4
Narəien kamarə irə kamesi pen nəkwai Kumwesən
* Rom 6:2,7Nəpɨn Kristo ramarə ia tɨprənə i, in rɨreɡi nəmisəien ia nɨpwran. Ro pen kɨmiaha mwi tihaməkeikei mhəuvehi nətərɨɡien rəmwhen ia səvənhi mə tro kɨmiaha hiəskai, tɨ nəri nə mə nərmama səməme kamhəreɡi nəmisəien ia nɨpwranraha rəmwhen ia Kristo, irəha həpwəh mwi noien noien ərəha. * 1Jon 2:16Ro pen nəpɨn hiamarə ia tɨprənə i, tihəpwəh nesi penien noien ərəha me səməme rerɨmiaha rokeikei, mətə tihesi pen suatuk səvəi noien nəkwai Kumwesən. * Efes 2:2-3Nəpɨn sə ruvəuvehe muvəukurau raka hiənarə irə rɨnəpwəmwɨs mɨnəmwhen. Ia nəpɨn nəha kɨmiaha hiənamo noien ərəha me səməme nərmama həreirei Kumwesən hokeikei pɨk. Hiaməiri əpnapen kɨmiaha me, mamho noien ərəha me nɨpwramiaha rokeikei, mamhənɨmwi nənɨmwiien skai mamhakonə irə, mamhətui pɨk nərəhaien, mamho lafet ərəha me, nənə mamhəfwaki m nənɨmwi nari me noien i in noien ərəha anan. Ipwet mɨne nərmama me nəha həreirei Kumwesən nənimenraha ramier tɨ nəri nə mə kɨmiaha tihəpkaiu mhə mhəuvən kɨmiaha mɨnraha, mhəpko mhə noien ərəha me sə rasori pɨk anan. Nənə irəha kamhəni ərəha kɨmiaha tukwe. * Wok Me 10:42Mətə irəha tuhaməkeikei mhəni irapw tɨ Kumwesən mə hənəfarə irə. In ramərer mwatuk mə trəkiri nərmama həuvamhə mɨne səməme kamhəmɨru. * Rom 8:10, 1Kor 5:5Ro pen kɨnəvisau raka mwi nəɡkiariien amasan səvəi Kristo m nərmama səməme həuvamhə, mə nəri auər a haməuvehi nərpwɨnien ia nɨpwranraha mhemhə rəmwhen ia nərmama pam, mətə ia nənɨmwɨnraha kamharə mamhesi pen nəkwai Kumwesən.
* Rom 13:11-12, 1Kor 10:11, 1Jon 2:18Nəpɨn sə narimnari me pam tuhəiwən irə ruvəuvehe ipaka. Ro pen tihəpwəh nakonəien ia nənɨmwiien skai. Nətərɨɡien səkɨmiaha traməkeikei məmak amasan mə hiəukurən nəfwakiien. * 1Pit 1:22, Jem 5:20Nəri sə tihəkupwən mho in i tihaməkeikei mhokeikei kɨmiaha me ia rerɨmiaha pam tɨ nəri nə mə nokeikeiien ramousəman noien ərəha me həpɨk hiəpkətoni mhə. * Hip 13:2Ramasan mə tihəsevər ia rukwənu me səkɨmiaha tukumiaha me, mhəpwəh nəɡkiari əɡkiari pɨkien tukwe. 10  * Rom 12:6-8Kɨmiaha kuatia kuatia hiaməuvehi nari riti sə Kumwesən rɨməuvei pehe m kɨmiaha ramo hiamskai tɨ noien wok səvənhi. Ro iamɨnhi irə tihaməkeikei mho rəmwhen ia iotukwininari sə ramətui amasan tɨ nautə səvəi iəmə asori səvənhi, nənə, mhəuvehi namasanien me i səpəmsəpə Kumwesən rɨnəriari pehe, mhasitu ia kɨmiaha me irə. 11  * 1Kor 10:31Trɨni mɨnuə kɨmiaha riti in iərmama səvəi nəvisauien, ramasan mə in trəvisau mɨni irapw nəɡkiariien səvəi Kumwesən. Trɨni mɨnuə kɨmiaha riti in iərmama səvəi nasituien, ramasan mə in trasitu, mo ia nəsanɨnien sə Kumwesən rauvei pen min. Mə kɨmiaha hio iamɨnha irə, nərmama tuhətə narimnari me hiamo nənə mhəɡnəɡɨni Kumwesən tɨ Iesu Kristo. Pwəh nasoriien mɨne nərɨmənuien krauevən tukwe in ia nuk nuk me. Ouəh, pwəh ro iamɨnhi.
