6
Ia nɨkaren səvəi noien ərəha nərmama me səvəi Iesu Kristo həuvamhə raka
Rom 3:5-8Ro pen kɨtaha tsəfni irə? Ramasan mə kɨtaha tsaməmwur pen a ia noien ərəha pwəh namasanien səvəi Kumwesən ruvehe masori mwi ia kɨtaha? 1Tes 4:1Rekəm! Ia nɨkaren səvəi noien ərəha kɨtaha səuvamhə raka. Tsəfo mhəuvən mharə mwi irə? Kal 3:27Hiəukurən uə rekəm? Kɨtaha pam səməme kɨno paptaes ia kɨtaha tɨ nuveheien mho kuatia ia Iesu Kristo, ia paptaes nəha səuvehe mho kuatia kɨtaha min ia nemhəien səvənhi. Kol 2:12Ro pen ia nəpɨn nəha kɨno paptaes ia kɨtaha, rəmwhen mə kɨtaha səuvamhə kɨtaha Kristo, nənə kɨnɨmwi kɨtaha min, mə rəmwhen Kristo rɨnətui mwi ia nemhəien səvənhi ia nɨskaiien səvəi Tata səvənhi, kɨtaha mwi səukurən nuvehiien nɨmɨruien vi, mharə irə, mamhavən.
Fil 3:10-11Ro iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə səməuvehe mho kuatia kɨtaha min ia nemhəien səvənhi, nənə tsəuvehe mwi mho kuatia kɨtaha min ia noien sə Kumwesən rɨno in rətui mwi ia nemhəien səvənhi. Kal 5:24Kɨtaha səukurən mə nəpɨn kɨnərui tərini pen Kristo ia nei kamarkuaui, kərui tərini pen irəha nɨmɨruien akuas me səkɨtaha mə trouraha noien akuas ia nɨpwrataha sə rokeikei pɨk noien ərəha. Nənə rɨno mə noien ərəha trəpwəh mwi nərɨmənuien ia kɨtaha, 1Tes 4:1tɨ nəri nə mə iərmama sə remhə, nɨskaiien səvəi noien ərəha rɨpkərɨmənu mhə mwi irə.
Mətə mə kɨtaha səmamhə kɨtaha Kristo, saməni nɨpərhienien irə mə tsəmɨru mwi kɨtaha min. Kɨtaha səukurən mə Kumwesən rɨno Kristo rətui mwi ia nemhəien səvənhi. Ro pen Kristo trɨpkemhə mhə mwi ia nəpɨn riti. Nemhəien ko rɨpkərɨmənu mhə mwi irə. 10  Hip 9:26-28, 1Pit 3:18In remhə m kuatia a mə trətefi nɨskaiien səvəi noien ərəha, mətə ipwet mɨne in ramɨru irau Kumwesən.
11  2Kor 5:15, Kal 2:19, 1Pit 2:24Ia noien a mwi nəha rerɨmiaha traməkeikei mamrhi mə ia nɨkaren səvəi noien ərəha kɨmiaha hiəuvamhə raka, mətə ia nɨkaren səvəi Kumwesən kɨmiaha hiaməmɨru tɨ nəri nə mə hiəuvəuvehe mhəno kuatia kɨmiaha Iesu Kristo. 12  Jen 4:7Ro pen noien ərəha trəpwəh nərɨmənuien ia nɨpwramiaha me səməme tuhemhə. Kɨmiaha tihəpwəh noien noien ərəha me nəha nɨpwramiaha me hokeikei pɨk. 13  Rom 12:1, Efes 2:5, 5:14Tihəpwəh nəseni penien nɨpwramiaha me həuvən ia rəɡi noien ərəha mə noien ərəha truvehi mo nərəhaien me ia nɨpwramiaha, mətə tihəseni pen kɨmiaha m Kumwesən rəmwhen ia nərmama səməme kɨməpeki raka irəha ia nemhəien mhəpeki pen ia nɨmɨruien. Tihəseni pen nɨpwramiaha me ia rəɡɨn mə in truvehi mo noien atukwatukw ia nɨpwramiaha. 14  1Jon 3:6Noien ərəha trəpwəh nərɨmənuien ia kɨmiaha tɨ nəri nə mə hiəpkarə teɡɨn mhə Loa səvəi Moses mətə hiamarə teɡɨn namasanien səvəi Kumwesən.
