2
Iakokeikei mə tihəukurən mə iou iakamsese pɨk tukumiaha nəkur Kolosi, mɨne nəkur Laotisia, mɨne nakalasia me pam səməme həpkətoni raka mhə nənimek ia nəpɨn riti. Efes 3:4,18, Kol 1:26Iakokeikei mə takasitu ia nirəha pwəh həreɡi ramasan fwe ia rerɨnraha, mhəuvehe mho kuatia mhokeikei irəha me, mhəukurən amasan nɨpwrai nəɡkiariien pərhien nənə mhəuvehi namasanien me pam səvəi noien i. Ro iamɨnhi irə irəha tuhəukurən nɨpwrai nəɡkiariien sə Kumwesən rɨnərkwafə i fwe kupwən. Nəɡkiariien nəha in Kristo, Aes 45:3, 1Kor 1:24,30, Efes 3:19iəmə sə Kumwesən rɨnərkwafə pen nukurənien amasan me pam səvənhi irə. Rom 16:18, Efes 5:6, Kol 2:8Iakaməɡkiari iamɨnhi irə m kɨmiaha tɨ nəsisəɡien ia nəɡkiariien eikuə me səvəi nərmama sə rəsien mavi raka nətərɨɡien səkɨmiaha. 1Kor 5:3Nɨpərhienien, nɨpwrak rɨpkarə mhə kɨmiaha min, mətə iakamarə kɨtaha m kɨmiaha ia nənɨmwɨk. Nənə rerɨk raɡien pɨk tɨ nəri nə mə iakamətoni mə nətərɨɡien səkɨmiaha kuatia a, nənə hiamahatətə əknekɨn ia Kristo.
Nərmama me səvəi Kristo nɨmɨruien səvənraha ruvəuvehe muvəukuər raka
Tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiəməuvehi Iesu Kristo mə in Iərɨmənu səkɨmiaha, nənə tihaməkeikei mharə ia narəien kuatia kɨmiaha min. Efes 3:17, Efes 2:20-22Tihəkwtəmhiri əknekɨn in rəmwhen ia nuai nei raməkwtəmhiri əknekɨn tɨprənə. Nɨmɨruien səkɨmiaha traməkeikei mərer əknekɨn irə rəmwhen ia nimwə sə ramərer əknekɨn ia tɨprənə. Nahatətəien səkɨmiaha traməkeikei mɨskai ia nəpɨn me pam rəmwhen kɨnahatən raka kɨmiaha irə. Nənə ia nəpɨn me pam tihaməkeikei mhəni tanak m Kumwesən.
Kol 2:3Nərmama nepwɨn nəha irəha kamhəni mə hokeikei pɨk nukurənien. Mətə nəɡkiariien səvənraha ro neikuəien i, nɨpwran riwən, tɨ nəri nə mə ramesi pen a nahatənien səvəi nərmama mɨne nənɨmwɨn me i irəha nukune noien me səvəi tɨprənə i. Nəɡkiariien səvənraha rɨpkesi pen mhə nəvisauien ia Kristo. Tihamətui amasan mə nərmama me nəha tuhəpwəh nərkwiien kɨmiaha ia nəɡkiariien me səvənraha.
Jon 1:14,16Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə iərmama nəha Kristo, Kumwesən ramarə pam ia nɨpwran mukuər irə. 10  Efes 1:21-22Nənə tɨ nəri nə mə kɨmiaha hiəməuvehe mho kuatia kɨmiaha min nɨmɨruien səkɨmiaha ruvəukuər raka nari riti mwi riwən tihaməkeikei mhətui. Kristo in rasori ia nənɨmwɨn me pam səməme kamhəuvehi nasoriien mɨne nərɨmənuien. 11  Rom 2:29Nənə tɨ nəri nə mə hiəməuvehe mho kuatia kɨmiaha min, kuvəuvehi raka ninhum m kɨmiaha. Mətə nuvehiien ninhum nəha iakani rɨpko mhə sə nəha iərmama riti ro ia rəɡɨn, rekəm. Iakani nuvehiien ninhum nəha Kristo rɨno mərai raka noien ərəha səvəi nɨpwramiaha. 12  Rom 6:4, Efes 1:19-20, Kol 3:1Nənə nəpɨn kɨno paptaes ia kɨmiaha, kɨnɨmwi kɨmiaha kɨmiaha min. Ia paptaes nəha kɨməuvehi utə mwi kɨmiaha hiətui mwi ia nemhəien kɨmiaha min, tɨ nəri nə mə hiamahatətə ia nɨskaiien səvəi Kumwesən. Ia nɨskaiien nəha in rɨno Kristo rətui mwi ia nemhəien səvənhi.
Ia nei kamarkuaui Kumwesən rɨfi nari ia nərmama me səvənhi
