3
Kumwesən əpa trəkiri wok səvəi nərmama me səvənhi
Jon 16:12Piak me, fwe kupwən, nəpɨn iakɨnamarə kɨtaha m kɨmiaha, ko iapkəɡkiari mhə m kɨmiaha rəmwhen iakaməɡkiari m nərmama Nənɨmwɨn səvəi Kumwesən rɨnarə raka ia nirəha, mətə iakɨnəɡkiari m kɨmiaha rəmwhen mə kɨmiaha nərmama me a səvəi tɨprənə, uə kɨmiaha nəkwərhakwərha me a ia nɨmɨruien vi səkɨmiaha ia Kristo. Hip 5:12-13, 1Tes 2:2Nəpɨn iakɨnamahatən kɨmiaha rəmwhen iakauvei pehe a nəveɡɨnien mərməru m kɨmiaha. Iapkuvei pehe mhə nəveɡɨnien sɨkai m kɨmiaha tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiəpkəmwhen mhə tɨ nəniien nəveɡɨnien sɨkai. Nənə nɨpərhienien təkwtəkwuni hiəpwəh ihi nəmwhenien tɨ nənien nəveɡɨnien sɨkai. 1Kor 1:10-11, 1Kor 11:18Noien səkɨmiaha rəmwhen a ia noien səvəi nərmama səvəi tɨprənə i. Kɨmiaha hiamətərɨɡ ərəha ia kɨmiaha me, mamhəvisə m kɨmiaha me. Noien nəha hiamo ramahatən pen mə kɨmiaha nərmama me a, noien səkɨmiaha rəmwhen a ia nərmama nepwɨn səvəi tɨprənə i. 1Kor 1:12Nəpɨn iərmama riti rɨni mə, “Iou iərmama səvəi Pol,” nənə riti mwi rɨni mə, “Iou iərmama səvəi Apolos,” noien nəha ramahatən pen mə kɨmiaha nərmama me a səvəi tɨprənə.
Hətoni ro. Apolos in nəfe iərmama? Pol in nəfe iərmama? Kɨmrau iotukwininari mi a iarɨnouasitu ia kɨmiaha mə tihəni nɨpərhienien ia Iesu. Kɨmrau iarauo wok sə Iərɨmənu səkɨtaha rɨməuvei pehe m kɨmrau kuatia kuatia mə trouo. Rəmwhen mə iou iakɨnəpwei nuni nari, nənə Apolos in rɨnəfwi ia nui, mətə Kumwesən rɨno rutə. Ro iamɨnhi irə iərmama sə raməpwei nuni nari, uə iərmama sə raməfwi ia nui, in nəri auər a, mətə Kumwesən in nukune wok nəha, tɨ nəri nə mə in ramo narimnari haməmɨru mamhəutə. Iərmama sə raməpwei nuni nari mɨne iərmama sə raməfwi ia nui irau krouəmnəmwhen a. Kumwesən trərəku irau mesi pen atukwatukw wok sə irau kro. Mat 13:3-9, Efes 2:20-22Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə kɨmrau iotukwininari mi səvəi Kumwesən iarauo pəri wok. Nənə kɨmiaha hiəmwhen ia nəmhien səvəi Kumwesən uə nimwə səvəi Kumwesən.
10  1Kor 15:10, 2Tes 3:15Ia namasanien səvəi Kumwesən sə rɨnəriari pehe irə miou, iako rəmwhen ia iərmama sə rukurən amasan nuvrhəkɨnien nimwə, məmri irapw nəri skai riti tukuvrhəkɨn pen nimwə ia təkuren, nənə təkwtəkwuni iərməpə rauvrhəkɨn pen nimwə ia təkure nəri skai nəha iakɨnəmri irapw. Pwəh nərmama hətui amasan mə kamhəfo mamhəuvrhəkɨn pen nimwə irə. 11  Aes 28:16, 1Tes 2:4-6Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə iərmama riti ko rɨpkəmri irapw mhə nəri skai riti sə tukuvrhəkɨn pen nimwə irə ropə ia nəri skai nəha kɨnəmri irapw raka. Nəri skai nəha in nəha Iesu Kristo. 