5
Nəvəhaɡien revən tɨ elta me səvəi nəfwakiien mɨne ntəmaruə me
* Rom 8:17Nənə iakokeikei mə takəɡkiari kwopti m kɨmiaha elta me səvəi nəfwakiien. Iou elta riti səvəi nəfwakiien iakəmwhen a ia kɨmiaha. Iakɨnətoni Kristo ia nənimek nəpɨn rɨreɡi nəmisəien me ia nɨpwran. Narimnari asori me i rɨpko mhə tui həier pehe iou mwi takətoni. * Jon 21:15-17, Wok Me 20:28, Flm 14, Taet 1:11Kɨmiaha tihaməkeikei mhətui amasan tɨ nərmama me səvəi Kumwesən səməme in rɨnəmri irəha ia rəɡɨmiaha. Irəha həmwhen ia sipsip me səvənhi. Rərəha mə tihətui amasan tɨ nirəha rerɨmiaha rəpwəh naɡienien, mətə tihətui amasan tɨ nirəha rerɨmiaha raɡien rəmwhen Kumwesən rokeikei. Nənə rerɨmiaha trəpwəh nɨrhiien mə tihəuvehi mane irə. Mətə tihətui amasan a tɨ nirəha tɨ nəri nə mə rerɨmiaha ramaɡien mə tihasitu. * 2Kor 1:24, Fil 3:17, Taet 2:7Nənə rərəha mə tihəfiəutə kɨmiaha me, mamhərɨmənu ia sipsip me i səməme Kumwesən rɨnəmri irəha ia rəɡɨmiaha, mətə tiho noien sə ratukwatukw mamasan mə irəha həukurən nətoniien mhesi pen noien səkɨmiaha. * Hip 13:20, 1Kor 9:25Iəmə sə rasori anan ia nərmama səməme kamhətui tɨ sipsip me trier pehe, nənə nəpɨn nəha in trəɡnəɡɨni kɨmiaha muvei pehe nasoriien m kɨmiaha sə trɨpkiwən mhə.
* Efes 5:21, Jem 4:6Ia noien a mwi nəha kɨmiaha ntəmaruə me tihaməkeikei mhəsiai elta me səvəi nəfwakiien. Kɨmiaha pam anan tihəuvehi irapw nətərɨɡien səkɨmiaha reiwaiu mhasitu ia kɨmiaha me, tɨ nəri nə mə Nəkukuə Ikinan rani mə,
“Kumwesən rerɨn rɨpkaɡien mhə tɨ nərmama səməme kamhəfiəutə ia nirəha,
mətə raməriari pen namasanien səvənhi m nərmama səməme kamhəuvehi irapw irəha.”
* Mat 23:12, Jem 4:10Ro pen kɨmiaha tihəuvehi irapw atukw kɨmiaha, mharə teɡɨn rəɡi Kumwesən əsanɨn, mə in truvehi utə kɨmiaha ia nəpɨn atukwatukw səvənhi. * Sam 55:22, Mat 6:25-30Nənə tihəuvehi pam katipə pəmpəm me səkɨmiaha mhəuvehe mhəmri pen m Kumwesən tɨ nəri nə mə nəpɨn me rerɨn ramrhi kɨmiaha.
* 1Tes 5:6Hətui mhətui amasan tɨ nəri nə mə iəremhə asori Setan raməmwəki kɨmiaha. In rəmwhen ia laeon riti sə raməkri asori mamavən mamətui iərmama mə trəni. * Efes 6:11-13, Jem 4:7Tihərer əknekɨn ia nahatətəien səkɨmiaha mhəpwəh nəseniien in, tɨ nəri nə mə hiəukurən mə ia kwopun me pam ia tɨprənə i kamo nəmisəien m piəvtaha me tɨ nəɡhi Iesu rəmwhen a ia nəmisəien me i kamo m kɨmiaha.
10  * 1Tes 2:12, 1Tes 1:6Kumwesən in nukune namasanien me pam. In rɨnəkwein ia kɨmiaha hiəuvehe mho kuatia kɨmiaha Kristo mə tiharə kɨmiaha min ia nasoriien səvənhi sə trɨpkiwən mhə. Kurirə ia nəmisəien kwakwa nəha hiamreɡi, in tromasan kɨmiaha, məmri əknekɨn kɨmiaha hiəuvehe mhəskai mhəpwəh nɨkiukiuien. 11 Pwəh in rərɨmənu ia nuk nuk me. Ouəh, pwəh ro iamɨnhi.
Nəɡkiariien sampam
12 Saelas i kɨmrau min, iakamətoni mə in piəvtaha riti iakukurən nətɨɡiteien irə, in rɨnasitu ia nirak mɨrai pen nəɡkiariien səiou ia nəkukuə i. Iakamərhi pehe nəkukuə i tukumiaha, mamərpwi əknekɨn kɨmiaha, mani irapw mə in i namasanien pərhien səvəi Kumwesən tihərer əknekɨn irə. 13  * 2Tim 4:11Pran sə ramarə ia Papilona Ia vas 13 Pita rɨni nəɡkiariien i mə, “Pran sə ramarə ia Papilon.” Rɨpko mhə Papilon taon asori nəha Oltestamen raməɡkiari irə, mətə rosi Pita rani Papilon in taon nəha Rom. Pran sə ramarə fwe ikɨn in nəha nakalasia me səvəi Iesu Kristo ia taon nəha. Kumwesən rɨmərfi kɨmiaha min, in rani ramasan tukumiaha, nənə nərɨk Mak, in mwi rani ramasan tukumiaha. 14  * 1Kor 16:20Tihəni ramasan tukumiaha me, mhakei m kɨmiaha me ia nakeiien sə rahatən nokeikeiien. Pwəh nəmərinuien tramarə tukumiaha pam nərmama me səvəi Kristo.

*5:1: Rom 8:17

*5:2: Jon 21:15-17, Wok Me 20:28, Flm 14, Taet 1:11

*5:3: 2Kor 1:24, Fil 3:17, Taet 2:7

*5:4: Hip 13:20, 1Kor 9:25

*5:5: Efes 5:21, Jem 4:6

*5:6: Mat 23:12, Jem 4:10

*5:7: Sam 55:22, Mat 6:25-30

*5:8: 1Tes 5:6

*5:9: Efes 6:11-13, Jem 4:7

*5:10: 1Tes 2:12, 1Tes 1:6

*5:13: 2Tim 4:11

a5:13: Ia vas 13 Pita rɨni nəɡkiariien i mə, “Pran sə ramarə ia Papilon.” Rɨpko mhə Papilon taon asori nəha Oltestamen raməɡkiari irə, mətə rosi Pita rani Papilon in taon nəha Rom. Pran sə ramarə fwe ikɨn in nəha nakalasia me səvəi Iesu Kristo ia taon nəha.

*5:14: 1Kor 16:20