13  Efes 2:1,4-5Kɨmiaha nərmama rɨpko mhə kɨmiaha nəkur Isrel kəpwəh nuvehiien ninhum m kɨmiaha ia nɨpwramiaha, fwe kupwən rəmwhen mə hiəuvamhə raka tɨ nəri nə mə hiənamo noien ərəha me, mətə Kumwesən ruvei pehe nɨmɨruien vi m kɨmiaha nəpɨn rɨno Kristo rətui mwi ia nemhəien səvənhi. In rɨnenouenou raka noien ərəha me pam səkɨtaha. 14  Efes 2:14-16, 1Pit 2:24Nəkukuə nəha rərəha ia kɨtaha kɨmərai pen noien ərəha me irə səkɨtaha mə tukərpwɨn pehe m kɨtaha, Kumwesən ruvəuvehi raka raka nəkukuə nəha irau nəɡkiariien me səvəi Loa səməme kamhərkwi kɨtaha, mərui tərini pen ia nei kamarkuaui. Ro pen in rɨfi nari ia kɨtaha. 15  Kol 1:13Ia nei kamarkuaui Kumwesən rətefi nɨskaiien səvəi nənɨmwɨn me səməme kamhəuvehi nasoriien mɨne nərɨmənuien. Rəmwhen mə rərihi tərini rəɡɨnraha, miri irapw irəha ia nəmri nərmama, mahatən pen mə ruvəuvehi irapw nɨskaiien səvənraha ia naruaɡənien.
16  Rom 14:1-12Ro pen tihəpwəh nəseniien iərmama riti rəkiri noien səkɨmiaha ia nɨkaren səvəi nəfe hiamani uə hiamənɨmwi, uə ia nɨkaren səvəi nəfe hiamo ia nəpɨn ikinan me, uə nəpɨn səvəi məkwə vi, uə sapat. 17  Hip 8:5, 10:1Narimnari me nəha həmwhen a ia nənɨmwi nari sə rəpwəh ihi nier peheien, mətə nɨpwran in Kristo. 18 Nərmama nepwɨn nəha irəha kamhəni mə nərmama tuhaməkeikei mhəuvehi irapw nətərɨɡien səvənraha nənə mhəfwaki m naɡelo me. Irəha kamhəni nəɡkiariien nəha mamhərer ia nəməkrəhaien me səvənraha səməme hənətoni. Kɨmiaha tihəpwəh nukurirəien irəha kamo hiarfai ia nəfe nari hiamaiu tukwe. Nərmama me nəha kamhəfiəutə ia nirəha tɨ nəri nɨpwran riwən, mamhəni nəfe ruku pen tɨ nətərɨɡien atukw səvənraha. 19  Efes 2:21, Efes 4:15-16Irəha həpkəkwtəmhiri əknekɨn mhə Kristo, mətə in rəmwhen ia kənkapwə iərmama. Kɨtaha səmwhen ia nɨpwrai iərmama nəha kwənəkwus me hərkwi tərini kwopun nɨkəkrin me rɨrɨpɨn ikɨn. Nəpɨn Kristo raməkwməni kɨtaha nənə kɨtaha pam səuverə ia nuverəien sə ruku pen tɨ Kumwesən.
20 Kɨmiaha hiəuvamhə raka kɨmiaha Kristo. Hiənaraka raka raka ia nənɨmwɨn me i irəha nukune noien me səvəi tɨprənə i. Mə ro iamɨnhi irə rəfo kɨmiaha hiamarə ihi rəmwhen kɨmiaha nərmama me səvəi tɨprənə? Rəfo kɨmiaha hiaməsiai natuakəmien me i kamhəni iamɨnhi irə mə, 21 “Tikəpwəh nuvehiien, məpwəh nəni əɡhanien, məpwəh nɨrapiien”? 22  Aes 29:13, Mat 15:9Natuakəmien me nəha kamhəni nəveɡɨnien mɨne narimnari me hiani uə hiəuvehi nənə triwən mwi. Kamhesi pen nətərɨɡien mɨne nahatənien səvəi iərmama. 23 Nɨpərhienien, rosi nərmama me nepwɨn kamhətə mə natuakəmien me nəha ho nukurənien i tɨ nəri nə mə ikamesi pen maməmwur mə tikəfwaki skai m Kumwesən, mauvehi irapw nətərɨɡien səim, nɨpwram raməmisə i. Mətə natuakəmien me nəha ko həpkasitu mhə mhəsisəɡ noien ərəha səvəi nɨpwrataha.

2:2: Efes 3:4,18, Kol 1:26

2:3: Aes 45:3, 1Kor 1:24,30, Efes 3:19

2:4: Rom 16:18, Efes 5:6, Kol 2:8

2:5: 1Kor 5:3

2:7: Efes 3:17, Efes 2:20-22

2:8: Kol 2:3

2:9: Jon 1:14,16

2:10: Efes 1:21-22

2:11: Rom 2:29

2:12: Rom 6:4, Efes 1:19-20, Kol 3:1

2:13: Efes 2:1,4-5

2:14: Efes 2:14-16, 1Pit 2:24

2:15: Kol 1:13

2:16: Rom 14:1-12

2:17: Hip 8:5, 10:1

2:19: Efes 2:21, Efes 4:15-16

2:22: Aes 29:13, Mat 15:9