2
Ro iamɨnhi irə, nərɨk, ik tikaməkeikei muvehi namasanien i raku pen tɨ Iesu Kristo pwəh ro ikɨskai. Nənə nəɡkiariien sə ikuvəreɡi raka iakɨnahatən kɨmiaha irə ia nəmri nərmama me həpɨk, tikaməkeikei məmri pen ia rəɡi nəmə me nepwɨn ikukurən nətɨɡiteien ia nirəha mə tuhahatən nepwɨn mwi. 2Tim 1:8, 4:5Tikəmisə krau mik rəmwhen ik iaruaɡən amasan riti səvəi Iesu Kristo. Ikukurən noien səvəi iaruaɡən. Nəpɨn ramaruaɡən, ko rəpwəh nuvehiien mwi wok me nepwɨn, tɨ nəri nə mə raməmwur mə iəmə asori səvənhi rerɨn traɡien. 2Tim 4:8Iərmama səvəi naiuien traməkeikei mesi pen natuakəmien me səvəi naiuien. Mə rəpwəh ko kɨpkəfəfau pen mhə kəfəfau səvəi nɨsiaiien irə. 1Kor 9:7,10Nənə iərmama sə raməmhu pɨk ratukwatukw mə in trukupwən mesi kwənkwai nari sə rutə ia nəmhien səvənhi. Rerɨm tramrhi nəfe iakamɨni pehe tukw ik i. Iərɨmənu səkɨtaha truvei pehe nukurənien mik, nənə tikukurən narimnari me pam.
1Kor 15:4,20, Rom 1:3Rerɨm tramrhi Iesu Kristo. In iəmə sə rɨnətui mwi ia nemhəien səvənhi. In kwənəkwus səvəi Kiɡ Tevɨt. In i nəɡkiariien amasan sə iakaməvisau irapw. Efes 3:1,13, Fil 1:12-14Iou iakamreɡi nəmisəien tɨ nəɡkiariien amasan i. Kɨnərihi iou ia jen rəmwhen ia iou iəmə iakamərui loa, mətə nəɡkiariien səvəi Kumwesən ko kɨpkərihi mhə ia jen. 10  Kol 1:24Ro iamɨnhi irə, nəri auər a mə kamo nəmisəien me ia nirak, mətə takaməkeikei mamərer əknekɨn ia nəpɨn me tɨ nəri nə mə rerɨk ramrhi nərmama me nəha səməme Kumwesən ruvərfi raka irəha. Ikokeikei mə irəha mwi tuhəuvehi nɨmɨruien vi sə raku pen tɨ Iesu Kristo, nənə mharə rerɨn irəha min ia nukuraanien asori səvənhi.
11  2Kor 4:11In i nəɡkiariien pərhien:
Trɨni mɨnuə səmamhə kɨtaha Iesu,
nənə tsaməkeikei mwi mhəmɨru pəri kɨtaha min.
12  Mat 10:33Trɨni mɨnuə samərer əknekɨn ia nahatətəien səkɨtaha,
nənə tsaməkeikei mwi mhərɨmənu pəri kɨtaha min.
Trɨni mɨnuə səni mə səreirei in,
nənə in mwi traməkeikei mɨni mə in rɨreirei kɨtaha.
13  Rom 3:3-4, Nam 23:19, Taet 1:2Trɨni mɨnuə kɨtaha səmwei ia nahatətəien səkɨtaha,
in traməkwtəmhiri ihi kɨtaha,
tɨ nəri nə mə in ko rɨpkətefi mhə nəɡkiariien me səvənhi.
Iərmama sə ramo tukwini amasan nari m Kumwesən
14  1Tim 6:4, Taet 3:9Tiko nərmama me səim pwəh rerɨnraha ramrhi narimnari me i ikani. Tikɨni pen tɨ nirəha i ia nəmri Kumwesən mə tuhəpwəh nousariien tɨ nəɡkiariien me. Noien nəha ko rɨpko mhə nari amasan riti, mətə ramouraha a nərmama səməme kamhətərɨɡ. 15  1Tim 4:6, Taet 2:7-8Tikəmwur mə ik iərmama riti səvəi wok sə nəpɨn Kumwesən ramətə wok səim ko rɨni mə “Wok səim ramasan.” Nənə tikəpwəh nɨreɡiien ikaurɨs tɨ wok səim, tɨ nəri nə mə ikamahatən atukwatukw nəɡkiariien sə ro nɨpərhienien. 16  1Tim 4:7Mətə nəɡkiariien auər a me səvəi tɨprənə i, ik tikəpwəh nɨniien. Nəɡkiariien me nəha tuhəiri pen nərmama həuvən isipwɨn tɨ Kumwesən. 