Noien atukwatukw ramərɨmənu ia nərmama me səvəi Iesu Kristo
15  Rom 6:1Nənə rəfo? Ramasan mǝ kɨtaha tsamo a noien ərəha tɨ nəri nə mə səpkarə teɡɨn mhə Loa səvəi Moses mətə samarə teɡɨn namasanien səvəi Kumwesən? Rekəm! 16  Jon 8:34, 2Pit 2:19Hiəukurən uə rekəm? Trɨni mɨnuə hiəseni pen kɨmiaha kərkwi tərini kɨmiaha mə tihamo nəkwai iərmama riti, nənə, kɨmiaha nə iotukwininari me səvəi iərmama nəha hiamo nəkwan. Suatuk kəru tɨ nesi penien. Ia suatuk riti kɨmiaha iotukwininari me səvəi noien ərəha, nənə suatuk nəha ramevən tɨ nemhəien. Nənə ia suatuk riti mwi kɨmiaha iotukwininari me hiamo nəkwai Kumwesən, nənə suatuk nəha ramevən tɨ natukwatukwien ia nəmri Kumwesən. 17 Mətə kɨtaha səni tanak tɨ Kumwesən mə nəri auər a fwe kupwən noien ərəha rɨnərkwi tərini kɨmiaha hiamo nəkwan, mətə kurirə hio nəɡkiariien pərhien sə kɨnahatən kɨmiaha irə ia rerɨmiaha pam. 18  Jon 8:32Kɨməfi raka noien ərəha ia kɨmiaha, hiəuvəuvehe raka mhəno kɨmiaha iotukwininari me səvəi noien atukwatukw.
19 Iakaməɡkiari ia noien riti sə nərmama həukurən, in i noien səvəi iotukwininari mɨne iəmə asori, tɨ nəri nə mə nətərɨɡien səkɨmaha rɨpkəmwhen mhə tɨ nukurənien narimnari me səvəi Kumwesən. Fwe kupwən hiənəseni pen nɨpwramiaha me kərkwi tərini irəha kamho nəkwai noien əmkemɨk mɨne noien ərəha sə rautə mamasori. Mətə ipwet mɨne tihəseni pen nɨpwramiaha me pwəh kərkwi tərini irəha kamho a noien sə ratukwatukw, nənə kɨmiaha tihəuvehe mhəmher mho nərmama ikinan me səvəi Kumwesən. 20 Fwe kupwən, noien ərəha rɨnərkwi tərini kɨmiaha hiamo nəkwan. Ia nəpɨn nəha noien atukwatukw rɨpkərɨmənu mhə ia kɨmiaha. 21  Rom 7:5, 8:6,13Namasanien riti riwən hiaməuvehi rɨməuku pen tɨ noien ərəha me səməme hiamaurɨs tukwe nəha təkwtəkwuni. Kwənkwai noien ərəha me nəha, in nə nemhəien a. 22 Mətə təkwtəkwuni, kɨməfi raka noien ərəha ia kɨmiaha. Kɨmiaha hiəuvəuvehe mhəno raka iotukwininari me səvəi Kumwesən. Namasanien sə hiaməuvehi ruku pen tukwe in nə kɨmiaha tihəuvehe mhəmher mho nəkur ikinan me səvənhi. Nənə kwənkwai namasanien nəha in nə nɨmɨruien rerɨn. 23  Rom 5:12,15Ro iamɨnha irə tɨ nəri nə mə nərəkuien səvəi noien ərəha in nə nemhəien, mətə nəri sə Kumwesən raməriari pehe auər a i, in nə nɨmɨruien rerɨn saməuvehi raku pen tɨ Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha.

6:1: Rom 3:5-8

6:2: 1Tes 4:1

6:3: Kal 3:27

6:4: Kol 2:12

6:5: Fil 3:10-11

6:6: Kal 5:24

6:7: 1Tes 4:1

6:10: Hip 9:26-28, 1Pit 3:18

6:11: 2Kor 5:15, Kal 2:19, 1Pit 2:24

6:12: Jen 4:7

6:13: Rom 12:1, Efes 2:5, 5:14

6:14: 1Jon 3:6

6:15: Rom 6:1

6:16: Jon 8:34, 2Pit 2:19

6:18: Jon 8:32

6:21: Rom 7:5, 8:6,13

6:23: Rom 5:12,15