12 Nərmama nepwɨn haməuvehi narimnari me səməme tuhəuvrhəkɨn nimwə irə rərer kɨni tui rəmwhen ia aean mi nəha kol mɨne silva mɨne kəpwier amasan me səməme nənimenraha rəknekɨn. Nərmama me nepwɨn mwi haməuvehi narimnari me səməme ko həpkərer əpwəmwɨs mhə rəmwhen ia nei mɨne niɡ mɨne nɨmwai nari. 13  1Kor 4:5, 2Tes 1:7-10Tukətoni wok səvəi nərmama kuatia kuatia tɨ nəri nə mə nəpɨn səvəi Kristo tro pui irəha. Ia nəpɨn nəha napw trahi wok səvəi nərmama kuatia kuatia mahatən pen wok səvənraha mə ramasan uə rərəha. 14 Trɨni mɨnuə napw rəpwəh nahi əmwesiien wok sə iərmama riti ruvrhəkɨn pen ia təkure nəri skai kɨnəmri irapw, iərmama nəha truvehi nərəkuien riti. 15 Mətə trɨni mɨnuə napw rahi əmwesi wok səvəi iərmama riti, iərmama nəha trarfai ia nərəkuien səvənhi. Mətə Kumwesən truvehimɨru in rəmwhen ia iərmama riti sə napw rɨnahi nimwə səvənhi mɨne narimnari me səvənhi nənə in əpa ramɨru.
16  1Kor 6:19, 2Kor 6:16Hiəukurən uə rekəm? Nimwə səvəi Kumwesən in nə kɨmiaha. Nənɨmwɨn Ikinan ramarə ia kɨmiaha. 17 Trɨni mɨnuə iərmama riti rouraha nimwə səvəi Kumwesən, Kumwesən trouraha in. Iakani iamɨnha irə tɨ nəri nə mə nimwə səvəi Kumwesən ro ikinan i, nənə nimwə nəha in nə kɨmiaha.
18 Rərəha mə iərmama riti treikuə atukw a irə. Trɨni mɨnuə kɨmiaha riti rerɨn ramrhi mə in rukurən nari nəha təkwtəkwuni ia nəmri nərmama, ramasan mə pwəh ruvehe iərmama riti nərmama harɨs irə. Ia suatuk nəha in truvehe mukurən nari. 19  Job 5:13Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nukurənien səvəi nərmama ia tɨprənə i ro narɨsien i ia nəmri Kumwesən. Rəmwhen ia nəɡkiariien i kɨmərai pen ia Nəkukuə Ikinan rani mə,
“Kumwesən ramo mə nərmama səməme həukurən nari
noien ikou me səvənraha trousi tərini irəha rəmwhen ia kwənkru.”
20  Sam 94:11Nəkukuə Ikinan rani mwi mə,
“Iərɨmənu rukurən mə nətərɨɡien səvəi nərmama səməme həukurən nari
ho a nəri auər a ia nirəha.”
21 Ro iamɨnhi irə tihəpwəh nɨniien mə kɨmiaha nərmama səvəi iərmama i uə kɨmiaha nərmama səvəi iərmama nəha mə tihəuvehi utə atukw a kɨmiaha tukwe. Kumwesən rauvei pehe narimnari me pam mə trasitu ia kɨmiaha. 22 Pol uə Apolos uə Pita uə təkure tɨprənə uə nɨmɨruien uə nemhəien uə nəpɨn ipwet mɨne uə nəpɨn sə trɨpkuvehe, mətə irəha pam səkɨmiaha, 23 kɨmiaha nəha səvəi Kristo, nənə Kristo in səvəi Kumwesən.

3:1: Jon 16:12

3:2: Hip 5:12-13, 1Tes 2:2

3:3: 1Kor 1:10-11, 1Kor 11:18

3:4: 1Kor 1:12

3:9: Mat 13:3-9, Efes 2:20-22

3:10: 1Kor 15:10, 2Tes 3:15

3:11: Aes 28:16, 1Tes 2:4-6

3:13: 1Kor 4:5, 2Tes 1:7-10

3:16: 1Kor 6:19, 2Kor 6:16

3:19: Job 5:13

3:20: Sam 94:11