17  1Tim 1:20Nəɡkiariien səvəi nərmama səməme kamhəɡkiari iamɨnhi truvirɨs rəmwhen ia nɨmwapw ruvehe masori. Nəɡkiariien səvəi iəmə mi nəha Hameneus mɨne Faelitas ro iamɨnhi. 18 Irau krɨnouəpwəh raka nəɡkiariien pərhien rauni mə nəpɨn sə Kumwesən tro nərmama me pam hətui mwi ia nemhəien ruvəuvehe raka. Ia nəɡkiariien nəha səvənrau krauouraha nahatətəien səvəi nərmama me nepwɨn. 19  Nam 16:5,26, Jon 10:14, 1Kor 8:3, Aes 52:11Mətə nəri əknekɨn Kumwesən rɨnəmri kauvrhəkɨn nimwə ia təkuren rəpwəh nɨkiuien. Nənə kɨmərai pen nəɡkiariien me i ia nɨkaren: Riti mə, “Iərɨmənu ruvəukurən raka mə nərmama əfo me nəha səvənhi.” Nənə riti mwi mə, “Pwəh nərmama pam səməme kamhəni nɨpərhienien ia nəɡhi Iərɨmənu həpwəh noien ərəha.”
20  1Kor 3:12Ia nəkwai nimwə asori riti nəri kaməni pen nari me irə səpəmsəpə. Rɨpko mhə səməme nəha əpa kɨno ia aean mi nəha kol mɨne silva, mətə nepwɨn mwi nəha ikɨn kɨnərai ia nɨpəri nei, nepwɨn mwi kɨno ia nɨse tɨprənə rərpwu muvehe mɨskai. Nepwɨn kaməni nari irə ia nəpɨn ikinan me. Nepwɨn kaməni nari irə ia nəpɨn auər a me. 21  2Tim 3:17Ro iamɨnhi irə trɨni mɨnuə iərmama riti rəpwəh noien ərəha me, məpərhi in, in truvehe məmwhen ia nəri kaməni pen nari irə sə kɨnəmri əpə mə səvəi nəpɨn ikinan me. Kɨnəpnəpenə raka irə mə iəmə asori səvəi nimwə nə rukurən nuvehiien mo noien amasan me pam irə.
22  1Tim 6:11Mətə noien ərəha me ntəmaruə me hokeikei pɨk, ik tikaraka məpwəh nevənien ipaka tɨ nirəha. Ia nəpɨn me pam tikaməkeikei mamo noien atukwatukw, mamahatətə ia Kumwesən, mamokeikei nərmama, mamarə ia nəmərinuien. Tikamarə mamo noien me nəha kɨmiaha nərmama me nəha səməme kamhəkwein Iərɨmənu ia rerɨnraha sə ratukwatukw məmher. 23  1Tim 4:7Tikərer isipwɨn tɨ nəresien me nəha nərmama həreirei nari kamhəni. Ikukurən mə nəresien me nəha kamhəvi pehe nəvisəien me. 24  1Tim 3:3, Taet 1:7Mətə noien səvəi iərmama sə ramo tukwini nari m Iərɨmənu traməkeikei mopə. Rɨpko mhə in iərmama səvəi nəvisəien, mətə in iərmama sə ramasan tɨ nərmama pam. In iərmama sə rukurən nahatənien nərmama, nənə niemaha rɨpkəpi akwauakw mhə in. 25  1Tim 2:4In iərmama sə raməɡkiari məru tɨ nəmri atukwatukwien nərmama səməme haməmwəki in, pwəh Kumwesən rəseni irəha hərərɨɡ ia noien ərəha, mhəuvehe mhəukurən nəɡkiariien pərhien. 26 Ia noien nəha irəha ko həier irapw ia kwənkru səvəi Setan in rɨməuvehi irəha irə mamo irəha hamo nəkwan.

2:3: 2Tim 1:8, 4:5

2:5: 2Tim 4:8

2:6: 1Kor 9:7,10

2:8: 1Kor 15:4,20, Rom 1:3

2:9: Efes 3:1,13, Fil 1:12-14

2:10: Kol 1:24

2:11: 2Kor 4:11

2:12: Mat 10:33

2:13: Rom 3:3-4, Nam 23:19, Taet 1:2

2:14: 1Tim 6:4, Taet 3:9

2:15: 1Tim 4:6, Taet 2:7-8

2:16: 1Tim 4:7

2:17: 1Tim 1:20

2:19: Nam 16:5,26, Jon 10:14, 1Kor 8:3, Aes 52:11

2:20: 1Kor 3:12

2:21: 2Tim 3:17

2:22: 1Tim 6:11

2:23: 1Tim 4:7

2:24: 1Tim 3:3, Taet 1:7

2:25: 1Tim 2:4