Seken Pita
Nəɡkiariien sə rani mə nəfe i nəkukuə
Nəpɨn riti ipaka tɨ nuk 66, Pita rɨrai nəkukuə sə ro kəru irə revən tɨ nakalasia me fwe profens nəha kani mə Esia Maenor. Nəmisəien sə kɨnamo ia nakalasia me nəha fwe Esia Maenor rɨno sampam. Mətə nahatən eikuə me həuvehe mwi tɨ nirəha. Pita rɨni pen tɨ nakalasia me mə irəha tuhəukurən amasan nari nənə mhərer əknekɨn ia nahatətəien səvənraha. Noien nəha trəkoui raka nahatən eikuə me tɨ nirəha. Pita rɨni pen mə Kumwesən trouraha nahatən eikuə me. Tɨ nəri nə mə Iesu Kristo truvehe mwi, Pita rɨni pen tɨ nakalasia me mə tuharə ia narəien sə ro ikinan.
1
Iou Saemon Pita, iou iərmama riti sə iakamo tukwini nari m Iesu Kristo, nənə, iou aposol riti səvənhi.
Iakamrai nəkukuə i m kɨmiaha nərmama me səməme hiaməuvehi nahatətəien riti sə krouamasan pɨk rouəmnəmwhen a ia nahatətəien səkɨmaha. Hiaməuvehi nahatətəien ia noien atukwatukw səvəi Kumwesən mɨne iərmama sə rauvehimɨru kɨtaha Iesu Kristo.
* Jut 2Pwəh namasanien mɨne nəmərinuien krouvehe rouasori mwi tukumiaha tɨ nəri nə mə hiəukurən Kumwesən mɨne Iesu Iərɨmənu səkɨtaha.
Noien me nərmama tuho trahatən pen mə irəha həukurən amasan Iesu Kristo
* 1Tes 2:9Ia nɨskaiien səvəi Kumwesən, in ruvei pehe m kɨtaha narimnari me pam səməme tsaməkeikei mhəuvehi səvəi nɨmɨruien mɨne noien me səməme hatukwatukw nənə rerɨn raɡien tukwe. Narimnari me nəha həməier pehe tukutaha tɨ nəri nə mə kɨtaha səukurən Kumwesən sə in rɨnəkwein kɨtaha mə tsəuvehi pəri nasoriien səvənhi mɨne namasanien səvənhi. Ia narimnari me nəha, in rɨməuvei pehe m kɨtaha promes keikei me səvənhi hasori pɨk. In rɨməuvei pehe promes me i mə tihəuvehi pwəh hasitu ia kɨmiaha hiaraka ia noien ərəha me səvəi tɨprənə i səməme kamhouraha nərmama tɨ nəri nə mə irəha hokeikei pɨk mə tuho, nənə hiəukurən nuveheien mho kuatia ia nɨmɨruien səvəi Kumwesən.
Ro iamɨnha irə kɨmiaha tihaməkeikei mhousari mhakutan pen noien me i ia nahatətəien səkɨmiaha. Tihəkupwən mhakutan pen noien amasan, nənə, nəpɨn hiənakutan pen raka i, hiakutan pen mwi nukurənien, * Kal 5:22-23nənə, nəpɨn hiənakutan pen raka i, hiakutan pen mwi noien i sə hiaməkoui atukw kɨmiaha, nənə, nəpɨn hiənakutan pen raka i, hiakutan pen mwi nərerien sə hiamərer əknekɨn irə ia nəpɨn me, nənə, nəpɨn hiənakutan pen raka i, hiakutan pen mwi noien i sə hiamo narimnari me səməme Kumwesən rokeikei, nənə, nəpɨn hiənakutan pen raka i, hiakutan pen mwi nokeikeiien i sə hiamokeikei piəvtaha me irə, nənə, nəpɨn hiənakutan pen raka i, hiakutan pen mwi nokeikeiien i sə hiamokeikei nərmama me pam irə. Ramasan mə tiho noien me nəha. Nəpɨn noien me nəha rasori pɨk ia nɨmɨruien səkɨmiaha, ro kɨmiaha hiəpkarə auər a mhə, mətə kɨmaha tihəukurən amasan Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha, nənə nɨmɨruien səkɨmiaha trukuə mo kwənkwan. Mətə iərmama sə rɨpko mhə noien me nəha in rəmwhen iərmama sə nənimen rɨfwə ko rɨpkəti pen mhə isipwɨn, nənə in rɨnenouenou mə Iesu rɨnaikuas raka noien ərəha me səvənhi səməme in rɨno fwe kupwən.
