21
Iesu rier irapw mwi ia nəmri nərmama nepwɨn səvənhi
Kurirə ikɨn Iesu rier irapw mwi ia nəmri nərmama me səvənhi ia nɨkare nui asori Taepirias. In rier irapw ia nəmrɨnraha iamɨnhi irə: Jon 1:45-51, Jon 20:24Nəpɨn riti Saemon Pita, mɨne Tomas sə kani in mə “Mwirmwir,” mɨne Nataniel sə ruku pen ia Kena ia tənə Kalili, mɨne tɨni Sepeti mi, mɨne iərmama kəru mwi səvəi Iesu housəsɨmwɨn irəha me ia kwopun kuatia. Nənə Saemon Pita rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Iakamevən takvi nəmu me.”
Mɨreɡi irəha həni pen tukwe in mə, “Itə. Pwəh kɨtaha pam səuvən.” Ro pen irəha heiwaiu mhəputə ia nɨtətə ouihi riti, mhəuvən mhəvi net meste rɨran, mətə həpkuvi mhə nəmu riti.
Nəpɨn rɨnamran Iesu ramərer ia nɨkare nui asori, mətə nərmama me səvənhi həreirei mə Iesu nəha.
Jon 20:14, Luk 24:41Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Nəkwərhakwərha me, nəmu riti nə hiəvi uə?”
Mɨreɡi həni mə, “Rekəm.”
Mɨreɡi in rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Herukw ro net səkɨmiaha ia nɨkare nɨtətə ouihi mwatuk, nənə tihətoni nepwɨn.” Ro iamɨnhi irə irəha herukw irapw net, mhəuvəreirei nɨvi utəien mwi tɨ nəri nə mə nəmu me həuvəukuər ia nəkwai net.
Jon 13:23, Mat 14:29Nənə iərmama səvəi Iesu, sə nəha Iesu rokeikei pɨk in, rɨni pen tɨ Pita i mə, “Kwa Iərɨmənu nəha səkɨtaha.” Ia nəpɨn nəha Saemon Pita rɨməpeki raka tɨnari me səvənhi maməvi nəmu me, mətə nəpɨn rɨreɡi mə Iərɨmənu nəha, in ruvei pen mwi tɨnari me səvənhi, məruərau irapw ia nui, meiai muvarei. Nərmama səvəi Iesu ia nəkwai nɨtətə ouihi həsuə a mhəuvarei, mhəvkəkini net sə nəmu me həukuər irə. Rɨpko mhə irəha isipwɨn tɨ nɨkare nui, mətə həsuə a rəmwhen ia hantret meta. Nəpɨn həuvarei irə hətoni bred mɨne nəmu me ramrɨmər pen ia nukumheəv ia napw.
10 Nənə Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Həpeki nəmu me nepwɨn sə hiəpkuvi a i, mhəpeki mhəuvehe.”
11  Luk 5:6Ro iamɨnhi irə Saemon Pita rəputə ia nɨtətə ouihi, muvi parei net rukuər ia nəmu asori me irəha pam wan hantret fifti tri. Nəri auər a mə nəmu me həpɨk iamɨnhi, mətə net rɨpkəpəruəpəruə mhə. 12 Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Həuvehe mhani nari.” Ia nəpɨn nəha nərmama me səvənhi həhekɨr. Irəha riti riwən rəres in mə, “Ik sin i?” Irəha həuvəukurən raka mə in nə Iərɨmənu səvənraha. 13  Jon 6:11Nənə Iesu ruvehe, muvehi bred, muvei pen mɨnraha, marə mo mwi iamɨnhi ia nəmu me. 14  Jon 20:19,26In i nəpɨn sə ro kahar irə Iesu rier irapw ia nəmri nərmama me səvənhi nəpɨn rɨnətui mwi ia nemhəien səvənhi.
Iesu mɨne Saemon Pita
15  Mat 26:33, Jon 1:42Nəpɨn irəha hənani raka nari, Iesu rɨni pen tɨ Saemon Pita i mə, “Saemon, tɨni Jon, ikokeikei pərhien iou məpi raka irəha i uə rekəm?”
Mɨreɡi Pita rɨni pen tukwe in mə, “Ouəh, Iərɨmənu, ikukurən mə iakokeikei pərhien ik.”
Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Əkwməni kwəti sipsip me səiou.”
16  Wok Me 20:28Nənə Iesu rəres mwi sə ro kəru irə, mɨni mə, “Saemon, tɨni Jon, ikokeikei pərhien iou uə rekəm?”
Mɨreɡi Pita rɨni pen tukwe in mə, “Ouəh, Iərɨmənu, ikukurən mə iakokeikei pərhien ik.”
Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Ətui amasan tɨ sipsip me səiou.”
17  Jon 13:38, 16:30Nənə Iesu rəres mwi sə ro kahar irə, mɨni mə, “Saemon, tɨni Jon, ikokeikei pərhien iou uə rekəm?”
Pita rɨreɡi rərəha tɨ nəri nə mə Iesu rəres sə ro kahar irə mɨnuə “Ikokeikei pərhien iou uə rekəm?” Ro pen rɨni pen tukwe in mə, “Iərɨmənu, ikukurən narimnari me pam, mukurən mwi mə iakokeikei pərhien ik.”
Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Əkwməni sipsip me səiou. 18 Iakani nɨpərhienien tukw ik i fwe kupwən nəpɨn ikɨnamouihi irə ikɨnamarkahu atukw səim, mamavən ia kwopun pəku ikokeikei, mətə nəpɨn tikərɡharə, tikus atukw rəɡɨm mi, nənə iərmama əpə iti trarkahu pehe mik, muvehi ik ikevən ia kwopun sə ipkokeikei mhə mə tikevən ikɨn.” 19  Mat 16:24-25, Mak 1:17, 2Pit 1:14(Iesu rɨni nəɡkiariien i mahatən nəfe nemhəien Pita tremhə irə muvehi utə nəɡhi Kumwesən.) Nəpɨn rɨni pam, mɨni pen tɨ Pita i mə, “Kurirə iou.”
20  Jon 13:23-25Ia nəpɨn nəha Pita rəti kurirə, mətoni iərmama riti səvəi Iesu, sə Iesu rokeikei pɨk in, rakurirə ia nirau. Iərmama nə in nə iərmama sə fwe kupwən raməkure ipaka tɨ Iesu nəpɨn kamhani pəri nari irə, nənə məres pen in mə, “Iərɨmənu, sin nə truvei pen ik ia rəɡi nərmama səməme haməmwəki ik?” 21 Nəpɨn Pita rətoni iəmə nəha rakurirə ia nirau, rɨni pen tɨ Iesu i mə, “Iərɨmənu mətə rəfo ia iəmə nəha?”
22  Mat 16:28Mɨreɡi Iesu rɨni pen tukwe in mə, “Rəfo ikəres iəmə nəha miou? Trɨni mɨnuə iakokeikei mə in trɨmɨru mamevən meste nəpɨn sə takuvehe irə, səkɨmrau min əpa. Mətə ik tikukurirə iou.” 23 Ro iamɨnhi irə nəɡkiariien riti rauvirɨs ia piəvtaha me mə iərmama nəha səvəi Iesu trɨpkemhə mhə. Mətə Iesu rɨpkɨni pen mhə tɨ Pita i mɨnuə “Iəmə nəha trɨpkemhə mhə.” In rɨni mə, “Rəfo ikəres iəmə nəha miou? Trɨni mɨnuə iakokeikei mə in trɨmɨru mamevən meste nəpɨn sə takuvehe irə, səkɨmrau min əpa.”
24  Jon 19:35Iərmama nəha səvəi Iesu in a mwi nəha rani irapw narimnari me i, mamrai nəɡkiariien me i. Nənə kɨtaha səukurən mə nəɡkiariien səvənhi ro nɨpərhienien.
25  Jon 20:30Nənə narimnari me rɨpɨk mwi nəha ikɨn Iesu rɨno. Tuko kɨrai pen pam irəha ia nəkukuə, rosi ko təkure tɨprənə i rɨpkəmwhen mhə mə trəkwtəmhiri nəkukuə me pam.

21:2: Jon 1:45-51, Jon 20:24

21:5: Jon 20:14, Luk 24:41

21:7: Jon 13:23, Mat 14:29

21:11: Luk 5:6

21:13: Jon 6:11

21:14: Jon 20:19,26

21:15: Mat 26:33, Jon 1:42

21:16: Wok Me 20:28

21:17: Jon 13:38, 16:30

21:19: Mat 16:24-25, Mak 1:17, 2Pit 1:14

21:20: Jon 13:23-25

21:22: Mat 16:28

21:24: Jon 19:35

21:25: Jon 20:30