Mak
Nəɡkiariien sə rani mə nəfe i nəkukuə
Mak in rɨməkupwən mɨrai narimnari me ia nɨmɨruien səvəi Iesu. Nətərɨɡien səvəi nərmama mə Mak in iərmama riti sə rɨnakurirə ia Pol mɨne Panapas nəpɨn krouəvisau irapw nəɡkiariien amasan ia kwopun me. Mak in raməɡkiari pɨk ia narəien səvəi Iesu Kristo. Matiu, Mak, Luk, Jon, irəha pam haməɡkiari ia narəien səvəi Iesu Kristo, mətə nəkukuə səvəi Mak rukwakwa mamrai kwərhakwərha nəɡkiariien iərmama rəvsini mukurən. Mak raməɡkiari ia wok səvəi Iesu Kristo maməɡkiari mwi ia nɨmtətien me səməme in rɨno. Mak ramahatən mə Iesu rəmwhen ia iərmama sə ramo wok mauvehi nasoriien. Ikəvsini nəkukuə səvəi Mak nɨpərɨn kahar, nɨpərɨn kuatia raməɡkiari ia nəfe kɨno ia Kristo ia nəfwakiien sampam ia nɨmɨruien səvənhi ia təkure tɨprənə i, maməɡkiari irə mamo sampam ia nemhəien səvənhi mɨne nəpɨn rɨnətui mwi ia nemhəien.
1
Nukune nəɡkiariien amasan
Nukune nəɡkiariien amasan sə raməvisau Iesu Kristo, Tɨni Kumwesən.
* Mat 11:10Kɨmərai pen nəɡkiariien riti ia nəkukuə səvəi Profet Aesea fwe kupwən. Nəɡkiariien nəha rani iamɨnhi irə mə,
“Ətə ro, takərhi pen iərmama sə trəɡkiari tukwini səiou,
in trukupwən ia niram mevən, məpərhi səim suatuk.”
“Reri iərmama riti raməkwein əpwəmwɨs ia kwopun akwesakwes ikɨn mamɨni mə,
‘Kɨmiaha tihaməkeikei mhəpərhi suatuk səvəi Iərɨmənu səkɨtaha,
mhəmri atukwatukw suatuk ouihi me səvənhi.’ ”
* Wok Me 13:24, 19:4Ro iamɨnhi irə Jon rier irapw ia kwopun akwesakwes ikɨn, maməvisau irapw tɨ nərmama mə, “Kɨmiaha tihaməkeikei mhərərɨɡ ia noien ərəha me səkɨmiaha, mho paptaes, nənə Kumwesən trəpwəh nərpwɨnien noien ərəha me səkɨmiaha.” Nərmama pam ia tənə Jutia mɨne Jerusalem həuvən tɨ Jon, mamhəni irapw noien ərəha me səvənraha, nənə in ramo paptaes ia nirəha ia nui arɨs Jotan. * 2Kinɡ 1:8, Mat 11:8Jon ramarkahu ia tɨnari kɨno ia nɨmwheri kamel, mamətoti ia teki nərimɨru, maməni kinhə mɨne kwənipwət ia sukapak. * Wok Me 13:25Ramɨni irapw mə, “Kurirə ia nirak, iərmama riti fwe rauvehe. Nɨskaiien səvənhi rasori məpi raka iou. Iapkəmwhen mhə mə takərpəsuk mɨfi raka nəkwus ia səvənhi put. Iou iakamo paptaes ia kɨmiaha ia nui, mətə in truvehe mo paptaes ia kɨmiaha ia Nənɨmwɨn Ikinan.”
Jon ro paptaes ia Iesu
Ia nəpɨn nəha Iesu ruku pen fwe ia taon nəha Nasaret ia tənə Kalili, muvehe, nənə Jon ro paptaes irə ia nui arɨs Jotan. 10 Nəpɨn atukwatukw Iesu rutə pehe ia nui, rətoni kəpuapen rəkwaɡ, Nənɨmwɨn Ikinan rosi mak inhərɨpw reiwaiu pehe məkure irə. 11  * Sam 2:7, Aes 42:1, Mat 12:18, Mak 9:7Nənə reri Kumwesən ruku pen ia neiai mɨni mə, “Ik nərɨk keikei. Rerɨk raɡien tukw ik.”
Setan raməmwur mə tro Iesu rɨmwei ia nərəhaien