10 Ro iamɨnhi irə piak me tihaməkeikei mhousari əknekɨn mə tiho noien me nəha, nənə ramahatən pen mə Kumwesən rɨmərfi pərhien kɨmiaha, məkwein kɨmiaha mə kɨmiaha nərmama me səvənhi. Ro pen trɨni mɨnuə hiamo noien me nəha ko hiəpkɨmwei mhə nəpɨn riti. 11 Nənə nəpɨn Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha truvehe irə, in truvehimɨru kɨmiaha, nənə, məseni kɨmiaha hiəuvnimwə ia nɨtətə səvənhi sə in trərɨmənu irə ia nuk nuk me.
Nəɡkiariien səvəi profet me ia Nəkukuə Ikinan
12  * Jut 5Ro pen nəpɨn me pam takaməkeikei mo a pwəh rerɨmiaha ramrhi narimnari me i, nəri auər a mə hiəukurən nənə mamhərer əknekɨn ia nɨpərhienien sə hiəuvəuvehi raka. 13  * 2Tes 3:1Nəpɨn iakamɨru ihi ia nɨpwrak i, rerɨk ramrhi mə ratukwatukw mə takɨni nəɡkiariien i məsuəpwiri kɨmiaha irə pwəh rerɨmiaha ramrhi, 14  * 2Kor 5:1, Jon 21:18-19tɨ nəri nə mə iakukurən mə trɨpko mhə tui iakemhə, məpwəh nɨpwrak i rəmwhen ia Iesu Kristo Iərɨmənu səkɨtaha ruvəni pehe raka tukw iou i. 15 Nənə takaməkeikei məmwur nəha təkwtəkwuni mə tihəpwəh nenouenouien ia narimnari me i nəpɨn iakuvamhə raka mier ia tɨprənə i.
16  * Mat 17:1-5Nəpɨn iahaməni irapw tukumiaha mə Iesu Kristo truvehe mwi ia nɨskaiien, iahəpkɨni mhə kwənaɡei me irə səməme iərmama rani a ia nətərɨɡien səvənhi, mətə kɨmrahar iaharənətoni atukwatukw ia nənimemrahar nɨskaiien mɨne nukuraanien asori səvənhi. 17-18  * Mat 17:5Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə fwe kupwən, kɨmrahara Irəhar nə Pita, Jemes, mɨne Jon iahamaravən ia təkuər ikinan kɨmaha Iesu. Ia nəpɨn nəha Tata Kumwesən ruvei pen nɨsiaien m Iesu, nənə mo nukuraanien rəhiapw mier ia nɨpwran, nənə reri Kumwesən rɨni mə, “In i nərɨk keikei, rerɨk raɡien pɨk tukwe.” Kɨmrahar iaharreɡi nəɡkiariien nəha ruku pen fwe ia neiai muvehe.
19 Kɨtaha səukurən mwi mə nəɡkiariien səvəi profet kupwən me ro nɨpərhienien. Ramasan mə kɨmiaha tihətərɨɡ amasan irə tɨ nəri nə mə nəɡkiariien səvəi profet kupwən me rəmwhen ia laet sə raməhiapw ia nəpitəvien. Laet nəha traməhiapw iamɨnha irə meste ruvəran pen ia nəpɨn asori nəha nənə koufətəteiə rutə ia rerɨmiaha. 20  Nəri sə tihəkupwən mhəukurən ro iamɨnhi irə. Nəɡkiariien me pam səvəi profet me ia Nəkukuə Ikinan riti riwən in nəɡkiariien atukw səvəi profet riti. 21  * 2Tim 3:16, 1Pit 1:11Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə profet me hənapkɨni irapw mhə nətərɨɡien atukw səvənraha, mətə irəha nərmama səməme Nənɨmwɨn Ikinan riri irəha mo irəha həni irapw nəɡkiariien sə ruku pen tɨ Kumwesən.

*1:2: Jut 2

*1:3: 1Tes 2:9

*1:6: Kal 5:22-23

*1:12: Jut 5

*1:13: 2Tes 3:1

*1:14: 2Kor 5:1, Jon 21:18-19

*1:16: Mat 17:1-5

*1:17-18: Mat 17:5

a1:17-18: Irəhar nə Pita, Jemes, mɨne Jon

*1:21: 2Tim 3:16, 1Pit 1:11