Nəmisəien kamo m nərmama me səvəi Iesu Kristo
12  * 1Tes 1:6-7Nərmama keikei me. Rərəha mə hiamərkərinari ia nəmisəien i rəmwhen ia napw sə rauvehe tukumiaha nəha təkwtəkwuni mə tro mətə sas ia nahatətəien səkɨmiaha. Hiəukurən mə rɨpko mhə kɨmiaha əpa hiamreɡi nəmisəien me iamɨnha irə. 13  * Wok Me 5:41, Rom 8:17, 2Tim 2:12, Jem 1:2Mətə ramasan mə rerɨmiaha traɡien tɨ nəri nə mə nəmisəien me i hiamreɡi həmwhen a ia səməme Kristo rɨməreɡi. Trɨni mɨnuə hiamo iamɨnhi irə, nənə rerɨmiaha traɡien pɨk anan nəpɨn tukətoni in rier pehe ia nɨskaiien səvənhi. 14  * Sam 89:50-51, 1Tes 2:20Trɨni mɨnuə nərmama kamhəni ərəha kɨmiaha tɨ nəɡhi Kristo, nənə, rerɨmiaha traɡien, tɨ nəri nə mə Nənɨmwɨn asori səvəi Kumwesən ramarə ia kɨmiaha. 15 Mətə rərəha mə kɨmiaha riti rousi əpune iərmama, uə rakres, uə rərui loa, uə rani neikuəien mamouraha nəɡhi iərmama irə. Trɨni mɨnuə kɨmiaha riti ro iamɨnhi irə, ratukwatukw a mə tuko nəmisəien min. 16  * Wok Me 11:26, Fil 1:20Mətə trɨni mɨnuə kamo nəmisəien m kɨmiaha riti tɨ nəri nə mə in iərmama riti səvəi Kristo, ramasan mə iərmama nəha trəpwəh naurɨsien, mətə pwəh in rɨni nəɡhi Kristo muvehi utə Kumwesən irə. 17  * Jer 25:29, 2Tes 1:8Iakani iamɨnhi irə tɨ nəri nə mə nəpɨn sə Kumwesən trəkiri noien me səvəi nərmama irə ruvəuvehe nəha təkwtəkwuni, nənə in trukupwən məkiri noien me səkɨtaha nərmama səməme samarə ia nəkwai nimwə səvənhi. Trɨni mɨnuə rukupwən ia kɨtaha, nənə trəfo ia nərmama səməme kamhərui nəɡkiariien amasan səvənhi? In trəkiri noien me səvənraha kurirə ikɨn, mo rɨskai mwi mɨnraha məpi raka. 18  * Luk 23:31Nəkukuə Ikinan rani mə,
“Trɨni mɨnuə rəknekɨn tɨ nərmama atukwatukw me mə tuhəuvehi nɨmɨruien,
nənə rəfo ia nərmama səməme həpkɨsiai mhə Kumwesən mamho noien ərəha, irəha tuhəfa mhəuvehi nɨmɨruien?”
19  * Sam 31:5Ro iamɨnhi irə nərmama səməme kamhəreɡi nəmisəien, mətə tɨ nəri nə mə nətərɨɡien səvəi Kumwesən, ramasan mə irəha tuhaməmwur pen ia noien amasan, nənə, mhəmri pen nɨmɨruien səvənraha ia rəɡi Kumwesən mə trətui amasan tukwe. Irəha həukurən nətɨɡiteien irə. In Kumwesən rɨno neiai mɨne tɨprənə mɨne narimnari me pam.

*4:1: Rom 6:2,7

*4:2: 1Jon 2:16

*4:3: Efes 2:2-3

*4:5: Wok Me 10:42

*4:6: Rom 8:10, 1Kor 5:5

*4:7: Rom 13:11-12, 1Kor 10:11, 1Jon 2:18

*4:8: 1Pit 1:22, Jem 5:20

*4:9: Hip 13:2

*4:10: Rom 12:6-8

*4:11: 1Kor 10:31

*4:12: 1Tes 1:6-7

*4:13: Wok Me 5:41, Rom 8:17, 2Tim 2:12, Jem 1:2

*4:14: Sam 89:50-51, 1Tes 2:20

*4:16: Wok Me 11:26, Fil 1:20

*4:17: Jer 25:29, 2Tes 1:8

*4:18: Luk 23:31

*4:19: Sam 31:5