2
Nahatən eikuə me Kumwesən trouraha irəha
Mat 24:11, Jut 4Mətə fwe kupwən profet eikuə me nəha ikɨn ia reri nəkur Isrel. Ia noien a mwi nəha kɨmiaha tihətoni nahatən eikuə me ia rerɨmiaha. Irəha tuhəuvehe afafa, mhahatən kɨmiaha ia neikuəien me səməme tuhouraha nari. Irəha tuhəni mə rekəm rɨpko mhə Iesu in iəmə asori sə rɨnərəku raka irəha meivinari ia nirəha. Tɨ noien nəha kamho Kumwesən trouraha akwauakw irəha. Nərmama həpɨk tuhəkurirə pen nahatən eikuə me nəha ia noien ərəha sə irəha kamho ramo naurɨsien. Ro iamɨnhi irə nərmama nepwɨn mwi tuhəni ərəha suatuk səvəi nɨpərhienien. Rom 16:18, 1Tes 2:5Tɨ nəri nə mə nahatən eikuə me nəha hokeikei pɨk mane, irəha tuhəni neikuəien me m kɨmiaha mə tihəuvei pen mane mɨnraha. Kumwesən ruvəni raka tui ia Nəkukuə Ikinan mə trərpwɨn noien ərəha me səvənraha, nənə, mɨnərer mwatuk mə trouraha irəha məpwəh napriien.
Jut 6Kɨmiaha hiəukurən. Fwe kupwən, nəpɨn naɡelo me nepwɨn həno noien ərəha, Kumwesən rɨpkəkwtəmhiri mhə nərpwɨnien səvənraha, mətə rɨnərihi irəha ia jen, mərarki pen irəha ia kwopun riti fwe inhərɨpwaIa nəɡkiariien Krik, kwopun nəha inhərɨpw sə Pita rani nəɡhɨn nə Tartaros. Nəkur Kris həməni kwopun nəha mə kwopun kamərpwɨn noien ərəha me ikɨn səvəi nənɨmwɨn ərəha me mɨne nərmama me səməme hənərui nəkwai Kumwesən. mə tuhamarə ikɨn ia nəpitəvien meste nəpɨn in trərpwɨn noien ərəha me irə. Jen 6-8, 8:18, 2Tes 3:6Nənə Kumwesən rɨpkəkwtəmhiri mhə nərpwɨnien səvəi nərmama kupwən me səməme kamhərui nəkwan ia nəpɨn səvəi Noa, mətə rɨnouraha irəha ia nui asori. Mətə Noa rɨməni irapw nəɡkiariien səvəi noien atukwatukw, nənə Kumwesən ruvehimɨru in mɨne nərmama me səvənhi irəha pam sefen. Jen 19:24, Jut 7Nənə Kumwesən rɨno nərpwɨnien tɨ nərəhaien səvəi nəkur Sotom mɨne Komora, rɨməuvani taon mi nəha ia napw krouo nɨmwrakw ia nirau. In ro iamɨnha irə mə trahatən nəfe tro m nərmama səməme kamhərui nəkwan. Jen 19:1-16Mətə in rɨməuvehimɨru Lot. Iəmə nəha in iəmə atukwatukw, nənə rerɨn raməmisə tɨ noien ərəha sə ramo naurɨsien səvəi nəkur ərəha me nəha ikɨn. In ramarə irəha mɨnraha, mamətoni noien ərəha me nəha kamho, mamreɡi nəɡkiariien ərəha me nəha kamhəni, ia nəpɨn me pam rerɨn sə ratukwatukw raməmisə pɨk tukwe. 1Kor 10:13, Jut 6Narimnari me nəha ramahatən mə Iərɨmənu rukurən nuvehimɨruien nərmama me səməme kamhəsiai in, mamho noien me sə in rokeikei, nənə rukurən nɨpeki rakaien irəha ia nərəhaien sə kamharə irə. Mətə nərmama səməme həpkatukwatukw mhə Kumwesən rukurən nərpwɨnien noien ərəha me səvənraha təkwtəkwuni, marə mo tukuahaɡ mwi irəha rəmwhen ia nərmama ia kalapus, mamevən meste in truvei pen nərpwɨnien sampam mɨnraha ia nəpɨn kurirə. 10  Jut 7-8,16Kumwesən truvei pen nərpwɨnien m nərmama ərəha me pam, mətə truvei pen nərpwɨnien asori mɨnraha nəha səməme kamhesi pen noien əmkemɨk me nɨpwranraha rokeikei pɨk, mamhətə ərəha nasoriien sə kauvehi kamərɨmənu irə.
Nahatən eikuə me nəha səməme iakaməɡkiari ia nirəha, irəha kamhərpwi irəha, mamho kənkapwənraha, mamhəni nəɡkiariien ərəha me ia naɡelo me ia neiai mhəpwəh nehekɨrien. 11  Jut 9Nəri auər a mə naɡelo me nəha irəha həskai nənə nəɡsenraha rasori məpi raka nərmama me nəha, mətə irəha həpkɨni ərəha mhə irəha riti ia nəmri Iərɨmənu. 12  Jut 10Mətə nahatən eikuə me nəha kamhəni ərəha narimnari me səməme irəha həpkukurən mhə. Irəha həmwhen ia nəri əprmɨn me nətərɨɡien səvənraha riwən, mətə kamho a nari sə hokeikei. Nəri əprmɨn me nəha kɨməkwəhi irəha mə kwənkru trousi tərini irəha, kousi əpune irəha. Kumwesən trouraha mwi nahatən eikuə me nəha rəmwhen ia nəri əprmɨn me nəha.