12 Jon rɨno raka paptaes ia Iesu. Nənə Nənɨmwɨn Ikinan rərhi pen Iesu revən ia kwopun akwesakwes ikɨn. 13  * Sam 91:11-13Rarə ikɨn meste nəpɨn foti. Ia nəpɨn nəha Setan raməmwur mə tro Iesu rɨmwei ia nərəhaien. Iesu ramarə irəha nəri əprmɨn me. Naɡelo me hamo tukwini nari min.
Iesu rɨnaməvisau irapw nəɡkiariien amasan səvəi Kumwesən
14  * Mak 6:17Kəkwtəmhiri Jon, kuvehi puvnimwə ia kalapus. Kurirə ikɨn Iesu ruvehe ia tənə Kalili, maməvisau irapw nəɡkiariien amasan səvəi Kumwesən, mamɨni mə, 15  * Mat 3:2, Kal 4:4“Təkwtəkwuni rɨno nəpɨn atukwatukw. Nɨtətə sə Kumwesən ramərɨmənu irə ruvəuvehe ipaka. Tihərərɨɡ ia noien ərəha me səkɨmiaha, mhəni nɨpərhienien ia nəɡkiariien amasan səiou.”
16 Nəpɨn Iesu ramavən ia nɨkare nui asori Kalili, rətoni Saemon irau piəvni nəɡhɨn nə Antru krauerukw net ia nui. Irau krauerukw net ia nui tɨ nəri nə mə irau iərmama mi kravi nəmu. 17  * Mat 13:47, Luk 5:1-11Iesu rɨni pen tɨ nirau i mə, “Rouvehe roukurirə iou, pwəh tako kɨmirau tirouvehe iərmama mi sə kravi nərmama.” 18 Nənə təkwtəkwuni a krouəpwəh net səvənrau roukurirə in.
19 Kurirə ikɨn Iesu ravən ouihi a mwi, mətoni tɨni Sepeti Jemes mɨne piəvni nəɡhɨn nə Jon. Krauəkure ia nəkwai nɨtətə ouihi riti rautiri net me. 20 Iesu rətoni irau, məkwein irau. Nənə krouəpwəh səvənrau tata Sepeti raməkure ia nəkwai nɨtətə ouihi irəha nərmama səməme ramərəku irəha tɨ noien wok səvənhi, rouevən roukurirə Iesu.
Iesu rəkoui irapw nənɨmwɨn ərəha ia iərmama riti
21  * Mat 4:13Iesu mɨne nərmama me səvənhi həuvən ia taon riti nəɡhɨn nə Kapaneam. Ia Sapat Iesu ruvnimwə ia nəkwai nimwəfwaki səvəi nəkur Isrel mamahatən nərmama me. 22  * Mat 7:28-29Irəha hərkəri asori nari ia nahatənien səvənhi, tɨ nəri nə mə in ramahatən irəha rəmwhen iərmama sə rauvehi nasoriien ruku pen tɨ Kumwesən. In ropə ia nahatən me səvəi Loa. 23 Nənə təkwtəkwuni a iərmama riti sə nənɨmwɨn ərəha ramarə irə ruvnimwə pehe ia nəkwai nimwəfwaki səvənraha, 24  * Mak 5:7məkwein əpwəmwɨs, mɨni mə, “Iesu, ik iəmə Nasaret! Ikuvehe mə tiko nəfe ia kɨmaha? Ikuvehe mə tikouraha kɨmaha uə? Iakukurən ik. Ik iəmə ikinan səvəi Kumwesən.”
25 Mətə Iesu rɨnise nənɨmwɨn ərəha, mɨni mə, “Əpwəh nəɡkiariien, mier ia iərmama i.” 26  * Mak 9:26Nənə nənɨmwɨn ərəha rəkwein əpwəmwɨs, mɨkiukiu ia nɨpwran, mier.
27 Kurirə irə nərmama me nənimenraha rier. Haməres irəha me i mə, “Nəfe nəha? Nahatənien vi riti uə? Iəmə i rauvehi nasoriien, mamɨni nəkwan tɨ nənɨmwɨn ərəha me, nənə irəha ho.” 28  * Mat 4:24Təkwtəkwuni a mwi nəɡkiariien kamɨni ia Iesu rier mevən ia kwopun me pam ia tənə Kalili.
Iesu ro nərmama həpɨk nemhəien rarə ia nirəha həuvehe mhəsanɨn
29 Iesu rier irapw ia nimwəfwaki səvəi nəkur Isrel irəha Jemes mɨne Jon mɨne Saemon mɨne Antru. Irəha həuvən atukwatukw mhəuvnimwə ia nəkwai nimwə səvəi Saemon mɨne Antru. 30 Nəpɨn hapirapw fwe ikɨn, nərmama həvisau pen m Iesu mə kaka pran səvəi Saemon ramapri, maməkwiei fifa. 31 Ro iamɨnhi irə Iesu revən mətoni, muvehi rəɡi prən nəha, mɨvi utə. Təkwtəkwuni a mwi nemhəien raraka ia prən nəha. Rəsanɨn mevən mɨsui raka nəveɡɨnien muvei pen mɨnraha.
