3
Pol in iərmama sə raməvisau m nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel
* Efes 4:1, Fil 1:7,13, Flm 1,9Ro iamɨnhi irə, iou Pol, iərmama səvəi Iesu Kristo sə iakamarə ia kalapus tukumiaha nərmama rɨpko mhə kɨmiaha nəkur Isrel, iakaməfwaki tukumiaha.
* Kol 1:25Rosi kɨmiaha hiəuvəreɡi raka mə Kumwesən rɨno ramasan miou, muvei pehe wok i miou mə takasitu ia kɨmiaha. * Efes 1:9-10, Kol 1:26Rəmwhen ia nəɡkiariien sə iakuvrai raka, məɡkiari ouihi a irə, iakani mə Kumwesən rɨno pui pehe nari riti miou nari sə fwe kupwən ramərkwafə. Nəpɨn hiəvsini nəɡkiariien nəha, nənə tihəukurən nɨpwrai nəɡkiariien səiou ia nəɡkiariien i raməɡkiari ia Kristo, nəɡkiariien sə ramərkwafə kɨpkɨni irapw mhə tɨ nɨpwnəti nərmama me fwe kupwən, mətə təkwtəkwuni Kumwesən rɨno pui nəɡkiariien nəha m aposol ikinan me mɨne profet me səvənhi. In rɨno pui pen mɨnraha ia Nənɨmwɨn səvənhi. * Efes 2:13,16-19Nəɡkiariien nəha ro iamɨnhi irə. Nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel həuvəuvehe mhəno kuatia irəha nəkur Isrel nənə tuhəuvehi pəri nautə amasan me səməme Kumwesən rɨnəmri karen mə səvəi nərmama me səvənhi. Irəha tuhəuvehi pəri nəfe Kumwesən rɨno promes irə ia nəɡkiariien amasan səvənhi truku pen ia Iesu Kristo.
* Kol 1:23,25Iou iasitu riti sə iakaməvisau irapw nəɡkiariien amasan nəha. Noien nəha ramesi pen namasanien i Kumwesən ruvei pehe auər a miou ia nɨskaiien səvənhi. * 1Kor 15:9-10, Kal 1:16, Efes 1:7Nəri auər a mə iou inhərɨpw anan ia nərmama me pam səvəi Kumwesən, mətə in ruvei pehe namasanien nəha miou mə takəvisau m nərmama rɨpko mhə irəha nəkur Isrel nautə me səvəi Kristo ko səpkətə pam mhə. * Rom 16:25Takaməkeikei mamo nərmama me pam hətə mhəukurən mə Kumwesən rəfo mo nətərɨɡien səvənhi sə fwe kupwən ramərkwafə rier pehe. Ia nuk nuk me fwe kupwən Kumwesən sə rɨno narimnari me pam rɨnərkwafə nətərɨɡien nəha. 10  * Rom 11:33, 1Pit 1:12Kumwesən ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə təkwtəkwuni rokeikei mə tro nənɨmwɨn me səməme kamhəuvehi nasoriien mɨne nərɨmənuien ia nɨmaɡouaɡou hətoni nukurənien səvənhi. Nukurənien nəha səvənhi suatuk me səvənhi səpəmsəpə. Nənə irəha tuhətoni nukurənien səvənhi nəpɨn irəha tuhətoni nakalasia me səvənhi. 11 In i ramesi pen nətərɨɡien səvənhi sə rɨnarə raka fwe tui nəpɨn tɨprənə ramiwən ihi, nənə rɨməuvehe mo nɨpərhienien irə ia Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha. 12  * Jon 14:6, Rom 5:2, Hip 4:16Tɨ nəri nə mə kɨtaha samahatətə irə, kɨtaha səməuvehe mho kuatia kɨtaha min, nənə ro iamɨnhi irə kɨtaha səukurən nuveheien mhərer ia nəmri Kumwesən mhəpwəh nehekɨrien. 13  * Kol 1:24Ro pen iakaməres kɨmiaha mə tihəpwəh noien nətərɨɡien səkɨmiaha rɨmwei ia nəmisəien sə iakamarə irə ia kwopun i. Iakamreɡi nəmisəien tukumiaha, nənə nəmisəien sə iakamarə irə truvehi utə kɨmiaha.
Pol raməfwaki tɨ nərmama me səvəi Iesu fwe Efesas
14 Mətə ia narimnari me nəha səməme iakuvəni raka, iakɨnɨmwi nukurhuk mi ia nəmri Tata Kumwesən, 15 sə in əpa in nukune nahaɡ me səvəi nərmama me pam ia neiai mɨne təkure tɨprənə. 16  * Kol 1:11In rauvehi nasoriien sə rasori pɨk. Iakaməres in mə truvei pehe nɨskaiien m kɨmiaha tihəuvehi ruku pen tɨ Nənɨmwɨn səvənhi, nənə tro rerɨmiaha rɨskai tihərer əknekɨn. 17  * Jon 14:23, Kol 1:23, 2:7Iakaməres in mə Kristo tramarə ia rerɨmiaha tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiamahatətə irə. Iakaməres in mə tro nɨmɨruien səkɨmiaha rərer pen ia noien i səvəi Kristo sə ramokeikei nərmama, rəmwhen mə nuai nei raməkwtəmhiri tɨprənə, rəmwhen mə nimwə rəpwit pen əknekɨn ia tɨprənə sə ramərer ikɨn. 18  * Kol 2:2Ro iamɨnhi irə kɨmiaha nərmama me pam səvəi Kumwesən tihəukurən amasan nokeikeiien səvəi Kristo, rəmwhenɨmw pɨk, məpwəmwɨs pɨk, masori pɨk, mutə pɨk. 19  * Kol 2:10Nokeikeiien nəha səvəi Kristo iərmama ko rɨpkukurən pam mhə tɨ nəri nə mə rəpi raka nukurənien səvəi iərmama. Mətə iakaməfwaki mə tihəukurən amasan nokeikeiien nəha mə Kumwesən rukuər ia rerɨmiaha ia noien amasan me pam səvənhi.
20  * Kol 1:29Təkwtəkwuni pwəh səuvehi utə nəɡhi Kumwesən! Ia nɨskaiien səvənhi sə ramo wok ia rerɨtaha, in rukurən noien narimnari rəpi raka anan narimnari me pam səməme rerɨtaha ramrhi uə saməres in tukwe. 21 Pwəh nəɡnəɡɨniien revən tukwe in ia nuk nuk me mɨpko mhə sampam tɨ namasanien səvənhi kamətə ia nakalasia me mɨne Iesu Kristo. Ouəh, pwəh ro iamɨnhi.

*3:1: Efes 4:1, Fil 1:7,13, Flm 1,9

*3:2: Kol 1:25

*3:3: Efes 1:9-10, Kol 1:26

*3:6: Efes 2:13,16-19

*3:7: Kol 1:23,25

*3:8: 1Kor 15:9-10, Kal 1:16, Efes 1:7

*3:9: Rom 16:25

*3:10: Rom 11:33, 1Pit 1:12

*3:12: Jon 14:6, Rom 5:2, Hip 4:16

*3:13: Kol 1:24

*3:16: Kol 1:11

*3:17: Jon 14:23, Kol 1:23, 2:7

*3:18: Kol 2:2

*3:19: Kol 2:10

*3:20: Kol 1:29