13  Jut 12In trərəku irəha ia nərəhaien tɨ nəri nə mə irəha həno nərəhaien m nərmama. Ia nətəien səvənraha noien i ramasan pɨk mə ia rukwəsikər tuhani pɨk nari mhənɨmwi pɨk. Irəha həmwhen ia tɨnari əmkemɨk, uə təmwki nɨmwapw sə ramo aurɨs kɨmiaha. Irəha həuvehe mhani nari kɨmiaha mɨnraha, mətə kamheikuə ia kɨmiaha rerɨnraha raɡien a. 14 Ia nəmrɨnraha kamhətə pɨk nɨpran me, mamhakres irəha, mhəpkapwɨs mhə ia noien ərəha. Irəha kamhəvi nərmama səməme nətərɨɡien səvənraha rɨpkɨskai mhə mə tuhəuvən mho noien ərəha. Rerɨnraha rokeikei pɨk mane. Kɨnahatən amasan irəha irə. Irəha nɨpwnəti nərəhaien Kumwesən raməkwein ərəha ia nirəha! 15  Nam 22:7, Jut 11, Rev 2:14Irəha hənəpwəh suatuk sə ratukwatukw, nənə mhəikou mamhesi pen suatuk səvəi Palam tɨni Peor, iərmama sə rokeikei pɨk nuvehiien mane ia noien ərəha. 16  Nam 22:28-35Mətə toɡki riti rɨnəski tɨ noien ərəha me səvənhi. Kɨtaha səukurən mə toɡki rɨpkəɡkiari mhə, mətə Kumwesən rɨno toɡki rəɡkiari ia reri iərmama mə trɨnise noien ikou səvəi profet nəha.
17  Jut 12-13Nahatən eikuə me nəha həmwhen ia nəmri nui me səməme hənamə, uə nəpuə sə nɨmətaɡi rɨməpeki raka nənə nesən riwən irə. Kumwesən rɨnəpnəpenə raka ia nəpitəvien asori mə səvənraha. 18  Jut 16Irəha kamhəfiəutə ia nirəha me, mamhəni nəɡkiariien arməri me, mamhəvi nəmə me səməme həpkaraka a i ia nəkur kamharə ia nəpitəvien mə tuhəuvehe mho noien ərəha me sə ramo naurɨsien nɨpwranraha rokeikei pɨk. 19  Jon 8:34Irəha kamhəni pen tɨ nəmə me nəha mə tukeivinari ia nirəha, mətə nahatən eikuə me nəha irəha slef me səvəi noien sə ramouraha nərmama. Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə iərmama riti in slef səvəi nəfe noien sə ramərɨmənu irə. 20  Mat 12:45Iesu Kristo in Iərɨmənu səkɨtaha, nənə, in mwi Iərmama sə rauvehimɨru kɨtaha. Nərmama səməme həukurən in həukurən narakaien ia noien əmkemɨk me səvəi tɨprənə i. Mətə mə hərərɨɡ pen mwi kurirə ikɨn, noien me nəha hərkwi mwi irəha, mamhəuvehi irapw nɨskaiien səvənraha, tuharə ia narəien sə rərəha məpi raka narəien sə kupwən. 21  Luk 12:47-48Trɨni mɨnuə irəha hamreirei anan suatuk səvəi natukwatukwien, ramasan pɨk məpi raka mə irəha həuvəukurən suatuk nəha nənə kurirə irə həuvsini pen təkutanraha ia nəɡkiariien ikinan sə Kumwesən rɨməuvei pen mɨnraha. 22  Prov 26:11Noien səvəi nərmama me nəha ramahatən mə nəɡkiariien i kamɨni rerɨn ro nɨpərhienien: “Kuri reuə mɨrərɨɡ pen maməni newəien səvənhi. Kɨnəvərui raka pɨkə revən mamaru mwi ia nəmtɨɡei.”

2:1: Mat 24:11, Jut 4

2:3: Rom 16:18, 1Tes 2:5

2:4: Jut 6

a2:4: Ia nəɡkiariien Krik, kwopun nəha inhərɨpw sə Pita rani nəɡhɨn nə Tartaros. Nəkur Kris həməni kwopun nəha mə kwopun kamərpwɨn noien ərəha me ikɨn səvəi nənɨmwɨn ərəha me mɨne nərmama me səməme hənərui nəkwai Kumwesən.

2:5: Jen 6-8, 8:18, 2Tes 3:6

2:6: Jen 19:24, Jut 7

2:7: Jen 19:1-16

2:9: 1Kor 10:13, Jut 6

2:10: Jut 7-8,16

2:11: Jut 9

2:12: Jut 10

2:13: Jut 12

2:15: Nam 22:7, Jut 11, Rev 2:14

2:16: Nam 22:28-35

2:17: Jut 12-13

2:18: Jut 16

2:19: Jon 8:34

2:20: Mat 12:45

2:21: Luk 12:47-48

2:22: Prov 26:11