32 Raməruarəv meri ruvəivə. Nənə nərmama me həuvehi pam nərmama səməme nemhəien rarə ia nirəha mɨne səməme nəremhə me kamharə ia nirəha həuvehi irəha mhəuvehe tɨ Iesu. 33 Nərmama pam ia rukwənu səvəi Saemon housəsɨmwɨn pen irəha ia kwəruə ia nimwə səvənhi. 34  * Mak 3:11-12Nənə Iesu ro nərmama həpɨk nemhəien səpəmsəpə rarə ia nirəha həuvehe mhəsanɨn. In rəkoui irapw nəremhə me həpɨk ia nərmama, mətə rɨnise nəremhə me nəha mə tuhəpwəh nəɡkiariien tɨ nəri nə mə irəha həukurən mə in sin.
35  * Mat 14:23, Mak 6:46Ia nəpnəpɨn anan, rapitəv ihi, Iesu rətui mevən fwe ia kwopun riti sə nərmama həiwən ikɨn, maməfwaki fwe ikɨn. 36 Nənə Saemon mɨne in me nepwɨn kamhətui in. 37 Nəpɨn hətoni Iesu, həni pen tukwe in mə, “Iesu, nərmama pam fwe kamhətui ik.”
38 Mɨreɡi Iesu rɨni pen tɨ nirəha i mə, “Pwəh səuvən mwi ia rukwənu me nəha ipaka tukutaha. Takəvisau mwi mɨnraha, tɨ nəri nə mə səiou atukwatukw nəha wok iakɨməuvehe tukwe.” 39  * Mat 4:23, 9:35Nənə Iesu revən mukurau ia tənə Kalili, maməvisau ia nəkwai nimwəfwaki me səvəi nəkur Isrel, maməkoui irapw nəremhə me ia nərmama.
Iesu romasan iərmama riti sə nemhəien skai raməmak ia tekɨn
40 Iərmama riti nemhəien skai riti raməmak ia tekɨn. In ruvehe tɨ Iesu, mɨnɨmwi nukurhun mi ia nənimen, mɨni pen tukwe in mə, “Mə rerɨm raɡien ko iko iakəmher?”
41 Nənə Iesu rerɨn rərkwəpɨr tukwe. In rosə pen rəɡɨn, mɨrapi in, mɨni mə, “Rerɨk raɡien. Tikuvehe məmher.”
42 Nənə təkwtəkwuni a nemhəien raraka irə. Iesu ro nɨpwran ruvehe məmher mwi, 43-44  * Mak 3:12, 7:36, Lev 14:1-32mərhi pen i, mɨnise pen tukwe in mə, “Tikətui amasan tukwe, məpwəh nɨniien nəfe iakɨno mik tɨ iərmama riti, mətə tikevən atukwatukw tɨ pris pwəh rətoni nɨpwram mə rɨnəmher. Tikuvei pen nəfe m Kumwesən sə Moses rɨməni. Nərmama tuhətoni həukurən mə nemhəien i ruvəiwən ia nɨpwram.” 45 Mətə nəpɨn iərmama nəha rəpwəh Iesu mier, rɨnani irapw nəfe Iesu rɨno min tɨ nərmama me. Nəɡkiariien səvənhi ruvirɨs ro pen rɨskai tɨ Iesu mə travən mevən mwi ia rukwənu riti mwi. Mətə ramavən a ia kwopun me nərmama həiwən ikɨn. Nərmama pam ia kwopun me kamhəuvehe tukwe.

*1:2: Mat 11:10

*1:4: Wok Me 13:24, 19:4

*1:6: 2Kinɡ 1:8, Mat 11:8

*1:7: Wok Me 13:25

*1:11: Sam 2:7, Aes 42:1, Mat 12:18, Mak 9:7

*1:13: Sam 91:11-13

*1:14: Mak 6:17

*1:15: Mat 3:2, Kal 4:4

*1:17: Mat 13:47, Luk 5:1-11

*1:21: Mat 4:13

*1:22: Mat 7:28-29

*1:24: Mak 5:7

*1:26: Mak 9:26

*1:28: Mat 4:24

*1:34: Mak 3:11-12

*1:35: Mat 14:23, Mak 6:46

*1:39: Mat 4:23, 9:35

*1:43-44: Mak 3:12, 7:36, Lev 14:1-32