Filimon
Nəɡkiariien sə rani mə nəfe i nəkukuə
Filimon in iəmə asori riti səvəi nakalasia me fwe Kolosi. In riti nəha Pol. Onesimas, in slef riti səvəi Filimon. In rakres mane səvəi Filimon nənə map mevən fwe Rom. Nəpɨn in ramarə fwe Rom, in rətoni Pol, mɨni nɨpərhienien ia nəɡkiariien səvəi Iesu Kristo. Pol rərhi pen Onesimas ruvehi nəkukuə i mevən muvei pen m Filimon. Pol rəres skai m Filimon mə trəpwəh nərpwɨnien noien ərəha səvəi Onesimas nənə mo in rəmwhen ia piəvni. Nəkukuə i rukwakwa. Filimon, Efesas, Kolosi, mɨne Filipae kani mə nəkukuə me səvəi kalapus tɨ nəri nə mə Pol ramarə ia kalapus fwe Rom ia nuk 59-61 mɨrai nəkukuə me i.
1
* Efes 3:1Iou Pol iakamarə ia kalapus tɨ nəɡhi Iesu Kristo. Kɨmrau piəvtaha Timoti iarouni ramasan tukw ik Filimon. Ik iərmama i kɨtahar mik samaro pəri wok. Kɨmrau iarouokeikei ik. * Kol 4:17, 2Tim 2:3Nənə iarouni mwi ramasan tɨ kɨtirimətaha Apia, mɨne piəvtaha Akipas, iəmə sə kɨtaha min səmwhen ia naruaɡən me. Iarouni ramasan tɨ nakalasia me pam nəha səməme kamhousəsɨmwɨn irəha me ia nəkwai nimwə səim. * Kal 1:3Iarouəfwaki mə Kumwesən tata səkɨtaha mɨne Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha trouəriari pehe namasanien mɨne nəmərinuien pwəh irau krauarə tukumiaha.
Pol raməkwein amasan ia Filimon
* Rom 1:8-9Filimon. Ia nəpɨn me, nəpɨn rerɨk ramrhi ik ia nəfwakiien me səiou, iakani vivi Kumwesən, tɨ nəri nə mə iakamreɡi kamɨni nokeikeiien səim sə ikamo m nərmama me pam səvənhi mɨne nahatətəien səim ikauvehi ia Iesu Iərɨmənu səkɨtaha. * Fil 1:9, Kol 1:9Iakamreɡi mwi mə ikaməriari ia rerɨm pam tɨ nəri nə mə ikamahatətə. Iakəfwaki mə noien nəha trasitu ia niram mo ikukurən amasan mwi narimnari amasan me pam kauvei pehe saməuvehi rauku pen tɨ Kristo. * 2Kor 7:4Piak, iakaməfwaki iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nokeikeiien səim ro nərmama me səvəi Kumwesən rerɨnraha raɡien. Nənə nəpɨn iakreɡi, iou mwi rerɨk raɡien. Ruvehi utə mwi nətərɨɡien səiou.
Nəresien səvəi Pol
Filimon, iakuə takəres nari riti mik. Iakukurən nɨniien nəkwak tukw ik ia nəɡhi Kristo mə nəfe tikaməkeikei mo, * Flm 1mətə nokeikeiien səkrau, ko iapko mhə iamɨnhi. Iakuə takəres a ik. Təkwtəkwuni iou Pol iakɨnərɡharə, nənə rəmwhen iakuvəni raka iakamarə ia kalapus tɨ Iesu Kristo, 10  * Kol 4:9, 1Kor 4:15iakaməres nari riti mik ia nɨkaren səvəi Onesimas,a Nɨpwrai nəhaɡ nəha Onesimas in i mə Iəmə sə Ramasitu. in i səim slef. In ruvehe mətoni iou ia kalapus, nənə iakuvehe məmwhen ia tata səvənhi, in ruvehe nərɨk. 11 (Fwe kupwən in rɨpkasitu mhə ia niram, mətə təkwtəkwuni nəha in rukurən nasituien ia krau pəri.)
