Hipru
Nəɡkiariien sə rani mə nəfe i nəkukuə
Səreirei mə sin rɨmərai nəkukuə i. Iərmama riti rɨmərai ia nuk 60. Ia nəpɨn nəha nərmama kamhometə nakalasia me fwe Rom. Kɨmərai pen nəkukuə i revən tɨ nəkur Isrel nepwɨn səməme haməni nɨpərhienien ia Iesu. Səpkukurən mhə mə irəha hamarə pəku rosi fwe tənə Isrel uə taon nəha Rom. Kamo nəmisəien mɨnraha ro pen irəha na tuhəpwəh nahatətəien səvənraha ia Iesu mhərərɨɡ mhesi pen mwi Loa səvəi Moses. Nəkukuə i kani mə Hipru raməɡkiari m nəkur Isrel mə nahatətəien səvənraha ia Iesu Kristo ramasan pɨk məpi raka nahatətəien kupwən səvənraha. Iesu in Tɨni Kumwesən. In rasori məpi raka naɡelo me, Moses, Josua, mɨne pris me. Iesu in rɨmamhə m kuatia a rɨnəmwhen tɨ nuvehi rakaien noien ərəha. Nemhəien səvənhi rousi raka noien səvəi pris kupwən me səməme haməvi netə tɨ noien ərəha ia nəpɨn səvəi Oltestamen. Japta 11 raməɡkiari ia nahatətəien səvəi nərmama ia Oltestamen. Nəpɨn nəkur Isrel səməme haməni nɨpərhienien ia Kristo həvsini nəkukuə i, ruvehi utə nətərɨɡien səvənraha ia nahatətəien səvənraha. Nənə həni nɨpərhienien ia Kumwesən ia nəpɨn səvəi nəmisəien.
1
Fwe kupwən, nəpɨn rɨpɨk mɨne ia suatuk me səpəmsəpə, Kumwesən rəɡkiari m kaha me səkɨtaha, nəɡkiariien səvənhi ruku pen ia profet me səvənhi, * Sam 2:8, Mat 21:38, Jon 1:3mətə nəpɨn kurirə rɨnauvehe ipaka, nənə in rəɡkiari m kɨtaha, nəɡkiariien səvənhi ruku pen ia Tɨni sə rɨmərfi mə trərɨmənu ia narimnari me pam səvəi Tata səvənhi. Ia Tɨni, in rɨno neiai mɨne tɨprənə mɨne narimnari me pam. * 2Kor 4:4, Wok Me 2:33-34, Kol 1:20, Hip 8:1Tɨni Kumwesən kamətə pen nukuraanien asori səvəi Kumwesən irə, tɨ nəri nə mə in rəmwhen atukwatukw ia Tata səvənhi ia narimnari me pam, maməkwtəmhiri narimnari me pam ia nəɡkiariien əsanɨn səvənhi. Nəpɨn rɨnaikuas raka noien ərəha me səvəi nərmama, nənə mevən fwe ia neiai, məkure ia nɨkare Kumwesən asori mwatuk.
Tɨni Kumwesən in rasori məpi raka naɡelo me
* Fil 2:9Tɨni Kumwesən ruvehe mɨnasori raka məpi raka naɡelo me rəmwhen mə nəhaɡ Kumwesən rɨməuvei pen min rasori məpi raka nəɡhɨnraha. * Wok Me 13:33, Hip 5:5, 1Kron 17:13Iakani iamɨnha irə tɨ nəri nə mə Kumwesən rɨpkɨni anan mhə tɨ aɡelo riti səvənhi mə,
“Ik nərɨk,
təkwtəkwuni iakuvəuvehe tata atukwatukw səim.”
Kumwesən rɨpkɨni anan mhə tɨ aɡelo riti mə,
“Iou takuvehe tata səim,
nənə ik tikuvehe nərɨk.”
* Rom 8:29, Sam 97:7Mətə nəpɨn Kumwesən rɨnərhi pehe tɨni sə rɨməkupwən mətui ruvehe ia tɨprənə i, nənə mɨni mə,
“Pwəh naɡelo me pam səiou hənɨmwi nukurhunraha, mhəsiai in.”
Mətə in rəɡkiari ia naɡelo me mɨni mə,
“In ramo naɡelo me səvənhi həmwhen ia nɨmətaɡi me,
mamo səvənhi iotukwininari me həmwhen ia nərami napw me.”
Mətə rɨnaməɡkiari ia tɨni nənə mani mə,
“Kumwesən nərɨmənuien səim tramarə rerɨn ia nuk nuk me.
Ik ikamərɨmənu ia nərmama me səim ia noien atukwatukw.
Ik ikokeikei a natukwatukwien
nənə məmwəki noien ərəha.
Ro pen Kumwesən, Kumwesən səim, rɨnəmri kupwən ik,
nənə ik ikasori ia ik me nepwɨn.
Nənə rɨno pen oel ia kəmkapwə ramahatən pen mə ik kiɡ,
mamo rerɨm ramaɡien məpi raka ik me nepwɨn.”
10 Nənə Kumwesən rɨni pen mwi tɨ tɨni mə,
“Iərɨmənu, fwe nukune narəien ikɨnəmri tɨprənə i,
nənə narimnari me ia nɨmaɡouaɡou ikɨno irəha ia rəɡɨm mi.
11 Narimnari me pam i tuhəpkiwən,
irəha tuhakuas mhəmwhen ia tɨnari sə rɨmərɨr,
mətə ik ikamarə rerɨn a.
12 Ik tikərfe irəha rəmwhen kamərfe tɨnari,
tuko irəha rəmwhen karkahu kuvehi raka karkahu pen səpə,
mətə ik ikamarə a iamɨnhi irə mamevən ia nuk nuk me
ko ipkemhə mhə nəpɨn riti.”
13 Kumwesən rɨpkɨni pen anan mhə tɨ aɡelo riti səvənhi mə,
“Əkure ia nɨkarek mwatuk
meste tako nərmama səməme haməmwəki ik həuvehe,
tikərpwi utə tɨpaɡe nɨsum mi ia nirəha.”
14  * Sam 34:7, 91:11Mətə naɡelo me, irəha nəfe? Irəha nənɨmwɨn me kamho tukwini nari m Kumwesən. In rərhi pehe irəha mə tuhəuvehe mhasitu ia nərmama səməme in truvehimɨru irəha.

*1:2: Sam 2:8, Mat 21:38, Jon 1:3

*1:3: 2Kor 4:4, Wok Me 2:33-34, Kol 1:20, Hip 8:1

*1:4: Fil 2:9

*1:5: Wok Me 13:33, Hip 5:5, 1Kron 17:13

*1:6: Rom 8:29, Sam 97:7

*1:14: Sam 34:7, 91:11