨpkatukwatukw mhə, mətə rerɨm ramaɡien a tɨ nɨpərhienien. Rom 15:1, 1Tes 4:8, 1Kor 9:12Noien səvəi nokeikeiien ikəvrani nəfe nəɡhɨn kamo mik, ia nəpɨn me ikani nɨpərhienien ia Kumwesən, maməmri pen əknekɨn nətərɨɡien səim irə. Nəpɨn nərəhaien reste ik, mətə ikamərer əknekɨn.
Noien səvəi nokeikeiien ko rɨpkiwən mhə ia nəpɨn riti. Mətə noien səvəi nɨni irapwien nəɡkiariien sə Kumwesən rauvei pehe, uə noien səvəi nəɡkiariien ia nəɡkiariien əpə me, uə noien səvəi nukurənien nari, noien mirəhar nəha tuhariwən. Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə ipwet mɨne nukurənien səkɨtaha ro nɨpərpərɨn, nənə nəɡkiariien me i Kumwesən rauvei pehe saməni irapw ro nɨpərpərɨn. 10 Mətə nəpɨn sə pekɨn trier pehe, sə ro nɨpərpərɨn triwən. 11 Nəpɨn iakɨnamouihi, iakaməɡkiari rəmwhen ia iəkunouihi, nukurənien səiou rəmwhen səvəi iəkunouihi, nənə noien səvəi nətərɨɡien səiou rəmwhen səvəi iəkunouihi. Mətə nəpɨn iakuvehe masori, iakəmri noien me səvəi iəkunouihi ia təkutak. 12  2Kor 5:7, Jem 1:23Ipwet mɨne kɨtaha samətoni rəmwhen saməti pen ia klas sə rakwhakw, mətə ia nəpɨn nəha tsətoni rəmwhen saməti pen ia nəmrɨtaha atukwatukw. Ipwet mɨne iakukurən a nɨpərɨn, mətə ia nəpɨn nəha takukurən amasan pam rəmwhen ia Kumwesən rukurən amasan pam iou nəha təkwtəkwuni. 13  1Tes 1:3, 1Jon 4:16Nənə təkwtəkwuni noien mirəhar i kahar hamarərer: noien səvəi nahatətəien, noien səvəi neitenhiien nəri amasan mə truvehe, mɨne noien səvəi nokeikeiien. Mətə noien sə ramasan pɨk anan ia nirəhar in i noien səvəi nokeikeiien.

13:2: Mat 17:20

13:3: Mat 6:2

13:5: Fil 2:4

13:6: Rom 12:9

13:7: Rom 15:1, 1Tes 4:8, 1Kor 9:12

13:12: 2Kor 5:7, Jem 1:23

13:13: 1Tes 1:3, 1Jon 4:16