12 Təkwtəkwuni iakamərhi pehe iəmə i, iəmə sə iakokeikei pɨk, rɨrərɨɡ muvehe tukw ik. 13  * Fil 2:30Iakokeikei mə takəkwtəmhiri əknekɨn ramarə kɨmrau min mə truvehi təmwhekɨm, mamo tukwini nari miou nəpɨn iakamarə ia kalapus tɨ nəɡkiariien amasan. 14  * 2Kor 9:7, 1Tes 5:2Mətə iapkokeikei mhə mə tako nari riti sə ipkəseni mhə irə. Trɨni mɨnuə ikamo nəri amasan iakokeikei mə truku pen ia rerɨm aɡien, mətə rɨpko mhə nəri iakaməkeikei mik tukwe mə tiko. 15 Rosi Onesimas rɨnap məpwəh ik nəpɨn ouihi a mə tikuvehi mwi rouarə rerɨn kɨmirau min. 16  * 1Tim 6:2Nənə təkwtəkwuni in rɨpko mhə slef əpa riti səim, mətə in rəpi raka slef. In piəvtaha keikei riti. Iou iakokeikei pɨk in, mətə ik tikokeikei pɨk in rəpi raka tɨ nəri nə mə in slef səim, mətə irənhə mwi irə in piam, tɨ nəri nə mə in ruvəuvehe mamahatətə ia Iərɨmənu səkɨtaha.
17 Ro pen trɨni mɨnuə ikamətə iou rəmwhen ia ik riti sə krauo pəri wok, tikuvehi in ia rerɨm pam rəmwhen a mə ikauvehi iou. 18 Trɨni mɨnuə rɨno nari riti rərəha ia niram, uə rɨməuvehi nari riti mɨpkuvehi mhə nənimen, tikəmri pen ia kaon səiou. 19  * 1Kor 16:21, Kal 6:11Iou, Pol, iakamrai nəɡkiariien i ia rəɡɨk, iou tapkərəku. (Mətə tikəpwəh nenouenouien mə səim kaon rarə tɨ nəri nə mə iou iakɨnasitu ia niram ikuvehi nɨmɨruien vi.) 20 Ouəh, piak, iakokeikei mə tikasitu ia nirak, mo rerɨk raɡien, tɨ nəri nə mə krau pəri krauahatətə ia Kristo Iərɨmənu səkɨtaha. 21 Iakamrai nəkukuə i mik, mukurən amasan mə tiko nəkwak. Iakukurən mə tiko rəpi raka nəfe nəɡhɨn iakaməres i.
22  * Fil 1:25, 2:24Nənə tikəpnəpenə mwi kwopun riti səiou takapri ikɨn. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə iakameitenhi Kumwesən mə trəseni nəfwakiien me səkɨmiaha, mo suatuk miou iakrərɨɡ pehe tukumiaha.
Nəɡkiariien sampam səvəi Pol
23  * Kol 1:7Epafras i iou riti sə kɨmrau min iarouarə ia kalapus tɨ nəɡhi Iesu Kristo in rɨni ramasan tukw ik. 24  * Kol 4:10,14, 1Tim 4:10-11Nənə Mak mɨne Aristakas, mɨne Temas, mɨne Luk iou me nepwɨn səməme iahamo pəri wok, irəha mwi həni ramasan tukw ik. 25 Iakəfwaki mə namasanien səvəi Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha tramarə tukumiaha.

*1:1: Efes 3:1

*1:2: Kol 4:17, 2Tim 2:3

*1:3: Kal 1:3

*1:4: Rom 1:8-9

*1:6: Fil 1:9, Kol 1:9

*1:7: 2Kor 7:4

*1:9: Flm 1

*1:10: Kol 4:9, 1Kor 4:15

a1:10: Nɨpwrai nəhaɡ nəha Onesimas in i mə Iəmə sə Ramasitu.

*1:13: Fil 2:30

*1:14: 2Kor 9:7, 1Tes 5:2

*1:16: 1Tim 6:2

*1:19: 1Kor 16:21, Kal 6:11

*1:22: Fil 1:25, 2:24

*1:23: Kol 1:7

*1:24: Kol 4:10,14, 1Tim 4:10-11